Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Akademicki Dziennik Urzędowy

Pierwszy sclaviński uniwersytet lenny

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez Marceli 26 sty 2019, o 15:18

Obrazek
Statut
Akademii Polinaukowej w Bordonii§1
Akademia Polinaukowa jest pierwszą lenną szkołą wyższą w Księstwie Sarmacji i działa w oparciu o przepisy ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki, zapisy niniejszego Statutu oraz postanowienia Rektora.

§2
1. Siedzibą Akademii jest miasto Bordonia w Konsulacie Sclavinii.
2. Logo Akademii udostępnia się na stronie instytucji uczelni w systemie Księstwa Sarmacji.
3. Akademia może przyznawać nagrody i odznaczenia.

§3
1. Organem niekadencyjnym i decyzyjnym we wszystkich sprawach Akademii jest Rektor.
2. Rektor reprezentuje Akademię na zewnątrz, w tym publikuje w imieniu uczelni artykuły i zamieszcza posty na Forum Centralnym.
3. Rektor może powoływać zespoły doradcze i rady oraz udzielać pełnomocnictw.
4. Strukturę Akademii określa voxum Rektora.
5. Niedozwolone jest tworzenie zamiejscowych jednostek organizacyjnych Akademii.

§4
1. Pracownikiem Akademii może być osoba posiadająca sarmacki tytuł naukowy lub tytuł naukowy nadany poza granicami Księstwa Sarmacji i uznany przez Księcia na zasadach określonych w ustawie.
2. Rektor w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od wymagań określonych w ust. 1 pod warunkiem zobowiązania się pracownika do niezwłocznego rozpoczęcia studiów i uzyskania tytułu naukowego.
3. Pracownicy Akademii otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w voxum Rektora.

§5
1. Studia w Akademii trwają do 2 miesięcy, kończą się obroną pracy naukowej i są odpłatne. Opłata wnoszona jest przed złożeniem podania o przyjęcie na studia i nie podlega zwrotowi.
2. Rektor za odpłatnością wydaje dyplom potwierdzający nadanie tytułu naukowego.

§6
1. Pracownik Akademii może prowadzić zwykłe badania naukowe lub dyplomową działalność badawczą, która kończy się nadaniem tytułu naukowego.
2. Wydanie dyplomu potwierdzającego zakończenie dyplomowej działalności badawczej jest odpłatne.

§7
1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Studenci i pracownicy Akademii są zobowiązani do przestrzegania zapisów Statutu oraz przepisów wydanych na jego podstawie.Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii


Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez Marceli 26 sty 2019, o 15:32

Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 1 stycznia 2019 r.
w sprawie struktury Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. W ramach Akademii Polinaukowej funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
  • Wydział Historii i Archeologii Polinu,
  • Instytut Zdrowia Powszechnego,
  • Katedra Nauk Ścisłych, Kodowania i Liczb,
  • Centrum Nowych Nauk i Odkryć,
  • Akademicka Szkoła Elementarna.
2. Tworzy się wątki informacyjne Akademickiego Dziennika Urzędowego oraz komunikatów i postanowień Rektora.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii


Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez Marceli 26 sty 2019, o 19:25

Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 26 stycznia 2019 r.
w sprawie pracowników Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Rektor zatrudnia pracownika na stanowisku samodzielnym wykładowcy lub niesamodzielnym - docenta bądź adiunkta oraz zamieszcza informację na stronie instytucji Akademii.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne, uzależnione od liczby i jakości publikacji naukowych oraz płatne po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w kwocie zaokrąglonej do pełnych setek w dół.
3. Minimalne wynagrodzenie wykładowcy ustala się na 8 000 Ⱡ, docenta - 4 000 Ⱡ, a adiunkta 2 000 Ⱡ.
4. Rektor może postanowić o wypłacie dodatku stażowego oraz dodatku naukowego za posiadany tytuł naukowy.
5. Nie wypłaca się wynagrodzenia pracownikowi w przypadku braku aktywności naukowej.
6. Rektor może wypowiedzieć zatrudnienie w dowolnym czasie, przy czym zatrudnienie wygasa bez wypowiedzenia w przypadku braku aktywności naukowej w dwóch kolejnych miesiącach.
7. Pracownicy samodzielni mogą za zgodą Rektora korzystać z bezpłatnego urlopu, do którego nie stosuje się zapisów ust. 6, oraz publikować w instytucji Akademii.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii


Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez Marceli 2 mar 2019, o 15:08

Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 2 marca 2019 r.
w sprawie potwierdzenia uzyskania tytułu naukowego
na Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Nadanie tytułu naukowego po zakończeniu studiów lub dyplomowej działalności badawczej Rektor potwierdza wpisem w Księdze tytułów naukowych na stronie instytucji Akademii. Razem z informacją o nadaniu tytułu naukowego Rektor zamieszcza ocenę za studia lub prowadzoną działalność naukową i ocenę za pracę naukową oraz kopię pracy dyplomowej, która była podstawą do nadania tytułu naukowego.
2. Niezwłocznie po nadaniu tytułu naukowego Rektor składa prośbę w kancelarii Dworu Książęcego o uznanie tytułu naukowego przez Księstwo Sarmacji.
3. Dyplom potwierdzający nadanie tytułu naukowego wydaje się na wniosek zainteresowanego po wniesieniu opłaty.
4. Dyplom zawiera logo Akademii, dane osobowe wnioskującego, informacje o jednostce organizacyjnej uczelni, w której nadano tytuł naukowy, tytuł pracy naukowej, ocenę za studia lub prowadzoną działalność naukową oraz ocenę za pracę naukową. Opłata za wydanie dyplomu wynosi 5 000 Ⱡ.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii


Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
 

Re: Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez Marceli 12 cze 2019, o 20:17

Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego
na Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Rokiem akademickim w Akademii jest okres od 15 września do 15 czerwca.
2. Zajęcia dydaktyczne, działalność naukowa i administracyjna odbywają się w roku akademickim.
3. W czasie poza rokiem akademickim obecność pracowników na uczelni jest nieobowiązkowa.
4. Rozpatrywanie podań o przyjęcie na studia i zatrudnienie w Akademii następuje bez zbędnej zwłoki w ciągu roku akademickiego i poza nim.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.prof. net. Marceli z Ossolińskich hr. Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii


Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
 


Powrót do Akademia Polinaukowa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości