Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

W tym miejscu odbywają się Kwartalne Zjazdy Delegatów KC SZPM

Moderator: Starosarmacja: władze

Obrazek
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I

[Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 17 gru 2018, o 16:18

PT Delegaci,

Mam zaszczyt przedstawić Sejmikowi projekt nowej Konstytucji Starosarmacji. Jest on w całości mojego autorstwa, jednak był konsultowany z JO Namiestnikiem. Proponowana Konstytucja nakreśla podstawowe ramy narracji, jaka powinna cechować naszą prowincję, a także reformuje dotychczasowy ustrój, szczególnie te elementy, które na podstawie doświadczeń uznałem za wadliwe.

Warstwa narracyjna - określona jest przede wszystkim w preambule. Składa się na nią kilka elementów, a więc: tradycja starosarmackiego konserwatyzmu i centralizmu, staropolska ideologia związana z instytucją konfederacji, oczekiwanie na powrót prawowitego władcy rodem z Gondoru oraz retoryka propagandystów Białej Rosji (jedyna i niepodzielna Rosja Denikina).
Zgodnie z preambułą, Starosarmacja to prowincja zamieszkana przez rdzennych Sarmatów, stojących na straży integralności ziem Księstwa i prymatu narodu sarmackiego w jego własnej ojczyźnie. Jednak wobec obecnych czasów, w których coraz większą władzę zyskują zwolennicy rozdrobnienia i republikanizmu, Rdzenni Sarmaci powołują konfederacje, które mają za obowiązek zachować bronić sarmackiego dziedzictwa przed federalizmem, republikanizmu i teutonizmem, a finalnie doprowadzić do powstania jedynej i niepodzielnej Sarmacji. Na czele konfederacji prowincją zarządza Namiestnik. Rządzi on w imieniu Księcia, który kiedyś powróci, by zasiąść na tronie scentralizowanej i spójnej Sarmacji.

Powyższe idee zastępują w całości monarchofaszyzm. Myślę, że większość z nas łatwo może się z nimi identyfikować. Jednocześnie wyznaczają one cel długofalowy, ale możliwy do osiągnięcia, do którego możemy rzeczywiście dążyć.

Ustrój - władzę w Starosarmacji sprawuje Konfederacja podzielona na Sejmik i Radę Generalną (Generalność). Sejmik obraduje nieprzerwanie. W jego skład wchodzą wszyscy obywatele, ale głosować mogą tylko adherenci, czyli obywatele, którzy podpisali akt Konfederacji. Głosować można tylko za lub przeciw. Co trzy miesiące Sejmik wybiera Marszałka Konfederacji, który kieruje jego obradami, i Namiestnika, który kieruje Radą Generalną złożoną z powołanych przezeń konsyliarzy i rządzi prowincją wydając dekrety. W ciągu tygodnia od wyboru Namiestnik musi spisać akt nowej Konfederacji lub ponownie przystąpić do dotychczasowej. Akt ten ma być swoistym programem, który Namiestnik zobowiązuje się zrealizować, a także zbiorem idei, które będą mu przyświecały w rządach.
W sytuacji odwołania lub zniknięcia Marszałka albo Namiestnika, zastępuje go drugi z tej pary, a jeśli zabraknie obu, władzę przejmuje tymczasowo najstarszy stażem obywatelskim, aktywny adherent.

Jak widać, zmian nie jest tak wiele. Kompetencje Marszałka i Namiestnika pozostają praktycznie bez zmian. Reformom ulegają tryb pracy Sejmiku oraz system zastępowania głównych urzędników. Pojawia się również akt konfederacji, który staje się w nowym ustroju najważniejszym obok Konstytucji dokumentem. Ryzykowny wydaje się krok likwidacji kworum, jednak ten ruch usprawni bez wątpięnia pracę Sejmiku i ukróci patologię uwalania projektów poprzez bojkot debaty i głosowania, jaką mieliśmy nieprzyjemność obserwować niejednokrotnie podczas Sejmików.

Kwestie warte przedyskutowania, nieujęte w projekcie:
- Święta - być może warto poprzestać na jednym, usuwając dni pamięci, o których niestety ostatni Namiestnicy zwykle nie pamiętali.
- Hymn - może czas pokusić się o jakieś słowa do melodii?
Konstytucja Starosarmacji


W dobie rozłamu i rozdrobnienia, My, mieszkańcy Starosarmacji, ostatniej ostoi rdzennych Sarmatów, za jedną i niepodzielną Sarmacją się opowiadamy. By ten cel osiągnąć, pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, zjednoczeni wolą utrzymania prymatu narodu sarmackiego w jego Ojczyźnie, czekając na powrót Księcia, który zasiądzie na tronie jednej Sarmacji oraz dążąc do poszerzenia jego władztwa poprzez jednoczenie z innymi prowincjami, ustanawiamy poniższą Konstytucję:


Art. 1. [Starosarmacja]
 1. Starosarmacja to prowincja obejmująca ziemie Gellonii, Trzyczaszkowa, Wagarii, Armerii, Morvanu, Czarnolasu, Złotego Wybrzeża, Baraniego Pola oraz wysp: Tropicany, Troji, Anheim i Awary Północnej.
Art. 2.[Stolica oraz symbole prowincji]
 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii i Tropicany w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]
 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Rady Adherentów można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:
  „Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
  wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i wartościom narodu sarmackiego,
  zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
  wszelkimi dostępnymi siłami
  wspierać będę rozwój mojej prowincji
  i jej wzrost na łonie Sarmacji,
  a każdy mój czyn
  służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
  tak dla nas, jak i potomnych”.
Art. 3. [Konfederacja]
 1. Władzę najwyższą w Starosarmacji Konfederacja sprawuje.
 2. Przyczyny, wartości i cele Konfederacji w akcie jej zawiązania winny być spisane.
 3. Adherentem Konfederacji może stać się każden Starosarmacji obywatel, który w dowolnej chwili akt jej zawiązania podpisze.
 4. Konfederacją zarządzają Sejmik Koronny i Rada Generalna.
Art. 4. [Sejmik Koronny]
 1. Sejmik obrady swe toczy nieprzerwanie.
 2. W obradach Sejmiku wszyscy obywatele brać mogą, ale jeno adherenci prawo głosować mają.
 3. Obradom Sejmiku Marszałek Konfederacji przewodzi, co trzy miesiące przez większość adherentów spośród siebie obierany.
 4. Sejmik większością ⅔ głosów Konstytucję mocen jest zmienić.
 5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.
Art. 5. [Rada Generalna]
 1. Radą Generalną Namiestnik kieruje, co trzy miesiące przez większość adherentów spośród szlachty i arystokracji starosarmackiej na Sejmiku obierany.
 2. Namiestnik Starosarmacją zarządza w oczekiwaniu na Księcia, któren na tron powróci by władzę nad jedną i niepodzielną Sarmacją objąć.
 3. W ciągu tygodnia od obioru Namiestnik obowiązan jest akt nowej Konfederacji spisać lub do istniejącej ponownie przystąpić.
 4. Aby cele Konfederacji spełnić, Namiestnik konsyliarzy do Generalności powołuje i dekrety wydaje.
 5. Namiestnik i konsyliarze dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.
Art. 6. [Sytuacje ekstraordynaryjne]
 1. Jeśliby chętnych na najwyższe urzędy brakło, jedna osoba może funkcje Marszałka i Namiestnika sprawować.
 2. Jeśliby Namiestnik abo Marszałek niegodnymi się okazali, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć ich przedwcześnie z urzędu może.
 3. Jeśliby Namiestnik abo Marszałek obowiązków swych pełnić nie mogli lub w moc realiozy się oddali, do obioru nowego drugi z tej pary obie funkcje sprawuje. Jeśliby na obu tych urzędach vacat powstał, nad obiorem nowych przywódców aktywny adherent najdłużej obywatelstwo Starosarmacji posiadający czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.
Art. 7. [Dzielnice]
 1. Starosarmacja z historycznych ziem się składa, których prawem wyłącznem jest organizowanie się w Dzielnice oraz własnych norm, reguł, praw, narracji i historii ustanawianie, w takim stopniu, w jakim nie zakłóca to sprawnego całej prowincji funkcjonowania.
 2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik w drodze dekretu określa dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i nad nią zakres nadzoru. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.
Art. 8. [Przepisy końcowe i wprowadzające]
 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Starosarmacji zdnia 14 kwietnia 2016 r.
 3. Wszystkich obowiązujących dotąd dekretów Namiestnika ważność potwierdzamy, w tym szczególnie tych, które do Dzielnic Starosarmacji się odnoszą.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 17 gru 2018, o 16:23

Otwieram debatę. Wstępnie wyznaczam termin do końca pierwszego stycznia. To dużo, ale liczę po pierwsze na bogatą dyskusję, chcę też, aby szansę wypowiedzieć się miało możliwie jak najwięcej obywateli. W zależności od rozwoju sytuacji, debata może ulec skróceniu lub wydłużeniu.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Zombiakov 17 gru 2018, o 18:51

Marszałku,

Przede wszystkim dziękuję Wam za trud włożony w przygotowanie i przedstawienie projektu.
Mam nadzieję na dobrą dyskusję która przyciągnie zainteresowanie przysłowiowego kworum.

Ja wstępnie nie mam do projektu żadnych uwag natomiast jestem otwarty jak świeżo wykopany grób... na dyskusję.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Hugo 18 gru 2018, o 09:10

Żeby nie było, że cisza oznacza, że nikt się nie interesuje projektem. Zainteresowałem się, ale chcę wnikliwie go przeanalizować, także przez pryzmat uzasadnienia. Wolałbym się teraz do pojedynczych przepisów nie odnosić, bez przeanalizowania Konstytucji, jako całości. Nawet post napisałem bez przeczytania projektu :)
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Zombiakov 18 gru 2018, o 10:21

Hugo napisał(a):Nawet post napisałem bez przeczytania projektu :)


Nie ma pośpiechu. Myślę, że w zwiazku ze świętami, koronacja, wyborami itp. debata może być mniej priorytetowa w najbliższym czasie.... i się przedłuży na spokojniejszy okres.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Hugo 18 gru 2018, o 14:27

Jeśli chodzi o sposób głosowania, to (całkiem poważnie) do ograniczenia wyboru za lub przeciw, dodałbym pewną "zachętę" do uczestniczenia przynajmniej w głosowaniu. Proponuję, żeby np. w ciągu 24h od zakończenia głosowania, Namiestnik mógł zadecydować co się dzieje z głosami adherentów, którzy głosu nie oddali.
"5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw. O głosach adherentów, którzy ich nie oddali w danym głosowaniu, Namiestnik w ciągu doby od zakończenia głosowania zdecydować może, czy wszystkie za, czy wszystkie przeciw będą."

Ta Rada Generalna, wg mnie, jest jakoś niepotrzebnie eksponowana - jakby kosztem Namiestnika. Rada jest wsparciem, pomocą dla Namiestnika (art. 5 ust. 4), więc nie ma sensu sztucznie urastać jej rolę, a przy okazji rozmywać gdzieś rolę Namiestnika w fundamentalnych sprawach.

1. Zarządzanie Konfederacją - dwa ciała kolegialne? Nie, uważam, że to powinien być Namiestnik, jako jej (potencjalny) autor, i Sejmik Koronny. Więc proponuję treść art. 3 ust. 4: "4. Konfederacją zarządzają Namiestnik i Sejmik Koronny."
2. Art. 5 powinien mieć tytuł (komentarz) wzorem dotychczasowej Konstytucji, a nawet uważam, że po prostu "Namiestnik". I tak, proponuję:
- treść ust. 2 zrobić ust. 1,
- treść obecnego ust. 1 zmienić na "2. Namiestnik spośród szlachty lub arystokracji starosarmackiej się wywodzi i co trzy miesiące przez większość adherentów na Sejmiku jest obierany." - zmieniłem też trochę szyk, ponieważ obecny może rodzić niepewność wśród niektórych osób czy to Namiestnik pochodzi spośród szlachty i arystokracji starosarmackiej, czy adherenci; ja odebrałem to pierwsze, ale... ;) inna sprawa czy rzeczywiście Namiestnikiem nie może być ktoś bez tytułu?;
- treść ust. 4 zmienić na "Aby cele Konfederacji spełnić, Namiestnik konsyliarzy do Generalności powołuje i dekrety wydaje. Namiestnik i konsyliarze razem tworzą Radę Generalną, której ten pierwszy przewodniczy.",
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Zombiakov 20 gru 2018, o 23:36

Hugo napisał(a):"5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw. O głosach adherentów, którzy ich nie oddali w danym głosowaniu, Namiestnik w ciągu doby od zakończenia głosowania zdecydować może, czy wszystkie za, czy wszystkie przeciw będą."


Tak całkiem osobiście mi się to podoba... ale obawiam się, że skutek będzie negatywny. Powstanie poczucie, że głosy aktywnych nie mają znaczenia bo Namiestnik i tak przepchnie wszystko głosami nieaktywnych - a to byłoby destrukcyjne.

Ta Rada Generalna, wg mnie, jest jakoś niepotrzebnie eksponowana - jakby kosztem Namiestnika. Rada jest wsparciem, pomocą dla Namiestnika (art. 5 ust. 4), więc nie ma sensu sztucznie urastać jej rolę, a przy okazji rozmywać gdzieś rolę Namiestnika w fundamentalnych sprawach.


Pochylaliśmy się nad tą kwestią i miałem uwagi podobnej natury. Dobrze, że pojawił się głos racjonalizujący przekombinowane podejście.

1. Zarządzanie Konfederacją - dwa ciała kolegialne? Nie, uważam, że to powinien być Namiestnik, jako jej (potencjalny) autor, i Sejmik Koronny. Więc proponuję treść art. 3 ust. 4: "4. Konfederacją zarządzają Namiestnik i Sejmik Koronny."


A może Namiestnik i Rada Generalna ? Zarządzanie pachnie mi władzą wykonawczą.

2. Art. 5 powinien mieć tytuł (komentarz) wzorem dotychczasowej Konstytucji, a nawet uważam, że po prostu "Namiestnik". I tak, proponuję:
- treść ust. 2 zrobić ust. 1,
- treść obecnego ust. 1 zmienić na "2. Namiestnik spośród szlachty lub arystokracji starosarmackiej się wywodzi i co trzy miesiące przez większość adherentów na Sejmiku jest obierany." - zmieniłem też trochę szyk, ponieważ obecny może rodzić niepewność wśród niektórych osób czy to Namiestnik pochodzi spośród szlachty i arystokracji starosarmackiej, czy adherenci; ja odebrałem to pierwsze, ale... ;) inna sprawa czy rzeczywiście Namiestnikiem nie może być ktoś bez tytułu?;


Zmiany - ok

Nie wiem na ile realny jest to scenariusz żeby ktoś bez tytuły był Namiestnikiem ? Wywrotowców którzy świadomie odrzucają tytuły nie chcemy a tytuł jakikolwiek otrzymać to dość niski próg wejścia.

- treść ust. 4 zmienić na "Aby cele Konfederacji spełnić, Namiestnik konsyliarzy do Generalności powołuje i dekrety wydaje. Namiestnik i konsyliarze razem tworzą Radę Generalną, której ten pierwszy przewodniczy.",


Dla mnie ok
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 21 gru 2018, o 11:10

O głosach adherentów, którzy ich nie oddali w danym głosowaniu, Namiestnik w ciągu doby od zakończenia głosowania zdecydować może, czy wszystkie za, czy wszystkie przeciw będą.

Jestem wprawdzie zwolennikiem silnego Namiestnika, ale to już raczej byłaby przesada. Chyba, żeby oddać taką możliwość Marszałkowi i podkreślić istnienie duumwiratu. Taki układ ma wady i zalety: mógłby napędzać lokalną politykę w skali mikro (Namiestnik musiałby dogadywać się z Marszałkiem), ale może też spowodować paraliż Sejmiku. Pozostawiam pod rozwagę Delegatów.

Reszta proponowanych zmian zasadniczo mi się podoba, jak znajdę chwilę czasu, to wprowadzę w drodze autopoprawki.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Hugo 21 gru 2018, o 15:10

Zombiakov napisał(a):
Hugo napisał(a):"5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw. O głosach adherentów, którzy ich nie oddali w danym głosowaniu, Namiestnik w ciągu doby od zakończenia głosowania zdecydować może, czy wszystkie za, czy wszystkie przeciw będą."


Tak całkiem osobiście mi się to podoba... ale obawiam się, że skutek będzie negatywny. Powstanie poczucie, że głosy aktywnych nie mają znaczenia bo Namiestnik i tak przepchnie wszystko głosami nieaktywnych - a to byłoby destrukcyjne.


Remigiusz L. napisał(a):
O głosach adherentów, którzy ich nie oddali w danym głosowaniu, Namiestnik w ciągu doby od zakończenia głosowania zdecydować może, czy wszystkie za, czy wszystkie przeciw będą.

Jestem wprawdzie zwolennikiem silnego Namiestnika, ale to już raczej byłaby przesada. Chyba, żeby oddać taką możliwość Marszałkowi i podkreślić istnienie duumwiratu. Taki układ ma wady i zalety: mógłby napędzać lokalną politykę w skali mikro (Namiestnik musiałby dogadywać się z Marszałkiem), ale może też spowodować paraliż Sejmiku. Pozostawiam pod rozwagę Delegatów.

Czasem warto się zastanowić czy nie wyjść poza schematy, ale kompletnie się nie upieram. Pamiętajmy, że jesteśmy w mikronacji, nie musimy dokładnie odwzorowywać rzeczy z reala. Adherenci to chyba raczej nie są takie nieaktywne osoby - nie wiem czy komuś nieaktywnemu będzie się chciało podpisać Konfederację.

Remigiusz L. napisał(a):Reszta proponowanych zmian zasadniczo mi się podoba, jak znajdę chwilę czasu, to wprowadzę w drodze autopoprawki.

Cieszę się :)

Zombiakov napisał(a):
1. Zarządzanie Konfederacją - dwa ciała kolegialne? Nie, uważam, że to powinien być Namiestnik, jako jej (potencjalny) autor, i Sejmik Koronny. Więc proponuję treść art. 3 ust. 4: "4. Konfederacją zarządzają Namiestnik i Sejmik Koronny."


A może Namiestnik i Rada Generalna ? Zarządzanie pachnie mi władzą wykonawczą.

W sumie też pasuje. W końcu Rada Generalna ma pomóc Namiestnikowi realizować Konfederację. Zobaczymy co na to Autor.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 29 gru 2018, o 21:02

Obiecana autopoprawka (pogrubiłem zmieniane ustępy). Jeżeli chodzi o kwestię zarządzania, to przyjąłem propozycję JO Namiestnika.

Konstytucja Starosarmacji


W dobie rozłamu i rozdrobnienia, My, mieszkańcy Starosarmacji, ostatniej ostoi rdzennych Sarmatów, za jedną i niepodzielną Sarmacją się opowiadamy. By ten cel osiągnąć, pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, zjednoczeni wolą utrzymania prymatu narodu sarmackiego w jego Ojczyźnie, czekając na powrót Księcia, który zasiądzie na tronie jednej Sarmacji oraz dążąc do poszerzenia jego władztwa poprzez jednoczenie z innymi prowincjami, ustanawiamy poniższą Konstytucję:


Art. 1. [Starosarmacja]
 1. Starosarmacja to prowincja obejmująca ziemie Gellonii, Trzyczaszkowa, Wagarii, Armerii, Morvanu, Czarnolasu, Złotego Wybrzeża, Baraniego Pola oraz wysp: Tropicany, Troji, Anheim i Awary Północnej.
Art. 2.[Stolica oraz symbole prowincji]
 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii i Tropicany w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]
 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Rady Adherentów można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:
  „Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
  wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i wartościom narodu sarmackiego,
  zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
  wszelkimi dostępnymi siłami
  wspierać będę rozwój mojej prowincji
  i jej wzrost na łonie Sarmacji,
  a każdy mój czyn
  służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
  tak dla nas, jak i potomnych”.
Art. 3. [Konfederacja]
 1. Władzę najwyższą w Starosarmacji Konfederacja sprawuje.
 2. Przyczyny, wartości i cele Konfederacji w akcie jej zawiązania winny być spisane.
 3. Adherentem Konfederacji może stać się każden Starosarmacji obywatel, który w dowolnej chwili akt jej zawiązania podpisze.
 4. Konfederacją zarządzają Namiestnik i Rada Generalna
Art. 4. [Sejmik Koronny]
 1. Sejmik obrady swe toczy nieprzerwanie.
 2. W obradach Sejmiku wszyscy obywatele brać mogą, ale jeno adherenci prawo głosować mają.
 3. Obradom Sejmiku Marszałek Konfederacji przewodzi, co trzy miesiące przez większość adherentów spośród siebie obierany.
 4. Sejmik większością ⅔ głosów Konstytucję mocen jest zmienić.
 5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.
Art. 5. [Namiestnik]
 1. Namiestnik Starosarmacją zarządza w oczekiwaniu na Księcia, któren na tron powróci by władzę nad jedną i niepodzielną Sarmacją objąć.
 2. Namiestnik spośród szlachty lub arystokracji starosarmackiej się wywodzi i co trzy miesiące przez większość adherentów na Sejmiku jest obierany.
 3. W ciągu tygodnia od obioru Namiestnik obowiązan jest akt nowej Konfederacji spisać lub do istniejącej ponownie przystąpić.
 4. Aby cele Konfederacji spełnić, Namiestnik konsyliarzy do Generalności powołuje i dekrety wydaje.
 5. Namiestnik i konsyliarze dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.
Art. 6. [Sytuacje ekstraordynaryjne]
 1. Jeśliby chętnych na najwyższe urzędy brakło, jedna osoba może funkcje Marszałka i Namiestnika sprawować.
 2. Jeśliby Namiestnik abo Marszałek niegodnymi się okazali, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć ich przedwcześnie z urzędu może.
 3. Jeśliby Namiestnik abo Marszałek obowiązków swych pełnić nie mogli lub w moc realiozy się oddali, do obioru nowego drugi z tej pary obie funkcje sprawuje. Jeśliby na obu tych urzędach vacat powstał, nad obiorem nowych przywódców aktywny adherent najdłużej obywatelstwo Starosarmacji posiadający czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.
Art. 7. [Dzielnice]
 1. Starosarmacja z historycznych ziem się składa, których prawem wyłącznem jest organizowanie się w Dzielnice oraz własnych norm, reguł, praw, narracji i historii ustanawianie, w takim stopniu, w jakim nie zakłóca to sprawnego całej prowincji funkcjonowania.
 2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik w drodze dekretu określa dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i nad nią zakres nadzoru. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.
Art. 8. [Przepisy końcowe i wprowadzające]
 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 3. Wszystkich obowiązujących dotąd dekretów Namiestnika ważność potwierdzamy, w tym szczególnie tych, które do Dzielnic Starosarmacji się odnoszą.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Sejmik Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości