Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarmacji

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

TK KN 17/12/1 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarmacji

Postprzez Michal_Feliks 12 gru 2017, o 20:49

WNIOSKODAWCY:
książę-senior Delforiusz Dyman Wander
A0441
diuk Mikołaj Torped
A5781POZWANY:
Korona Księstwa Sarmacji
reprezentowana przez JKW Regenta Krzysztofa Czuguł-Chana


WNIOSEK O ROZPOZNANIE SPRAWYMy, niżej podpisani, wnosimy o:

1. uchylenie Postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Księcia z powodu rażącego naruszenia prawa;
2. zobowiązanie JKW Regenta do powtórzenia czynności zarządzenia wyborów Księcia;
3. udzielenie zabezpieczenia przedmiotowego wniosku poprzez zawieszenie mocy obowiązującej Postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. na czas trwania postępowania.


Wnosimy o rozpoznanie sprawy w charakterze sprawy cywilnej. Przychylamy się jednak do ewentualnej zmiany kwalifikacji sprawy przez Wysoki Trybunał.

UZASADNIENIE


I. PRZEDSTAWIENIE STANU FAKTYCZNEGO

Dnia 10 grudnia 2017, ok godziny 23.13 (godzina ustalona na podstawie informacji w GAP - http://prawo.sarmacja.org/akt,9766.html) JKW Regent Księstwa Sarmacji Krzysztof diuk Czuguł-chan zarządził na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej wybory Księcia. W załączeniu do Postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. (dalej: “Postanowienie”; pod adresem - http://prawo.sarmacja.org/akt,9766.html ) umieszczono wykaz aktywnych obywateli, zgodnie z treścią Postanowienia, aktualny na chwilę zarządzenia wyborów.

W wykazie aktywnych obywateli znalazły się nazwiska 35 obywateli Księstwa Sarmacji. Zabrakło w nim nazwisk wnioskodawców, mimo iż w dniu wydania postanowienia posiadali oni obywatelstwo sarmackie, jak również spełniali ustawowe wymogi aktywności. Powoduje to utratę przez wnioskodawców biernego prawa wyborczego w wyborach Księcia Sarmacji. Powoduje to również rażące ograniczenie czynnego prawa wyborczego w wyborach Księcia Sarmacji, a to poprzez kilkukrotne ograniczenie faktycznej, wynikającej z przepisów prawa i przeszłych zasług wagi głosu - do głosu o wadze jeden.

W dniu 11 grudnia wnioskodawca JKW Defloriusz Dyman Wander złożył w kancelarii książęcej wniosek o uzupełnienie postanowienia poprzez dopisanie jego nazwiska do wykazu obywateli aktywnych. Wniosek uzasadnił wskazując na liczbę punktów aktywności wystarczającą do uzyskania statusu aktywnego obywatela w dniu ogłoszenia postanowienia. JKM Regent wniosek oddalił.

W dniu 12 grudnia wnioskodawca Mikołaj diuk Torped złożył w kancelarii książęcej wniosek o uzupełnienie postanowienia poprzez dopisanie jego nazwiska do wykazu obywateli aktywnych. Wnioskodawca uzasadnił wskazując, że miał status aktywnego obywatela w dniu, za który zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Regenta w decyzji odmownej ws. uzupełnienia Postanowienia w sprawie JKW Defloriusza Dymana Wandera, liczono aktywność, zgodnie ze wskazaniem systemu informatycznego. JKM Regent wniosek oddalił.


II. ŻĄDANIA POZWU

Zarówno bierne jak i czynne prawo wyborcze są jednymi z fundamentalnych praw obywatelskich, gwarantowanych przez Konstytucję Księstwa Sarmacji.
Zgodnie z art. 1 Konstytucji - Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic. Zgodnie zaś z art. 2 Konstytucji - pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.


KSIĘSTWO SARMACJI
Art. 1. [Księstwo Sarmacji]
1. Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic.
2. Księstwo Sarmacji strzeże niepodległości, nienaruszalności i integralności swojego terytorium oraz otacza opieką obywateli i dziedzictwo narodowe.
Art. 2. [Prawo]
1. Prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze oraz normy prawa zwyczajowego.
2. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

W ocenie wnioskodawców interpretacja przedstawiona przez JKM Regenta w odpowiedzi na wniosek JKW Dymana Defloriusza Wandera jest niezgodna z Konstytucją w zakresie w jakim łamie podstawowe prawa obywatelskie. Jest to interpretacja zawężająca przepisu, bazująca dodatkowo na nieprawidłowym sposobie wyliczenia terminu wynikającego z art. 5 ust . 1 ustawy o obywatelstwie.


Grono uprawnionych do ubiegania się o wybór określa się zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 12 kwietnia:

Art. 2. [Czynne i bierne prawo wyborcze]
1. Prawo wybierania posłów, Kanclerza oraz udziału w referendum posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie, zwani dalej „obywatelami”.
2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
4. w chwili zarządzenia wyborów był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Kanclerza.


Zgodnie z ust. 2. pkt 4 powołanego przepisu - wybrany do Sejmu może być obywatel, który w chwili zarządzenia wyborów był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Definicja legalna “aktywnego obywatela” zawarta jest w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim:


Art. 5. [Aktywny obywatel]
1. Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
3. Wagę równą 1/4 za wypowiedzi w formie ćwirków.


Zgodnie z definicją zawartą powołanym przepisie - za aktywnego obywatela należy uznać taką osobę, która w okresie ostatnich 30 dni zamieściła wypowiedzi, których suma wag jest nie mniejsza niż 20.

Należy zauważyć, że powołany przepis nie zawiera literalnego określenia dnia granicznego w obliczaniu terminu, lub zasady obliczania terminu 30 dniowego terminu. Należy zatem stosować ogólne zasady obliczania terminów, wspólne dla współczesnych systemów prawnych państw naszego kręgu kulturowego. System prawny Księstwa Sarmacji bazuje bowiem na tradycji prawa rzymskiego, która ukształtowała reguły obowiązujące w Europie, oraz państwie, którego realnymi obywatelami są bodaj wszyscy Sarmaci. Zasady te wywodzimy z Kodeksu Cywilnego RP, i stanowią one jasno: termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Nie tu znaczenia, czy liczymy termin na przyszłość, czy wstecznie. Nakazuje to uwzględniać we wskazanym w ustawie terminie 30-dniowym także dzień wydania postanowienia.

Odstąpić od tej zasady można tylko wtedy, gdy ustawodawca jasno wskazuje, że początkiem terminu ma być wystąpienie określonego zdarzenia. Z taką sytuacją nie mamy tu do czynienia. Ustawa nie wskazuje żadnego zdarzenia, które rozpoczyna bieg terminu. Używa jedynie potocznego sformułowania “ostatnich 30 dni”, które może być interpretowane wielorako. Uzus językowy nakazuje różnicować znaczenia słów “ostatni” i “miniony”. Racjonalny ustawodawca, chcąc wyłączyć dzień obliczenia aktywności, jak chce JKM Regent w sentencji uzasadnienia odrzucenia wniosków wnioskodawców, nie posłużyłby się niezgodnym z techniką prawodawczą, niejednoznacznym sformułowaniem, a jasno wskazał, że okres obliczania aktywności to okres od dnia poprzedzającego dzień wyliczenia. Jako że takiego jasnego wskazania zabrakło, a ograniczenie praw i wolności może na mocy art. 2 Konstytucji nastąpić wyłącznie na podstawie trybu wskazanego w ustawie, należy zastosować ogólne zasady obliczania terminów, a więc - włączyć dzień obliczenia do jego biegu. Tym bardziej, że z 1 art. Konstytucji wywieść należy normę zakazującą ograniczenia praw i wolności w drodze rozszerzającej interpretacji dyskusyjnych, niezgodnych z techniką prawodawczą zapisów. Tym samym uznać należy, że wnioskodawcy byli w dniu wydania postanowienia aktywnymi obywatelami w rozumieniu ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Szukając analogicznych sytuacji prawnych, należy odwołać się do realowych przepisów normujących zamówienia publiczne w zakresie przedstawiania na potrzeby postępowań przetargowych referencji dotyczących należytego wykonania umów o świadczenie usług.
Sytuacja ta - podobnie jak w przypadku praw wyborczych - dotyczy ustalenia prawa do ubiegania się o wybór, w zależności od spełnienia do określonego terminu kryterium, w zamówieniach publicznych - wykonania wcześniej określonych usług, w kwestii aktywności obywatelskiej - zamieszczenie odpowiedniej liczby wypowiedzi.

Zamawiający, na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy określają terminy ważności referencji używając określeń “z ostatnich 3 lat (poprzedzających)”, “z ostatnich 3/6 miesięcy (poprzedzających) dany termin (np. termin składania ofert, uzupełnienie dokumentów)”. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, utrwaloną praktyką oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (organu ustanowionego do rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania Prawa zamówień publicznych) - ostatnim dniem takiego terminu ważności jest dzień składania ofert lub składania żądanych przez zamawiającego dokumentów, niezależnie od godziny, na którą wyznaczono termin.

W podsumowaniu stwierdzić należy, że stanowiska JKW Regenta nie wspiera ani uzus językowy, ani zdrowy rozsądek, ani - co najważniejsze i decydujące - zasady obliczania terminów w prawie cywilnym naszego kręgu kulturowego, oraz praktyka stosowania przepisów dotyczących terminów i regulacji interpretujących znaczenie “ostatniego dnia” terminu, jak przywołane w powyższym akapicie. Tym samym postanowienie przezeń wydane uznać należy za wadliwe, a żądania przedmiotowego wniosku za słuszne i uzasadnione.III. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA

Wnioskodawcy zwracają się do Trybunału o zabezpieczenie powództwa poprzez postanowienie o zawieszeniu mocy obowiązującej Postanowienia z dnia 10 grudnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Księcia do dnia ogłoszenia prawomocnego wyroku w przedmiotowej sprawie. Prawa, o ochronę których występują wnioskodawcy, to jest bierne prawo wyborcze w wyborach Księcia Sarmacji, oraz czynne prawo wyborcze w zakresie właściwie obliczonej wagi głosu w wyborach na Księcia Sarmacji, związane są bowiem z tym postanowieniem, a powództwo dotyczy możliwości skorzystania z praw wyborczych w głosowaniu zarządzonym tym postanowieniem. Termin zgłaszania kandydatur na Księcia (17 grudnia) a następnie oddawania głosów jest nieodległy. Zabezpieczenie powództwa w zgodzie z żądaniem wnioskodawców jest więc niezbędne dla faktycznej ochrony ich praw, umożliwiając sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy, co jest konstytucyjnym obowiązkiem Trybunału.


(-) JKW Defloriusz Dyman Wander
(-) Mikołaj diuk Torped
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarmacji

Postprzez Michal_Feliks 12 gru 2017, o 20:50

Wysoki Trybunale - ten wniosek jest kompletny i prawidłowy. Przepraszam za zamieszanie.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarmacji

Postprzez MAP 12 gru 2017, o 20:56

Wysoki Trybunale,

Potwierdzam złożenie podpisu.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarmacji

Postprzez Roland 12 gru 2017, o 21:36

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 12 grudnia 2017 roku


Jego Książęca Wysokość
Defloriusz Dyman Wander

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Jaśnie Oświecony
Mikołaj Torped

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA

Jaśnie Oświecony
Krzysztof Czuguł-Chan

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - STRONA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

  1. na wniosek JKW Defloriusza Dymana Wandera oraz JO Mikołaja Torpeda, złożony dnia 12 grudnia 2017 roku, o uchylenie Postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Księcia przeciwko Koronie Księstwa Sarmacji reprezentowanej przez JO Krzysztofa Czuguł-Chana, wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK C 17/12/12;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona, ATK Roberta von Thorna oraz ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK C 17/12/12 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez kaxiu 12 gru 2017, o 21:42

Do
Marszałka Trybunału Koronnego
Rolanda Heacha-Romańskiego

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracam się z wnioskiem o odwołanie mnie z funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Uzasadnienie

Sytuacja jest na tyle trudna, że prawie cały Trybunał bierze udział w elekcji - w związku z czym asesorzy orzekać muszą w sprawie, która pośrednio, ale jednak, rzutuje na ich interesy. Istnieje jednak możliwość wyznaczenia na PSO osoby, która (póki co) w elekcji udziału nie bierze. W mojej ocenie taka sytuacja będzie zdecydowanie bardziej korzystna dla zachowania wizerunku Trybunału jako instytucji bezstronnej i stojącej na straży prawa.


(-) Wojciech Hergemon, Asesor.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: TK C 17/12/12 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Roland 12 gru 2017, o 21:59

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 12 grudnia 2017 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 4 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

postanawiam:

  1. odwołać z funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego: ATK Wojciecha Hergemona;
  2. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczyć: ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste.


U Z A S A D N I E N I E

PSO ATK Wojciech Hergemon dnia 12 grudnia 2017 roku wniósł o odwołanie go z funkcji PSO. Marszałek Trybunału wyznaczając ATK Wojciecha Hergemona na PSO kierował się doświadczeniem i wiedzą ATK, atrybutami szczególnie cennymi w tak ważkiej sprawie. Marszałek Trybunału nie podziela stanowiska wnioskodawcy, jakoby sprawowanie przez niego funkcji PSO w niniejszej sprawie mogło jakkolwiek rzutować na bezstronność TK, niemniej szanuje wole wnioskodawcy. Wobec powyższego należało postanowić jak powyżej.


P O U C Z E N I E

Na postanowienie w przedmiocie zmiany składu przysługuje uczestnikom postępowania oraz odwołanemu asesorowi zażalenie.Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK C 17/12/12 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Michal_Feliks 13 gru 2017, o 00:48

Wysoki Trybunale,

W imieniu strony powodowej informuje, ze nie bedziemy zalic postanowienia o zmianie przewodniczacego skladu. Dodam rowniez, ze cieszy powodow zachowanie wysokich standardow w gronie Asesorow.

(-) DDW
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: TK C 17/12/12 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez piwniczak 13 gru 2017, o 21:14

Wysoki Trybunale,

wnoszę o wyłączenie ze Składu Orzekającego Asesora Roberta von Thorn. Asesor jednoznacznie wskazał [1] jednego z wnioskodawców jako swojego, szeroko zapowiadanego, kandydata na urząd Księcia, który w związku z moją decyzją nie uzyskał biernego prawa wyborczego. Wobec czego zachodzi uzasadnione podejrzenie stronniczości Asesora w niniejszym postępowaniu.

[1] http://dreamland.net.pl/forum/viewtopic ... 850#p58850
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK C 17/12/12 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez Roland 13 gru 2017, o 22:41

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 13 grudnia 2017 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

postanawiam:

  1. odwołać ze składu orzekającego w sprawie: ATK Roberta von Thorna;
  2. na podstawie art. 43 § 2 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zmniejszyć liczebność składu orzekającego w sprawie do dwóch asesorów.


U Z A S A D N I E N I E

Dnia 13 grudnia 2017 roku reprezentant Korony Księstwa Sarmacji wystąpił do Trybunału Koronnego z wnioskiem o wykluczenie ze składu orzekającego w sprawie ATK Roberta von Thorna, w związku z poddaniem w poważną wątpliwość bezstronności członka składu. Wnioskodawca wykazał w sposób nie budzący wątpliwości, że ATK Roberta von Thorna łączy wspólny interes w sprawie z jednym z wnioskodawców niniejszego postępowania tj. JO Mikołajem Torpedem. Marszałek Trybunału Koronnego uznał uzasadnienie wniosku za przesłankę wystarczającą do wyłączenia ze składu orzekającego ATK Roberta von Thorna.

Jednocześnie Marszałek Trybunału pragnie zauważyć, że na chwilę wydania niniejszego postanowienia nie możliwe jest utrzymanie pierwotnie ustalonej liczebności składu orzekającego w sprawie. W Księstwie Sarmacji trwa okres interregnum, co oznacza że funkcję Księcia Sarmacji sprawuje JKW Regent - strona w niniejszym postępowaniu sądowym. Jedynym mogącym zapełnić wakat po ATK Robercie von Thornie ATK jest osoba Marszałka Trybunału.

Należy zauważyć, że przydzielenie do sprawy mojej osoby skutecznie uniemożliwi stronom stosowanie procedur odwoławczych i kontrolnych przewidzianych przepisami właściwymi KPpTK. Pozostawienie przynajmniej częściowej możliwości stosowania tych przepisów uważam za waży interes stron w niniejszym postępowaniu i uważam, że jest on ważniejszy niż rozpatrywanie tak ważnego zagadnienia w składzie rozszerzonym o jednego asesora.

W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.


P O U C Z E N I E

Na postanowienie w przedmiocie zmiany składu przysługuje uczestnikom postępowania oraz odwołanemu asesorowi zażalenie.Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK C 17/12/12 JKW Wander i diuk Torped vs. Księstwo Sarm

Postprzez MAP 14 gru 2017, o 10:34

Wysoki Trybunale,

W imieniu strony powodowej informuje, ze nie będziemy żalić postanowienia.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości