Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zawieszeniu unii

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez PornoBotka 15 sty 2014, o 22:08

Wasza Mość
Wysoka Izbo

W związku z wyrażeniem pozytywnej opinii przez Naczelną Izbę Architektury zarządzam pierwsze czytanie, które potrwa do 18 stycznia 2014 do godziny 20:00.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 16 sty 2014, o 10:04

Wnoszę w formie poprawki o przyjęcie następującego brzmienia artykułu 2:

1. W ustawie z dnia 18 października 2010 roku o obywatelstwie sarmackim wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"[Utrata obywatelstwa następuje wskutek:] niezłożenia przez mieszkańca Mandragoratu Wandystanu oświadczenia o pozostaniu w Księstwie Sarmacji",
2) w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"[Utrata obywatelstwa następuje wskutek:] prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego posiadanie przez obywatela sarmackiego obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienia w Mandragoracie Wandystanu funkcji publicznej",
3) w art. 7 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 składa się w dziale forum centralnego właściwym dla nadawania obywatelstwa sarmackiego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy konstytucyjnej o zawieszeniu unii między Mandragoratem Wandystanu a Księstwem Sarmacji.
2. W ustawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o Sądzie Koronnym wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Sąd Koronny orzeka w sprawach o stwierdzenie posiadania przez obywatela sarmackiego obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienia w Mandragoracie Wandystanu funkcji publicznej (sprawa o podwójną aktywność) na wniosek oskarżyciela publicznego.",
2) w art. 7 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"W sprawach o podwójną aktywność sąd umarza postępowanie, jeżeli w terminie 7 dni od złożenia wniosku wszczynającego postępowanie obywatel sarmacki zrzekł się obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu oraz pełnionych tam funkcji publicznych i fakt ten uprawdopodobni stosownym oświadczeniem przed sądem. Przepisu nie stosuje się, jeżeli pomimo uprzedniego oświadczenia obywatel sarmacki nadal posiada obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu lub pełni tam funkcję publiczną.",
3) w art. 7 dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
"W sprawach o podwójna aktywność, sąd przyjmuje, iż obywatel sarmacki nie posiada obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub nie pełni tam funkcji publicznej, jeżeli posiadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienie tam funkcji publicznej wynika z przepisów prawa Mandragoratu Wandystanu lub zaniechania jego władz, a obywatel sarmacki, który złożył oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu lub pełnienia tam funkcji publicznych nie wykazuje aktywności właściwej wandejskiemu obywatelowi lub funkcjonariuszowi publicznemu.",
4) w art. 7 dodaje się ust. 3c w brzmieniu:
"W sprawach o podwójną aktywność, sąd przyjmuje, iż obywatel sarmacki pełni w Mandragoracie Wandystanu funkcję publiczna, chociażby nie była ona umocowana w wandejskich przepisach prawa, lecz wymagała aktywności zwyczajowo przyjętej przy pełnieniu funkcji publicznych".
3. W ustawie z dnia 26 października 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości dodaje się art. 50b o tytule [Zablokowanie majątku] w brzmieniu:
"Instytucje mieszkańców Mandragoratu Wandystanu, którzy nie złożyli w trybie i w terminie, o których mowa w ustawie o obywatelstwie sarmackim oświadczenia o pozostaniu w Księstwie Sarmacji zostają ukryte i zablokowane w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji".
4. Przepisy ustępów poprzedzających mają moc ustawy zwykłej.Cały czas podkreślam, że (w odróżnieniu - Wasza Wysokość Michale Feliksie) iż jestem w ogóle przeciwny rozwiązaniu / zawieszeniu unii. Ale jeżeli ma do tego dojść to tak, żeby był to faktyczny rozłam. Najgorsza jest trzecia ewentualność czyli formalny rozłam (i możliwość robienia w MW tego co się chce) w MW, a pozostanie wszelkich dobrodziejstw bycia w Sarmacji. Albo, albo.

Dlaczego ustawa - bo nie wnikam w to co będzie robił Wandystan.

Ustawa stawia na duże gwarancje dla obywateli sarmackich.

Wnoszę także drugą poprawkę, a mianowicie, aby
Art. 5.

Zabrania się, pod groźbą do najwyższej kary przewidzianej w sarmackim i wandejskim prawie, do nawoływania w systemach Księstwa Sarmacji lub Mandragoratu Wandystanu do zamieszkania u strony przeciwnej.


Zamienić na:

1. W ustawie z dnia 26 października 2010 r. Kodeks sprawiedliwości w art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
"nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu.
2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej."


Dlaczego?

Ano dlatego, że dziwne to, aby norma prawnokarna wynikała z konstytucji. Będą problemy interpretacyjne. Plus - mimo wszystko byłby to wyłom w systemie prawa karnego, i co znaczy "do najwyższej kary" - a tak to wiemy w jakim miejscu jest przepis. To raz.

Dwa - że trudno narzucać a tym bardziej egzekwować ten przepis w MW, jako niepodległym państwie. Niech sobie niepodległy Wandystan sam tworzy normy prawnokarne.

Trzy - nie widzę potrzeby aby przepis w/w miał normę ustawy konstytucyjnej. Przestępstwo jak przestępstwo.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez Hugo 16 sty 2014, o 10:23

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.

Wnoszę w formie autopoprawki o wykreślenie z projektu art. 5 i odpowiednią zmianę numeracji kolejnych artykułów.
Przepis ten wprowadziłem do projektu... po nieformalnych rozmowach z Posłem JKW Piotrem II Grzegorzem (łącznie z najwyższą karą). W związku z powyższą wypowiedzią i uzasadnieniem, nie widzę sensu, żeby dalej przepis ten był częścią ustawy konstytucyjnej, skoro sam pomysłodawca w całości poddaje go w wątpliwość. Racja, może to być ustawa zwykła i niech jako taka zostanie osobno zgłoszona.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 16 sty 2014, o 11:15

Wnoszę w formie trzeciej poprawki, w razie przyjęcia mojej pierwszej lub drugiej poprawki, przeniesienia treści art. 2 i 5 pomiędzy dzisiejszy art. 7 i 8. Tak żeby zmiany innych aktów prawnych były pod właściwym tekstem ustawy.

Wnoszę także czwartą poprawkę, na wypadek przyjęcia mojej pierwszej oraz drugiej poprawki, polegającej na dodaniu w obecnym art. 7 ustępu drugiego:
"W razie decyzji o odwieszeniu aktów prawnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym przepisów ustaw zakazujących nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu, przepisów o ukryciu i zablokowaniu instytucji, przepisów o zakazie posiadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu przez obywatela sarmackiego oraz zakazie pełnienia przez obywatela sarmackiego funkcji publicznych w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się".

Wnoszę także piątą poprawkę, na wypadek przyjęcia mojej pierwszej poprawki a odrzucenia drugiej, polegającej na dodaniu w obecnym art. 7 ustępu drugiego:
"W razie decyzji o odwieszeniu aktów prawnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym przepisów o ukryciu i zablokowaniu instytucji, przepisów o zakazie posiadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu przez obywatela sarmackiego oraz zakazie pełnienia przez obywatela sarmackiego funkcji publicznych w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się".

Wnoszę także szóstą poprawkę, na wypadek przyjęcia mojej drugiej poprawki a odrzucenia pierwszej, polegającej na dodaniu w obecnym art. 7 ustępu drugiego:
"W razie decyzji o odwieszeniu aktów prawnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym przepisów ustaw zakazujących nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się".

Nie chcę po prostu pisać o uchyleniu konkretnych przepisów bo ustawy mogą się zmienić. Są normy kolizyjne a one wystarczą a ewentualne przepisy martwe uchyli się wtedy ustawą, co uważam za optymalne.

Panie Marszałku, proszę potraktować numerację artykułów, zgodnie z pierwotnym projektem. Prośbę moją motywuję autopoprawką JKM zmieniającą numerację. W tym zakresie proszę o procedowanie według starych numerów artykułów a dopiero pod koniec skonsolidowanie numerów, bo taka autopoprawka w trakcie prac utrudnia prace posłom, co jak mniemam nie było zamiarem JKM i mam nadzieje, że na taką kolej rzeczy także JKM przystanie
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 16 sty 2014, o 11:18

Dodatkowo mam pytanie do JKM-wnioskodawcy. W jaki sposób rozumieć obecne brzmienie art. 7? W jaki sposób decyzję o odwieszeniu / uchyleniu mają podjąć władze KS i MW? Czy chodzi o jednomyślność? Co jeżeli będzie rozbieżność?
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 16 sty 2014, o 11:22

Hugo napisał(a):W związku z powyższą wypowiedzią i uzasadnieniem, nie widzę sensu, żeby dalej przepis ten był częścią ustawy konstytucyjnej, skoro sam pomysłodawca w całości poddaje go w wątpliwość.


Wasza Książęca Mość,

To WKM był autorem projektu ustawy, ja jedynie w konsultacjach pisałem, co być powinno, czyli to żeby Wandejczycy nie prowadzili u nas rekrutacji. Moja poprawka to gwarantuje, a faktycznie norma konstytucyjna to za dużo


Racja, może to być ustawa zwykła i niech jako taka zostanie osobno zgłoszona.


Nie zgodzę się z takim stanowiskiem. Ustawa zwykła nie może być uchwalona przed konstytucyjną więc powstanie - przynajmniej przez jakiś moment - luka. I tak naprawdę nie ma gwarancji późniejszego przyjęcia ustawy. Niech posłowie wiedzą nad jakim całokształtem regulacji glosują.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez Hugo 16 sty 2014, o 12:00

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):Dodatkowo mam pytanie do JKM-wnioskodawcy. W jaki sposób rozumieć obecne brzmienie art. 7? W jaki sposób decyzję o odwieszeniu / uchyleniu mają podjąć władze KS i MW? Czy chodzi o jednomyślność? Co jeżeli będzie rozbieżność?
Uchylenie (wypowiedzenie) traktatu może nastąpić jednostronnie, więc jeśli nie będzie jednomyślności co do odwieszenia. W przepisie bardziej chodzi o niepodejmowanie żadnych decyzji przed terminem w nim wskazanym.

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):
Hugo napisał(a):W związku z powyższą wypowiedzią i uzasadnieniem, nie widzę sensu, żeby dalej przepis ten był częścią ustawy konstytucyjnej, skoro sam pomysłodawca w całości poddaje go w wątpliwość.


Wasza Książęca Mość,

To WKM był autorem projektu ustawy, ja jedynie w konsultacjach pisałem, co być powinno, czyli to żeby Wandejczycy nie prowadzili u nas rekrutacji. Moja poprawka to gwarantuje, a faktycznie norma konstytucyjna to za dużo

Nigdzie temu nie zaprzeczyłem, że jestem autorem projektu. Uzasadniam tylko Posłom, dlaczego wnoszę o wykreślenie tego przepisu - pierwotnie, przed konsultacjami z JKW nawet nie przewidywałem żadnych konsekwencji dla takich działań, a JKW zaproponował mi banicję za nawoływanie. W zasadzie, to ten artykuł stał się bezprzedmiotowy po usunięciu z projektu zakazu podwójnego obywatelstwa. Wątpliwości JKW są kolejnym argumentem, dla mnie, przemawiającym za tym, żeby art. 5 usunąć.

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):
Racja, może to być ustawa zwykła i niech jako taka zostanie osobno zgłoszona.


Nie zgodzę się z takim stanowiskiem. Ustawa zwykła nie może być uchwalona przed konstytucyjną więc powstanie - przynajmniej przez jakiś moment - luka. I tak naprawdę nie ma gwarancji późniejszego przyjęcia ustawy. Niech posłowie wiedzą nad jakim całokształtem regulacji glosują.
Kwestia tego, czy jest potrzeba i wola Sejmu do karania za nawoływanie.

Panie Marszałku, proszę stosować numerację taką, jaka będzie przejrzystsza i wygodniejsza dla Posła JKW Piotra II Grzegorza i jego poprawek.

Szanownych Posłów zaś proszę o odrzucenie wszystkich dotychczas (powyżej) zgłoszonych poprawek przez Posła JKW Piotra II Grzegorza. Są one z pewnością majstersztykiem pod względem formalno-merytorcznym i za ich pomocą JKW dał upust swoim upodobaniom do tworzenia przepisów w najmniejszych drobiazgach (nie, nie jest to złośliwość). Jednak uważam, że w tym przypadku jest to zbędne i niepotrzebnie zaciemnia zgłoszonego przeze mnie projektu. No i przede wszystkim dlatego, że są sprzeczne z obecną wersją mojego projektu, która dopuszcza możliwość podwójnego obywatelstwa.

Skoro sami (niektórzy) Posłowie uważają, że już sprawa ucichła, to może się przychylą do tego, żeby były dopuszczalne podwójne obywatelstwa? Nie mam formalnego umocowania, ale proszę Szanownych Posłów o wniosek o skrócenie pierwszego czytania i przejście do głosowania nad poprawkami JKW Piotra II Grzegorza. Mój wniosek wynika stąd, że już trochę czasu minęło i że nikt poza JKW nie miał żadnych uwag, ani poprawek do treści projektu. Mam nadzieję, że i JKW Piotr II Grzegorz przychyli się do mojej prośby, jeśli nie ma kolejnych poprawek.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 16 sty 2014, o 14:07

Wnoszę siódmą poprawkę do obecnego brzmienia art. 7

poprzez zmianę treści art. 7 (lub przy przyjęciu którejś z poprawek 4-6 ust. 1. tego artykułu).

Czyli zmianę:
Nie wcześniej niż na miesiąc i nie później niż na tydzień przed końcem okresu, o którym mowa w art. 1, Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu zadecydują o odwieszeniu lub uchyleniu aktów prawnych, o których mowa w art. 1.


na

1. Nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż tydzień przed końcem okresu zawieszenia aktów normatywnych, o których mowa w art. 1 Księstwo Sarmacji może wypowiedzieć traktat unii.
2. W tym samym terminie traktat unii może wypowiedzieć Mandragorat Wandystanu. Przepisu art. 6 nie stosuje się.
3. Termin na wypowiedzenie traktatu unii uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem rozpoczęto procedurę wypowiedzenia traktatu a wypowiedzenie nastąpiło w terminie miesiąca od zakończenia okresu zawieszenia. W takim wypadku moc obowiązującą aktów normatywnych, o których mowa w art. 1 zawiesza się na dalszy okres, niezbędny dla zakończenia procedury wypowiedzenia traktatu, nie dłuższy jednakże niż miesiąc. Procedurę wypowiedzenia traktatu uważa się za rozpoczętą w razie złożenia wniosku o wyrażenie zgody na wypowiedzenie przez Sejm umowy międzynarodowej lub złożenie na ręce Księcia przez Radę Ministrów wniosku o wypowiedzenie umowy międzynarodowej. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia traktatu przez Mandragorat Wandystanu.
4. Wypowiedzenie traktatu unii przez Mandragorat Wandystanu obwieszcza Książę w Dzienniku Praw niezwłocznie po powzięciu informacji o wypowiedzeniu.


Myślę, że taki przepis jest bardziej precyzyjny. Obecny tak naprawdę budzi olbrzymie problemy interpretacyjne. Bo jest i termin w którym obowiązuje zawieszenie - czyli termin ustawowy i możliwość dogadania się i (nienapisana) możliwość wypowiedzenia. I tak być moim zdaniem nie może. Bo nie wiadomo o co chodzi. Nie trzeba pisać nic o odwieszeniu, bo ono z mocy art. 1. i tak następuje bez żadnego porozumienia bo zawieszenie jest czasowe. Natomiast trzeba moim zdaniem napisać o możliwości wypowiedzenia, jeżeli taka jest wola ustrojodawcy.

Starałem się te przepisy sformułować bez zacięcia ideologicznego, tylko wywieźć domniemaną wolę wyborców.

Obwieszczenie księcia uniknie ewentualnych wątpliwości czy unia obowiązuje czy nie, gdyby był bałagan i będzie co (lub brak czego) zaskarżać do SN.

Nad poprawką powyższą (siódmą) należy w mojej ocenie debatować przed poprawkami 4-6, i gdyby poprawka siódma była przyjęta, to wycofuję poprawki 4-6 jako bezprzedmiotowe, a zamiast nich zgłaszam następujące poprawki:

Wnoszę ósmą poprawkę, pod warunkiem przyjęcia łącznie:
pierwszej, drugiej i siódmej poprawki: polegającej na dodaniu w obecnym art. 7 ustępu piątego:
Jeżeli do upływu okresu zawieszenia oraz okresu dalszego zawieszenia, o których mowa w ustępach poprzedzających, żadna ze stron traktatu go nie wypowie, przepisów ustaw zakazujących nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu, przepisów o ukryciu i zablokowaniu instytucji, przepisów o zakazie posiadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu przez obywatela sarmackiego oraz zakazie pełnienia przez obywatela sarmackiego funkcji publicznych w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się


Wnoszę dziewiątą poprawkę, na wypadek przyjęcia poprawki pierwszej, odrzucenia drugiej i przyjęcia siódmej, polegającej na dodaniu w obecnym artykule 7 ustępu piątego
Jeżeli do upływu okresu zawieszenia oraz okresu dalszego zawieszenia, o których mowa w ustępach poprzedzających, żadna ze stron traktatu go nie wypowie, przepisów o ukryciu i zablokowaniu instytucji, przepisów o zakazie posiadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu przez obywatela sarmackiego oraz zakazie pełnienia przez obywatela sarmackiego funkcji publicznych w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się
.

Wnoszę także dziesiątą poprawkę na wypadek przyjęcia drugiej poprawki, odrzucenia pierwszej a przyjęcia siódmej polegającej na dodaniu w obecnym artykule 7 ustępu piątego w brzmieniu:
Jeżeli do upływu okresu zawieszenia oraz okresu dalszego zawieszenia, o których mowa w ustępach poprzedzających, żadna ze stron traktatu go nie wypowie, przepisów ustaw zakazujących nawoływanie lub zachęcanie do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu nie stosuje się
.

Jeszcze tytułem uzupełnienia: żeby ułatwić lekturę i pracę marszałkowi. Poprawki 4-6 i 8-10 są alternatywne. Tak naprawdę tylko jedna z nich wymaga procedowania, a która i czy w o ogóle jakaś to zależy od tego czy będą przyjęte poprawki merytoryczne czyli 1 (podwójne obywatelstwo), 2 (prawo karne) i 7 (sprecyzowanie końca ustawy). Natomiast poprawka trzecia - to zmiana kolejności artykułów, gdyby uchwalono jedną z poprawek: 1 lub 2.

Poprawka jedenasta, która należy głosować tylko w przypadku przyjęcia poprawki 1 lub 2 z odpowiednią poprawką o numerach 4-6 i 8-10 o dodającą ostatni ustęp w art. 7:
"Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej".


Chodzi o to, żeby nie było normy konstytucyjnej zakazującej na zawsze zakaz karania za podwójne obywatelstwo / agitację.

Więcej poprawek, o ile nie wpłyną kontrpoprawki nie będę składać. Mogę ewentualnie, gdyby marszałek sobie zażyczył złożyć wszystkie poprawki w kolejnej wypowiedzi przed Sejmem - i oznaczyć je w takiej kolejności, w jakiej w moim przekonaniu należy nad nimi debatować, tak żeby były w jednym miejscu.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez PornoBotka 18 sty 2014, o 19:30

Szanowny Panie Pośle

Dziękuję za chęć pomocy. Jeszcze dzisiaj otworzę odpowiednie głosowania więc proszę ewentualnie przypilnować czy się gdzieś nie walnąłem.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zawieszeniu unii

Postprzez PornoBotka 19 sty 2014, o 00:47

Wasza Mość
Wysoka Izbo

W razie przyjęcia poprawki 1 posła P2G składam następującą poprawkę:
W ustawie z dnia 26 października 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości skreśla się art. 50b

Nawet jeżeli obywatele KS postanowią bawić się dalej w MW i utracą obywatelstwo KS to nie widzę powodów by ich majątki tutaj zostawały ukrywane. Jeżeli chcą mogą działać u nas jako zwykli mieszkańcy i o ile nie zostaną zbanowani powinni móc korzystać z dobrodziejstw systemu.

W związku z masą różnych poprawek będę przyjmował jeszcze poprawki w trakcie przyjmowania poprawek. Sam osobiście się już gubię w tym wszystkim :)
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron