Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Moderator: Prezydium Dworu Książęcego

Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez KJAF 11 paź 2018, o 21:35

O B W I E S Z C Z E N I E   R E G E N T A

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WOLNEJ ELEKCJI I ZGŁASZANIA KANDYDATUR NA TRON KSIĄŻĘCY

Sarmatki i Sarmaci,

na dni 27-28 października 2018 r. zarządziłem wolną elekcję. Swoją kandydaturę na tron książęcy może zgłosić osobiście, zakładając nowy wątek w tym dziale, każdy obywatel, który:

 1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji,
 2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji,
 3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania wszystkich funkcji publicznych oraz
 4. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Zgodnie z przepisami art. 7a ust. 2 pkt 3 kandydatura wymaga poparcia w terminie zgłaszania kandydatur przez innych obywateli, w liczbie stanowiącej co najmniej siedem procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.

Liczba głosujących w wyborach do Sejmu LVII kadencji zgodnie z Obwieszczeniem KKW z dnia 6 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10300) wyniosła 56, w związku z czym 7% z tej liczby wynosić będzie w praktyce poparcia 4 obywateli (niekoniecznie aktywnych w rozumieniu odpowiednich przepisów). Można będzie poprzeć więcej niż jedną kandydaturę. Poparcia dla kandydatury należy udzielić w wątku pod zgłoszeniem kandydatury.

Wątek ze zgłoszeniem powinien być utworzony w ten sposób, że rozpoczynać winien się od konstrukcji "[ELEKCJA-10.18]" a następnie zawierać dane kandydata (wystarczy samo nazwisko lub odpowiedni, acz zrozumiały skrót, który umożliwi sprawne przekopywanie się w papierach).

Pełna lista wyborców i obywateli zawiera się w podanym wyżej Postanowieniu Regenta w sprawie zarządzenia wolnej elekcji.

Termin zgłaszania kandydatur oraz udzielania dla nich poparcia przez obywateli upłynie z dniem 19 października 2018 r.

Ponadto informuję, że w elekcji książęcej, w przeciwieństwie do pozostałych wyborów, obowiązuje siła głosu oparta o nadania wsi lennych. W postanowieniu w sprawie zarządzenia elekcji każdy może zapoznać się z siłą, jaką będzie dysponował w trakcie głosowania. Szczegóły i informacje dotyczące warunków przyznawania danej siły głosu, zawierają się w odpowiednich przepisach Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Regenta i KKW, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z KomisjąR E G E N T   K S I Ę S T W A   S A R M A C J I

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez KJAF 11 paź 2018, o 21:36

O B W I E S Z C Z E N I E   R E G E N T A

W SPRAWIE POWOŁANIA KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołałem Książęcą Komisję Wyborczą właściwą do przeprowadzenia niniejszej elekcji. W jej skład wchodzą:
 • moja osoba — jako Regent,
 • JO Diuk Krzysztof Czuguł-Chan — Radca NIA,
 • WP Vanderlei v-hr. Bouboulina-a-la-Triste — Marszałek Trybunału.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


(poprzez Księcia, w powyższych przepisach należy rozumieć oczywiście Regenta)
R E G E N T   K S I Ę S T W A   S A R M A C J I

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez KJAF 20 paź 2018, o 16:11

O B W I E S Z C Z E N I E   K K W

W SPRAWIE OGŁOSZENIA LISTY WYBORCZEJ

Książęca Komisja Wyborcza zarejestrowała wszystkie zgłoszone kandydatury. Po uszeregowaniu ich w kolejności alfabetycznej według nazwisk, przedstawia się ona następująco:

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792),
 2. Simon Peter Liberi (A5787),
 3. Ł.N. (A0004),
  Sorcha Raven (A8077),adnotacja
 4. Erik Otton von Hohenburg (AG643),
 5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541),
 6. Konrad Jakub (AF891).


Ponadto informuję, że lista wyborców została ogłoszona w postanowieniu w sprawie zarządzenia wyborów. Link do niej znajduje się w pierwszym obwieszczeniu niniejszego wątku.R E G E N T   K S I Ę S T W A   S A R M A C J I

Obrazek
Ostatnio edytowano 21 paź 2018, o 17:27 przez KJAF, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja listy wyborczej — wyjaśnienie w adnotacji
Avatar użytkownika
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez KJAF 21 paź 2018, o 17:26

Na podstawie art. 17 ust. 3 Ordynacji Wyborczej, w związku z wycofaniem kandydatury, z listy wyborczej wykreślono kandydata nr 4: Sorcha Raven (A8077). W publikowanej powyżej liście numerację zmienia się odpowiednio.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez KJAF 30 paź 2018, o 17:20

O B W I E S Z C Z E N I E   K K W

W SPRAWIE WYNIKÓW WOLNEJ ELEKCJI

KKW opublikowała w dniu dzisiejszym wyniki wyborów na tron książęcy. Zgodnie z treścią obwieszczenia oraz nieoficjalnymi wynikami podanymi w niedzielę na Ćwirku, Księciem Sarmacji obrany został Ł.N. (vel Łukasz Nowicki).

Na podstawie Ordynacji, elekt obejmie tron po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, zgodnie z podaną rotą, a także po złożeniu na ręce Regenta rezygnacji ze sprawowania wszystkich funkcji publicznych (nawet, jeżeli nie sprawuje on żadnej). Po tym fakcie, Regent wyda postanowienie w którym stwierdzi utratę, tudzież brak przeszkód do objęcia tronu.

Komisja pragnie przedstawić dwa komunikaty w związku z wyborami.

Po pierwsze, przepraszamy za brak podania wyników na Discrodzie, tudzież kanale IRC. Członkowie Komisji nie byli jednak w stanie podać ich we wspomnianych miejscach z uwagi na braki czasu spowodowane realem. Jak zauważył członek Komisji v-hr. Bouboulina-à-la-Triste, realnie istniała groźba niepodania nieoficjalnych wyników w ogóle, przynajmniej jeżeli chodzi o dzień zakończenia elekcji. Wobec tego podanie wyników w formie w jakiej to zrobiliśmy, i tak należy traktować jako względny sukces. Za utrudnienia przepraszamy, przypominamy jednak, że nigdzie nie ogłaszano podania nieoficjalnych wyników we wspomnianych miejscach.

Po drugie, zdecydowaliśmy się nie udostępniać danych z oddanymi głosami (plik Elekcja_X_18.blt który stał się podstawą obliczenia wyników wyborów przez oprogramowanie). Ordynacja nie nakłada na nas takiego obowiązku, a ponadto stwierdza, podobnie jak i Konstytucja, że głosowanie pozostaje tajne. Mając listę wyborców wraz z ich siłami głosu, a następnie porównując ją z rzeczonymi plikami, można w dość łatwy sposób, z dużym prawdopodobieństwem wytypować, w jaki sposób głosowali poszczególni obywatele.

Działo się tak zresztą za każdym razem, ilekroć głosowania odbywały się w podobnej formie (lista młodych, elekcja książęca itp). Dobrze znane są przypadki, w których już po wyborach, w debacie publicznej funkcjonowały porównania, a nawet zarzuty, formułowane na podstawie ustalenia przez obywateli kto i w jaki sposób głosował na wybranych kandydatów. Z uwagi na troskę o tajność wyborów oraz braku wymogu publikacji takich danych, Komisja zdecydowała się, jak wspomniano wcześniej, nie ujawniać podstawy wyliczenia wyniku głosowania przez program wyborczy. W obwieszczeniu KKW znalazło się natomiast sprawozdanie z oprogramowania które ukazuje kolejne etapy formowania się końcowych wyników, jak również zgodnie z prawem, inne niezbędne statystyki, w tym liczbę głosów i wyborców pierwszej preferencji na każdego z kandydatów. Dane te w wystarczającym stopniu zapewniają transparentność procesu głosowania.K S I Ą Ż Ę C A   K O M I S J A   W Y B O R C Z A

(—) Konrad Jakub
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Avatar użytkownika
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez KJAF 30 paź 2018, o 21:58

Elekt złożył już przysięgę, ja natomiast ze swojej strony wydałem postanowienie w sprawie utraty funkcji publicznych. Datę wejścia w życie tego dokumentu ustaliłem na dzień 31 października, w związku z czym nowy Książę obejmie oficjalnie urząd właśnie tego dnia. Przez te niewiele ponad dwie godziny, Sarmacji poszefuję i poojcuję jeszcze trochę ja. Ma to związek z przekazywaniem obowiązków.

Gratuluję zwycięzcy oraz wszystkim uczestnikom elekcji. Dziękuję również Diukowi Czuguł-Chanowi i wicehrabiemu Bouboulinie-à-la-Triste za bezproblemową i przyjemną współpracę w ramach Komisji. Cieszę się, że elekcja (przynajmniej od strony formalno-prawnej i organizacyjnej) przebiegła w spokoju i powadze.

Dziękuję również za możliwość posiedzenia na tronie przez 27 dni, chociaż bez mitry na głowie. Jest całkiem wygodnie, ale nie aż tak jak u mnie w Pałacu w Almerze, czy chociażby w Ciprofloksji :twisted:

Życzę powodzenia na nowej drodze życia i uroczyście zamykam wątek.

Witat Sarmacja!R E G E N T   K S I Ę S T W A   S A R M A C J I

Obrazek
Avatar użytkownika
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
 


Powrót do Pozostałe sprawy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron