Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Atera

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Atera

Postprzez Arsacjusz 23 wrz 2018, o 11:48

Eldorat, 23 września 2018 roku


powód: Królestwo Baridasu
reprezentowane przez Premiera Rządu JKM
Arsacjusza Arpeda (AF905)

pozwany: Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766)

Marszałek Trybunału Koronnego
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
w miejscu


P O Z E W
cywilny
o ochronę dóbr osobistych osoby prawnej i ustalenie stosunku prawnego


Wnioskowane rozstrzygnięcie:
  1. zmiana nazwy instytucji o numerze ewidencyjnym S00028 w państwowym systemie informatycznym „DSG” z „Królewska Gwardia Baridasu” na jakąkolwiek inną niesugerującą związku tej instytucji z Królewską Gwardią Baridasu — reaktywowaną na mocy ordonansu Króla Baridasu z dnia 28 października 2016 r. o Królewskiej Gwardii Baridasu (Dz. P. poz. 8981),
  2. ustalenie, że Królewska Gwardia Baridasu, jako instytucja powołana przez Królestwo Baridasu, stanowi własność Królestwa Baridasu.
Uprzejmie informuję, że Jego Królewska Mość Konrad Jakub udzielił mi pełnomocnictwa do wykonywania zastępstwa procesowego Królestwa przed organami sądowymi.

U Z A S A D N I E N I E


Na wstępie należy wyjaśnić Wysokiemu Trybunałowi genezę instytucji o numerze ewidencyjnym S00028 w państwowym systemie informatycznym „DSG”. Zgodnie z moją wiedzą instytucja została założona w połowie 2013 roku przez pierwszego komendanta za własne środki. Następnie była przekazywana kolejnym właścicielom aż stała się własnością Jaśnie Oświeconego Laurencjusza Ma Hi at Atery. 29 sierpnia 2015 roku, na mocy ustawy Rady Królestwa o wygaszeniu działalności Królewskiej Gwardii Baridasu (Dz. P. poz. 7821), instytucja, w szerszym (niesystemowym) rozumieniu, została wygaszona. Pozwany zmienił wówczas nazwę systemowej instytucji na inną. 28 października 2016 roku Królewska Gwardia Baridasu została reaktywowana; Jaśnie Oświecony Laurencjusz Ma Hi at Atera przywrócił nazwę systemowej instytucji (S00028) na „Królewska Gwardia Baridasu”. Od tej pory uważa, że przysługuje mu prawo własności tej instytucji publicznej (w szerszym rozumieniu; nie tylko instytucji w państwowym systemie informatycznym, wobec której Królestwo Baridasu nie wysuwa roszczeń).

W zakresie ochrony dóbr osobistych osoby prawnej: 19 września bieżącego roku, działając jako Premier Rządu Jego Królewskiej Mości, zwróciłem się do pozwanego poprzez Pocztę Konną z prośbą o zmianę nazwy prywatnej instytucji w państwowym systemie informatycznym „DSG” o numerze S00028 z „Królewska Gwardia Baridasu” na jakąkolwiek inną niesugerującą związku tej instytucji z oficjalną formacją militarną Baridasu. Ponadto wniosłem o usunięcie herbu Królewskiej Gwardii Baridasu z profilu oraz wszystkich opisów i informacji sugerujących, że ta instytucja (S00028) jest państwowa, należy do Królestwa Baridasu oraz że jest powiązana z Królewską Gwardią Baridasu.

Jak zaznaczyłem w przesłanym piśmie, moje działania były podyktowane złożoną przez pozwanego deklaracją, że wspomniana instytucja w systemie „DSG” (S00028) jest prywatna i nie należy do Królewskiej Gwardii Baridasu. Należy podkreślić, że chroniłem tym samym interes Królestwa Baridasu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której osoba prywatna używa nazw i symboli instytucji powołanych przez samorząd. Takie działania zdecydowanie szkodzą prowincji, szczególnie poprzez wprowadzanie w błąd innych mieszkańców.

W odpowiedzi pozwany poprosił o zabranie przeze mnie stanowiska w miejscu publicznym Królestwa Baridasu. Uczyniłem to 20 września, zamieszczając post w Kurii. Okazało się, że pozwany częściowo zrealizował moją prośbę. Stanowczo odmówił jednak zmiany nazwy instytucji, sugerując, że ma do niej prawo (do tego odniosę się w drugiej części uzasadnienia). Dla Królestwa Baridasu wymienione wyżej działania Jaśnie Oświeconego Laurencjusza Ma Hi at Atery są nieracjonalne i niezrozumiałe. Należy podkreślić dobrą wolę powoda, a także chęć do współpracy z pozwanym. Jego Królewska Mość Konrad Jakub zaproponował zwrot kosztów zmiany nazwy, a nawet odkupienie instytucji oraz zwrot kosztów założenia oraz nadania możliwości publikacji. Bez wątpienia warunki zaproponowane przez władze samorządu były korzystne dla pozwanego, który jednak postanowił je odrzucić.

Wysoki Trybunale, Konstytucja w art. 35 ust. 1 pkt 2 określa kompetencję prowincji do tworzenia i znoszenia instytucji publicznych oraz normowania ich zadań. Na tej podstawie należy bezsprzecznie przyjąć, że wszystkie instytucje, nie tylko te urzeczywistnione w państwowym systemie informatycznym „DSG”, stanowią własność samorządu, a co za tym idzie — korzystają z jego praw. Jednym z bezwzględnych praw podmiotowych, skutecznych erga omnes, jest prawo do nazwy. Nazwa jednoznacznie indywidualizuje daną instytucję, dzięki niej nikt nie ma wątpliwości, o czym jest mowa. Zestawienie słów „Królewska Gwardia Baridasu” jest na tyle unikalne, że powinno podlegać ochronie. Należy ponadto nadmienić, że prawo do nazwy i herbu wynika z art. 7 ust. 1 ordonansu Króla Baridasu z 28 października 2016 r. o Królewskiej Gwardii Baridasu („Królewska Gwardia Baridasu jako spadkobierca [...] zachowuje prawo do używania wszelkich mediów i symboli, które uprzednio były w użyciu tej instytucji”). Co za tym idzie — powstanie instytucji i jej nazwa wynikają z aktu prawnego. Królestwo Baridasu, chroniąc swoje prawa podmiotowe, wnosi o usunięcie skutków naruszenia.

W zakresie ustalenia stosunku prawnego: w tej części rozstrzygnięcia Królestwo Baridasu wnosi o ustalenie istnienia prawa podmiotowego własności Królewskiej Gwardii Baridasu jako instytucji powołanej ordonansem Króla Baridasu z dnia 28 października 2016 roku o Królewskiej Gwardii Baridasu. W trakcie dyskusji na forum Królestwa Baridasu pozwany stwierdził, że Królewska Gwardia Baridasu jest instytucją prywatną wyłącznie świadczącą swoje usługi na rzecz Królestwa. Jako Premier Rządu JKM nie mogę się zgodzić z tym stanowiskiem.

Chciałbym również udowodnić, że Królestwo Baridasu ma interes prawny w wytoczeniu niniejszego powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego. Z uwagi na brak podobnych spraw w Trybunale Koronnym, skorzystałem z orzecznictwa Sądu Najwyższego: „o występowaniu interesu prawnego w żądaniu ustalenia świadczy możliwość stanowczego zakończenia w tym postępowaniu sporu między stronami” (III CSK 254/12). Niewątpliwie wydanie wyroku przez Trybunał Koronny zakończy istniejący spór między Królestwem a Jaśnie Oświeconym Laurencjuszem Ma Hi at Aterą.

Na wstępie należy podkreślić, że Królestwo nie twierdzi, że instytucja o numerze ewidencyjnym S00028 stanowi jego własność. Sprawa dotyczy wyłącznie instytucji w szerszym, niesystemowym rozumieniu.

Pozwany podnosi, że Królewska Gwardia Baridasu jest instytucją prywatną na podstawie art. 4 ust 3 pkt 12 ordonansu z dnia 19 stycznia 2018 r. o podziale administracyjnym Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 9826). Wspomniany przepis brzmi: „[d]o głównych instytucji, o których mowa w art. 4 ust. 1 położonych na FC zalicza się następujące instytucje państwowe, prywatne lub będące pod zarządem państwa: 12) Królewska Gwardia Baridasu (S00028) - instytucja prywatna pod zarządem państwa”. Jest to, piszę to z przykrością, kompletny bubel prawny; przepis jest całkowicie niespójny. Raz mowa o Forum Centralnym, a następnie ustawodawca odnosi się do państwowego systemu informatycznego. Co więcej, działanie pozwanego w świetle przepisów, na które się powołuje, jest nieracjonalne. Skoro, rzekomo, jest to instytucja prywatna pod zarządem państwa, to dlaczego Królestwo nie jest uprawnione do zmiany jej nazwy?

Należy zauważyć, że ustawodawca, czyli sam pozwany, na mocy wspomnianego ordonansu o podziale administracyjnym Królestwa Baridasu, dokonał niejako prywatyzacji Królewskiej Gwardii Baridasu, która od momentu powołania bezsprzecznie należała do Królestwa. Stanowiło to działanie na szkodę Królestwa. Tak ważna instytucja nie powinna należeć do osoby prywatnej.

Powód chciałby również wykazać bezprawność tej czynności. Prywatyzacja pociąga za sobą zmianę stosunku cywilnoprawnego. Jeden podmiot, w tym przypadku Królestwo Baridasu, przenosi prawo własności na inny. Elementami stosunku cywilnoprawnego są natomiast podmioty posiadające zdolność prawną (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym na mocy ustawy nadano zdolność prawną — tzw. „ułomne osoby prawne”) oraz treść, poprzez którą rozumie się wzajemnie skorelowane prawa i obowiązki. Już teraz widać uchybienie w treści przepisu, na który powołuje się pozwany. Nie wspomniano, na kogo przeniesiono prawo własności. Samo określenie „instytucja prywatna” nie jest wystarczające. Dopuszczenie takich praktyk może doprowadzić do zachwiania ładu prawnego.

Co więcej, abstrahując od powyższego uzasadnienia, zastrzeżenia budzi forma dokonania „prywatyzacji”. Niestety, prawo cywilne w Księstwie jest dosyć ubogie, dlatego niekiedy należy powoływać się na normy prawa zwyczajowego, co dopuszcza Konstytucja. Należy zauważyć, że zwyczaj staje się prawem zwyczajowym, gdy organ państwa w sposób ciągły praktykuje jakąś określoną regułę. W naszym przypadku będzie to forma zawierania umowy. Korona od dawna — w sprawach o znacznej doniosłości — zawiera umowy na Forum Centralnym (dowody nr 1, 2 i 3). Oczywiście nie każda umowa musi być sporządzana w taki sposób. W najzwyklejszych sprawach wystarczy forma per facta concludentia. Jednak przeniesienie prawa własności tak ważnej instytucji samorządowej, jaką jest Królewska Gwardia Baridasu, nie może odbyć się w sposób pokazany przez pozwanego. Moim zdaniem jest to stanowczo niedopuszczalne ze względu na interes prowincji, ponieważ wprowadza niestabilność majątku. Podsumowując, powód wnosi o ustalenie, że Królewska Gwardia Baridasu (nie instytucja w państwowym systemie informatycznym „DSG”) stanowi własność Królestwa Baridasu.

Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Królestwo Baridasu przeciwko Laurencjusz Ma Hi at Atera

Postprzez VAT 24 wrz 2018, o 11:11

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Królestwa Baridasu, złożony w dniu 23 września 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie cywilnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK C 18/09/24;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam siebie.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez VAT 24 wrz 2018, o 11:39

Otwieram rozprawę.


Za pierwsze stanowisko w sprawie powoda Trybunał przyjmuje stanowisko wyrażone we wniosku inicjalnym. Jeśli strona powodowa na którymkolwiek etapie postępowania chciałby uzupełnić swoje stanowisko (w tym odnieść się do ewentualnych wypowiedzi pozwanego) - bardzo proszę.

Wzywam pozwanego, Laurencjusza Ma Hi at Atera, do zajęcia stanowiska w sprawie, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 27 września 2018 r. Jeśli pozwany ewentualnie potrzebowałby dłuższego terminu do zajęcia stanowiska - proszę o informację.

Pouczam jednocześnie obu zainteresowanych uczestników, że w swoich stanowiskach zobowiązani są przedstawić wszelkie okoliczności faktyczne sprawy, dowody, na jakie zamierzają się powoływać oraz wszelkie wnioski o powołanie świadków - pod rygorem pominięcia przez Trybunał.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że Trybunał pozostawia uczestnikom dużą swobodę we wzajemnej komunikacji na sali sądowej, bardzo proszę o nieprzekraczanie podstawowych zasada kultury oraz powagi adekwatnej do miejsca, w którym się znajdujemy. Z góry dziękuję.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez KJAF 24 wrz 2018, o 12:23

Wysoki Trybunale,

w kwestii wyjaśnienia bo może to nie być oczywiste — instytucja w systemie w 2013 roku również została założona na mocy wydanego ordonansu o KGB i jest efektem wdrażania jej przepisów. Z tym, że została założona za prywatne środki i przekazywana kolejnym komendantom. Po likwidacji KGB, instytucja w DSG została zmieniona na inną, a po reaktywacji Gwardii — ponownie zmieniona na KGB. W związku z tym nie rościmy praw do instytucji w systemie, ale do KGB jako jednostki powołanej przez Królestwo i będącej instytucją państwową. I w wyniku tego żądamy drogą sądową zaprzestanie posługiwania się nazwami, grafikami i opisami które należą do KGB bądź sugerują z nią związek.

Przepis w jednym z dokumentów który stwierdza, że instytucja "jest prywatna" jest w naszej ocenie wadliwy i nie czyni skutków prawnych — chociażby dlatego, że nie określono żadnego rzekomego właściciela prywatnego, ani z imienia, ani numeru paszportu i "prywatyzacja" została dokonana z naruszeniem najbardziej podstawowych praw zmiany stosunku własności do rzeczy. Nie zostało to załatwione w drodze żadnej umowy, ani nawet przyjmując że mogłoby to się odbyć aktem normatywnym — brak jest określenia nabywcy instytucji.
Avatar użytkownika
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez KJAF 24 wrz 2018, o 12:41

Aha, zapomniałbym — te założenie w 2013 roku prywatnej instytucji w rozumieniu systemu jako efekt realizacji postanowień ordonansu, to kwestia tego, że w tym czasie system nie pozwalał na posiadanie instytucji przez prowincję. Dlatego też zakładała to prywatna osoba i była jej właścicielem — jeszcze raz, w rozumieniu systemu. Kiedy potem system się zmienił, to albo Gwardia przestała już istnieć, albo po prostu w drodze niepisanej umowy, została ona prywatna systemowo i przekazywana kolejnym komendantom. Z uwagi na niedopilnowanie tej sprawy przez władze Królestwa w przeszłości, dzisiaj mamy obecne problemy, co nie może jednak rzutować na poprawne ustalenie stosunku własności do KGB jako organizacji państwowej powołanej i działającej na podstawie prawa, oraz instytucji systemowej która była używana jako fizyczna materializacja instytucji w systemie, która to jest może i prywatna, ale nie ma obecnie nic wspólnego z KGB.
Avatar użytkownika
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez Laurẽt 24 wrz 2018, o 20:48

Wielmożny Marszałku,

swoje wystąpienie chciałbym rozpocząć od tego, że z chęcią przyjmę propozycję Wielmożnego w zakresie wyznaczenia późniejszego terminu na zajęcie stanowiska w tej sprawie. W uzasadnieniu muszę zaznaczyć, że okres obejmujący zdarzenia mające istotny wpływ na przebieg postępowania jest dość znaczny, bo obejmuje lata 2013-2018, a oskarżyciel jak mi się wydaje przynajmniej dwa razy mija się z prawdą w złożonym pozwie. Dla udowodnienia drugiego przypadku potrzebuję czasu do późnych godzin wieczornych 30 września np. 20.00. Wiem, że to dość długi okres, ale myślę, że dla dobra sprawy oraz jej wyjaśnienia być może da się tą sprawę z jakiś sposób załatwić bym mógł się należycie przygotować do toczącej się sprawy.

Być może oskarżycielowi zależy na czasie, więc być może będzie miał trochę czasu na potwierdzenie jednego z wysuwanych wobec mnie zarzutów i przedstawi jakieś dowody na potwierdzenie oskarżeń skierowanych w moją stronę.

Moje pierwsze stanowisko w sprawie pozwu dotyczy niżej zacytowanego fragmentu pozwu i przedstawionego zarzutu:
Arsacjusz napisał(a):Jego Królewska Mość Konrad Jakub zaproponował zwrot kosztów zmiany nazwy, a nawet odkupienie instytucji oraz zwrot kosztów założenia oraz nadania możliwości publikacji. Bez wątpienia warunki zaproponowane przez władze samorządu były korzystne dla pozwanego, który jednak postanowił je odrzucić.


W związku z twierdzeniem oskarżyciela, że od dnia publikacji złożonej przez JKM propozycji finansowej tj. od dnia 20 września 2018, od 21:40 odrzuciłem propozycję JKM to zwracam się o przedstawienie dowodu na tą okoliczność, bo to zwyczajne pomówienie.

Ponadto z przykrością muszę stwierdzić, że JKM Konrad Jakub jest człowiekiem niesłownym i dla udowodnienia tego faktu przytoczę całą wypowiedź JKM, bo w tej wypowiedzi mowa o terminie przekazanym mi przez Poważanego Premiera w Poczcie Konnej. Co więcej ten termin to 26.09.2018 r., więc po co ten pośpiech?

Konrad Jakub napisał(a):Premier nie odnosi się do KGB, ale do instytucji która korzysta/korzystała z nazw i symboli graficznych zastrzeżonych dla Baridasu. Jest to część prowadzenia polityki wewnętrznej i administracji majątkiem Skarbu Królestwa, w tym prawami autorskimi.

Natomiast KGB nie jest prywatna, ponieważ została powołana na podstawie ordonansu KrólewskiegoJa, Paulus hrabia Buddus, regent Baridasu, w imieniu Jego Królewskiej i Książęcej Mości Tomasza Ivona Hugona króla Baridas (…) stanowię, co następuje: (…) postanawiamy reaktywować Królewską Gwardię Baridasu, którą uznajemy za spadkobiercę i kontynuatora tradycji gwardyjskich w Koronie. (…) Królewska Gwardia Baridasu jako spadkobierca zlikwidowanej Ustawą Rady Królestwa o wygaszeniu działalności Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 29 sierpnia 2015 roku (Dz.P. poz.7821) instytucji o tej samej nazwie zachowuje prawo do używania wszelkich mediów i symboli, które uprzednio były w użyciu tej instytucji.

KGB jest instytucją państwową, powołaną przez państwo i podlega państwu. Nigdzie w dokumencie nie ma wzmianki o tym, że jest to formacja prywatna która związuje się umową z Bridasem i na tej podstawie świadczy na jej rzecz usługi. To, że instytucja w DSG została założona za prywatne pieniądze oznacza mniej więcej tyle, że sama instytucja jako obiekt w systemie jest własnością prywatną. W związku z tym oczekuję zmiany nazwy instytucji oraz wszelkich informacji i tekstów które są związane z Gwardią. Królestwo jest gotowe pokryć koszta zmian. Ewentualnie możemy instytucję odkupić i zwrócić koszty założenia oraz nadania możliwości publikacji.

Oczekuję w terminie nakreślonym przez Premiera dokonanie czynności o których wspominał. Jeżeli do tego czasu sprawa nie zostanie załatwiona lub wcześniej otrzymamy jednoznaczne oświadczenie odmowy, upoważnię JKW Premiera do złożenia w imieniu Królestwa pozwu cywilnego do Trybunału w ramach ochrony interesu i majątku Królestwa

Obrazek


Jeśli władze Baridasu mają inne dowody w sprawie cytowanego powyżej terminu to proszę w ramach postępowania ujawnić dowody, bo jak do tej pory widzę tylko brak dobrej woli i jedno wielkie zakłamanie, w którym uczestniczę już po raz drugi dlatego, że zaufałem osobom, które dobrą wolę wykazują do momentu gdy mają w tym interes lub gdy im się przyklaskuje.

Nie ukrywam też być może przed 20 września br. tj. przed wyżej zamieszczoną deklaracją JKM sugerowałem, że nie odsprzedam KGB. Skoro jednak propozycja została złożona w dniu 20-tego września to uwzględnić trzeba moją decyzję po tym terminie, a ja jej nie widzę tak samo jak nie zdążyłem się doczekać terminu wyznaczonego przez Premiera tj. 26-tego września. Zastanawiam się o co w tym wszystkim chodzi.

Z poważaniem,
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez VAT 25 wrz 2018, o 10:02

Laurencjusz napisał(a):W uzasadnieniu muszę zaznaczyć, że okres obejmujący zdarzenia mające istotny wpływ na przebieg postępowania jest dość znaczny, bo obejmuje lata 2013-2018, a oskarżyciel jak mi się wydaje przynajmniej dwa razy mija się z prawdą w złożonym pozwie. Dla udowodnienia drugiego przypadku potrzebuję czasu do późnych godzin wieczornych 30 września np. 20.00.


Może Pan to wytłumaczyć Trybunałowi? Co konkretnie będzie możliwe do udowodnienia 30 września 2018 r. i dlaczego dopiero wtedy?
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez KJAF 25 wrz 2018, o 12:24

Jeżeli JO już coś cytuje i podkreśla, to warto może czytać i rozumieć całość cytatu, czyż nie?

Konrad Jakub napisał(a):Oczekuję w terminie nakreślonym przez Premiera dokonanie czynności o których wspominał. Jeżeli do tego czasu sprawa nie zostanie załatwiona lub wcześniej otrzymamy jednoznaczne oświadczenie odmowy, upoważnię JKW Premiera do złożenia w imieniu Królestwa pozwu cywilnego do Trybunału w ramach ochrony interesu i majątku Królestwa


Za taką odmowę uważam słowa następujące:

KGB kupiłem jako instytucję prywatną i taką ta instytucja była i jest. Nic nie było prywatyzowane, a ordonans potwierdził tylko stan rzeczy.

Dzisiaj jest już 25 i żadnych zmian w systemie nie widzę. To raz, dwa — pozew posiada dwie części, a w drugiej powód wnosi o ustalenie, że Królewska Gwardia Baridasu (nie instytucja w państwowym systemie informatycznym „DSG”) stanowi własność Królestwa Baridasu. Nie chodzi więc tylko o kwestię zmiany nazwy ale sądowe potwierdzenie tego, czyja jest instytucja i KGB. Dlatego niezależnie od zmiany nazwy, pozew i tak by się pojawił, tyle że z pominięciem części pierwszej. Wynika to z wcześniej zacytowanego słowa że KGB jest instytucją prywatną. Twierdzimy, że jako organizacja prawna, z wyłączeniem jej odbicia w systemie, jest to instytucja państwowa. Zmiana nazwy do 26-go nadal nie rozstrzyga tej kwestii.
Avatar użytkownika
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez Laurẽt 27 wrz 2018, o 19:32

Wielmożny Marszałku!

Jak już wcześniej w swojej wypowiedzi wspominałem potrzebuję więcej czasu na zgromadzenie materiału, bo skoro rozmawiamy o pięciu latach działalności KGB i zastosowaniu praw zwyczajowych to udowodnienie działania KGB nie jest łatwe i chyba nie powinno wzbudzać zdziwienia.

Nie mogę też nie skomentować powyższej odpowiedzi JKM na moje pytanie, gdyż w zasadzie w wypowiedzi takiej odpowiedzi nie ma.

Niniejszym wnioskuję o zakwestionowanie powyższej odpowiedzi gdyż zgodnie z art. 28. wszystkie okoliczności sprawy winny być należycie wyjaśnione oraz ponowne zajęcie stanowiska w sprawie pytania, które zostało postawione ponieważ zebrany przez oskarżyciela materiał nie odzwierciedla stanu faktycznego, a w ramach tej sprawy należy ustalić stan faktyczny.

Ponadto wnoszę o zakwestionowanie niniejszej wypowiedzi oskarżyciela lub przedstawienie dowodu
Arsacjusz napisał(a):Zgodnie z moją wiedzą instytucja została założona w połowie 2013 roku przez pierwszego komendanta za własne środki. Następnie była przekazywana kolejnym właścicielom aż stała się własnością Jaśnie Oświeconego Laurencjusza Ma Hi at Atery.


oraz JKM, która dotyczy tego samego twierdzenia:

Konrad Jakub napisał(a):Wysoki Trybunale,

w kwestii wyjaśnienia bo może to nie być oczywiste — instytucja w systemie w 2013 roku również została założona na mocy wydanego ordonansu o KGB i jest efektem wdrażania jej przepisów. Z tym, że została założona za prywatne środki i przekazywana kolejnym komendantom.


Uważam, że słowa związane z przekazywaniem KGB kolejnym właścicielom oraz słowa kolejnym komendantom nie sa prawdziwe gdyż na ich podstawie można sądzić, że właścicieli tej instytucji było więcej niż dwóch, a to nie prawda, gdyż poza założycielem tej instytucji ja jestem drugim jej właścicielem, a instytucja nie była przekazywana kolejnym Komendantom.

Z poważaniem,

(-) Laurencjusz diuk Ma Hi at Atera
Ostatni Wicekról Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK C 18/09/24 | Królestwo Baridasu v. Laurencjusz at Ate

Postprzez KJAF 30 wrz 2018, o 22:24

Raz, że to jest bez różnicy ilu było komendantów — bo praw do instytucji nie rościmy. Niech będzie nawet i jeden.
Dwa — ilu było komendantów KGB od czasu założenia instytucji w systemie, nie licząc obecnego? Inaczej brzmią słowa że instytucja nie była przekazywana kolejnym komendantom, a inaczej, że nie była, bo nie było zwyczajnie większej ich ilości.

Proszę również wskazać które stwierdzenia nie są prawdziwe i nie przedstawiają stanu faktycznego. Jeżeli nie ma się dowodów że są nieprawdziwe, to należy domniemywać, że jednak prawdziwe są.

Ilu było komendantów, komu przekazywano instytucję i tak dalej, nie rzutują na podstawowy aspekt sprawy — KGB zostało bezsprzecznie założone w drodze realizacji prawa państwowego, a Gwardia, i za pierwszym razem, i po wskrzeszeniu, jest organizacją działającą z woli organów państwowych Baridasu. Odpowiednio Króla i Rady.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron