Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Postprzez Hugo 20 wrz 2017, o 11:41

Panie Marszałku.
Wysoki Trybunale.


Na podstawie art. 11 § 3 pkt 1 ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym w związku z art. 32b pkt 4, art. 32d ust. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji wnoszę o:
- uchylenie ustawy Sejmu nr 330,
- pozostawienie czasowo w mocy uchylonej ustawy Sejmu nr 330.

Ustawa Sejmu nr 330 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji została uchwalona w trakcie regencji i podpisana przez ówczesnego Regenta - JO Paviela diuka Gustolúpulo. Jednak zgodnie z art. 11 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, Regent taką ustawę może podpisać dopiero po jej uprzednim zatwierdzeniu w drodze referendum.

Zdając sobie sprawę z tego, że rozwiązanie wprowadzone przez przedmiotową ustawę leży w interesie publicznym Księstwa Sarmacji, ponieważ ustawa ta pozwala Trybunałowi Koronnemu kontrolować Sejm, który był jedynym organem wyłączonym spod takiej kontroli, proszę Wysoki Trybunał, aby na podstawie art. 32d ust. 2 Konstytucji, utrzymał tę ustawę w mocy na taki czas, aby Sejm po wydaniu wyroku mógł ponownie ją uchwalić i aby jej wejście w życie mogło odbyć się zgodnie z procedurami. Mam zamiar osobiście ponownie zgłosić tę ustawę.


Z wyrazami szacunku,

Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Wniosek o uchylenie ustawy

Postprzez Roland 23 wrz 2017, o 09:14

Obrazek
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 23 września 2017 roku


Jego Książęca Mość
Tomasz Ivo Hugo

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

  1. na wniosek JKM Tomasza Ivona Hugona, złożony dnia 20 września 2017 roku, o uchylenie Ustawy Sejmu nr 330, wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 17/09/23;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona, ATK Heweliusza Popowa-Chojnackiego oraz ATK Roberta von Thorna;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona.


Obrazek
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Postprzez KJAF 26 wrz 2017, o 14:32

Wysoki Trybunale,

deklaruję chęć przystąpienia do rozprawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Postprzez kaxiu 2 paź 2017, o 19:17

Otwieram rozprawę.

Zakreślam uczestnikowi - Kanclerzowi 3 dniowy termin na przedstawienie swojego stanowiska.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Postprzez kaxiu 9 paź 2017, o 19:42

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. wobec braku dalszych stanowisk i braku pytań ze strony członków składu - zamykam rozprawę.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Postprzez kaxiu 12 paź 2017, o 16:34

Otwieram rozprawę.
Uprzejmie informuję, że wyrok najprawdopodobniej wydany zostanie pod koniec tygodnia.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Postprzez kaxiu 14 paź 2017, o 14:01

Numer postępowania: TK U 17/09/23
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Wojciech Hergemon (przewodniczący)
  • ATK Heweliusz Popow-Chojnacki
  • ATK Robert von Thorn
rozpoznawszy na wniosek Jego Książęcej Mości Tomasza Ivo Hugona sprawę o uchylenie ustawy Sejmu nr 330


rozstrzygniecie

Trybunał Koronny odmawia uchylenia ustawy Sejmu nr 330, bowiem wskazany akt prawny nie istnieje w porządku prawnym Księstwa Sarmacji.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 września 2017 r. JKM Tomasz Ivo Hugo wniósł o uchylenie ustawy Sejmu nr 330, przy jednoczesnym tymczasowym pozostawieniem jej w mocy (okres nie został sprecyzowany). W uzasadnieniu podniósł, że wskazany akt prawa został podpisany przez regenta z naruszeniem art. 11 ust. 3 Konstytucji, bowiem ustawa jako zmieniająca Konstytucja winna zostac wcześniej zatwierdzona w drodze referendum. Do postępowania przyłączył się Kanclerz Księstwa Sarmacji, który jednakże ostatecznie nie zaszczycił Trybunału swoim stanowiskiem.

Trybunał Koronny zważył co następuje.

Wątpliwości nie budził i nie budzi fakt podpisania przez Regenta JO Paviela diuka Gustolúpulo ustawy z naruszeniem art. 11 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, który niewątpliwie popełnił w tym zakresie delikt konstytucyjny (powody, czy też ewentualna umyślność nie były przedmiotem badania Trybunału, ustalenia takie mogły by być ewentualnie dokonywane w sprawie kontrolnej). Szerszych rozważań wymagają natomiast skutki prawne, jakie nastąpiły w niniejszym stanie prawnym.

Trybunał Koronny podkreśla, że na uwadze miał dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, a to w szczególności postanowienie z dnia 18 grudnia 2016 r., nr sprawy TK U 16/11/11 (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=509&t=21186&start=30#p239815), będące niejako następstwem wykładni przedstawionej w wyroku z dnia 22 listopada 2016 r. nr sprawy TK U 16/11/13 (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=509&t=21203&start=10#p238036). Trybunał przyjmuje rozważania zawarte w uzasadnieniu powoływanego postanowienia jako własne.

W powoływanej sprawie, dotyczącej fuzji Starosarmacji ze Sclavinią w ocenie Trybunału wadliwe procedowanie ustawy na etapie Sejmu (wadliwy wybór Marszałka) nie mogło zostać konwalidowane w sposób inny, niż poprzez powtórzenie procedury. W niniejszym stanie faktycznym ustawa wprawdzie na etapie Sejmu była procedowana prawidłowo, jednakże po przekazaniu jej na ręce Regenta pominięty został etap obowiązkowego referendum.

Z uwagi na powyższe zważyć należy, czy podpisanie ustawy przez osobę uprawnioną, lecz przy pominięciu wcześniejszych etapów procedowania skutkuje wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego podpisywanego aktu prawa. Co istotne, w ocenie Trybunału nie sposób wartościować, który z etapów procedowania jest bardziej dla obowiązywania ustawy istotny. Nie może zatem stanowić różnicy to, czy Regent pominął obowiązkowe referendum, czy też przykładowo – od razu podpisał projekt ustawy, zanim Marszałek Sejmu rozpoczął jego procedowanie.

Przepisy Konstytucji stanowią swego rodzaju "bezpieczniki" chroniące obywateli i mieszkańców przed naruszeniem zasad konstytucyjnych. Przyjęcie koncepcji, zgodnie z którą podpisanie ustawy przez Regenta (czy też Księcia) przy naruszeniu stosownej ścieżki legislacyjnej skutkowało by wprowadzeniem aktu prawnego do porządku Księstwa pozostaje w ocenie Trybunału w jaskrawej sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 1 ust. 1 Konstytucji.

W takiej sytuacji bowiem, Regent (Książę) mógłby z mocą natychmiastową, z pominięciem przepisów Konstytucji kształtować stan prawny Księstwa. Trybunał podkreśla, że rolą Trybunału nie jest ocena praworządności Regenta oraz obecnego Księcia, lecz ochrona porządku prawnego Księstwa wynikającego z przepisów konstytucyjnych. Na marginesie Trybunał wskazuje, że można wyobrazić sobie sytuację, w której Regent (Książę) samowolnie wprowadza ustawę likwidującą Sejm i Trybunał Koronny.

Z uwagi na powyższe w ocenie Trybunału Koronnego prawidłowo wykonana wykładnia przepisów Konstytucji prowadzić może jedynie do wniosku, że akty prawne wprowadzone do Dziennika Praw z naruszeniem ścieżki legislacyjnej nie stanowią porządku prawnego Księstwa Sarmacji. Przyjęcie odmiennej wykładni naruszałoby fundamenty obecnego ustroju Księstwa, opartego na zależności i wzajemnej kontroli poszczególnych podmiotów (Książę, Sejm, Rząd i Trybunał).

Jednocześnie Trybunał wskazuje, że skoro Regent nie dokonał czynności wymaganych przepisami Konstytucji, to zastosowanie w ocenie Trybunału znajduje art. 46 ust. 5 Konstytucji, zatem ustawę podpisać może Marszałek Sejmu, a termin na dokonanie tej czynności nie został przewidziany. Nadto, na marginesie powyższych rozważań, Trybunał pod rozwagę ustawodawcy pozostawia relację przepisu art. 11 ust. 3 Konstytucji do art. 46 ust. 5 Konstytucji, który daje Marszałkowi Sejmu uprawnienia szersze niż Regentowi (którym notabene może zostać Marszałek Sejmu).

Z uwagi na powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości