Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o nauce i szkolnictwie

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 lis 2020, o 14:47

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Po konsultacjach społecznych, przedstawiam Wysokiemu Sejmowi opracowany przeze mnie projekt ustawy o nauce i szkolnictwie. Projekt to kompleksowa regulacja systemu i ma zastąpić ubogą ustawę o edukacji. Zakłada w szczególności możliwość uzyskiwania dofinansowań, dotacji i stypendiów, wprowadza szeroką autonomię szkół wyższych wraz z sądowa kontrolą uczelni, wprowadza możliwość nostryfikacji stopnia uzyskanego za granicą i dodaje stopień doktora habilitowanego.

Bardzo istotna jest Książęca Biblioteka Naukowa, która spotkała się z dużym poparciem. Termin 30 dni dla Naczelnej Izby Architektury jest mocno randomowy, dlatego liczę na zabranie głosu przez radców NIA, czy nie jest za krótki.

Szersze uzasadnienie znalazło się w wątku z konsultacjami i pozwolę sobie go nie kopiować, odsyłając zainteresowanych: viewtopic.php?f=115&t=31141

Jako że sam nie posiadam prawa do inicjatywy ustawodawczej, bardzo proszę kogoś o zgłoszenie projektu w moim imieniu, ewentualnie o złożenie podpisów poparcia, aby procedować go jako projekt obywatelski.


PROJEKT

Ustawa Sejmu nr ...
o nauce i szkolnictwie


Rozdział I
Przepisy wstępne


Art. 1. [Przedmiot regulacji]


Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa.


Art. 2. [Wolność nauki]


Księstwo Sarmacji stoi na straży wolności nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników oraz zapewnia autonomię instytucji naukowych.


Art. 3. [Założenia systemu nauki i szkolnictwa]


Nauka i szkolnictwo stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, opiera się na zasadach zawartych w Konstytucji i za podstawę przyjmuje uniwersalne normy etyki. Kształcenie służy rozwijaniu obywatelskiego poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Księstwa Sarmacji przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i odrębności samorządów. Księstwo Sarmacji zapewnia każdemu warunki niezbędne podjęcia oraz kontynuowania nauki, a instytucje naukowe przygotowują do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


Rozdział II
Instytucje naukowe


Art. 4. [Definicja instytucji naukowej]


1. Instytucją naukową jest instytucja, której główny przedmiot działalności stanowi działalność naukowa, badawcza lub dydaktyczna.

2. Instytucje naukowe posiadają osobowość prawną.


Art. 5. [Tworzenie instytucji naukowych]


Do tworzenia instytucji naukowych stosuje się przepisy o zakładaniu instytucji.


Art. 6. [Autonomia instytucji naukowych]


1. Instytucje naukowe w swojej działalności pozostają niezależne od innych osób i organów władzy publicznej. W szczególności instytucje naukowe mogą:
1) we własnym zakresie stanowić akty prawa wewnętrznego, dokonywać wyboru władz oraz nawiązywać porozumienia i zawierać umowy;
2) samodzielnie określać metody i kierunki kształcenia oraz przebieg toku studiów i zasady prowadzenia badań naukowych, z zastrzeżeniem, że zasady te nie mogą naruszać wolności nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników przez naukowców;
3) zarządzać własnym majątkiem.

2. Prefekci lub inne organy ścigania podejmują czynności na terenie instytucji naukowej wyłącznie za zgodą lub na wniosek odnośnych władz danej instytucji, chyba że ich niezwłoczne podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku prowadzonego postępowania bądź dla ochrony bezpieczeństwa państwa lub praw i wolności innych osób. O podjętych czynnościach prefekt lub inny organ ścigania informuje władze instytucji naukowej.

3. Przepisy art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 2 i 3, art. 11 i art. 17 nie naruszają zasady autonomii instytucji naukowych.


Art. 7. [Dofinansowania, dotacje i stypendia]


1. Książę na wniosek instytucji naukowej może udzielić danej instytucji dofinansowania na rzecz prowadzonych badań, działalności naukowej lub dydaktycznej bądź dla celów administracyjnych.

2. Książę na wniosek naukowca, studenta lub doktoranta może udzielić danej osobie dotacji na rzecz prowadzonych badań.

3. Książę na wniosek instytucji naukowej może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia studentowi, doktorantowi lub naukowcowi.

4. Zasady przyznawania dofinansowań, dotacji i stypendiów określa Książę w drodze rozporządzenia.

5. Dofinansowania, dotacje i stypendia wypłacane są z budżetu Księcia.


Art. 8. [Książęca Akademia Wojskowa]


1. Książęca Akademia Wojskowa jest szczególnym rodzajem instytucji naukowej pod zarządem Książęcych Sił Zbrojnych zajmującej się kształceniem żołnierzy oraz prowadzeniem działalności badawczej i naukowej w zakresie metod prowadzenia walki zbrojnej, technologii wojskowej oraz prawa konfliktów zbrojnych.

2. Statut Książęcej Akademii Wojskowej nadaje i zmienia w drodze rozporządzenia Książę po zasięgnięciu opinii Hetmana Wielkiego.

3. Władze Książęcej Akademii Wojskowej powołuje i odwołuje w drodze postanowienia Książę po zasięgnięciu opinii Hetmana Wielkiego, chyba że statut Akademii określa inne sposoby powoływania lub odwoływania władz.


Art. 9. [Czesne]


1. Instytucje naukowe mogą pobierać czesne tytułem wpisu na listę studentów. Czesne nie musi podlegać zwrotowi.

2. Wysokość czesnego określa dana instytucja naukowa. Wysokość czesnego nie może rażąco ograniczać prawa do podjęcia studiów.

3. Książę pokrywa czesne osobie, która z uwagi na złą sytuację majątkową nie jest w stanie go opłacić. Czesne pokrywa się z budżetu Księcia na wniosek osoby wyrażającej wolę podjęcia studiów.

4. Książęca Akademia Wojskowa nie pobiera czesnego.


Art. 10. [Inne opłaty dodatkowe]


1. Instytucje naukowe mogą pobierać także inne opłaty dodatkowe od czynności podejmowanych w trakcie toku studiów, w szczególności od wpisu warunkowego lub egzaminu poprawkowego.

2. Do innych opłat dodatkowych art. 9 stosuje się odpowiednio.


Art. 11. [Sądowa kontrola instytucji naukowych]


1. Trybunał Koronny orzeka o zgodności aktów prawa wewnętrznego instytucji naukowych z aktami prawa powszechnie obowiązującego oraz kontroluje działalność organów instytucji naukowych.

2. Trybunał Koronny na wniosek danej instytucji naukowej ustala także wykładnię jej prawa wewnętrznego. Przepis ten nie wyłącza możliwości powołania przez instytucję naukową wewnętrznego organu uprawnionego do ustalenia tej wykładni.

3. Do spraw, o jakich mowa w ust. 1 i ust. 2 zd. 1, przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym normujące postępowanie w sprawach kontrolnych i ustrojowych stosuje się odpowiednio.

4. W sprawach, o jakich mowa w ust. 1 i 2, instytucje naukowe mogą uczestniczyć w charakterze uczestnika postępowania.


Rozdział III
Stopnie naukowe


Art. 12. [Katalog stopni naukowych]


1. Stopniami naukowymi są:
1) stopień magistra internetowego;
2) stopień doktora internetowego;
3) stopień doktora habilitowanego internetowego;
4) stopień profesora internetowego.

2. W dziedzinach technicznych stopień uzupełnia się o słowo inżynier, w dziedzinach medycznych o słowo medycyny, a w dziedzinach artystycznych o słowo sztuki.

3. Stopnie naukowe nadaje w drodze postanowienia i niezwłocznie upublicznia w profilu Książę.


Art. 13. [Stopień magistra internetowego]


1. Stopień magistra internetowego na wniosek instytucji naukowej nadaje się osobie, która odbyła studia magisterskie i złożyła pracę dyplomową, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W uzasadnionych przypadkach instytucja naukowa może zwolnić studenta z obowiązku odbywania studiów lub w drodze aktu prawa wewnętrznego ustalić dodatkowe wymogi związane z tokiem studiów.

3. Za pracę dyplomową należy rozumieć nie tylko pracę w formie pisemnej, ale także każdy inny przejaw działalności o walorze naukowym, badawczym, dydaktycznym, społecznym lub artystycznym.


Art. 14. [Stopień doktora internetowego]


1. Stopień doktora internetowego na wniosek instytucji naukowej nadaje się osobie posiadającej stopień magistra internetowego, która odbyła studia doktoranckie i złożyła pracę dyplomową

2. Przepisy art. 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.


Art. 15. [Stopień doktora habilitowanego internetowego]


1. Stopień doktora habilitowanego internetowego nadaje się osobie posiadającej stopień doktora internetowego, która od dnia uzyskania stopnia doktora internetowego wykazała się dużym wkładem naukowym, badawczym lub dydaktycznym w daną dziedzinę.

2. Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego internetowego składa osoba ubiegająca się o jego nadanie, załączając do niego życiorys naukowy.


Art. 16. [Stopień profesora internetowego]


1. Stopień profesora internetowego nadaje się osobie posiadającej stopień doktora habilitowanego internetowego i zasłużonej dla rozwoju nauki, która od dnia uzyskania stopnia doktora habilitowanego internetowego wykazała się dużym wkładem naukowym, badawczym lub dydaktycznym w daną dziedzinę, a całokształt jej działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej potwierdza posiadanie wyróżniającej wiedzy i szczególnych kwalifikacji w tej dziedzinie.

2. Przepis art. 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


Art. 17. [Odmowa nadania stopnia]


1. Książę może odmówić nadania stopnia naukowego, jeśli uzna, że wkład pracy włożony dla jego uzyskania lub przedstawiony dorobek naukowy, badawczy lub dydaktyczny jest nieproporcjonalnie niski do dorobku innych osób posiadających dany stopień.

2. Odmowa nadania stopnia naukowego następuje w drodze decyzji zawierającej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości złożenia środka odwoławczego w trybie art. 19. Decyzja nie podlega publikacji w Dzienniku Praw.


Art. 18. [Nostryfikacja]


1. Na wniosek osoby, która uzyskała stopień naukowy poza granicami państwa, Książę w drodze postanowienia uznaje stopień w Księstwie Sarmacji, uprawnia do jego używania oraz dokonuje jego upublicznienia w profilu.

2. Jeśli osoba ubiega się o nostryfikację stopnia nieistniejącego w Księstwie Sarmacji, Książę uznaje stopień najbardziej doń zbliżonego, uprawnia do jego używania i dokonuje jego upublicznienia w profilu.

3. Książę może odmówić nostryfikacji stopnia, jeśli uzna, że wkład pracy włożony dla jego uzyskania lub przedstawiony dorobek naukowy, badawczy lub dydaktyczny jest nieproporcjonalnie niski do dorobku innych osób posiadających dany stopień.

4. Książę odmawia nostryfikacji stopnia, jeśli nie da się z całą pewnością stwierdzić, czy dana osoba faktycznie stopień posiada, w szczególności jeśli przedstawiony dokument potwierdzający jego posiadanie jest nieautentyczny lub nie da się potwierdzić jego autentyczności.

5. Przepis art. 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


Art. 19. [Środek odwoławczy]


1. Od decyzji o odmowie nadania lub nostryfikacji stopnia naukowego wnioskodawcy przysługuje w terminie 7 dni zażalenie do Trybunału Koronnego.

2. Rozpoznając zażalenie, Trybunał orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym. Przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym normujące rozpoznawanie zażaleń stosuje się odpowiednio.


Art. 20. [Benefity płacowe]


1. Wynagrodzenie miesięczne za sprawowanie funkcji publicznych osób posiadających stopień naukowy zwiększa się o:
1) 5% w przypadku osób posiadających stopień magistra internetowego;
2) 10% w przypadku osób posiadających stopień doktora internetowego;
3) 15% w przypadku osób posiadających stopień doktora habilitowanego internetowego;
4) 20% w przypadku osób, o jakich mowa w art. 26 ust. 1,
5) 25% w przypadku osób posiadających stopnie profesora i doktora habilitowanego internetowego.

2. W razie posiadania kilku stopni naukowych w kilku dziedzinach benefity płacowe, o jakich mowa w ust. 1, nie sumują się, a przy ustalaniu wynagrodzenia miesięcznego bierze się pod uwagę najwyższy posiadany stopień naukowy.

3. W razie uzyskania stopnia naukowego w trakcie trwania miesięcznego okresu rozliczeniowego, benefit płacowy uwzględniany jest przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za kolejny miesiąc.


Rozdział IV
Książęca Biblioteka Naukowa


Art. 21. [Książęca Biblioteka Naukowa]


1. Tworzy się Książęcą Bibliotekę Naukową jako miejsce umożliwiające publikowanie, gromadzenie, archiwizowanie i przeglądanie dorobku badawczego, naukowego i dydaktycznego, w szczególności w postaci prac dyplomowych, prac naukowych, raportów badawczych, wykładów i artykułów naukowych.

2. Każdemu zapewnia się możliwość publikowania w Bibliotece oraz dostępu do opublikowanych materiałów.


Art. 22. [Prawa autorskie]


Autorzy opublikowanych w Bibliotece materiałów zachowują pełnię praw autorskich do publikacji.


Art. 23. [Nadzór]


1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Książę, a w zakresie technicznego funkcjonowania Biblioteki - Naczelna Izba Architektury w porozumieniu z Księciem.

2. Książę może wydawać zarządzenia regulujące pracę i zasady działania Biblioteki.


Art. 24 [Dyrektor Biblioteki]


1. Książę może powoływać i odwoływać Dyrektora Książęcej Biblioteki Naukowej.

2. Dyrektor Biblioteki posiada wobec Biblioteki kompetencje Księcia.


Rozdział V
Przepisy przejściowe


Art. 25. [Zachowanie stopni]


Stopnie naukowe uzyskane przed wejściem w życie ustawy zachowuje się.


Art. 26. [Profesura bez habilitacji]


1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadały stopień profesora internetowego, ale nie posiadały stopnia doktora habilitowanego internetowego, zachowują stopień profesora internetowego i mogą uzyskać stopień doktora habilitowanego internetowego.

2. Stopień doktora habilitowanego internetowego nadaje się osobie, o jakiej mowa w ust. 1, która od dnia wejścia w życie ustawy wykazała się dużym wkładem naukowym, badawczym lub dydaktycznym w daną dziedzinę. Przepis art. 15 ust. 2 oraz przepisy art. 17 i 19 stosuje się.


Art. 27. [Uwzględnianie benefitów płacowych]


Benefitów płacowych, o jakich mowa w art. 20 ust. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzeń za listopad 2020 roku.


Art. 28. [Wykonanie ustawy]


1. Nie później niż po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Książę wyda rozporządzenia, o jakich mowa w art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 2.

2. Nie później niż po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy Naczelna Izba Architektury dokona implementacji Książęcej Biblioteki Naukowej do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.


Rozdział VI
Przepisy zmieniające


Art. 30. [Zmiana w ustawach]


1. W art. 41 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości, po punkcie 7 dodaje się punkt 7a w brzmieniu:


przywłaszczanie sobie stopnia naukowego,


2. W art. 42 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości, po punkcie 5 dodaje się punkt 5a w brzmieniu:


tytułowanie osoby trzeciej nienależnym stopniem naukowym;


3. W art. 3 Ustawy Sejmu nr 377 z dnia 30 września 2020 r. o Finansach Publicznych, po ustępie 7 dodaje się ustęp 7a w brzmieniu:


Opłata od rejestracji instytucji naukowej stanowi dochód Księcia.


4. W art. 3 Ustawy Sejmu nr 377 z dnia 30 września 2020 r. o Finansach Publicznych, po ustępie 11 dodaje się ustęp 11a w brzmieniu:


Opłata za zmianę danych instytucji naukowej stanowi dochód Księcia.


Rozdział VII
Przepisy końcowe


Art. 31. [Brak zatwierdzenia Sejmu]


Rozporządzenia Księcia wydane na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 2 nie wymagają zatwierdzenia przez Sejm.


Art. 32. [Wejście w życie]


1. Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 338 z dnia 23 maja 2018 r. o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Orjon 25 lis 2020, o 18:55

Szanowny Wnioskodawco,
Wysoka Izbo,


przedkładam niniejszy wniosek jako poseł na Sejm.
Zarządzam debatę nad powyższym projektem, która potrwa do niedzieli, 29 listopada 2020 r. do godz. 18:56, z możliwością przedłużenia w razie potrzeby.

Z uwagi na to, że muszę się zapoznać z w/w projektem bardziej wnikliwie, swoje stanowisko przedstawię w późniejszym terminie.
ktoś.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Brunon Krasnodębski 25 lis 2020, o 22:32

Wysoki Sejmie,

W trakcie niezobowiązujących rozmów discordowych wpłynęło do mnie kilka uwag, które w dalszej kolejności spowodowały u mnie kilka przemyśleń i chciałbym się nimi z Szanownymi Panami Posłami podzielić. Na wstępie pragnę także gorąco podziękować za zgłoszenie projektu Panu Marszałkowi.

1. Kwestia projektowanego art. 30 ust. 2 - przepis zakładający penalizację tytułowania osoby trzeciej nienależnym stopniem naukowym spotkał się z krytyką. Przyznam, że inspirowałem się niemal identycznie brzmiącym art. 42 ust. 1 pkt 5 k.s., który przewiduje karę za tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem szlacheckim et cetera. Uznałem, że skoro w sarmackim porządku prawnym postanowiliśmy karać za tytułowanie kogoś tytułem, do jakiego nie ma praw, to analogicznie powinniśmy rozciągnąć to na stopnie naukowe - tym bardziej ze względu na fakt, że projektowana ustawa ma na celu nieco "wyciągnąć z cienia" sarmacką naukę, pokazać, że ta dziedzin życia istnieje, ma się dobrze, jest potrzebna; sprawić, aby nie była niszowa czy zapomniana. Taka penalizacja wpisuje się w ten cel. Niemniej rozumiem, że może być to propozycja kontrowersyjna, dlatego pozostawiam Wysokiemu Sejmowi do rozważenia jej zasadność. Pojawił się pomysł nieco innego sformułowania przepisu karnego: złośliwe lub uporczywe tytułowanie osoby trzeciej nienależnym stopniem naukowym. Może być to faktycznie rozwiązaniem kompromisowym, choć rozważałbym wówczas, czy nie byłoby zasadne uzupełnienie również pierwowzoru (art. 42 ust. 1 pkt 5 k.s.) o znamiona "złośliwie lub uporczywie", aby ochrona prawnokarna stopni naukowych i tytułów szlacheckich była taka sama.

2. Pojawił się postulat, aby do odmowy nadania stopnia angażować naukowca, który wyda opinię. Miałoby to odciążyć Trybunał Koronny. Osobiście jestem przeciwny temu pomysłowi. Po pierwsze, taka opinia naukowca wybranego przez Księcia nie daje gwarancji niezależności i obiektywności - w przeciwieństwie do co najmniej dwuosobowego składu organu władzy sądowniczej. Po drugie, obstawiam, że spraw w przedmiocie odmowy nadania stopnia będzie tak niewiele, że w żadnym razie nie będą one uciążliwe dla TK (a tym bardziej, że orzeka on na posiedzeniu niejawnym, w trybie właściwym dla zażaleń). Niemniej propozycję tu wrzucam, bo obiecałem.

3. Do projektowanego art. 20 dopisałbym ustęp 4 w brzmieniu:

Podstawą dla ustalenia benefitów płacowych, o jakich mowa w ust. 1, jest lista naukowców na stronie głównej. Książę zapewnia aktualność danych na liście.

Chodzi mi o tę listę, do której dostęp można uzyskać dwoma kliknięciami. Wypisanie w jednym miejscu naukowców pozwoli bez większego wysiłku ustalać, komu należy się dodatek do wynagrodzenia. Sugerowałbym posłowi wnioskodawcy dopisanie tego przepisu jako autopoprawki.

4. Ponownie kwestia, którą można w mojej ocenie rozwiązać autopoprawką (w tym miejscu ponownie, choć nieco niegrzecznie, jak na gmach Sejmu, puszczam oko do Pana Marszałka; wygląda to komicznie, bo siedzi za mną, a więc musiałem się odwrócić na mównicy) - odesłanie w art. 21 ust. 2 do art. 23 ust. 2, na przykład w taki sposób:

Każdemu zapewnia się możliwość publikowania w Bibliotece oraz dostępu do opublikowanych materiałów. Zarządzenie, o jakim mowa w art. 23 ust. 2, może określać warunki i sposób publikacji oraz ograniczać go w celu zachowania porządku.

Przepis techniczny. Zacząłem obawiać się zbyt daleko idącej wykładni fragmentu "każdemu zapewnia się możliwość publikowania w Bibliotece", która mogłaby prowadzić do absurdu, gdzie nawet goście musieliby mieć do niej dostęp i możliwość publikowania. Wychodzę z założenia, że przy tworzeniu prawa należy dmuchać na zimne i przewidywać wszystko.

Wysoka Izbo, jako że projekt jest obszerny i kompleksowo regulujący dziedzinę życia, jaką jest nauka, uprzejmie apeluję o debatę i wyrażenie opinii. Prosiłbym również Pana Marszałka o zaproszenie do dyskusji radców NIA w trybie określonym przez Regulamin Sejmu. ;)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Orjon 26 lis 2020, o 21:57

Szanowny Wnioskodawco,

po przejrzeniu tej ustawy nasunęło mi się właściwie tylko jedno pytanie, dotyczące art. 20. - co w sytuacji, gdy osoba wypłacająca pensje o tejże premii po prostu zapomni? Jeśli taka premia miałaby istotnie funkcjonować, to byłoby dobrze moim zdaniem, aby było to wspomniane w rozporządzeniu Kanclerza tudzież Księcia dotyczącym wypłaty pensji. Myślę, że nikt nie ma ochoty przeglądać połowy Dziennika Praw, aby się do tego dokopać ;)

Co do uwag:
1. Osobiście pomysł związany z penalizacją tytułowania osoby trzeciej nienależnym stopniem naukowym oceniam dość średnio. O ile w przypadku tytułu szlacheckiego jestem w stanie to zrozumieć, o tyle nie wydaje mi się zasadne wprowadzanie kary za podobną praktykę w przypadku tytułu naukowego.
2. Uzasadnienie dot. opinii w sprawie odmowy nadania stopnia jest moim zdaniem słuszne i zgadzam się z tą interpretacją.
3 i 4. przyjmuję do wiadomości (w przypadku pkt. 3 - z zastrzeżeniem mojego pytania powyżej) i dodaję jako autopoprawki.
ktoś.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 lis 2020, o 16:27

Szanowny Panie Marszałku,

Orjon napisał(a):co w sytuacji, gdy osoba wypłacająca pensje o tejże premii po prostu zapomni? Jeśli taka premia miałaby istotnie funkcjonować, to byłoby dobrze moim zdaniem, aby było to wspomniane w rozporządzeniu Kanclerza tudzież Księcia dotyczącym wypłaty pensji. Myślę, że nikt nie ma ochoty przeglądać połowy Dziennika Praw, aby się do tego dokopać ;)


Uregulowanie benefitów w rozporządzeniu byłoby faktycznie wygodne, ale skomplikowane w realizacji - obecnie Kanclerz ustala wysokość wynagrodzenia dla niektórych urzędników (http://prawo.sarmacja.org/akt,11783.html), Książę dla innych, a Hetman dla wojska. Niektórzy mają wynagrodzenie uzależnione od wynagrodzenia innych (Dyrektor SOBOS - ustawa określa, że wynagrodzenie jest w wysokości wynagrodzenia ministra). Tak rozbite uregulowania dotyczące wynagrodzeń mogą prowadzić do tego, że jedna osoba ustali, przykładowo, benefit płacowy 20% dla profesorów, a inna 80%. Gdyby tylko jedno rozporządzenie określało wynagrodzenie wszystkich możliwych urzędników - okej, ale w obecnym rozczłonkowanym stanie prawnym nie widzę innej opcji, jak regulacja w ustawie.

Orjon napisał(a):O ile w przypadku tytułu szlacheckiego jestem w stanie to zrozumieć, o tyle nie wydaje mi się zasadne wprowadzanie kary za podobną praktykę w przypadku tytułu naukowego.


Tutaj muszę się z Panem Marszałkiem nie zgodzić. Tak jak pisałem wyżej - projektowana ustawa przewiduje wzmocnienie znaczenia nauki, a więc i stopni naukowych. Takie rozgraniczenie (penalizacja tytułowania innej osoby nienależnym tytułem szlacheckim i brak penalizacji tytułowania nienależnym stopniem naukowym) sprawi natomiast, że nauka dalej będzie w jakiś sposób niszowa - bo stopnie naukowe nie będą objęte jednakową ochroną prawnokarną, jak tytuły szlacheckie. Apeluję zatem o konsekwencję i bądź to usunięcie obu przepisów, bądź dodanie proponowanej przeze mnie zmiany do k.s.

Orjon napisał(a):Uzasadnienie dot. opinii w sprawie odmowy nadania stopnia jest moim zdaniem słuszne i zgadzam się z tą interpretacją.


Uzasadnienie o tym, że nie ma sensu wymagać opinii i można pozostawić środek odwoławczy do TK? Bo się pogubiłem. :?
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Orjon 27 lis 2020, o 19:51

W związku z rozwianiem moich wątpliwości przez wnioskodawcę dodaję autopoprawkę dot. tytułów naukowych w kształcie zaproponowanym przez wnioskodawcę.

Brunon Krasnodębski napisał(a):Uzasadnienie o tym, że nie ma sensu wymagać opinii i można pozostawić środek odwoławczy do TK? Bo się pogubiłem. :?[/justify]

Dokładnie tak.
ktoś.
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Krzysztof Hans 29 lis 2020, o 14:07

Nie zgłaszam jakby co zastrzeżeń do projektu ;)
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Orjon 29 lis 2020, o 20:41

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowny Wnioskodawco,


zarządzam głosowanie nad projektem wraz z autopoprawkami, które potrwa do środy, 2 grudnia 2020 roku, do godz. 20:40: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/797.

Do wiadomości:
@BvTJ @AlbertJanMaat @KrzysztofHans @BetelRigSun
ktoś.
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Orjon 1 gru 2020, o 17:39

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


na podstawie art. 6. ust. 4. Regulaminu Sejmu skracam głosowanie.
Za projektem Ustawy Sejmu o nauce i szkolnictwie głosowało 3 posłów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Sejm przyjął projekt Ustawy Sejmu o nauce i szkolnictwie. Przekazuję ustawę do podpisu Jego Książęcej Mości.
ktoś.
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o nauce i szkolnictwie

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 2 gru 2020, o 13:48

Ustawę podpisuję.
Piotr II Grzegorz, książę
(—) Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
Obrazek
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości