Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Sprawa o wykładnię niektórych przepisów Konstytucji KS

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Sprawa o wykładnię niektórych przepisów Konstytucji KS

Postprzez Andrzej Fryderyk 3 lip 2016, o 18:57

Wysoki Trybunale,

w związku z ogłoszonym orzeczeniem do sprawy „Wniosek o wykładnię” o numerze 19816, korzystając z uprawnień nadanych mi poprzez art. 8 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r z późń. zm. składam wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wyżej wspomnianej sprawy, w związku z wieloma wątpliwościami odnośnie ogłoszonego wyroku.

Odnośnie wyroku w wyżej wspomnianej sprawie mam bardzo wiele wątpliwości, zarówno w jego treści jak i uzasadnieniu. Jak czytamy w wyroku, Trybunał uznał, iż 2) Bezterminowe uniemożliwienie zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych przynależnych prowincji bez możliwości odwołania do Trybunału Koronnego wykracza poza uprawnienia prowincji zapisane w art. 35 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji. Pragnę jednak zwrócić uwagę, iż pytanie, w związku z którym wnioskowałem o wykładnię Konstytucji brzmiało Czy wyżej wspomniany przepis art. 1 ust. 2 p. 3 projektu mieści się w kompetencjach prowincji określonych art. 35 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji?. Trybunał udzielił wiec odpowiedzi węższej niż oczekiwałem, uniemożliwiając obiektywnie ocenić, czy przepisy o którch mowa we wniosku nie będą wykraczały poza kompetencje prowincji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że podczas trwania rozprawy, wskazywałem, iż w mojej ocenie art. 35 ust. 1 p. 4 Konstytucji umożliwa bezterminowe uniemożliwienie zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych przynależnych prowincji, ze wkazaniem obecnych praktyk. Niestety, zostało to pominięte w toku prac Trybunału w sposób nieuzasadniony.

Dalej, w uzasadnieniu możemy przeczytać, iż Trybunał Koronny nie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, który postuluje stosowanie w warunkach mikronacyjnych słownikowej definicji terminu „przemieszczanie się”, poprzez sprowadzenie go jedynie do możliwości dokonania przeprowadzki w systemie informatycznym. Jest to oczywistą nadintepretacją mojego stanowiska, w którym w żadnym jego części nie sugerowałem zawężenie tego przepisu do informatycznej możliwości przeprowadzki. Miejsce zamieszkanie - w mikronacyjnym ujęciu prawnym – wiąże się przede wszystkim z wyciąganiem konsekwencji prawnych zamieszkiwania na określonym terenie. Jest to związane z poczuciem przynależności do prowincji i prawnym uznaniem, że dana osoba mieszka w danym miejscu. Jak wspominałem – prowincja nie ma prawa uznać, że ktoś nie mieszka na jej terenie bez woli zainteresowanego, albo uznawać że ktoś mieszka mimo opuszczenia danego miejsca. Prowincja nie ma też prawa wprowadzić przepisów zamykających granice danego terytorium. Możliwość dokonania przeprowadzki w systemie informatycznym jest wyłącznie narzędziem ułatwiającym zebranie informacji o aktualnej i historycznej woli mieszkańca w kwestii jego zamieszkania, nie zaś ziszcczeniem przepisów Konstytucji, jak zasugerował Wysoki Trybunał, określając moje stanowisko.

Po dalszej analizie wyroku Trybunału, wyciągamy wniosek, że została w tym wypadku zastosowana wykładnia rozszerzająca, która uwzględnia możliwość wypowiedzi w miejscach publicznych jako część wolności do przemieszczania się: Możliwość wypowiadania się w miejscach publicznych stanowi istotny element wolności przemieszczania się zapisanej w art. 40 ust. 1 pkt. 6 Konstytucji. Wysoki Trybunał użył wnioskowania przez analogię do kary więzienia: Kara pozbawienia wolności – a więc kara wykluczająca przemieszczanie się – jest tu w swojej istocie skupiona na uniemożliwieniu publikacji w miejscach publicznych Księstwa. Niestety, analogia ta była dokonana przy założeniu nieprawidłowych założeń. Kara więzienia ogranicza wolności związane z możliwością wyrażania opinii zapisane w art. 40 ust. 1 p. 3 i ma zupełnie inne cele niż umożliwienie wypowiedzi – ma ona na celu odseparowania danego osobnika od aktywnego uczestnictwa w Księstwie Sarmacji na zadany czas. Wbrew temu co sugeruje Trybunał nie ma to miejsca w tym wypadku – osoba posiadająca status persona non grata miałaby cały czas możliwość tworzenia kultury, składania podań i zgromadzenia. Odebrana jest tylko możliwość publikacji wiadomości innych niż związanych z wykonywaną pracą w miejscach publicznych samorządu.

Warto również w tym momencie wspomnieć o innej niepokojącej implikacji, jakie mogą wyniknąć z interpretacji przepisów o wolności przemieszczania się. Jeżeli wolność do wypowiedzi w miejscach publicznych prowincji jest częścią wolności do przemiszczania, czy wypowiedź w miejscu publicznym danej prowincji oznacza przemieszczenie się na jej teren? Potraktowanie łącznie przemieszczania się z prawem do wypowiedzi w miejscu publicznym prownicji może nasunąć właśnie takie wnioski. Takie potraktowanie przepisów może mieć niewyobrażalny wpływ na prawo spisane przez samorządy. Dla przykładu każdowrazowe napisanie wiadomości na forum innego samorządu przez obywatela Królestwa Teutonii skutkowałoby utratą przez niego obywatelstwa (art. 2 ust. 3 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim z dnia 28 lipca 2015 r.). Biorąc więc pod uwagę zbieg innych przepisów istniejących w systemie prawnym Księstwa Sarmacji, nie jest logicznie uzasadnione łączenie przemieszczania się z możliwością wypowiedzi w miejscu publicznym samorządu.

Kolejna przyczyna, która sugeruje użycie wykładni literalnej jest sporzenie z punktu widzenia ustawodawcy. Konstrukcja przepisu art. 40 Konstytucji uniemożliwia prostą modyfikacje przepisu w taki sposób, by zastrec literalne traktowanie przepisu. Sama szczegółowa konstrukcja art. 40 sugeruje, że intencją ustawodawcy było dosłowne odczytywanie przepisów. Utworzenie wykładni przepisu, który jest prawdopodobnie sprzeczy zarówno z literalnym jego odczytaniem jak i intencją ustawodawcy jest bardzo niebezpieczną praktyką, mogącą spowodować, że organ sądowniczy zamiast intepretacji przepisów i ich wykładni, tworzy nowe zasady, luźno związane z ustanowionym prawem.

Ciężko jest mi się nie zgodzić natomiast z interpretacją art. 35 ust. 1 p. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji. Jest ona bardzo podobna do tej, która miała już miejsce w związku ze sprawą zgłoszoną przez Młynka mar. Kawowego. Nie podnoszę żadnych uwag w związku z interpretacją tego przepisu, ale jak zostało już wspomniane na początku – moim zdaniem Wysoki Trybunał powinien się skupić raczej na art. 35 ust. p. 4, w odniesieniu do mojego pytania, do którego się odwoływałem w trakcie trwania postępowania.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o ponowne rozpoznanie sprawy.


Andrzej Fryderyk
Król Teutonii
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy

Postprzez Alfred 5 lip 2016, o 17:17

Sprawie zostanie nadany bieg po uzupełnieniu wakatu w Trybunale Koronnym. Ponowne rozpoznanie w składzie pokrywającym się w ⅔ ze składem orzekającym w postępowaniu rozpoznawczym pierwotnym mijałoby się z celem.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Marszałek Trybunału Koronnego
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy

Postprzez Alfred 26 lip 2016, o 20:23

Nadaję bieg sprawie. Wyznaczam skład orzekający: asesora Martina Schlesingera-Asketila, jako przewodniczącego, Jego Książęcą Mość i asesora Rolanda Heacha-Romańskiego.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Marszałek Trybunału Koronnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Sprawa o wykładnię niektórych przepisów Konstytucji KS

Postprzez Alfred 26 lip 2016, o 20:29

Otwieram rozprawę. Zezwalam Marszałkowi Sejmu, Kanclerzowi, namiestnikom, przedstawicielom grup co najmniej jednej czwartej posłów oraz przedstawicielom grup aktywnych obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, by w ciągu 2 dni od dnia dzisiejszego zajęli stanowisko w sprawie. Wyżej wymienionych przedstawicieli grup zobowiązuję, by przed zajęciem stanowiska potwierdzili posiadanie stosownych pełnomocnictw w biurze obsługi interesantów.

Pouczam, że naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych mogą być karane więzieniem do 2 tygodni lub grzywną do 50 tysięcy libertów.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
przewodniczący składu orzekającego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Sprawa o wykładnię niektórych przepisów Konstytucji KS

Postprzez Alfred 3 sie 2016, o 23:14

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany w ustawowym terminie.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
przewodniczący s.o.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Sprawa o wykładnię niektórych przepisów Konstytucji KS

Postprzez Alfred 7 sie 2016, o 21:05

Zmieniam skład orzekający: odwołuję zeń asesora Martina Schlesingera-Asketila, powołuję doń asesora Młynka Kawowego i wyznaczam asesora Rolanda Heacha-Romańskiego na przewodniczącego.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Marszałek Trybunału Koronnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Sprawa o wykładnię niektórych przepisów Konstytucji KS

Postprzez Roland 11 sie 2016, o 18:44

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Roland Heach-Romański, przewodniczący,
  • ATK JKM Tomasz Ivo Hugo,
  • ATK Młynek Kawowy,

rozpoznawszy, na wniosek Króla Teutonii Andrzeja Fryderyka sprawę o ponowne rozpoznanie sprawy o ustalenie wiążącej wykładni przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji poprzez odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 projektu („Osoba posiadająca status persona non grata nie ma prawa do zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, chyba że wypowiedzi są związane z wykonywaną funkcją publiczną.”) narusza wolności obywatelskie zapisane w art. 40 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, a w szczególności wolność do swobodnego przemieszczania się?
  • Czy wyżej wspomniany przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 projektu mieści się w kompetencjach prowincji określonych art. 35 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji?

Obrazek


  1. przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 projektu („Osoba posiadająca status persona non grata nie ma prawa do zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, chyba że wypowiedzi są związane z wykonywaną funkcją publiczną”) narusza wolności obywatelskie zapisane w art. 40 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w tym wolność do swobodnego przemieszczania się.
  2. przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 projektu („Osoba posiadająca status persona non grata nie ma prawa do zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, chyba że wypowiedzi są związane z wykonywaną funkcją publiczną”) nie mieści się w kompetencjach prowincji określonych art. 35 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Obrazek


W przedmiocie punktu pierwszego sentencji:

Strona wnosząca wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji, dalej zwanej Konstytucją, wnioskowała o zbadanie naruszalności przepisów art. 40 ust. 1 Konstytucji przez przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 projektu Ustawy Senatu Królestwa Teutonii w sprawie zmiany Ustawy Senatu o obywatelstwie teutońskim, dalej zwanej Ustawą Przedmiotową.

Przywołany przepis Ustawy Przedmiotowej uniemożliwia wypowiadanie się w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, a co za tym idzie narusza wolności do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie. Odbiera on bowiem instrumentarium niezbędne do technicznej możliwości realizowania w/w wolności.

W sposób szczególny Trybunał Koronny rozważał naruszalność wolności do przemieszczania się. Wolność do przemieszczania się, w kontekście mikronacyjnym, w ocenienie Trybunału polega na możliwości swobodnego i nieskrępowanego dostępu do miejsc publicznych Księstwa Sarmacji oraz na możliwości pełnego dostępu do funkcjonalności oferowanych przez infrastrukturę tych miejsc publicznych. Co za tym idzie przez wolność do przemieszczania się w kontekście przepisu Ustawy Przedmiotowej należy rozumieć nie tylko możliwość czytania miejsc publicznych Królestwa Teutonii, ale także możliwość korzystania z ich funkcjonalności, w tym możliwość wypowiadania się w ramach mechanizmów oferowanych przez infrastrukturę informatyczną tych miejsc.

Strona wnosząca pisze, że „zamieszkiwanie na terenie samorządu" jest „związane z poczuciem przynależności do prowincji i prawnym uznaniem, że dana osoba mieszka w danym miejscu. Jak wspominałem – prowincja nie ma prawa uznać, że ktoś nie mieszka na jej terenie bez woli zainteresowanego, albo uznawać że ktoś mieszka mimo opuszczenia danego miejsca". Tym samym wyprowadza kwestię zamieszkiwania poza stosunki formalnoprawne w sferę umowy pomiędzy obywatelem a samorządem. Trybunał nie podziela tego stanowiska, ponieważ przebywanie na obszarze samorządu nie jest pojęciem abstrakcyjnym, a niesie za sobą konkret: możliwość korzystania z infrastruktury samorządu, czyli forum. Korzystanie oznacza nie tylko przeglądanie, ale również umieszczanie wiadomości. Ktoś, kto nie może umieszczać wiadomości na forum, nie może z niego korzystać, a ta niemożność implikuje naruszenie właściwych wolności.

W przedmiocie punktu drugiego sentencji:

Strona wnosząca wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji, dalej zwanej Konstytucją, wnioskowała o zbadanie czy przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 projektu Ustawy Senatu Królestwa Teutonii w sprawie zmiany Ustawy Senatu o obywatelstwie teutońskim, dalej zwanej Ustawą Przedmiotową, mieści się w kompetencjach prowincji określonych art. 35 ust. 1 Konstytucji.

W ocenie Trybunału Koronnego mechanizm statusu persona non grata w żaden sposób nie może zostać uznany za formę sprawowania zarządu nad miejscami publicznymi prowincji, gdyż przez zarządzanie należy rozumieć administrowanie owymi miejscami co do kształtu i systemu organizacyjno-funkcjonalnego, przy zastosowaniu narzędzi udostępnianych przez infrastrukturę. Zarządzanie miejscami publicznymi, w rozumieniu mikronacyjnym, stanowi odrębność całościową od przepisów porządkowych obowiązujących w tych miejscach publicznych.

W ocenie Trybunału Koronnego ewentualne dopuszczenie kompetencyjne stanowić może prawo prowincji do stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych. Tutaj jednak granicę dopuszczalnych środków określają przepisy Ustawy Sejmu – Kodeks sprawiedliwości, w treści art. 44.

Wobec powyższego Trybunał Koronny uznaje, że status persona non grata nie mieści się w granicy prawa prowincji do stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych, gdyż narusza zakres dopuszczalnej kary określony aktem prawnym wyższym w hierarchii prawa.

W przedmiocie ogólnym:

Trybunał Koronny mając na uwadze powyższe ustalił, że przepis Ustawy Przedmiotowej narusza wolności określone art. 40 ust. 1 Konstytucji, w taki sposób, że je ogranicza. Mając na uwadze art. 39 Konstytucji, dopuszczający ograniczenie wolności w zgodzie z pozostałymi przepisami, ustalono, że nie ma on tutaj zastosowania. Wynika to z faktu, że co prawda prowincje mają prawo do stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych, ale jednocześnie, że ustawa może regulować tryb i zasady ich funkcjonowania. Ustalono, że Ustawa Sejmu – Kodeks Sprawiedliwości, w art. 44, narzuca ograniczenie zakresu kary porządkowej, jaką prowincja może zastosować. Wobec czego Trybunał Uznał, że przepis Ustawy Przedmiotowej jest niezgodny z art. 44 Ustawy Sejmu – Kodeks Sprawiedliwości, a co za tym idzie nie spełniono przesłanek formalnych do zastosowania klauzuli art. 39 Konstytucji w rzeczonej sprawie.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE


Zgodnie z art. 111 Ustawy Sejmu – Kodeks postępowania sądowego od wyroku sądu nie przysługuje apelacja.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości