Strona 1 z 2

Ustawa o HAN

PostNapisane: 9 wrz 2018, o 15:04
przez Piotr Paweł I
Wysoka Izbo,

Nieoczekiwanie pojawił się problem Królewskiej Akademii Nauk Królestwa Hasselandu. Jako b. członek Rady Nauki zagłosowałem przeciw projektowi uchwały RN, w której wyliczono wyższe uczelnie bez KAN KH. Okazało się, że to z mojej winy: nie założyłem systemowej strony KAN, a Przewodniczący Rady, który powiedział mi o tym w lipcu, nie znalazł teraz czasu, by mi to przypomnieć.
Niemiła dyskusja w Radzie poskutkowała moją rezygnacją z członkostwa w tym ciele oraz z nadanego mi wcześniej tytułu profesorskiego. Członkom Rady nagle nie spodobał się skrót KAN, bo istnieje Książęca Akademia Nauk; moja rezygnacja z profesury spowoduje wykluczenie KAN z grona instytucji naukowych - staniemy się co najwyżej instytutem. Trochę w tym wszystkim zagrały niepotrzebne emocje.
To wszystko może stać się okazją do przeprowadzenia gruntowanych zmian w hasselandzkiej nauce. Przede wszystkim - ja już nie jestem członkiem Rady Nauki i nie zamierzam tam wracać, nie chcę też w miarę możliwości utrzymywać kontaktów z tą instytucją. Po drugie - ja z tytułu profesorskiej zrezygnuję. 16 lat temu z rąk Magdy Hasse otrzymałem na Hasselandzkiej Królewskiej Akademii Dyplomatycznej tytuł dr net - i to mi wystarczy.
Propozycję reformy KAN KH przedstawię w ciągu dwóch dni. Będzie gruntowna i zasadnicza. Chcę tylko podkreślić jedno: będzie to nasza decyzja, w formie ustawy, a nie coś narzuconego przez Radę Nauki. Liczę na pomoc i wsparcie zwłaszcza ze strony Lorda Protektora, zasłużonego dla hasselandzkiej nauki!

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 9 wrz 2018, o 15:28
przez Jarosław Wawrzyniak
Stało się jak się stało, Hasselandu się nie zawali. Oczywiście wypracujemy projekt ustawy.

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 10 wrz 2018, o 07:48
przez Piotr Paweł I
Wysoka Izbo,

Oto projekt ustawy. Uznałem, że jest okazja do zmiany nazwy; przypomnijmy naszą historię. I uznałem, że wewnętrzna organizacja będzie ustalona oddzielnie.
Przy okazji link do dyskusji nad ustawą w 2016 r. http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,6737.0.html

Ustawa o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny

art. 1. [Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny]
1. Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją naukową i szkołą wyższą.
2. Akademia jest prawnym następcą Królewskiej Akademii Nauk w Królestwie Hasselandu, Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Hasselandzkiego, Wirtualnego Instytutu Dziennikarstwa oraz Hasselandzkiej Królewskiej Akademii Dyplomatycznej.
3. Akademia nadaje stopnie i tytuły naukowe zgodnie ze stosownymi przepisami Księstwa Sarmacji.

art. 2. [władze Akademii]
Władzami Akademii są:
a) Patron Akademii, którym jest Lord Szambelan,
b) Rektor Akademii, zwany dalej Rektorem, powoływany przez Patrona na wniosek Senatu. Kadencja Rektora trwa 4 miesiące. Rektor ma prawo powołać Prorektora, któremu może powierzyć część swoich obowiązków.
d) Senat Akademii złożony z wykładowców Akademii, będący ciałem doradczym.

art. 3. [struktura Akademii]
1. Akademia składa się z wydziałów, instytutów i katedr powołanych przez Rektora za zgodą Senatu.
2. Dziekanów wydziałów powołuje Rektor za zgodą Senatu; dyrektorów Instytutów powołuje Rektor na wniosek dziekana, a kierowników katedr - Rektor na wniosek dziekana lub dyrektora instytutu, któremu podlega katedra.
3. Przy braku kierownika jednostki organizacyjnej Akademii, jego funkcje przejmuje jego przełożony.

art. 4. [wykładowcy]
1. Pracowników naukowych zatrudnia Rektor, po uzyskaniu opinii Senatu.
2. Pracownik naukowy może objąć stanowisko wykładowcy, adiunkta, docenta i profesora.

art. 5. [studia]
1. Studentów przyjmuje Rektor, chyba, że przekaże to uprawnienie dziekanowi wydziału lub dyrektorowi instytutu.
2. Rektor określa zarządzeniem Regulamin Studiów.
3. Absolwenci studiów magisterskich mogą uzyskać tytuł magistra net. Tytuł nadaje Rektor.
4. Absolwenci pozostałych studiów mogą uzyskać tytuł bakałarza, obowiązujący wyłącznie na terytorium Królestwa Hasselandu. Tytuł nadaje Rektor, dziekan wydziału lub dyrektor instytutu.

art. 6. [Budżet Akademii]
1. Budżet Akademii określają władze państwowe Królestwa Hasselandu na wniosek Rektora.
2. Wynagrodzenie Rektora i Prorektora określa Patron Akademii, a pracowników naukowych - Rektor, po konsultacji z Senatem.

art. 6. [Statut Akademii]
Patron Akademii nadaje na wniosek Rektora Statut Akademii, który reguluje sprawy nieuregulowane niniejszą Ustawą.

art. 7. [wejście Ustawy w życie]
1. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.
2. Traci moc ustawa o Królewskiej Akademii Nauk w Królestwie Hasselandu z 18 października 2016 r.

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 10 wrz 2018, o 09:36
przez RCA
Czy mogę o linki prosić, do tych rozmów i dyskusji? Nie pozwolę tego tak zostawić. KAN to stara szkoła, nowa szkoła może mieć ten sam akronim, ale nie może być problemem to, że KAN taki ma od dawna. Pomogę.

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 10 wrz 2018, o 09:56
przez Piotr Paweł I
WKMość,

To efekt dyskusji w Radzie Nauki - nie wiem, jak można wysłać do niej linka.
Dodam, że może moja reakcja była zbyt nerwowa, ale cóż - mikronacje naprawdę nie powinny przysparzać nerwów. Po co? Wystarczy real.

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 11 wrz 2018, o 07:57
przez Piotr Paweł I
Wysoka Izbo,

Sprawa niepotrzebnego nieporozumienia w Radzie Nauki została wyjaśniona. Tym niemniej proszę byśmy wrócili do dyskusji nad projektem. Po namyśle doszedłem do wniosku, że nasza uczelnia musi mieć prostą i jasną nazwę - KAN KH to dość skomplikowana nazwa i skrót. HAN będzie oczywistą nazwą i skrótem. A mój projekt jest bardziej elastyczny. Regulować sprawy będziemy Statutem.

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 11 wrz 2018, o 22:02
przez Jarosław Wawrzyniak
Popieram przedłożoną ustawę i nie wnoszę do niej poprawek

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 14 wrz 2018, o 14:21
przez Piotr Paweł I
To może zagłosujmy?...

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 11:45
przez Jarosław Wawrzyniak
Wobec przedłożonego projektu zarządzam głosowanie, które zakończy się z dniem 17.09.2018 o godz. 18:00.


Głosują wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu.
Można głosować: ZA / WSTRZYMUJĘ SIĘ / PRZECIW.

Re: Przyszłość KAN KH

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 12:04
przez RCA
ZA.