Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Antoni 18 gru 2018, o 06:10

Wysoka Izbo,
Szanowni Panowie Posłowie,


poniżej prezentuję projekt Ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę Obywateli w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego Ordynacji wyborczej.

Zarządzam 48 godzin debaty, z możliwością skrócenia, jeżeli żaden z Posłów nie będzie miał zastrzeżeń do poniższego projektu (proszę o taką informację).

Ustawa o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Artykuł 1.
[Referendum]

1. Referendum jest formą głosowania, podczas której obywatele Republiki Bialeńskiej posiadający czynne prawo wyborcze wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.
2. Głosowanie referendalne jest tajne, powszechne, równe i bezpośrednie.
3. Referendum zarządza Prezydent Republiki Bialeńskiej z własnej inicjatywy bądź na wniosek podmiotów posiadających prawo do złożenia wniosku o rozpisanie referendum w rozumieniu odrębnych przepisów.
4. Prezydent ma prawo odmówienia przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że przeprowadzenie referendum naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli lub byłoby niezgodne z przepisami Republiki Bialeńskiej.
5. W przypadku odmówienia przeprowadzenia referendum, osobie składającej wniosek o rozpisanie referendum przysługuje prawo do zażalenia decyzji o odmówieniu przeprowadzenia referendum do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, który podejmuje na drodze uchwały ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia referendum.

Artykuł 2.
[Zarządzanie referendów]

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia ws. zarządzenia referendum określa:
a) termin głosowania;
b) postawione pytanie lub pytania oraz warianty odpowiedzi;
c) wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Postanowienie powinno zostać opublikowane nie później niż 7 dni od momentu złożenia wniosku o rozpisanie referendum.
3. Termin głosowania rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 dni od zarządzenia referendum i nie później niż 14 dni od zarządzenia referendum.
4. Głosowanie trwa nie krócej niż 48 godzin i nie dłużej niż 72 godziny.
5. Pytanie referendalne powinno rozpoczynać się od wyrazu "czy", a jedynymi możliwymi odpowiedziami są odpowiedzi "tak", "nie" oraz głos pusty, gdzie "tak" oznacza poparcie przedmiotu referendum, a "nie" oznacza brak poparcia dla przedmiotu referendum.
6. Za przebieg referendum odpowiedzialny jest Prezydent, który może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu: ogłoszenie terminu wyborów, wykonanie wszystkich czynności referendalnych oraz ogłoszenie wyników wyborów.

Artykuł 3.
[Głosowanie i ustalenie wyników referendum]

1. W referendum obywatel oddaje głos na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi albo oddaje głos pusty.
2. Decyzje podejmowane są w referendum zwykłą większością głosów.
3. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania Prezydent Republiki Bialeńskiej lub Państwowy Komisarz Wyborczy podają do publicznej wiadomości:
a) liczbę osób uprawnionych do głosowania;
b) liczbę głosów oddanych na poszczególne warianty;
c) wynik referendum.
4. Obwieszczenie z wynikami referendum jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
5. Przeciwko ważności referendum może być wniesiony do Parlamentu protest referendalny z powodu naruszenia przepisów prawa — nie później jednak, niż do trzeciego dnia po dniu ogłoszenia wyników. Protest referendalny może być wniesiony przez posła lub grupę co najmniej 3 obywateli. Decyzję w sprawie stwierdzenia ważności wyborów podejmują Posłowie w przeciągu 48 godzin od złożenia protestu referendalnego. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości podczas wyborów, Parlament może unieważnić wynik referendum oraz zarządzić ponowne referendum, podejmując uchwałę.

Artykuł 4.
[Referendum w sprawie odebrania mandatu poselskiego]

1. W referendum w sprawie odebrania mandatu poselskiego obywatel oddaje głos „za odebraniem mandatu poselskiego” lub „przeciw odebraniu mandatu poselskiego” albo oddaje głos pusty.
2. Przepisy art. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 5.
[Referendum przełamujące weto ustawodawcze]

1. W referendum w sprawie przełamania weta ustawodawczego obywatel oddaje głos „za przyjęciem ustawy” lub „przeciw przyjęciu ustawy” albo oddaje głos pusty.
2. Przepisy art. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 6.
[Referendum konstytucyjne]

1. W referendum konstytucyjnym obywatel oddaje głos „za przyjęciem konstytucji” lub „przeciw przyjęciu konstytucji” albo oddaje głos pusty.
2. Przepisy art. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 7.
[Przepis końcowy]

Niniejsza ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Piccolomini 18 gru 2018, o 09:57

Panie Prezydencie,
Wysoka Izbo!


Zamieszczam poprawki do projektu. Jestem skłonny go poprzeć, jeżeli usunięte zostaną przepisy o głosie pustym. Od dawna jestem przeciwnikiem tej instytucji. Jeżeli ktoś nie chce zagłosować za bądź przeciw, niech po prostu nie idzie na referendum.

Michelangelo Piccolomini

Artykuł 2.
5. Pytanie referendalne powinno rozpoczynać się od wyrazu "czy", a jedynymi możliwymi odpowiedziami są odpowiedzi "tak", "nie, gdzie "tak" oznacza poparcie przedmiotu referendum, a "nie" oznacza brak poparcia dla przedmiotu referendum.


Artykuł 3.
1. W referendum obywatel oddaje głos na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi.


Artykuł 4.
1. W referendum w sprawie odebrania mandatu poselskiego obywatel oddaje głos „za odebraniem mandatu poselskiego” lub „przeciw odebraniu mandatu poselskiego”.


Artykuł 5.
1, W referendum w sprawie przełamania weta ustawodawczego obywatel oddaje głos „za przyjęciem ustawy” lub „przeciw przyjęciu ustawy”.


Artykuł 6.
1. W referendum konstytucyjnym obywatel oddaje głos „za przyjęciem konstytucji” lub „przeciw przyjęciu konstytucji”.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Antoni 18 gru 2018, o 20:52

Jestem w stanie poprawkę poprzeć i wprowadzić jako autopoprawkę, jednak proszę o wyrażenie opinii przez pozostałych Panów Posłów.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Antoni 18 gru 2018, o 21:10

Ponadto pragnę poinformować, iż naniosłem autopoprawkę w art. 1 projektu ustawy:

4. Prezydent ma prawo odmówienia przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że przeprowadzenie referendum naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli lub byłoby niezgodne z przepisami Republiki Bialeńskiej.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Andrzej Swarzewski 18 gru 2018, o 22:14

W jaki sposób wyrażona przez naród wola zmiany przepisów ma być niezgodna z przepisami?
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Antoni 18 gru 2018, o 22:24

Andrzej Swarzewski napisał(a):W jaki sposób wyrażona przez naród wola zmiany przepisów ma być niezgodna z przepisami?


Wniosek nie jest wolą ludu, a jedynie głosem kilkorga Obywateli.

Wiemy, że w przeszłości pojawiali się Obywatele, którzy nie zawsze chcieli pomyślności dla Bialenii. Osoba przyjmująca wniosek musi odrzucić wniosek, jeżeli będzie on na przykład niezgodny z prawem - propozycja może na przykład naruszać przepisy prawa. Bądźmy poważnym państwem, nie pozwólmy na przeprowadzanie takich referendów.

Przypominam również, że ustęp ten był od lat w naszym prawie i, na szczęście, nikt z niego nie korzystał, ale zawsze powinna być taka furtka, abyśmy w przyszłości znowu nie musieli doprowadzić niemal do upadku Republiki, aby powrócić do stanu prawnego.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Andrzej Swarzewski 18 gru 2018, o 22:26

Ale przecież, aby propozycja zawarta w referendum weszła w życie potrzebne jest poparcie większości społeczeństwa. Na tej samej zasadzie można znieść wybory parlamentarne, bo może pojawić się grupa obywateli, którzy nie zawsze będą chcieli pomyślności dla Bialenii.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Antoni 18 gru 2018, o 22:31

Przypominam, że przysługuje Panu prawo złożenia poprawki do ustawy. Nie zawsze musimy się zgadzać. Decyzję podejmą Panowie Posłowie.

Jednocześnie przypominam, iż mija pierwsza doba debaty.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Piccolomini 19 gru 2018, o 09:41

Ja uważam, że pierwotne brzmienie było lepsze, zatem zgłaszam poprawkę.

Artykuł 1.
4. Prezydent ma prawo odmówienia przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że przeprowadzenie referendum naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli lub byłoby niezgodne z przepisami Republiki Bialeńskiej.


Ostatecznie i tak decyduje parlament, więc nie ma ryzyka arbitralności decyzji prezydenta.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu władzy

Postprzez Hewret 19 gru 2018, o 13:15

Zapoznam się w wolnej chwili, proszę o czas.
/-/ Hewret von Thorn

W Federacji Slawonii:
/-/ Herwan Thornović
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości