Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

⚠ K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Dział urzędowy Trybunału Koronnego

⚠ K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Postprzez Arsacjusz 21 lip 2019, o 18:49

Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 08.2019
Eldorat, 21 lipca 2019 roku

Obrazek
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Januszek von Hippogriff-Pałasz
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) z zw. z art. 43 ust. 2 k.s. i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Filipa von Sarma (AG939), zamieszkałego w Almerze, karanego, o to, że: pomawiał Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste o bycie szpiegiem Królestwa Dreamlandu w Księstwie Sarmacji oraz o to, że 14 lipca 2019 roku na sarmackim Discordzie rozpowiadał fałszywe informacje o rzekomym postępowaniu przygotowawczym toczącym się przeciwko Vanderleiowi Bouboulinie-à-la-Triste i kierował wobec pokrzywdzonego m.in. słowa „oskarżony”, „szpieg” i „szpieg-asesor”, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary dwóch miesięcy więzienia.

U Z A S A D N I E N I E

17 lipca 2019 roku Prefekt Generalny, po zapoznaniu się z zawiadomieniem Wojciecha Hergemona, wszczął postępowanie przygotowawcze przeciwko Filipowi von Sarmowi podejrzanemu o pomawianie Vanderleia Boubouliny-à-la-Triste o takie postępowanie lub właściwości, które mogą go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s.

W toku postępowania przygotowawczego zabezpieczono logi z sarmackiego Discorda (dowody nr 1, 2, 3, 4 i 5) oraz akta postępowania przygotowawczego o sygnaturze akt PG Ds 07.2019 zawierające zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma (dowód nr 6) i protokół przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej zawiadomienie (dowód nr 7).

14 lipca 2019 roku oskarżony złożył w Prefekturze Generalnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 40 ust. 1 pkt 6 k.s. oraz art. 41 ust. 1 pkt 2 k.s., tj. brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Księstwu Sarmacji i wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego. Stwierdził, że Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste jest „szpiegiem Królestwa Dreamlandu w Księstwie Sarmacji” oraz wskazał, że sprawując urząd asesora Trybunału Koronnego, pełnił również funkcję publiczną w Królestwie Dreamlandu, czym miał wprowadzić w błąd Marszałka Sejmu, składając fałszywe oświadczenie o spełnianiu wymogów objęcia urzędu asesora. Zawiadomienie nie zawierało żadnych dowodów, zaś sam oskarżony używał słów wymijających — „kiedyś, nie pamiętam kiedy...”. Prefekt Generalny zarządził z tego powodu uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym 14 lipca 2019 roku poprzez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. Przesłuchanie nie przyniosło rezultatów, ponieważ Filip von Sarm nie odpowiadał rzeczowo na pytania prefekta. Już w tym momencie można było zauważyć, że oskarżony formułuje swoje zarzuty bezpodstawnie. Na pytanie: „A jakie funkcje publiczne tam sprawuje?” [w domyśle — Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste] odpowiedział: „Szpiega”. Dalsza część przesłuchania potwierdza impertynencki charakter oskarżeń — np. „Należy oskarżyć całe Królestwo Dreamlandu”. 17 lipca Prefekt Generalny wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

14 lipca 2019 roku oskarżony brał udział w dyskusji na sarmackim Discordzie. Stwierdził, że „Ale tu ATK jest oskarżonym”, co było oczywistą nieprawdą, ponieważ w chwili pisania tych słów Prefekt Generalny jeszcze nie rozpatrzył zawiadomienia. Co więcej, Filip von Sarm używał określeń godzących w dobre imię Vanderleia Boubouliny-à-la-Triste: „szpieg” i „szpieg-asesor”. Należy zauważyć, że oskarżony został poinformowany przez Gustawa Fryderyka von Hippogriffa, że przeciwko Vanderleiowi Bouboulinie-à-la-Triste nie jest prowadzone żadne postępowanie (dowód nr 2), więc powinien powstrzymać się od wypowiadania oskarżeń. Jego dalsze słowa były zatem wypowiedziane z pełną premedytacją.

Warto zwrócić uwagę na ugruntowaną linię orzeczniczą. Trybunał Koronny stwierdził, że „funkcja asesora Trybunału Koronnego jako jedna z nielicznych w Księstwie Sarmacji wymaga nieposzlakowanej opinii. Czyn oskarżonego jest więc tym bardziej godny krytyki i tym bardziej potencjalnie szkodliwy, że dotyczy wykonywania funkcji asesora, a więc zajęcia, dla którego niezbędne jest posiadanie zaufania opinii publicznej oraz autorytetu, zaś sugestie złamania prawa bezsprzecznie podważają zarówno owo zaufanie jak i autorytet” (TK K 17/04/06). Oskarżony otwarcie nawiązywał do urzędu asesora Trybunału Koronnego pełnionego przez Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste poprzez stwierdzenie „szpieg-asesor”. Takie oszczerstwa z pewnością godzą w dobre imię pokrzywdzonego.

Filip von Sarm oparł swoje oskarżenia jedynie na rzekomych rozmowach, których — jak sam przecież wspomniał — dobrze nie pamięta. Nie sprawdził również rejestru funkcjonariuszy publicznych Królestwa Dreamlandu. Celem oskarżonego nie było obywatelskie zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, ale poszukiwanie sensacji. Gdyby jego działanie było ukierunkowane na pomoc Prefekturze, zgromadziłby odpowiedni materiał dowodowy i powstrzymał się od wypowiadania oskarżeń. Odwołując się do realnego orzecznictwa, należy zauważyć pogląd Sądu Najwyższego: „Zamiar zniesławienia może istnieć nawet w wypadku, gdy sprawca formalnie działa w akcji obronnej. Uwidacznia się on bądź z formy oświadczenia, bądź z jego treści, o ile oparta jest na faktach zmyślonych lub gdy wychodzi oczywiście poza ramy konieczności wskazanej celem obrony prawa” (wyrok SN z dnia 28 października 1935 r., I K 686/35 – OSN(K) 1936/4/156). Z taką sytuacją mamy do czynienia w tej sprawie. Składając zawiadomienie, Filip von Sarm rzekomo podejmował akcję obronną obowiązującego prawa, jednak z samej treści zawiadomienia, późniejszego przesłuchania oraz rozmów na Discordzie wynika, że działał z zamiarem zniesławienia.

Prefektura Generalna stoi na stanowisku, że należy bronić dobrego imienia funkcjonariuszy publicznych, dlatego objęła ściganiem przestępstwo prywatnoskargowe na podstawie art. 43 ust. 2 k.s. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności popełnienia przestępstwa, wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary dwóch miesięcy więzienia.

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(2) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(3) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(4) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(5) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(6) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma
(7) Protokół przesłuchania w charakterze świadka Filipa von Sarma w trakcie postępowania sprawdzającego:

Królewskie Miasto Almera, 17 lipca 2019 roku

Sygn. akt PG Ds 07.2019
P R O T O K Ó Ł
przesłuchania w charakterze świadka

dane świadka: Filip von Sarm (AG939)
osoby uczestniczące w przesłuchaniu: Prefekt Generalny Arsacjusz Arped
czynność rozpoczęto: 16.07.2019 roku, godzina 23.31
czynność zakończono: 17.07.2019 roku, godzina 13.34

Informacja o celu przesłuchania: Prefekt Generalny zarządził uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym 14 lipca 2019 roku poprzez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.

Świadek podał, co następuje (zaprotokołowane zostały również pytania prowadzącego przesłuchanie):

Jakie personalia nosi Pan Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste w Królestwie Dreamlandu?
— Takie same.

A jaką funkcję publiczną tam sprawuje?
— Szpiega.

Dlaczego Pan przypuszcza, że Pan Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste bierze udział w działalności obcego wywiadu?
— Sam mi tak napisał. Przecież napisałem w zawiadomieniu. I to nie tylko On. Dreamland ma całą się szpiegów. Należy oskarżyć całe Królestwo Dreamlandu.

Zarzuty zgłoszone przez świadka co do treści protokołu: nie złożono zastrzeżeń.
Do protokołu dołączono: brak.

Protokół osobiście odczytałem po przesłaniu za pośrednictwem Poczty Konnej: (—) Filip von Sarm
Podpis prowadzącego czynność: (—) Arsacjusz Arped

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Korona vs Filip von Sarm

Postprzez Filip I Gryf 21 lip 2019, o 20:08

Eldorat, 21 lipca 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Wszczynam na wniosek Prefektury postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 12/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego, ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff oraz siebie.
  4. wyznaczam ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Januszek von Hippogriff-Pałasz
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez GFvH 22 lip 2019, o 22:13

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę. Wzywam oskarżonego Filipa von Sarm do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do końca najbliższej soboty. @Powietrzny

Podstawa prawna: art. 2 ust. 17 i 7 § 1
Kodeksu Postępowania przed TK.
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Królestwo Teutonii
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez Joahim-von-R 22 lip 2019, o 22:23

Przepraszam że przeszkodzę, ale Filip von Sarm jest obecnie nie obecny i raczej do soboty się nie odezwie.
Rekrut Waffen-Ok
Uwielbiam Kosmos :)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Joahim-von-R
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez FvS 23 lip 2019, o 15:31

Potwierdzam, nie ma mnie 3 tygodnie. Proszę o przedłużenie.
Filip von Sarm

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez FvS 25 lip 2019, o 09:41

Dobra, przyznaję się. Tylko proszę o mały wymiar kary.
Filip von Sarm

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez GFvH 25 lip 2019, o 11:13

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
W związku z przyznaniem się do winy oskarżonego zamykam rozprawę.
Wyrok zostanie wydany po naradzie Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 28 k.p.t.k.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Królestwo Teutonii
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez FvS 28 lip 2019, o 13:05

Kiedy mam spodziewać się wyroku.
Filip von Sarm

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez Filip I Gryf 30 lip 2019, o 19:44

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Ze Składu Orzekającego w swoje miejsce wyznaczam JKM Regenta Andrzeja Fryderyka.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
 

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Postprzez FvS 19 sie 2019, o 11:40

Przepraszam, ale czekam już prawie miesiąc na wyrok.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Trybunał Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość