Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wykładnię prawa - post. o odrzuceniu wniosku

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

Wniosek o wykładnię prawa - post. o odrzuceniu wniosku

Postprzez Antoni 21 paź 2018, o 20:43

Wolnograd, dnia 21 października 2018 r.


MARSZAŁEK
TRYBUNAŁU KORONNEGO


Szanowny Panie Marszałku,

pragnę złożyć następujący wniosek:

Na podstawie art. 11. § 3. pkt. 5. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. (tj. DP poz. 9186) zwracam się do Pana Marszałka i Wysokiego Trybunału z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawa ustrojowa) i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisów Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. (tj. DP poz. 6430 z późn. zm.) w zakresie odroczenia nadania obywatelstwa Księstwa Sarmacji przez Księcia w okresie trwania wyborów.

Wnioskodawca: Antoni Kacper Burbon-Conti w imieniu Republiki Bialeńskiej.

Przepis będący przedmiotem sprawy:
art. 3 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 2018 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. (tj. DP poz. 6430 z późn. zm.).

Jednocześnie zwracam się do Pana Marszałka o wszczęcie postępowania kontrolnego organu — Księcia Sarmacji w osobie Regenta, w szczególności w związku z wydaniem wadliwej decyzji - odroczenia nadania obywatelstwa Księstwa Sarmacji i w przypadku stwierdzenia błędnej interpretacji ustawy przez Regenta, o uchylenie tejże decyzji i upomnienie o nadanie obywatelstwa.

Uzasadnienie:
Dnia 21 października bieżącego roku Regent Księstwa Sarmacji w osobie Konrada Jakuba opublikował na forum Księstwa Sarmacji decyzję o odroczeniu nadania obywatelstwa jednemu z bialeńskich działaczy - Janowi Sapieha. Decyzję swoją uzasadnił, powołując się na przepis będący przedmiotem ów wniosku - art. 3 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, interpretując, iż nadanie obywatelstwa sarmackiego powinno zostać odroczone od momentu zarządzenia wyborów do momentu zakończenia głosowania nad ów wyborami.

Wzmiankowana ustawa mówi, iż wydanie postanowienia [o nadaniu obywatelstwa sarmackiego] odracza się do czasu zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach lub referendum. Bazując wyłącznie na ów przepisie, w naszym przekonaniu oznacza to wyłącznie okres od rozpoczęcia głosowania do jego zakończenia, a nie okres od momentu zarządzenia wyborów do zakończenia głosowania, jak zinterpretował to Szanowny Regent.

W związku w wynikłej dyskusji (która bardzo szybko została zatrzymana przez zamknięcie wątku przez Regenta), otrzymałem dwa argumenty potwierdzające decyzję Szanownego Regenta: 1) jego własną interpretację przepisu, swoją drogą w pewnej części sprzecznej samej ze sobą oraz 2) przytoczenie procesu legislacyjnego ów przepisu oraz uzasadnienia projektodawcy ów ustępu. Pozwolę sobie zacytować Szanownego Posła von Levengothon, który dnia 14 marca złożył poprawkę wraz uzasadnieniem do właśnie procedowanej Ustawy o obywatelstwie sarmackim:

Dodatkowo często widzimy wysyp powrotów na czas wyborów. Pytanie czy chcemy obywateli, którzy działają w KS, czy takich którzy pojawiają się tutaj tylko podczas wyborów czy referendów. Nie jestem do końca pewny odpowiedzi na to pytanie dla tego składam eksperymentalną Poprawkę III. Nie będę oczywiście rwał za nią szat. Zdaje się tutaj na opinię i zdanie Wysokiej Izby.

Do Art. 3 dodaje się ustęp 6. w brzmieniu:
6. Nie nadaje się obywatelstw od momentu zarządzenia wyborów, bądź referendum aż do czasu jego zakończenia.

Ewentualnie coś w stylu że mimo otrzymania obywatelstwa nie uzyskuje on praw wyborczych do czasu zakończenia wyborów.


Z powyższej wypowiedzi jasno wynika, iż pomysłodawca poprawki miał na myśli odroczenie nadania obywatelstwa sarmackiego od momentu zarządzenia wyborów do momentu zakończenia głosowania w ów wyborach. Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, iż zaproponowany ustęp przez Pana Posła ma odmienne brzmienie od ustępu następnie przyjętego przez Sejm.

Poprawka zgłoszona przez Posła von Levengothon:
Do Art. 3 dodaje się ustęp 6. w brzmieniu:
6. Nie nadaje się obywatelstw od momentu zarządzenia wyborów, bądź referendum aż do czasu jego zakończenia.


Ostateczna wersja poprawki przyjętej przez Sejm:
5. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa, z zastrzeżeniem, że wydanie postanowienia odracza się do czasu zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach lub referendum.


W poprawce Pana Posła wyraźnie jest powiedziane, iż nadanie obywatelstwa jest odroczone od momentu zarządzenia wyborów, bądź referendum do czasu jego zakończenia, zaś poprawka przez Sejm mówi o odroczeniu nadania obywatelstwa do czasu zakończenia terminu głosowania. Poprawka przyjęta przez Sejm nie wspomina o rozpoczęciu ów okresu od zarządzenia wyborów, mówi wyłącznie o terminie głosowania, przez co naszym zdaniem należy rozumieć okres od rozpoczęcia do zakończenia głosowania. Odmiennymi definicjami charakteryzują się "termin głosowania" oraz "termin wyborów", bowiem w określeniu terminu głosowania można rozumieć wyłącznie okres trwania głosowania, zaś w określeniu terminu wyborów można rozumieć cały okres trwania wyborów, a więc od momentu ich rozpoczęcia poprzez wydanie rozporządzenia do momentu zakończenia głosowania lub nawet wydania obwieszczenia przez Książęcą Komisję Wyborczą o wynikach wyborów lub referendum.

Wobec tego wnoszę jak w petitum.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnię prawa

Postprzez VAT 7 lis 2018, o 13:48

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 13 § 4 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.), w związku ze złożeniem przez Antoniego Kacpra Burbon-Conti - działającego w imieniu Republiki Bialeńskiej, w dniu 21 października 2018 r. wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie ustrojowej o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisów Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. (tj. DP poz. 6430 z późn. zm.) w zakresie odroczenia nadania obywatelstwa Księstwa Sarmacji przez Księcia w okresie trwania wyborów, postanawiam:

odrzucić wniosek.


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 13 § 4 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym, wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy może zostać odrzucony jeśli nie ma przesłanek do nadania biegu sprawie.

W dniu 21 października 2018 r., Antoni Kacper Burbon-Conti - działający w imieniu Republiki Bialeńskiej, powołując się na art. 11. § 3. pkt. 5. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym, złożył wniosek o wszczęcie sprawy ustrojowej o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa i określenie w jej wyniku właściwej interpretacji przepisów Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. (tj. DP poz. 6430 z późn. zm.) w zakresie odroczenia nadania obywatelstwa Księstwa Sarmacji przez Księcia w okresie trwania wyborów.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 11 § 3 pkt. 5 KppTK Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek prowincji.

Republika Bialenii nie jest prowincją Księstwa Sarmacji, jej status reguluje stosowana umowa międzynarodowa, na mocy której podmiot ten jest jedynie Protektoratem Księstwa Sarmacji, przy czym zachowuje status odrębnego od Księstwa Sarmacji podmiotu - co znajduje wyraz zarówno w szczegółowych postanowieniach w/w umowy międzynarodowej, jak i znanych Marszałkowi TK z urzędu publicznych wypowiedziach stron układających się, m.in. ówczesnego Księcia Sarmacji - Roberta Fryderyka:

Robert Fryderyk, 13.09.2018 r. napisał(a): Uzgodniliśmy, że na tym etapie Bialenia nie będzie posiadała statusu samorządu. Będzie posiadała swoje władze, swoje prawo, jednak nie będzie korzystała z przywilejów jakie posiadają sarmackie prowincje.


Mając na uwadze powyższe, nie może budzić wątpliwości, iż przedstawiciel Republiki Bialenii nie ma prawa, na podstawie art. 11 § 3 pkt. 5 KppTK, wnosić o rozpoznanie sprawy ustrojowej.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 


Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości