Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - PILNE

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 wrz 2015, o 19:12

Wysoki Trybunale,

składam ODWOŁANIE od 2 i 3 części orzeczenia Trybunału.

1) absolutnie nie rozumiem praktyki zwrotu kosztów stronie oskarżonej - koszty postępowania sądowego zostały przeze mnie zapłacone w momencie składania wniosku - nie zwracałem się o ich zwrot, rozumiem je jako koszty mojej decyzji i koszty Trybunału. Nie znam praktyki, która nakazywałaby zwroty kosztów ponoszonych przez jedną ze stron przez drugą stronę.

2) ostra wymiana zdań? nie rozumiem tego argumentu. Rozmowa była merytoryczna, nacechowana emocjami, ale jednak merytoryczna. Toczyła się w rytmie dyskusji - bez wycieczek personalnych, bez słów wulgarnych i bez braku poszanowania dla Sądu. Kara jest niesłuszna zarówno dla mnie jak i dla diuka Torpeda.

W związku z tym wnoszę jak na wstępie.
Avatar użytkownika
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez MAP 17 wrz 2015, o 19:16

Wasza Książęca Mość,

Składam odwołanie od kary pozbawienia wolności. Jako pełnomocnik strony korzystam z nieskrępowanej wolności słowa. Wszystkie moje wypowiedzi to albo wnioski, albo repliki na oświadczenia strony przeciwnej. Wszystkie mają bezpośredni związek ze sprawą. Nie można wyciągać wobec strony konsekwencji za realizację przysługujących jej uprawnień. Ponadto, należy zauważyć, że kara została nałożona na mnie bez wcześniejszego upomnienia.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Wincenty Wałachowski 17 wrz 2015, o 19:43

Upomnienie (a właściwie ostrzeżenie) wisi nad Panów głowami, razem z opłatami sądowymi. Panów wymiana zdań była nacechowana emocjonalnie w dość przesadny sposób, przez co urtudniała wysłuchanie sprawy przez Skład Orzekający, a dodatkowo doprowadziła do nieporządku na sali sądowej.

Cytuję podstawę prawną:
W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych przewodniczący składu orzekającego, a przed nadaniem biegu sprawie — Książę (Marszałek), może ukarać winnego karą do dwóch tygodni więzienia oraz karą dodatkową grzywny do 50 000 lt.

Według tego ustępu Ustawy przewodniczący składu orzekającego nie ma określonego obowiązku upomnienia stron przed wymierzeniem kary. Owo upomnienie jest tylko sankcjonowane zwyczajem sali sądowej, do którego przewodniczący może, ale mnie musi się stosować. Nie ma sztywnej, schematycznej zasady przeprowadzenia rozprawy, przez co przewodniczący może kwestie proceduralne (nieokreślone przez Ustawę) rozwiązywać według własnego sposobu przeprowadzania rozprawy.

Odwołanie postanawiam przekazać do rozpqtrzenia Jego Książęcej Mości.
(-) Wincenty Wałachowski
Wincenty Wałachowski
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Hugo 17 wrz 2015, o 20:23

Odwołania obu Wnioskodawców oddalam.

Nie było mnie 5h w Sarmacji, a Wy Panowie rozbisurmaniliście się, jak jacyś Satyrowie (względnie jakieś Satyry) na orgii u Dionizosa. Kubeł zimnej wody w postaci aresztu dobrze Wam zrobi. Za mojego szefowania (prezesury) jeszcze wtedy Sądem Najwyższym, dawno byście kiblowawli za takie natarczywe wychodzenie przed szereg, wypowiadanie bez wzywania do wypowiedzi, i to nie wiem czy tylko na 3 dni.


Obrazek

Chyba potrzebuję urlopu...
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Cudzoziemiec 1 17 wrz 2015, o 20:30

Wasza Książęca Mosc,

Co z częścią odwołania odnośnie zwrotu kosztów jakie mam ponieść na rzecz oskarżenia?
1) nie ma podstaw prawnych do takiego zwrotu
2) proszę o ustalenie czy oskarżona faktycznie poniosła jakiekolwiek koszty na rzecz pełnomocnika (czy był przelew środków).

Proszę o uwzględnienie tej części odwołania. Nie może być tak, że jestem podwójnie obciazany kosztami postępowania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Hugo 18 wrz 2015, o 11:44

Eldorat, 18 września 2015 r.


Postanowienie


Trybunał Koronny w osobie Tomasza Ivo Hugo – Księcia Sarmacji po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia Roberta Janusza von Thorn-Czekańskiego (paszport A0062) na postanowienie Trybunału Koronnego z dnia 17 września 2015 r. umarzające postępowanie postanawia:

  1. zobowiązać pozwanego do przedstawienia rachunku (potwierdzenia) poniesionych kosztów ustanowienia obrońcy,
  2. w pozostałym zakresie zażalenie oddalić.

UZASADNIENIE

Trybunał Koronny rozpoznał zażalenia Roberta Janusza von Thorn-Czekańskiego na postanowienie Trybunału Koronnego z dnia 17 września 2015 r. Skarżący zarzucał postanowieniu w sprawie kosztów brak podstawy prawnej do wydania orzeczenia nakazującego zwrot kosztów ustanowienia obrońcy.

W przedmiotowej sprawie skarżący występował w charakterze powoda. Należy zaznaczyć, że przedmiotowa sprawa miała charakter procesu cywilnego dotyczącego roszczeń opartych o ochronę dóbr osobistych, mimo że akt wszczynający postępowanie zatytułowany był w sposób przewidziany dla żądania udzielenia ochrony prawnej oparty na normach prawnokarnych. Trybunał rozstrzyga więc kwestię podniesioną przez skarżącego na zasadach, którymi Trybunał kieruje się rozstrzygając zasadność roszczeń cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że z norm Konstytucji i ogólnych zasad prawa należy wywodzić prawo oskarżonego, a w przypadku procesu cywilnego – pozwanego – do obrony. Akt wszczynający postępowanie w sprawie (pozew) jest natomiast żądaniem udzielenia ochrony prawnej skierowanym do sądu, jednak wymierzonym przeciwko osobie trzeciej. Naturalnym i niekwestionowanym prawem tej osoby jest możliwość obrony przed żądaniem powoda (oskarżyciela) w drodze podniesienia zarzutów peremptoryjnym lub dylatoryjnych, czy też wytoczenia powództwa wzajemnego lub zaprzeczenia.

Art. 49 Konstytucji Księstwa Sarmacji wprost ustanawia prawo oskarżonego w postępowaniu karnym do obrony samodzielnej lub korzystania z pomocy obrońcy. Należy jednak jednoznacznie podkreślić, że te same zasady dotyczą pozwanego w procesie cywilnym. U podstaw takiego poglądu stoi właśnie prawo do obrony – rozumiane w ten sposób, że wszystkim i każdemu z osobna należy zapewnić możliwość obrony swoich praw w postępowaniu przed sądem.

Kontradyktoryjny model postępowania wymusza znajomość norm i zasad w celu skutecznego dochodzenia roszczeń lub obrony przed niezasadnymi żądaniami. Organy ochrony prawnej działające w Księstwie Sarmacji, z małymi wyjątkami, nie mają obowiązku pouczać obywateli o przysługujących im uprawnieniach. Abstrahując od głównego zagadnienia należy podkreślić, ze jednostka nieposiadająca wiedzy w zakresie skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem nie może bowiem ponosić konsekwencji nieskutecznej i niefachowej działalności sarmackiego prawodawcy.

Strona zgłaszająca żądanie udzielenia ochrony prawnej musi liczyć się z tym, że w razie oddalenia roszczenia, strona pozwana będzie dochodziła zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy. Strona pozwana nie obowiązku bronić się samodzielnie, w każdym przypadku przysługuje jej uprawnienie do korzystania z pomocy pełnomocnika. Skoro jednak roszczenie lub oskarżenia okazuje się w wyniku postępowania niezasadne, nie ma żadnego powodu, aby strona, której została przyznana racja, miała ponosić koszty ustanowienia pełnomocnika. Koszty te, co oczywiste, powinna ponosić strona przeciwna, która wszczęła postępowanie w sprawie.

Należy podkreślić, że strony mają pełną swobodę w kształtowaniu stosunku prawnego z pełnomocnikiem w zakresie jego wynagrodzenia. Od strony przeciwnej można jednak domagać się tylko zwrotu kosztów, które nie przekraczają przeciętnej miary. Stąd sąd nie uwzględnił w całości żądania pozwanego zwrotu kosztów w wysokości 100 000 libertów, lecz przyznał zwrot kosztów w wysokości 25 000. Należy uznać takie wynagrodzenie za optymalne. W pozostałym zakresie roszczenie słusznie oddalono.

Trybunał z urzędu zobowiązał pozwanego do przedstawienia rachunku wystawionego przez pełnomocnika (lub potwierdzenia przelewu), aby udowodnił rzeczywistą stratę w swoim majątku – poniesienie kosztów ustanowienia pełnomocnika procesowego. Jeśli jednak nie poniósłby żadnych kosztów, roszczenie byłoby niezasadne.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 wrz 2015, o 08:29

Wasza Książęca Mość,

w związku z:
* bliskim zakończeniem kary,
* dzisiejszym wieczorem wyborczym,
* przygotowywaną przeze mnie analizą wyborczą,
* niemożnością brania udziału w pracach KKW (do której Książę mnie powołał),

zwracam się pokornie o skrócenie kary więzienia i zwolnienie z dalszego odbywania kary.

Nie chciałbym by jakiekolwiek rozmowy związane z dzisiejszą uroczystością zakończenia wyborów mi umknęły.

Licząc na pozytywne rozpatrzenie, kłaniam się.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Hugo 20 wrz 2015, o 12:33

Nadaję bieg sprawie. Wyznaczam do składu orzekającego siebie, jako przewodniczącego, oraz Teodozjusza mar. Azoramath-Arpeda.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez Hugo 20 wrz 2015, o 12:37

Srebrny Róg, 20 września 2015 r.


Obrazek

Postanowienie
Trybunału Koronnego


Trybunał Koronny w składzie:

  • Tomasz Ivo Hugo – przewodniczący
  • Teodozjusz mar. Azoramath-Arped, ATK

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 września 2015 r. wniosku Roberta Janusza von Thorn-Czekańskiego (A0062) o zwolnienie z odbycia reszty kary więzienia wymierzonej przez Trybunał Koronny w dniach 17 września 2015 r., uwzględnia wniosek skazanego.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: RJ von Thorn-Czekański vs Rihanna Aureliuš-Sedrovska - P

Postprzez MAP 20 wrz 2015, o 14:51

Wysoki Trybunale,

Ja jeszcze w przedmiocie zwrotu kosztów. Potwierdzenie przelewu którego dokonała mocodawczyni na mój rachunek.http://www.sarmacja.org/bank/potwierdzenie/701538.png
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron