Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysokości

Miejsce na składanie wniosków o dotacje oraz zapytania do Jej Królewskiej Mości

[TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysokości

Postprzez Vladimir 21 lut 2015, o 07:35

Eltdorf, 21/02/2015


Wielki i Przewielebny Mistrz
Loży Rycerzy Teutońskich
Vladimir mar. Iwanowicz von Lichtenstein

DO

Jego Królewskiej Wysokości
Mateusza Wilhelma,
króla Teutonii


Wasza Królewska Wysokość!


W pierwszych słowach mego listu pragnę wyrazić szacunek i cześć Waszej Wysokości oraz życzyć Wam najpomyślniejszych rządów w historii.

Tak, jak Wasza Wysokość reprezentuje nas wszystkich, Teutończyków, tak i ja reprezentuję Braci i Siostry zgromadzonych w Loży. Jeden z nich, mój bar i poddany Waszej Wysokości Martes von Padors wpadł na pomysł, żeby Królestwo Teutonii również mogło cieszyć się swoją własną, paramilitarną jednostką- Teutońską Lwią Gwardią Królewską. Objąłem ojcowskim patronatem tę ideę i wierzę, że bart Martes będzie odpowiednim kandydatem na kierownika tej inicjatywy.

Zwracam się do Waszej Królewskiej Wysokości z prośbą o prawne ustanowienie Gwardii i podpisanie poniższego, przygotowanego przez Lożę dekretu. Jeśli Wasza Wysokość pragnie nanieść na niego zmiany, Loża podporządkuje się tym zmianom. Mam jednak nadzieję, że tekst dekretu jest na tyle dobry, że nie będzie on wymagał większych poprawek.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Vladimir mar. Iwanowicz von Lichtenstein


Dekret Króla Teutonii nr ..............
o Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.

Artykuł 1 [Postanowienia ogólne]
1. Tworzy się Teutońską Lwią Gwardię Królewską (dalej: Gwardia) jako jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formację, w której służba jest honorowa i ochotnicza.
2. Do głównych zadań Gwardii należy ochrona Króla i Jego Rodziny oraz innych osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii.

Artykuł 2 [Organizacja]
1. Na czele Gwardii stoi Dowódca.
2. Dowódca Gwardii podlega bezpośrednio Królowi Teutonii i jest przełożonym wszystkich Gwardzistów.
3. Dowódcę Gwardii powołuje i odwołuje Król na wniosek Wielkiego i Przewielebnego Mistrza Loży Rycerzy Teutońskich spośród członków Loży Rycerzy Teutońskich.
4. Zastępcę Dowódcy Gwardii powołuje Dowódca Gwardii spośród Gwardzistów.
5. W razie wakatu na stanowisku Dowódcy do czasu powołania nowego Dowódcy, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą Gwardzista nie możne piastować dowództwa dłużej niż 3 miesiące.
6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Dowódcę Gwardii do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście.

Artykuł 3 [Dowódca Gwardii]

1. Dowódca nosi stopień Brygadiera.
2. Dowódca kieruje Gwardią zapewniając sprawne wykonywanie zadań przez:
  a. organizowanie ochrony,
  b. organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  c. określanie oraz wykonywanie programu szkolenia Gwardzistów oraz zapewnienia im właściwych warunków ich przebiegu,
  d. współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  e. określanie w drodze decyzji wzorów umundurowania, stopni w Gwardii oraz wzorów legitymacji i identyfikatorów Gwardzistów.
3. Powyższe zadania Dowódca może przekazać w drodze rozkazu do wykonania Zastępcy lub innym osobom podlegającym mu służbowo.

Artykuł 4 [Symbolika Gwardii
Symbole graficzne Gwardii ustanawia w swoim rozporządzeniu Dowódca Gwardii.

Artykuł 5 [Formy i zakres działania Gwardii]

1. W celu zapewnienia ochrony, o której mowa w Artykule 1. niniejszego dekretu Gwardia:
  a. planuje zabezpieczenie Króla, osób, obiektów i urządzeń,
  b. rozpoznaje potencjalne zagrożenia,
  c. zapobiega powstawaniu zagrożeń,
  d. koordynuje realizację działań ochronnych,
  e. wykonuje bezpośrednią ochronę.
2. Gwardzista w czasie wykonywania czynności służbowych jest zobowiązany do przestrzegania i ochrony Praw Człowieka.
3. Gwardzista wykonując zadania ma prawo:
  a. wydawać polecenia osobom, których zachowanie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa Króla i Jego Rodziny, obiektów i urządzeń podlegających ochronie Gwardii,
  b. zatrzymania pojazdu, usunięcia pojazdu z miejsca postoju,
  c. legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości,
  d. zatrzymywać osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia Króla, a także osoby w sposób rażący naruszające porządek publiczny,
  e. dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ładunki i pomieszczenia, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Króla, Jego Rodziny oraz chronionych obiektów,
  f. żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych. Organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy,
  g. zwracać się o niezbędną pomoc do innych jednostek, jak również zwracać się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie pomocy.
3. Nieumundurowany Gwardzista jest zobowiązany na żądanie obywatela, wobec którego wykonuje czynność służbową, do okazania legitymacji.

Artykuł 6 [Służba]

1. Służbę w Gwardii może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo Teutońskie od co najmniej dwóch miesięcy, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej.
2. Dowódca Gwardii w drodze osobnego rozporządzenia określa formę i przebieg procesu rekrutacyjnego.
3. Stosunek służbowy Gwardzisty powstaje w drodze mianowania przez Dowódcę na Gwardzistę.
4. Początek służby liczy się od dnia mianowania osoby na Gwardzistę przez Dowódcę.
5. Po zaprzysiężeniu Gwardziście wydawana jest legitymacja oraz identyfikator służbowy.
6. Gwardzista jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych oraz poszerzanie wiedzy specjalistycznej.
7. Gwardzista w czasie pełnieni służby i poza nią zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
8. Gwardzista ma zakaz udzielania informacji o osobach i obiektach ochranianych oraz rodzaju wykonywanych zadań przedstawicielom prasy i osobom trzecim.
9. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu stosunku służbowego.
10. Kontakty Gwardzistów z osobą ochranianą powinny sprowadzać się do spraw mających związek z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Artykuł 7 [Przełożony]
1. Przełożony dąży do zapewnienia podległym Gwardzistom jak najlepszych warunków wykonywania zadań.
2. Zapewnia wsparcie w każdej dostępnej formie.
3. Daje podwładnym wzorowy przykład zachowania oraz kompetencji służbowych.
4. Na bieżąco analizuje efektywność pracy swoich podwładnych, informuje ich o zauważonych nieprawidłowościach.

Artykuł 8 [Stopnie]

1. Stopnie w Gwardii są następujące od najniższego:
  a. GWARDZIŚCI:
   - Gwardzista
   - Starszy Gwardzista
   - Kapral
   - Starszy Kapral
  b. PODOFICEROWIE;
   - Młodszy Wachmistrz
   - Wachmistrz
   - Starszy Wachmistrz
  c. OFICEROWIE MŁODSI:
   -Porucznik
   -Rotmistrz
  d. OFICEROWIE STARSI:
   -Major
   -Pułkownik
   - Brygadier Generalny
2. Mianowania na kolejny, wyższy stopień następuje dokonuje Dowódca Gwardii.

Artykuł 9 [Nagrody i Kary]
1. Gwardzista, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez:
  a. pochwałę,
  b. przedstawienie do odznaczenia,
  c. mianowanie na wyższy stopień.
2. Gwardzista może zostać ukarany przez:
  a. upomnienie,
  b. naganę,
  c. obniżenie stopnia,
  d. zawieszenie w czynnościach służbowych,
  e. pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby.
3. O nagrodzeniu Gwardzisty lub jego ukaraniu decyduje Dowódca po zaciągnięciu opinii innych Gwardzistów ze szczególnym uwzględnieniem przełożonych.

Artykuł10 [Przepisy Końcowe]
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez Kwazi 21 lut 2015, o 08:56

Przy okazji - polecam uwadze ten Dekret: http://prawo.sarmacja.org/akt,118.html

Istnieje bowiem częściowa zbieżność nazw z pewną starą instytucją MT: http://www.teutonia.us/arch/gwardia/
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez mtk 21 lut 2015, o 15:01

Drogi Kwazi, czasami warto zapomnieć o tym co było aby otwarcie patrzyć na przyszłość, zwłaszcza tę lepszą. Zdaje sobie sprawę z pewnych zbieżności ale z premedytacją to pominę.

Nawiązując jednak do samej treści zarówno inicjatywy jak i w/w aktu prawnego chciałbym z ogromną przyjemnością podpisać się i poprosić o niezwłoczną publikacje. Mając na uwadze wniosek o powołanie pierwszego dowódcy postanawiam także powołać Szanownego Martesa von Padors na owe stanowisko.

(-) Mateusz Wilhelm
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez martes 21 lut 2015, o 16:37

Dziękuję Wasza Wysokość; będę starał się jak najsumienniej wypełniać powierzone mi obowiązki.
martes
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez AJ Piastowski 22 lut 2015, o 00:16

Powolutku wszystko zaczyna układać się w jedną całość, oby tak dalej :)
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez Hetman_Gotfryd 22 lut 2015, o 11:46

Witam
Pragnę pogratulować i trzymam kciuki za sprawne działanie.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez Marek 25 lut 2015, o 18:10

Szczytna inicjatywa, oby trwała wiecznie.
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez Kwazi 15 mar 2015, o 12:22

Opublikowałem Dekret Króla w Dzienniku Praw:
http://prawo.sarmacja.org/akt,7301.html

Przepraszam, że zrobiłem to dopiero dzisiaj, ale był to - pod względem liczby punktów i podpunktów - najbardziej złożony akt jaki publikowałem osobiście w DP od 2010 roku. Poprawne sformatowanie i korekta zajęły mi prawie 40 minut.
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Avatar użytkownika
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez Laurẽt 15 mar 2015, o 12:36

Gratuluję,

Życzę pomyślności w działaniu na rzecz obrony Teutonii i jej mieszkańców.

PS : Jeśli w przyszłości będziecie gotowi na bliższą współpracę z KGB, to z chęcią mógłbym przedstawić taką inicjatywę naszym władzom w Baridasie.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [TLGK]Prośba Wielkiego Mistrza do Jego Królewskiej Wysok

Postprzez Kwazi 15 mar 2015, o 12:38

Akt powołania Dowódcy Gwardii również został opublikowany w DP:
http://prawo.sarmacja.org/akt,7302.html
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala Petentów [Úre Inafratenzaale]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości