Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Antoni 16 gru 2018, o 04:21

Szanowni Obywatele,

zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem przed rozpoczęciem mojej kadencji prezydenckiej, zamierzam sukcesywnie poddawać akty prawne - projekty ustaw pod konsultacje społeczne. Proszę jednocześnie wybaczyć, że odbywa się to nadal na Placu Zielonym, jednak reorganizacja działów nie została jeszcze wykonana (z powodu zawirowań w sarmackiej Radzie Ministrów).

Pragnę również jednocześnie zaznaczyć, że uwagi swoje będę opierał na projekcie Pana Posła Michelangelo Piccolominiego, który poniższy projekt złożył w Parlamencie. Co ważne, konsultacje będą mogły trwać maksymalnie dwa dni, bowiem debata w Parlamencie nad niniejszym projektem zakończy się we wtorek w godzinach wczesno popołudniowych.


Projekt Pana Posła Piccolominiego (z naniesionymi autopoprawkami):

Ustawa - Ordynacja wyborcza
z ... grudnia 2018 r.

Rozdział I
[Wybory parlamentarne]


Artykuł 1.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej oraz posiada pełnię praw publicznych.
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem poselskim;
c) zaprezentował swój program, zgodnie z przepisami art. 4.

Artykuł 2.
[Ogłoszenie wyborów parlamentarnych]

1. Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze rozporządzenia Prezydent, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Parlamentu.
2. Za przebieg wyborów parlamentarnych odpowiedzialny jest Prezydent, który może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

Artykuł 3.
[Sposób zgłaszania kandydatur oraz głosowania]

1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie rozporządzenia o ogłoszeniu wyborów, do terminu wskazanego w rzeczonym rozporządzeniu, lecz nie dłużej, niż do momentu rozpoczęcia wyborów.
2. Głosowanie trwa nie krócej niż 48 godzin i nie dłużej niż 72 godziny.
3. Miejsca na liście kandydatów przydzielane są losowo. Losowanie przeprowadza Prezydent lub Państwowy Komisarz Wyborczy, a tryb jego przeprowadzenia określa rozporządzenie Prezydenta.
4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 4.
[Szczegółowe kwestie związane ze zgłoszeniami kandydatur]

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej czy komitetu wyborczego.
2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne czy komitet wyborczy, ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.
3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy, może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.
4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.
5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną czy komitet wyborczy publikują wspólny program wyborczy.
6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną czy komitet wyborczy ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.
7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 5.
[Szczegółowe kwestie związane z głosowaniem]

1. Liczba wybieranych parlamentarzystów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż lub równo 15 obywateli - 3 posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 16, a 25 obywateli - 5 posłów;
c) jeśli jest równo lub więcej niż 25 obywateli - 7 posłów.
2. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu.
3. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.
4. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, Prezydent w drodze rozporządzenia zarządza następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów. Jeżeli i ten sposób nie przyniesie rozstrzygnięcia, decyzję, który z kandydatów zostanie posłem powierza się losowi.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Parlamentu, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.
6. Przepis z ust. 5 stosuje się także wobec kandydatów zgłoszonych podczas wyborów uzupełniających w trakcie danej kadencji.
7. Prezydent ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia niezwłocznie po ich zakończeniu.
8. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Artykuł 6.
[Utrata mandatu poselskiego]

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum w przypadku rażącego niestosowania się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej.
2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.
3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Prezydent zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 7.
[Zakończenie kadencji Parlamentu]

1. Zakończenie kadencji Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.
2. Kadencja posła parlamentu rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, jako poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie pięciu dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.


Rozdział II
[Elekcja prezydencka]


Artykuł 8.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada Poseł do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta.

Artykuł 9.
[Elekcja prezydencka w Parlamencie]

1. Elekcja prezydencka ma miejsce w dzień następujący po dniu, w którym posłowie nowej kadencji złożyli swoje przysięgi. Może zostać poprzedzona debatą.
2. Prezydentem zostaje ten kandydat, który uzyskał poparcie Parlamentu w drodze uchwały wyrażone bezwzględną większością głosów.
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, ustępujący Prezydent zarządza następne głosowanie. Do drugiego głosowania wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej. Miejsca na liście są losowane - stosuje się odpowiednio przepis art. 3 ust. 3.
4. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania posłów zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".
5. Jeśli w sytuacji opisanej w ustępie 4, więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas ustępujący Prezydent ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE".
6. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Parlamentem Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

7. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.


Rozdział III
[Przepis końcowy]


Artykuł 10.
[Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Moje uwagi do projektu oraz propozycje:

Proponuję dodać preambułę, która była w poprzedniej wersji ustawy (z drobnymi zmianami): Celem najpełniejszej realizacji idei demokracji, która leży u podstaw istnienia Republiki Bialeńskiej, umożliwiając w pełni obywatelom sprawiedliwy udział w sprawowaniu władzy i decydowaniu o losach ich Państwa, stanowimy niniejszą Ordynację Wyborczą, regulującą zasady i tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich.

Artykuł 1.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej oraz posiada pełnię praw publicznych.
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem poselskim;
c) zaprezentował swój program, zgodnie z przepisami art. 4.


Ust. 1. - proponuję zlikwidować zapis o dwóch tygodniach i zastosować zapis, w którym czynne prawo wyborcze będą posiadać obywatelstwo w momencie ogłaszania wyborów. Będzie to zdecydowanie bardziej praktyczne z dwóch powodów: usprawni pracę Prezydenta oraz lista Obywateli z czynnym prawem wyborczym będzie mogła się pojawić w postanowieniu ws. ogłoszenia wyborów. Wówczas nie będzie wątpliwości, kto dane prawo posiada lub nie.

Ust. 2. lit a) - łatwiej byłoby po prostu ująć "posiada czynne prawo wyborcze". Znowu, lista będzie w postanowieniu i nie będzie wątpliwości kto może kandydować.

Ust. 2 lit. c) - zaprezentowanie programu nie powinno być warunkiem do posiadania biernego prawa wyborczego. Owszem, w dalszych artykułach możemy ująć, że kandydat musi zaprezentować swój program wyborczy, w innym wypadku jego kandydatura zostanie odrzucona, ale nie powinniśmy powiedzieć, że ten kto nie zaprezentował swojego programu, nie ma biernego prawa wyborczego.

Artykuł 2.
[Ogłoszenie wyborów parlamentarnych]

1. Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze rozporządzenia Prezydent, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Parlamentu.
2. Za przebieg wyborów parlamentarnych odpowiedzialny jest Prezydent, który może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.


Ust. 1. powinien brzmieć: Termin zgłaszania list kandydatów oraz głosowania ogłasza na drodze postanowienia Prezydent, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Parlamentu lub niezwłocznie po skróceniu kadencji Parlamentu. Ponadto powinien tam się pojawić zapis: Termin zgłaszania list kandydatów upływa nie wcześniej niż 5 dni od zarządzenia wyborów.

Rozporządzenia są aktami normatywnymi, a więc zawierają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Oczywistym jest, że zarządzenie wyborów następuje na drodze aktu wykonawczego, a więc nienormatywnego. Wiem, że w Bialenii przyjęła się taktyka, że Marszałek Parlamentu publikował rozporządzenie na podstawie którego zarządzał wybory. W rzeczywistości nazwą powinno być zarządzenie lub postanowienie. Jest to akt wykonawczy.

Co do drugiego zapisu - uniemożliwi to ogłoszenie wyborów z bardzo krótkim okresem zgłaszania kandydatur.

Ust. 2. - możemy sobie zadać pytanie: jakie czynności może powierzyć Prezydent Komisarzowi? Trzeba to doprecyzować.

3. Liczba wybieranych Posłów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż lub równo 15 obywateli - 3 posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 16, a 25 obywateli - 5 posłów;
c) jeśli jest równo lub więcej niż 25 obywateli - 7 posłów.


Ustęp ten powinien znaleźć się w tym artykule, a nie w artykule o głosowaniu. Liczbę Posłów ustalamy podczas ogłaszania wyborów. Co do samych liczb, uważam, że są one dobre. Średnio na 5 Obywateli przypada 1 Poseł.

Artykuły 3, 4, 5 - dlaczego jest to tak rozdzielone? Art. 3 jest wstępem do art. 4 i art. 5. Swobodnie możemy zbudować na podstawie tego dwa artykuły, które proponuję (to nie są cytaty z projektu) poniżej:

[s]Artykuł 3.
[Sposób zgłaszania kandydatur oraz głosowania][/s]

Artykuł 4.
[Zgłaszanie kandydatur]

1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu wyborów do 24 godzin przed rozpoczęciem zarządzonych wyborów.
2. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą być zgłaszani przez: komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze, komitety wyborcze wyborców.
3. Komitety wyborcze wyborców muszą zebrać co najmniej 3 podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej niestartujących w ramach danego komitetu.
4. Listę kandydatów komitetu wyborczego partii politycznej lub koalicyjnego komitety wyborczego zgłaszają przewodniczący partii lub przewodniczący koalicji. Listę kandydatów komitetu wyborczego wyborców zgłasza pierwsza osoba na liście kandydatów, po uzyskaniu wymaganej w ust. 3 niniejszego artykułu ilości podpisów.
5. Z chwilą zgłoszenia komitety wyborcze mają 24 godziny na opublikowanie na forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.
6. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem komitetu wyborczego na liście wyborczej.


Artykuł 5. [Szczegółowe kwestie związane z głosowaniem] przedstawię po omówieniu sposobu głosowania w sarmackim systemie do głosowania z Naczelną Izbą Architektury. Uważam, że powinniśmy z niego skorzystać.

Jeżeli chodzi o artykuł 4., proponuję korzystanie z list wyborczych komitetów i uproszczonych zapisów prawa.

Artykuł 6.
[Utrata mandatu poselskiego]

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum w przypadku rażącego niestosowania się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej.
2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.
3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Prezydent zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.


Ust. 1. - wiemy, w jaki sposób traci się mandat z Konstytucji. Czy musimy ten przepis powtarzać w ustawie? Natomiast nic nie wiemy o "rażącym niestosowaniu się do przepisów prawa". Możemy to rozwinąć, aby nie było wątpliwości.

Artykuł 7.
[Zakończenie kadencji Parlamentu]

1. Zakończenie kadencji Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.
2. Kadencja posła parlamentu rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, jako poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie pięciu dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.


Ust. 3. - dlaczego aż 5 dni? Przy kadencji trwającej 8 tygodni 5 dni zwlekania to jest ogrom czasu. Proponuję 2 dni, tj. 48 h.

Artykuł 8.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada Poseł do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta.


Tutaj, a także przy biernym prawie wyborczym do Parlamentu proponuję wprowadzić pewną nowość: [Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:] posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni lub posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej z okresem krótszym niż 4 tygodnie, ale w przeszłości posiadała obywatelstwo dłużej niż 4 tygodnie.

To tylko propozycja, ale gdyby powiedzmy wrócił teraz Tadeusz lub Maciej, raczej nikt by nie miał nic przeciwko, aby ubiegali się o stanowiska. Proszę o rozważenie propozycji.

Artykuł 9.
[Elekcja prezydencka w Parlamencie]

1. Elekcja prezydencka ma miejsce w dzień następujący po dniu, w którym posłowie nowej kadencji złożyli swoje przysięgi. Może zostać poprzedzona debatą.
2. Prezydentem zostaje ten kandydat, który uzyskał poparcie Parlamentu w drodze uchwały wyrażone bezwzględną większością głosów.
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, ustępujący Prezydent zarządza następne głosowanie. Do drugiego głosowania wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej. Miejsca na liście są losowane - stosuje się odpowiednio przepis art. 3 ust. 3.
4. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania posłów zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".
5. Jeśli w sytuacji opisanej w ustępie 4, więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas ustępujący Prezydent ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE".
6. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Parlamentem Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

7. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.


Przede wszystkim, brakuje chociażby ustępu o trybie zgłaszania kandydatur, być może zbierania podpisów.

Ust. 1. - dlaczego tylko jeden dzień? Co z okresem na zgłaszanie kandydatur, debaty, ogłoszenie programu wyborczego?

Ust. 2. i 3. - Prezydentem zostaje ten kandydat, który uzyskał poparcie Parlamentu w drodze uchwały wyrażone bezwzględną większością głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów [...]. To jak to w końcu jest? Bezwzględna ilość przy uchwale czy ponad połowa głosów (co niekoniecznie jest większością bezwzględną).

Rozumiem, że artykuł ten jest przerobioną wersją Ordynacji Wyborczej, gdzie to Naród wybierał Prezydenta, jednak nie powinien on wyglądać tak, jak wygląda teraz. Proponuję zbudować artykuł, w którym:
a) Kandydat na Prezydenta jest zgłaszany razem z listą kandydatów na Posłów (nieobligatoryjnie) lub sam zgłasza swoją kandydaturę na Prezydenta od momentu zarządzenia wyborów do ogłoszenia wyników - musi wówczas uzyskać np.3 podpisy Obywateli.
b) Parlament po rozpoczęciu obrad (a więc po złożeniu przysiąg przez wszystkich Posłów) przechodzi do wyboru Prezydenta z kandydatur zgłoszonych w punkcie a.
c) Wybór Prezydenta powinien rozpocząć się od debaty min. 24 h maks. 48 h, gdzie Posłowie będą mogli zadawać pytania do wszystkich kandydatów. W sytuacji, kiedy jest tylko jeden kandydat, od razu przechodzimy do głosowania nad jego kandydaturą (przysługuje jeden głos, większość bezwzględna, można wstrzymywać się od głosu - jak w drugiej turze). Jeżeli jest tylko dwóch kandydatów od razu przechodzimy do drugiej tury - pkt. f.
d) Następnie odbywa się głosowanie: każdy z Posłów otrzymuje liczbę głosów równą liczbie kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest nieparzysta lub liczbę głosów większą o jeden od liczby kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest parzysta.
e) Posłowie dobrowolnie dzielą przyznaną im liczbę głosów wobec kandydatów, muszą wykorzystać wszystkie głosy i nie mogą przekazać wszystkich głosów wobec wyłącznie jednego kandydata. Nie ma możliwości wstrzymania się od głosu.
f) Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą przydzielonych głosów (jeżeli do drugiej zalicza się więcej niż dwóch kandydatów, głosowanie odbywa się ponownie wśród tylko tych kandydatów, a podział głosów wygląda tak, jak w pierwszym głosowaniu - tylko dostosowany do obecnej liczby kandydatów). W drugiej turze przysługuje każdemu z Posłów wyłącznie jeden głos. Jest możliwość wstrzymania się od głosu, kandydat musi zdobyć większość bezwzględną. I głosowanie odbywa się ZA kandydatem A lub ZA kandydatem B, lub wstrzymuję się od głosu. Jeżeli żaden kandydat nie zyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie, w którym Posłowie nie mają prawa do wstrzymania się od głosu.
g) W wyniku głosowania wyłoniony zostanie Prezydent, a Parlament wyda uchwałę powołującą Prezydenta.

Wiem, że procedura wygląda skomplikowanie, ale w jej wyniku nie ma możliwości niewybrania żadnego Prezydenta. Ponadto procedura będzie stosowana przez najważniejsze osoby w państwie - Prezydenta oraz Posłów. Wystarczy ją dobrze opisać, a stosowanie będzie łatwe i wybór przyjemny.

Zachęcam do zabrania głosu i wypowiadania się na temat projektu właściwego, ale również moich uwag / propozycji.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Thomas 16 gru 2018, o 09:08

Artykuł 5.
[Szczegółowe kwestie związane z głosowaniem]

1. Liczba wybieranych parlamentarzystów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż lub równo 15 obywateli - 3 posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 16, a 25 obywateli - 5 posłów;
c) jeśli jest równo lub więcej niż 25 obywateli - 7 posłów.


Moja propozycja to :

1. Liczba wybieranych parlamentarzystów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż lub równo 9 obywateli - 3 posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 9, a 15 obywateli - 5 posłów;
c) jeśli jest równo lub więcej niż 15 obywateli - 7 posłów.

Jesteśmy małą mikronacją i nie wieżę w to że będziemy mieć 20-25 obywateli.
/-/ Thomas von Lisendorff
Lord Marszałek GH
Komandor GH KH
mat MW KS,
Dowódca Esksdry Okrętów Podwodnych
IV Floty Operacyjnej,
Terminator Straży Marszałkowskiej KDW
trener Legii Lisendorff i CA River Cymeria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Piccolomini 16 gru 2018, o 12:40

Uwagi Pana Prezydenta są słuszne. Chętnie zobaczyłbym je naniesione na gotowy projekt.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Antoni 16 gru 2018, o 15:23

Lisendorff napisał(a):Moja propozycja to :

1. Liczba wybieranych parlamentarzystów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż lub równo 9 obywateli - 3 posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 9, a 15 obywateli - 5 posłów;
c) jeśli jest równo lub więcej niż 15 obywateli - 7 posłów.

Jesteśmy małą mikronacją i nie wieżę w to że będziemy mieć 20-25 obywateli.


W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się:
5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi do 39,
7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 40 do 59,
9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 60 do 79,
11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi co najmniej 80.


Drugi cytat pochodzi z sarmackiej Ordynacji Wyborczej. Proszę zobaczyć porównanie. Jeżeli przyjęlibyśmy Pana uwagi, w następnej kadencji Parlamentu byłoby aż 5 Posłów - mamy obecnie ponad 10 Obywateli, a więc połowa Obywateli musiałaby zasiadać w Parlamencie. Zero konkurencyjności, a do Parlamentu mógłby dostać się każdy. To już było w "Starej Republice". Nie bez przyczyny pierwotnie (przed uchwaleniem Konstytucji) podjęliśmy decyzję, że Parlament powinien być mały.


Piccolomini napisał(a):Chętnie zobaczyłbym je naniesione na gotowy projekt.


Spróbuję zrobić to dzisiaj, ale nie mogę tego obiecać, dlatego proponuję wycofać Pański projekt, zbudować podstawę projektu tutaj, a szczegóły wypracować w Parlamencie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Antoni 16 gru 2018, o 19:10

Poniżej przedstawiam projekt Ordynacji wyborczej.


Ustawa - Ordynacja wyborcza

Celem najpełniejszej realizacji idei demokracji, która leży u podstaw istnienia Republiki Bialeńskiej, umożliwiając w pełni obywatelom sprawiedliwy udział w sprawowaniu władzy i decydowaniu o losach ich Państwa, stanowimy niniejszą Ordynację Wyborczą, regulującą zasady i tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich.

Rozdział I
[Wybory parlamentarne]

Artykuł 1.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada każda osoba, która w momencie ogłoszenia terminu wyborów posiadała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej oraz pełnię praw publicznych.
2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) posiada każda osoba, która:
a) posiada czynne prawo wyborcze zgodnie z ust. 1;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem poselskim;
c) nie została skazana za przestępstwo umyślne na karę zakazu sprawowania funkcji Posła albo wszystkich funkcji publicznych.

Artykuł 2.
[Ogłoszenie wyborów parlamentarnych]

1. Prezydent na drodze postanowienia w sprawie ogłoszenia wyborów określa:
a) termin zgłaszania list kandydatów;
b) termin głosowania;
c) liczbę wybieranych Posłów;
d) wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszej ustawy;
e) termin zgłaszania kandydatur na Prezydenta Republiki Bialeńskiej zgodnie z art. 8 niniejszej ustawy.
2. Postanowienie powinno zostać opublikowane nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Parlamentu lub niezwłocznie po skróceniu kadencji Parlamentu.
3. Termin zgłaszania list kandydatów upływa nie wcześniej niż 5 dni od zarządzenia wyborów i nie później niż 13 dni od zarządzenia wyborów.
4. Termin głosowania rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 dni od zarządzenia wyborów i nie później niż 14 dni od zarządzenia wyborów.
5. Głosowanie trwa nie krócej niż 48 godzin i nie dłużej niż 72 godziny.
6. Liczba wybieranych Posłów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż lub równo 15 obywateli - 3 posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 16, a 25 obywateli - 5 posłów;
c) jeśli jest równo lub więcej niż 25 obywateli - 7 posłów.
7. Za przebieg wyborów parlamentarnych odpowiedzialny jest Prezydent, który może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu: ogłoszenie terminu wyborów, wykonanie wszystkich czynności wyborczych oraz ogłoszenie wyników wyborów.

Artykuł 3.
[Zgłaszanie kandydatur]

1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu wyborów do 24 godzin przed rozpoczęciem zarządzonych wyborów.
2. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą być zgłaszani przez: komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze, komitety wyborcze wyborców.
3. Komitety wyborcze wyborców muszą zebrać co najmniej 3 podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej niestartujących w ramach danego komitetu.
4. Listę kandydatów komitetu wyborczego partii politycznej lub koalicyjnego komitety wyborczego zgłaszają przewodniczący partii lub przewodniczący koalicji. Listę kandydatów komitetu wyborczego wyborców zgłasza pierwsza osoba na liście kandydatów, po uzyskaniu wymaganej w ust. 3 niniejszego artykułu ilości podpisów.
5. Z chwilą zgłoszenia komitety wyborcze mają 24 godziny na opublikowanie na forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.
6. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem komitetu wyborczego na liście wyborczej.

Artykuł 4.
[Głosowanie i ustalenie wyników wyborów]

1. Obowiązkowo umieszcza się nazwę komitetu przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania.
2. Lista komitetów wyborczych na karcie do głosowania jest ułożona według kolejności zgłoszeń komitetów. Lista kandydatów na liście danego komitetu wyborczego jest ułożona według kolejności zgłoszonej przez dany komitet.
3. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu. Nie można zmieniać oddanego głosu.
4. Mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów (zmodyfikowana Metoda Sainte-Laguë). Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę.
5. W przypadku równości ilorazów, mandat uzyskuje lista kandydatów, która otrzymała więcej głosów. W przypadku równej ilości głosów mandat uzyskuje lista umieszczona wyżej na karcie do głosowania.
6. W ramach listy kandydatów mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów mandat uzyskuje kandydat umieszczony wyżej na liście kandydatów danego komitetu wyborczego.
7. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Parlamentu, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.
8. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania Prezydent Republiki Bialeńskiej lub Państwowy Komisarz Wyborczy podają do publicznej wiadomości:
a) liczbę osób uprawnionych do głosowania;
b) liczbę głosów oddanych na poszczególne listy kandydatów;
c) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
d) liczbę mandatów uzyskanych przez poszczególne listy kandydatów,
e) kandydatów, którzy uzyskali mandaty poselskie.
9. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
10. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony do Parlamentu protest wyborczy z powodu naruszenia przepisów prawa — nie później jednak, niż do trzeciego dnia po dniu ogłoszenia wyników. Protest wyborczy może być wniesiony przez posła lub grupę co najmniej 3 obywateli. Decyzję w sprawie stwierdzenia ważności wyborów podejmują Posłowie ustępującej kadencji w przeciągu 48 godzin od złożenia protestu wyborczego. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości podczas wyborów, Parlament może unieważnić wynik wyborów oraz zarządzić ponowne wybory, podejmując uchwałę.

Artykuł 5.
[Utrata mandatu poselskiego]

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum w przypadku rażącego niestosowania się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.
2. W przypadku zwolnienia mandatu, mandat obejmuje kandydat, który zgodnie z przepisami artykułów poprzedzających uzyskałby mandat, gdyby mandatu nie uzyskał poseł, którego mandat wygasł.
3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Prezydent zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem, którego zasady są zgodne z art. 4.

Artykuł 6.
[Zakończenie kadencji Parlamentu]

1. Zakończenie kadencji Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady, przez co należy rozumieć złożenie przysiąg poselskich przez wszystkich posłów wybranych w wyborach.
2. Kadencja posła Parlamentu rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, jako poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć dowolną formułę religijną.

3. Posłowie, którzy pełnili funkcję Posła w poprzedniej kadencji nie są zobowiązani do składania przysięgi.
4. Niezłożenie przysięgi w terminie dwóch dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział II
[Elekcja Prezydenta Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 7.
[Czynne i bierne prawo wyborcze]

1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada Poseł do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni lub posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej z okresem krótszym niż 4 tygodnie, ale w przeszłości posiadała obywatelstwo dłużej niż 4 tygodnie;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) nie została skazana za przestępstwo umyślne na karę zakazu sprawowania funkcji Posła lub Prezydenta albo wszystkich funkcji publicznych.

Artykuł 8.
[Zgłaszanie kandydatur]

1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu wyborów parlamentarnych do zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych.
2. Kandydaci na Prezydenta mogą zostać zgłoszeni przez: komitety wyborcze lub indywidualnie.
3. Kandydat indywidualny musi zebrać co najmniej 3 podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej.
4. Listę kandydatów komitetów wyborczych zgłaszają przewodniczący partii lub przewodniczący koalicji. Kandydat indywidualny zgłasza siebie po uzyskaniu wymaganej w ust. 3 niniejszego artykułu ilości podpisów.
5. Kandydat indywidualny jest zobowiązany do opublikowania swojego programu wyborczego do momentu zakończenia terminu zgłaszania kandydatur.
6. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem kandydata w elekcji prezydenckiej.

Artykuł 9.
[Głosowanie i ustalenie wyników wyborów]

1. Niezwłocznie po rozpoczęciu nowej kadencji Parlamentu, Posłowie przystępują do wyboru Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Do momentu wyboru Prezydenta, obrady Parlamentu prowadzi ustępujący Prezydent lub osoba sprawująca funkcję Prezydenta.
2. Prezydent ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wymagania z artykułów 7. i 8. oraz rozpoczyna debatę trwającą od 24 do 48 godzin. W tym czasie Posłowie mogą zadawać pytania do wszystkich kandydatów, a kandydaci mogą zadawać pytania do kontrkandydatów.
3. Jeżeli w wyborach kandyduje wyłącznie jeden kandydat, odbywa się głosowanie, w którym posłowie mogą głosować za kandydatem, przeciw niemu lub wstrzymać się od głosu, jeżeli zaś kandydat nie uzyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie bez możliwości wstrzymania się od głosu. Jeżeli w wyborach startuje wyłącznie dwóch kandydatów, Posłowie przechodzą do drugiej tury głosowania zgodnie z ust. 6.
4. Parlament przechodzi do głosowania, w którym każdy z Posłów otrzymuje liczbę głosów równą liczbie kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest nieparzysta lub liczbę głosów większą o jeden od liczby kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest parzysta. Posłowie dobrowolnie dzielą przyznaną im liczbę głosów wobec kandydatów, z zastrzeżeniem, że muszą wykorzystać wszystkie głosy; nie mogą przekazać wszystkich głosów wobec wyłącznie jednego kandydata oraz nie mają możliwości wstrzymania się od głosu.
5. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą przydzielonych głosów, jeżeli liczba głosów jest równa, odbywa się głosowanie wśród kandydatów z równą liczbą głosów, a liczba głosów Posłów zostaje wyznaczona zgodnie z zasadą w ust. 4. Jeżeli jeden z kandydatów uzyskał ponad połowę głosów, nie odbywa się druga tura głosowania i Posłowie przechodzą do głosowania, w którym posłowie mogą głosować za kandydatem, przeciw niemu lub wstrzymać się od głosu, jeżeli zaś kandydat nie uzyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie bez możliwości wstrzymania się od głosu.
6. W drugiej turze przysługuje każdemu z Posłów wyłącznie jeden głos, a głosowanie odbywa się poprzez poparcie jednego lub drugiego kandydata lub wstrzymanie się od głosu. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości bezwzględnej, odbywa się ponowne głosowanie, w którym Posłowie nie mają prawa do wstrzymania się od głosu.
7. Kandydat, który uzyskał większość bezwzględną, zostaje Prezydentem-elektem i jego kadencja rozpoczyna się z chwilą wygłoszenia przysięgi przed Parlamentem Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

7. Niezłożenie przysięgi w terminie 24 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu Prezydenta i powoduje powtórzenie elekcji prezydenckiej, w której ten kandydat zostanie wykluczony.
8. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, odbywają się ponowne wybory parlamentarne.

Rozdział III
[Przepis końcowy]


Artykuł 10.
[Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Piccolomini 16 gru 2018, o 19:25

Jutro wypowiem się szerzej. Teraz tylko pytanie - czy będziemy umieć obliczać głosy metodą Sainte-Laguë? Szczerze nigdy nie pojąłem ani jej, ani d'Hondta czy jak to się pisze.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Antoni 16 gru 2018, o 19:33

Piccolomini napisał(a):Jutro wypowiem się szerzej. Teraz tylko pytanie - czy będziemy umieć obliczać głosy metodą Sainte-Laguë? Szczerze nigdy nie pojąłem ani jej, ani d'Hondta czy jak to się pisze.


To była dla mnie trudna decyzja, jednak w ten sposób będzie znacznie mniejsza waga chociażby kolejności na liście. Metoda, wbrew pozorom, jest bardzo łatwa, wystarczy jedynie bardzo dokładnie podążać za krokami w ustawie.

Wystarczy podzielić liczbę uzyskanych głosów przez dany komitet przez czynniki 1,4; 3; 5 i kolejne nieparzyste (rzadko będzie dochodziło do takiej sytuacji), a mandaty uzyskają osoby, które będą miały największy iloraz. Jeżeli będzie potrzeba, zaprezentuję poradnik, aby każdy Obywatel wiedział, w jaki sposób działa ów metoda.

Natomiast nie wybrałem metody D'Hondta, ponieważ ona preferuje duże ugrupowania.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Piccolomini 16 gru 2018, o 19:54

Jaka metoda stosowana jest w wyborach do Sejmu Księstwa?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Thomas 16 gru 2018, o 20:01

Michale, dlaczego wycofałeś projekt ustawy?

Powinniśmy pozostać przy tradycyjnym wyborze, czyli ilości zdobytych głosów na osobę.
Ponad to mam zastrzeżenia do art. 3 ust. 3
Moim zdaniem powinien być wymóg 2 podpisów osoby nie kandydujacych.
Nadal uważam moja propozycje ilości posłów względem obywateli.
/-/ Thomas von Lisendorff
Lord Marszałek GH
Komandor GH KH
mat MW KS,
Dowódca Esksdry Okrętów Podwodnych
IV Floty Operacyjnej,
Terminator Straży Marszałkowskiej KDW
trener Legii Lisendorff i CA River Cymeria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ordynacja Wyborcza - konsultacje społeczne

Postprzez Antoni 16 gru 2018, o 20:10

Piccolomini napisał(a):Jaka metoda stosowana jest w wyborach do Sejmu Księstwa?


Dokładnie ta sama. Na początku zdziwiłem się, dlaczego odstąpili od polskiej metody D'Hundta, jednak wybrali opcję, w której mniejsze ugrupowania mają większe szanse.

Lisendorff napisał(a):Powinniśmy pozostać przy tradycyjnym wyborze, czyli ilości zdobytych głosów na osobę.


Wówczas sens by straciły komitety wyborcze i partie polityczne, jak to było dotychczas.

Lisendorff napisał(a):Ponad to mam zastrzeżenia do art. 3 ust. 3
Moim zdaniem powinien być wymóg 2 podpisów osoby nie kandydujących.


Trochę sprzeczności widzę w Pańskim myśleniu - chce Pan podnosić liczbę Posłów w Parlamencie, a jednocześnie zmniejszać liczbę wymaganych podpisów. Podpisy mają zapobiec zgłaszaniu się osób, które nie mają żadnego poparcia w społeczeństwie. Uważam, że 3 to jest najlepsza liczba w tym przypadku.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Plac Zielony

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości