Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zdrowiu publicznym

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Yennefer 2 lip 2016, o 16:09

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Obecnie zdrowie w systemie DSG nie odgrywa istotnej roli. Jego uszczuplenie zmniejsza się na skutek upływu czasu zgodnie z przyjętym algorytmem. Jedyną sytuacją znacznego ubytku zdrowia jest sprzedaż pracy. Biorąc pod uwagę wstrzymanie prac nad systemem gospodarczym sejm LI kadencji powinien postarać się o urozmaicenie życia gospodarczego bazując na już istniejących narzędziach.

Mam przyjemność przedłożyć Wysokiej Izbie projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Treść projektu to efekt zbiorowej pracy byłego Kanclerza (z którym konsultowałam stronę merytoryczną proponowanej regulacji), Marszałka Trybunału Koronnego (który pomógł mi w redakcji tekstu projektu zgodnie ze sztuką prawodawczą) i mojej (polegającej na opracowaniu ideowej koncepcji przedmiotowej ustawy).

W wyniku wejścia w życie proponowanych regulacji zdrowie stanie się współczynnikiem istotnym gospodarczo. Tak jak w realnym życiu wszelkie czynności wymagają wysiłku i powodują zmęczenie, tak w Księstwie wymienione w ustawie czynności powodować będą ubytek zdrowia. Dodatkowo w celu zapewnienia obiegu liberta za pośrednictwem systemu zdrowia wymuszać będziemy konieczność stałego utrzymania zdrowia na niezerowym poziomie. Wymuszenie polegać będzie na tym, że w przypadku spadku zdrowia do 0 jednostek jego poziom będzie regenerowany przez system w sposób automatyczny i za opłatą.

Projekt zastępuje też obecnie zmarginalizowane kantyny miejskie instytucją karczmy na wzór tych złotowolnościowych. Przewiduję, że taki zabieg przyczyni się do powrotu aktywności wywodzącej swoje korzenie z rywalizacji pomiędzy karczmarzami. Wszyscy zapewne pamiętamy, że ta forma działalności pobudzała życie społeczne w Sarmacji.

Nie chcąc uczynić bezużytecznym industrializacji miejskiej obecnie odpowiedzialnym za ilość posiłków w kantynie, po zmianach poziom industrializacji określał będzie liczbę mieszkańców mogących zamieszkiwać w mieście. Sądzę, że pomoże to w częściowym pozyskaniu i redystrybucji środków finansowych zalegających na kontach prowincji.

Przewidywanymi skutkami wejścia w życie ustawy o zdrowiu publicznym będą: nadanie znaczenia zdrowiu systemowemu, zwiększenie aktywności gospodarczej, urozmaicenie życia gospodarczego, wzmocnienie obiegu liberta oraz rywalizacja międzymiejska o możliwość pozyskania jak największej ilości mieszkańców.

USTAWA SEJMU
O ZDROWIU PUBLICZNYMROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNEArt. 1. [Cel ustawy]


Niniejsza ustawa reguluje naliczanie poziomu zdrowia mieszkańców Księstwa Sarmacji i jego konsekwencje dla nich.


Art. 2. [Poziom zdrowia]


 1. Każdemu właściwy jest określony poziom zdrowia, wynoszący od zera do stu jednostek zdrowia.
 2. W chwili zamieszkania w Księstwie Sarmacji poziom zdrowia nowo zamieszkałego jest równy jego wartości maksymalnej.
 3. Określenie "hospitalizowany" oznacza osobę, której poziom zdrowia jest równy zeru.


Art. 3. [Zmniejszenie poziomu zdrowia]


 1. Zmniejsza swój poziom zdrowia o dwie jednostki zdrowia, przy odświeżaniu Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej, kto zamieszcza:
  1. artykuł, komentarz pod artykułem, ćwirek albo podobną wypowiedź w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji,
  2. post na Forum Centralnym.
 2. Zmniejsza swój poziom zdrowia o jedną jednostkę zdrowia, kto sprzedaje pracę.


Art. 4. [Posiłki]


 1. Określenie "posiłek" oznacza produkt przeznaczony do spożycia przez mieszkańca.
 2. Każdemu posiłkowi właściwa jest określona niezerowa wartość odżywcza, wyrażona w jednostkach zdrowia.
 3. Kto spożywa posiłek, podnosi swój poziom zdrowia o jego wartość odżywczą.
 4. Minister właściwy do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, koszt produkcji posiłku.
 5. Koszt produkcji posiłku obciąża właściciela karczmy i stanowi dochód Rady Ministrów.


Art. 5. [Karczmy]


 1. Określenie "karczma" oznacza zakład produkcji i sprzedaży posiłków.
 2. Właścicielem albo współwłaścicielem karczmy może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Jedna osoba może być właścicielem albo współwłaścicielem nie więcej niż jednej karczmy.
 4. Karczma każdorazowo może być w posiadaniu nie więcej niż:
  1. pięciu posiłków o tej samej wartości odżywczej,
  2. piętnastu posiłków w ogóle.


Art. 6. [Hospitalizacja]


 1. Hospitalizowany:
  1. nie zamieszcza wypowiedzi, o których mowa w art. 3,
  2. nie sprzedaje pracy,
  3. nie nabywa ani nie spożywa posiłku.
 2. Hospitalizowany może podnieść swój poziom zdrowia do jego wartości maksymalnej, korzystając z państwowej opieki medycznej.ROZDZIAŁ II
PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCEArt. 7. [Dostosowanie poziomu zdrowia]


Poziom zdrowia osób zamieszkałych w Księstwie Sarmacji przed wejściem w życie niniejszej ustawy ustala się na jego wartość maksymalną.


Art. 8. [Kantyny miejskie]


 1. Likwiduje się kantyny miejskie.
 2. Poziom industrializacji miast wpływa na ilość mieszkań wolnych do zamieszkania w poszczególnym mieście.
 3. Sposób przeliczania poziomu industrializacji miasta na ilość mieszkań wolnych do zamieszkania określi Naczelna Izba Architektury w drodze postanowienia.
 4. W ciągu 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie Rada Ministrów wypłaci odszkodowania z tytułu zakupu żywności w Państwowych Zakładach Żywienia miastom, które w wyniku ust. 1. utracą możliwość sprzedaży posiłków posiadanych w kantynach miejskich w dniu wejścia ustawy w życie, w kwocie równej wysokości kosztów poniesionych w związku z ich zakupem.
 5. W przypadku, gdy ilość mieszkań wolnych do zamieszkania obliczona na podstawie ust. 3. jest mniejsza niż ilość mieszkańców miasta, w chwili wejścia ustawy w życie, zwiększa się poziom industrializacji miasta do poziomu industrializacji miasta ustanawiającego ilość mieszkań wolnych do zamieszkania na ilość równą ilości mieszkańców miasta, w chwili wejścia ustawy w życie.ROZDZIAŁ III
PRZEPISY ZMIENIAJĄCEArt. 9. [Zmiana ustawy o SUSPENS]


W ustawie Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk art. 10 ust. 2: “WIO jest odpowiedzialny za rejestrację instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli.”, otrzymuje brzmienie: "WIO jest odpowiedzialny za rejestrację instytucji i karczm, zmiany ich nazw i właścicieli".


Art. 10. [Zmiana ustawy o finansach publicznych]


W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Ilekroć właściciel karczmy uzyska dochód ze sprzedaży posiłku, pobiera się z jego rachunku na rachunek Rady Ministrów podatek w wysokości 10% uzyskanego dochodu",
 2. w art. 3 po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: "Opłata od rejestracji karczmy wynosi 15000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów",
 3. w art. 3 po ust. 16a dodaje się ust. 16b w brzmieniu: "Opłata od skorzystania z państwowej opieki medycznej wynosi 15% wartości środków znajdujących się na koncie hospitalizowanego i stanowi dochód Rady Ministrów".ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWEArt. 11. [Vacatio legis]


Ustawa wchodzi w życie od 14 do 21 dni od dnia ogłoszenia.(-) Yennefer Heach,
Posłanka na Sejm
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Kristian Arped 2 lip 2016, o 16:39

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 9 lipca 2016 roku o godzinie 18.00.

(—) Kristian bnt Arped,
Marszałek Sejmu
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Sierg 2 lip 2016, o 19:28

Wysoka Izbo,

Projekt wydaje się być bardzo ciekawą propozycją. Odniosę się do niego w sposób szczegółowy w późniejszym czasie, na razie zwracając uwagę na to, co przede wszystkim rzuciło mi się w oczy — uniemożliwienie wypowiadania się w przypadku spadku zdrowia do zera. Zdaję sobie sprawę, że byłaby to najdoskonalsza motywacja do tego, by dbać o życiodajne procenty, ale miejmy na uwadze osoby, które podobną zabawą zainteresowane nie są. Może bowiem mieć to skutek, że część mieszkańców — tych mniej aktywnych — z Sarmacji zrezygnuje. Proponuję zastanowić się nad rozwiązaniem, które będzie równie uciążliwe — może wyświetlanie pop-upów z realowymi reklamami, które ponadto dadzą Sarmacji drobny zarobek?
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Roland 2 lip 2016, o 20:12

Można i tak, ale na dłuższą metę ja wolałbym nie móc się wypowiadać, niż być atakowanym reklamami. Można rozważyć po prostu automatyzację procedury wykupu leczenia w szpitalu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by np.: spowodować, że indywidualny koszt utrzymywania zdrowia na poziomie ponad zero jednostek byłby tańszy niż jednorazowe doładowanie do 100 jednostek w szpitalu, a zamiast niemożności wypowiadania się wprowadzić można po prostu automatyczny pobór liberta za leczenie w szpitalu i odnowienie zdrowia "z urzędu".
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Sierg 2 lip 2016, o 20:21

Sławetny Baronecie,

Co zrobić, jeżeli chory nie będzie posiadał środków na uleczenie? Nie może się wypowiadać, co uniemożliwia mu zdobywanie tantiem, albo wynagrodzeń za aktywność.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Yennefer 2 lip 2016, o 20:26

Wtedy ja proponuję o udzielanie pożyczki z konta Rady Ministrów, która to będzie chory musiał spłacić, powiedzmy jak narazie, bez odsetek.
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Sierg 2 lip 2016, o 20:29

Sławetna Baronetesso,

To zły pomysł, bowiem zdecydowana większość chorych (około 95%) zaliczać się będzie do osób, które co prawdy się zarejestrowały, ale jednocześnie zrezygnowały z dalszej działalności. Mówiąc wprost: konta-trupy. Nie miałoby to zatem większego sensu.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Yennefer 2 lip 2016, o 20:34

Ale chodzi mi o tych, którzy by się chcieli zalogować. Np wyskoczylby takim osobom komunikat, "jesteś teraz chory i brakuje Ci środków na koncie by opłacić leczenie. Zwróć się do RM o pożyczkę [klik]" i po kliknięciu w link delikwent otrzymuje 2000 lt, po czym pobierana jest kwota 15% z salda konta a osoba ta może szybko odrobić pożyczoną kwotę.
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez Sierg 2 lip 2016, o 20:38

Sławetna Baronetesso,

Wydaje mi się, że byłaby to zbyt skomplikowana procedura. Sugeruję pomyśleć nad czymś prostszym.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zdrowiu publicznym

Postprzez OvS 2 lip 2016, o 20:41

Wysoka Izbo,

blokada pisania postów to w mojej ocenie szkodliwe posunięcie, a pomysły złagodzenia tego poprzez pożyczki wydają się przekombinowane, dodatkowo utrudniają wprowadzenie tej reformy.
W zamian proponuję innego rodzaju dolegliwości, jak brak możliwości pisania artykułów, ćwirków, kupowania znaczków, cokolwiek, ale nie to z postami.
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości