Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o obronie praw samorządów

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez MSchlesinger 6 kwi 2016, o 22:30

Art. 1.
Nadaje się art. 23 Konstytucji Księstwa Sarmacji następujące brzmienie:
Książę niezwłocznie zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
1) dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, przed jej podpisaniem, chyba, że została ona przyjęta większością co najmniej czterech piątych głosów aktualnej liczby posłów;
2) dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów aktualnej liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli;
3) dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, jeżeli ustanawia ona, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji Księstwa Sarmacji dotyczący prowincji czy zwęża zakres jego stosowania, na wniosek co najmniej dwóch prowincji złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2.


Art. 2.
Dodaje się po art. 46 Konstytucji Księstwa Sarmacji art. 47, zatytułowany „Konstytucyjna inicjatywa ustawodawcza obywateli”, w następującym brzmieniu:
1. Przedstawiciel grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy o zmianie Konstytucji (obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej).
2. Jeżeli Sejm odrzuci obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej albo przyjmie go w brzmieniu innym, niż oryginalnie mu przedłożone, z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy, na złożony w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy wniosek projektodawcy zarządza się w tej sprawie referendum.
3. Referendum, o którym mowa w ust. 2, rozstrzyga o:
1) przyjęciu albo odrzuceniu poszczególnych poprawek innych niż autopoprawki projektodawcy wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go przyjął;
2) przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go odrzucił.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu dopiero po bezskutecznym upływie terminu złożenia wniosku o zarządzenie referendum.

Art. 3.
Dodaje się po art. 22 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji ust. 4 w następującym brzmieniu: „Złożenie wniosku o referendum w sprawie ustawy albo rozporządzenia odpowiednio wstrzymuje bieg terminu jego wejścia w życie albo zawiesza jego obowiązywanie”; dotychczasowemu ust. 4 nadaje się numer piąty.

Art. 4.
Dodaje się po art. 46. ust. 5 Konstytucji Księstwa Sarmacji ust. 6 w następującym brzmieniu: „Przepis ustawy o zmianie Konstytucji, który ustanawia, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji Księstwa Sarmacji dotyczący prowincji czy zwęża zakres jego stosowania, wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia owej ustawy”.

Art. 5.
Zastępuje się w art. 22 Konstytucji Księstwa Sarmacji słowa „Marszałek Sejmu zarządza” słowami „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza”.

Art. 6.
Skreśla się art. 35 ust. 5 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Art. 7.
Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Helwetyk 7 kwi 2016, o 10:38

Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt zaproponować przyjęcie następujących poprawek natury technicznej:

Poprawka 1: techniczna, uzupełniająca
Dodanie nowego przepisu, zmieniającego art. 18 Konstytucji („Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, przedstawiciele prowincji oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu”) na „Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, prowincje oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejm”.
Celem poprawki jest uspójnienie przepisów ustawy zasadniczej — to, aby wszędzie posługiwała się terminem „prowincji”. Obecny art. 18 jest wyjątkiem, używając terminu „przedstawiciela prowincji”.

Poprawka 2: jak mniemam, techniczna
Zastąpienie sformułowania „na wniosek co najmniej dwóch prowincji” sformułowaniem „na wniosek co najmniej połowy prowincji”.
To gdzieś zginęło na etapie prac ustawodawczych.

Poprawka 3: techniczna
Skreślenie sformułowania „czy zwęża zakres jego stosowania”.
Sformułowanie jest niekonieczne, skoro wcześniej mowa o „zmianie przepisu”.

Poprawka 4: techniczna
Zastąpienie w ustanawianych lub nowelizowanych przepisach sformułowania „Konstytucja Księstwa Sarmacji” sformułowaniem „Konstytucja”.
W treści właściwej konstytucji nie posługujemy się pełnym tytułem.

Poprawka 5: techniczna
Skreślenie sformułowania „owej ustawy”.
Jest niekonieczne.

Poprawka 6: techniczna
Skreślenie sformułowania „aktualnej [liczby posłów lub obywateli]”.
Jest niekonieczne.


Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Roland 7 kwi 2016, o 12:43

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!


Poprawki złożone przez JKW Romańskiego w pełni wyczerpują moje zastrzeżenia co do przedmiotu debaty. Innych zastrzeżeń wnosił nie będę.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez MSchlesinger 10 kwi 2016, o 09:39

Wysoki Sejmie,

użycie sformułowania „czy zwęża zakres jego stosowania” miało w założeniu zabezpieczać przed ustanowieniem np. takiego przepisu: "Nie stosuje się art. X, jeżeli ustawa tak stanowi". Natomiast jeśli chodzi o "połowę prowincji" — JKW Andrzej Fryderyk miał tu wątpliwości co do jednozaczności tego sformułowania, a zważywszy, że zmiana liczby prowincji tak czy inaczej wymaga nowielizacji Konstytucji (przepisów o regencji), uznaliśmy, że można się tu posłużyć liczbą.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Helwetyk 10 kwi 2016, o 10:22

Wysoka Izbo!

MSchlesinger napisał(a):Użycie sformułowania „czy zwęża zakres jego stosowania” miało w założeniu zabezpieczać przed ustanowieniem np. takiego przepisu: „Nie stosuje się art. X, jeżeli ustawa tak stanowi”.

Jeżeli wcześniej norma X dotyczyła wszystkich sytuacji, a następnie norma X dotyczyła wszystkich sytuacji oprócz wskazanych w ustawie — nadal jest to zmiana przepisu. Nie psujmy warstwy redakcyjnej w obawie przed tym, że ktoś coś źle zrozumie — i tak, zawsze, ktoś coś źle zrozumie. (To, abstrahując od tego, że można zawężać, nie zwężać zakres stosowania przepisu).

MSchlesinger napisał(a):Natomiast jeśli chodzi o „połowę prowincji” — JKW Andrzej Fryderyk miał tu wątpliwości co do jednoznaczności tego sformułowania, a zważywszy, że zmiana liczby prowincji tak czy inaczej wymaga nowelizacji Konstytucji (przepisów o regencji), uznaliśmy, że można się tu posłużyć liczbą.

Zmiana liczby prowincji nie wymaga zmiany Konstytucji — Sclavinia została powołana do życia w drodze ustawy, konstytucję znowelizowano później. W przedmiocie tego, czy przepisy o regencji mają zastosowanie w tym kontekście, musiałby wypowiedzieć się Trybunał Koronny albo ustrojodawca. Niejasność, jak rozumiem, związana jest ze statusem prawnym Królestwa Baridasu. Moim zdaniem, można to zagadnienie unormować (w odrębnym postępowaniu…), choćby inkorporując odpowiednio treść Ustawy o Królestwie Baridasu do ustawy zasadniczej.

Jednocześnie, na etapie przygotowania do zarządzenia głosowań nad poprawkami, pojawiło się jeszcze jedno zagadnienie — poprawek o charakterze redakcyjnym (technicznym), które, jak w niniejszym postępowaniu, nie zostały uwzględnione w drodze autopoprawek. Dla porządku zgłaszam poprawkę nr 7 w brzmieniu:

Zastąpienie sformułowań „z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy” oraz „poprawek innych niż autopoprawki projektodawcy” sformułowaniami „z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy i poprawkami redakcyjnymi” oraz „poprawek innych niż autopoprawki projektodawcy i poprawki redakcyjne


Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Daniel Chojnacki 10 kwi 2016, o 10:51

Wysoka Izbo,

w mojej ocenie projekt w zakresie zawieszania mocy obowiązującej ustaw idzie zbyt daleko.

Składam poprawkę następującej treści:

Art. 3.
Dodaje się po art. 22 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji ust. 4 w następującym brzmieniu: „Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum, moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie ulega zawieszeniu.”; dotychczasowemu ust. 4 nadaje się numer piąty.


Powody wyjaśniałem już poprzednio. Należy domniemywać, że Sejm posiada legitymację narodu do sprawowania władzy, w tym do uchwalania określonych norm prawa powszechnie obowiązującego. Referendum 'przełamuje' to domniemanie w odniesieniu do tych norm, których dotyczy. Ale to dopiero referendum, a nie sam wniosek. Moim zdaniem automatyczne zawieszenie mocy obowiązującej może doprowadzić do nadużyć. Sama zasada postulatu jest jednak słuszna w obliczu słabości instytucji kontrolnych. Uważam jednak, że powinna byc obwarowana znaczną liczbą osób niezadowolonych z ustawy uchwalonej przez Sejm.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Helwetyk 10 kwi 2016, o 11:02

Wysoka Izbo!

Przystępujemy do głosowania nad ośmioma poprawkami do Ustawy konstytucyjnej o obronie praw obywateli i samorządów. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Sejmu „poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji”. Nie wykluczam skrócenia głosowania nad częścią lub całością poprawek tak, abyśmy mogli jak najsprawniej przejść do głosowania nad całością projektu.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Helwetyk 10 kwi 2016, o 13:15

Wysoka Izbo!

Wszystkie zgłoszone poprawki uzyskały wymaganą większość głosów. Nie skracam jeszcze głosowania (nastąpi to prawdopodobnie w godzinach wieczornych). Do tego czasu przedstawiam ustalony przez Sejm tekst projektu — z prośbą o szczególnie uważną lekturę i weryfikację.

Ustawa konstytucyjna
o obronie praw obywateli i samorządów

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 18 („Inicjatywę ustawodawczą posiadają […] przedstawiciele prowincji […]”) otrzymuje brzmienie „Inicjatywę ustawodawczą posiadają […] prowincje […]”;
 2. Art. 22 ust. 1 („Marszałek Sejmu zarządza referendum […]”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum […]”;
 3. W art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu”; numerację dotychczasowego ust. 4 zmienia się odpowiednio;
 4. Art. 23 („(1) Książę zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji: 1. przyjętej przez Sejm, przed jej podpisaniem, jeśli Sejm nie zadecyduje inaczej większością czterech piątych głosów, 2. na wniosek obywateli. (2) Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartej części aktualnej liczby obywateli; przepis art. 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio. (3) Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm”) otrzymuje brzmienie: „Książę niezwłocznie zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
  1. dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, przed jej podpisaniem, chyba, że została ona przyjęta większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów;
  2. dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli;
  3. dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, jeżeli ustanawia ona, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, na wniosek co najmniej połowy prowincji złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy;
  4. w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2”;
 5. Skreśla się art. 35 ust. 5 („Przepisy zmieniające niniejszy artykuł, uchwalone inaczej niż w drodze referendum, mogą wejść w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i zostają uchylone, jeżeli w czasie vacatio legis co najmniej dwie prowincje wyrażą w drodze uchwały sprzeciw wobec nowelizacji”);
 6. W art. 46 dodaje się ust. 6 w brzmieniu „Przepis ustawy o zmianie Konstytucji, który ustanawia, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia”;
 7. Dodaje się art. 47 o tytule „Konstytucyjna inicjatywa ustawodawcza obywateli”, w brzmieniu:
  1. Przedstawiciel grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy o zmianie Konstytucji (obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej).
  2. Jeżeli Sejm odrzuci obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej albo przyjmie go w brzmieniu innym, niż oryginalnie mu przedłożone — z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy i poprawkami redakcyjnymi — na złożony w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy wniosek projektodawcy zarządza się w tej sprawie referendum.
  3. Referendum, o którym mowa w ust. 2, rozstrzyga o:
   1. przyjęciu albo odrzuceniu poszczególnych poprawek — innych niż autopoprawki projektodawcy i poprawki redakcyjne — wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go przyjął;
   2. przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go odrzucił.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu dopiero po bezskutecznym upływie terminu złożenia wniosku o zarządzenie referendum.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.


Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Helwetyk 10 kwi 2016, o 20:37

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z oddaniem głosu przez wymaganą liczbę posłów, skracam głosowanie nad poprawkami oraz stwierdzam, że wszystkie poprawki zostały przyjęte bezwzględną większością głosów — nie było możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu Ustawy konstytucyjnej o obronie praw obywateli i samorządów: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/384.

Przypominam, że zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów (5 głosów „za”). W przypadku, gdyby ustawa uzyskała wymaganą większość, ale niższą niż co najmniej cztery piąte głosów (6 głosów „za”), Jego Książęca Mość będzie zobligowany do zarządzenia referendum w sprawie ustawy. Także i w tym miejscu proszę o to, aby ewentualne głosy przeciw projektowi lub wstrzymania się od głosu były uzasadnione, ze wskazaniem przyczyny oddania takich głosów.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Do 10.04, g. 12.00] Ustawa o obronie praw samorządów

Postprzez Helwetyk 13 kwi 2016, o 21:47

Wysoka Izbo!

Stwierdzam, że Sejm jednomyślnie (przy nieobecności pos. Siergiusza hr. Asketila) przyjął, a Jego Książęca Mość podpisał ustawę konstytucyjną. Ustawa wejdzie w życie 27 kwietnia 2016 roku, chyba że do tego dnia co najmniej dwie prowincje wyrażą sprzeciw wobec nowelizacji.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości