Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Statut i akty rektora SSSP

Statut i akty rektora SSSP

Postprzez Santi Vilarte 22 sie 2019, o 15:43

W tym wątku będą zamieszczane: aktualny statut, a także postanowienia, zarządzenia i informacje rektorskie. Każdorazowy statut będzie zgodny z wersją umieszczoną na profilu szkoły:

https://www.sarmacja.org/instytucja/profil/S00295

Statut Sarmackiej Szkoły Służby Państwowej
(wg stanu na dzień 17.08.2019 r.)

Art. 1.
1. Sarmacka Szkoła Służby Państwowej (dalej: SSSP/szkoła) jest niepubliczną szkołą wyższą, działającą w oparciu o przepisy ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki, zapisy niniejszego Statutu i akty wydawane przez jej rektora.
2. Oficjalnym skrótem jej nazwy jest SSSP. Siedzibą jest KM Grodzisk, możliwe jest tworzenie jednostek zamiejscowych w innych miastach, jak również poza granicami Sarmacji. Świętem SSSP jest 17 sierpnia, rocznica założenia szkoły.
3. SSSP zajmuje się kształceniem i nadawaniem tytułów w zakresie nauk prawnych, a także innych dziedzin przydatnych na stanowiskach państwowych. Szkoła ściśle współpracuje z ministerstwem ds. nauki w celu dopasowania oferty do bieżących potrzeb.
Art. 2.
1. Organami SSSP są:
a) rektor,
b) dziekani,
c) dyrektorzy instytutów,
d) zgromadzenie ogólne.
Art. 3.
1. Rektor jest organem niekadencyjnym. Określa on strukturę SSSP, reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza jej kadrą naukową i administracyjną oraz finansami, zwołuje i przewodzi zgromadzeniu ogólnemu, tworzy i modyfikuje studia.
2. W razie opróżnienia urzędu rektora, ma on prawo wskazać swojego następcę. Jeśli tego nie uczyni, wybiera go zgromadzenie ogólne spośród kandydatów, którzy muszą posiadać wykształcenie wyższe i obywatelstwo sarmackie.
3. Rektor wydaje postanowienia, zarządzenia oraz informacje.
Art. 4.
1. Zgromadzenie Ogólne jest organem doradczym SSSP, zwoływanym przez rektora i obradującym nad przedstawionymi mu kwestiami. W skład zgromadzenia wchodzą wszyscy pracownicy naukowi szkoły.
2. Zgromadzenie uchwala uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
Art. 5.
1. Pracownikiem naukowym SSSP może być osoba posiadająca tytuł naukowy uzyskany w Sarmacji lub tytuł naukowy zagraniczny uznany przez księcia.
2. W wyjątkowych sytuacjach rektor może mianować pracownikiem osobę, która nie posiada tytułu naukowego, ale jej doświadczenie i wiedza dają rękojmię rzetelnego nauczania.
3. Stawki wynagrodzenia wszystkich pracowników SSSP określa postanowienie rektora.
Art. 6.
1. Przyjęcia na studia następuje na podstawie stosownego wniosku i wniesienia opłaty za studia.
2. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Nie przewiduje się limitu czasowego na ich ukończenie, ale w razie nieukończenia ich w ciągu 6 miesięcy oraz braku aktywności studenta rektor ma prawo – po uprzedniej próbie kontaktu – nałożyć dodatkową opłatę.
3. Wysokość wszelkich opłat, związanych ze studiami określa postanowienie rektora.
Art. 7.
Szkoła prowadzi współpracę z ministerstwem właściwym ds. nauki, która obejmuje w szczególności przedstawianie informacji o bieżącej jej działalności i tworzenie inicjatyw, służących lepszemu przygotowaniu zawodowemu studentów.
Art. 8.
1. Szkoła wspiera prowadzenie działalności badawczo-naukowej przez swoich pracowników i zdobywanie przez nich tytułów naukowych. Rektor w imieniu uczelni wydaje dyplomy i zaświadczenia, potwierdzające prowadzoną działalność i zdobyte tytuły naukowe.
2. Wysokość wszelkich opłat, związanych z działalnością naukową określa postanowienie rektora.
Art. 9.
1. Szkoła może tworzyć na indywidualne zamówienie kursy, obejmujące zagadnienia węższe, aniżeli studia. Twórca kursu nie uzyskuje statusu pracownika naukowego szkoły, chyba że rektor postanowi inaczej.
2. Wysokość opłat za kursy ustala się indywidualnie z zainteresowanymi.
3. Każdy zainteresowany może wykupić dostęp do pojedynczego kursu, stanowiącego część dowolnych studiów. W tym celu rektor ustala odpłatność za każdy kurs. Ukończenie takiego kursu nie daje prawa do używania tytułu naukowego do momentu ukończenia studiów.
Art. 10.
1. SSSP popiera tworzenie przez jej studentów własnego samorządu, w zgodzie z obowiązującym prawem i przepisami własnymi szkoły.
2. Rektor w miarę możliwości zasięga opinii samorządu studenckiego w sprawach związanych z kształceniem studentów.
3. Oficjalnym wydawnictwem SSSP jest Wydawnictwo Intersarmatia (S00280).
Art. 11.
Statut wchodzi w życie z dniem 17.08.2019 r. Może być on zmieniony decyzją rektora. Do postanowień niniejszego statutu stosują się wszyscy pracownicy i studenci SSSP, a także inne osoby, zatrudnione przez szkołę.


Santiago Vilarte, rektor.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Powrót do Sarmacki Instytut Służby Państwowej

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość