Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A5] Nowa Konstytucja

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 31 maja 2019, o 07:53

To faktycznie niewiele zmieniło.

Zgromadzenie Krajowe - Saviuna

przyznam, że nieco żal mi Mityngu - i proponuję, byśmy zastosowali tę nazwę pozakonstytucyjnie, np. dorocznie, z okazji rocznicy powstania Hasselandu, zwoływali Mityng Hasselandzki.
A teraz przejdziemy do całości Konstytucji. I tu kluczowa sprawa:

są jeszcze jakieś uwagi do treści Konstytucji?

Ja ją jeszcze raz przejrzę, a na ew. uwagi mamy czas do niedzieli. Jak nie będzie, zarządzę głosowanie.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Santi Vilarte 31 maja 2019, o 11:58

Nie widzę przeszkód, aby organizować takie wydarzenie, chociaż nazwa mityng kojarzy mi się wyłącznie i odruchowo ze sportem.
Co do Konstytucji, podtrzymuję moje votum separatum wobec Rady Regionów, ale to nie wpłynie na mój głos ws. całości ustawy. Zobaczymy, czy faktycznie Rada rozwinie działalność jako rada, czy też jedna osoba będzie od czasu do czasu wysuwać jakieś projekty, a reszta je przyklepywać.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 1 cze 2019, o 09:48

Zachęcam do zgłaszania uwag do projektu Konstytucji - jeśli ich nie będzie, dziś zarządzę głosowanie, może tylko poproszę Lorda Szambelana o pomoc przy sporządzeniu pełnej listy uprawnionych do głosowania.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 1 cze 2019, o 10:40

Ja jeszcze raz zbiorem wszystkie uwagi i przedstawię ostateczny projekt. Tylko będę potrzebował do tego prawdopodobnie czasu do poniedziałku, ewentualnie niedzieli wieczorem
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 1 cze 2019, o 19:51

Dobrze, poczekamy.
Głosowanie postarajmy się przeprowadzić tak, by wzięło udział jak najwięcej osób.

Art. 18. [Zmiana Konstytucji]

Zmiana niniejszej Ustawy może nastąpić w drodze uchwały Senatu podjętej głosami przynajmniej 2/3 głosujących, następnie zatwierdzonej przez Lorda Szambelana.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 3 cze 2019, o 20:41

JO Lordzie Protektorze

Ostatnio trochę zmienił mi się grafik i nie znajduje tyle czasu, zeby przysiąść na dłużej do mikronacji. W związku z tym proszę o zebranie uwag dotyczących konstytucji, przedstawienie ostatecznego projektu oraz zarządzenie głosowania (chyba, że ktoś znajdzie jeszcze jakieś uwagi). Proszę pamiętać o zmianie nazwy Senatu.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 4 cze 2019, o 08:14

Dobrze - dziś to uczynię.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 5 cze 2019, o 15:15

Ponieważ zależy mi na zakończeniu procedury do końca kadencji przedstawiam projekt:

Konstytucja Królestwa HasselanduRozdział I [Królestwo Hasselandu]

Art. 1. Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Art. 2. Prawo Królestwa Hasselandu stanowią według hierarchii:
1. Prawo Księstwa Sarmacji,
2. Konstytucja Królestwa Hasselandu,
3. Ustawy Królestwa Hasselandu,
4. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Szambelana,
5. Uchwały Senatu,
6. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Protektora oraz pozostałych Lordów,
7. Akty prawa miejscowego,
8. Normy prawa zwyczajowego.

Art. 3. Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
1. Władzę wykonawczą sprawuje w imieniu Króla Hasselandu Lord Szambelan wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski,
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Krajowe, którego obradami kieruje Lord Protektor.
2a. Zgromadzenie Krajowe ma zwyczajową nazwę Saviuna
3. Władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji

Art. 4. Królem Królestwa Hasselandu jest panujący Książę Księstwa Sarmacji.

Art. 5. Królestwo Hasselandu sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem swoich obywateli oraz nienaruszalnością swoich granic.

Art. 6. Stolicą Królestwa Hasselandu jest Miasto Stołeczne Angemont.

Art. 7. Symbolami Królestwa Hasselandu jest flaga w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy są poziome, czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy oraz herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej.

Art. 8. Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

Art. 9.
1. Szlachta i arystokracja hasselandzka posługuje się następującymi tytułami: Arcyksiążę, Diuk, Grand, Markiz, Hrabia, Wicehrabia, Baron, Baronet, Pan.
2. Szczegóły określa ustawa.

Rozdział II [Władza wykonawcza]

Art. 10. Władzę wykonawczą w Królestwie Hasselandu jako przedstawiciel Króla Hasselandu sprawuje Lord Szambelan.

Art. 11. Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje i odwołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski.

Art. 12. Lord Szambelan wybierany jest w powszechnych, niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres 4 miesięcy przez wszystkich aktywnych według prawa sarmackiego obywateli Królestwa Hasselandu.

Art. 13. Za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana odpowiedzialny jest Lord Protektor Królestwa Hasselandu, a w przypadku jego braku poprzedni Lord Szambelan.

Art. 14. Lord Szambelan:
1. Przewodniczy pracom Dworu Królewskiego,
2. Reprezentuje Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
3. Odpowiada za nawiązywanie oficjalnych relacji z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji,
4. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu,
5. Nadaje i odbiera ordery i odznaczenia hasselandzkie,
6. Zatwierdza ustawy uchwalone przez Zgromadzenie Krajowe,
7. Zastępuje wszystkich urzędników państwowych w przypadku nieobecności bądź wakatu na urzędzie.

Art. 15. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward, a w przypadku braku lub absencji takowego Lordowie niższej rangi, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim.

Art. 16. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 14 dni stwierdza się opróżnienie urzędu i rozpisuje się ponowne wybory na urząd. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Lord Protektor, natomiast obowiązki Lorda Szambelana sprawuje zastępca, zgodnie z Art. 15.

Rozdział III [Władza ustawodawcza]

Art. 17. Władzę ustawodawczą pełni Zgromadzenie Krajowe, nazywane zwyczajowo również Saviuna.

Art. 18. Obradom Senatu przewodniczy Lord Protektor wybierany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres 4 miesięcy spośród wszystkich obywateli Królestwa Hasselandu

Art. 19. Wybory Lorda Protektora przeprowadza Lord Szambelan, a w przypadku jego braku osoba zastępująca go zgodnie z Art. 15.

Art. 20. Lord Protektor:
1. Przewodniczy obradom Zgromadzenia Krajowego,
2. Reprezentuje Hasselandczyków przed Lordem Szambelanem oraz Dworem Królewskim,
3. Upomina szlachcica hasselandzkiego gdy ten postępuje niezgodnie z prawem bądź normami prawa zwyczajowego,
4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za rażące łamanie prawa Królestwa Hasselandu, w tym również prawa zwyczajowego grzywnę w wysokości do 10 000 lt.
5. Prowadzi oficjalny spis obywateli oraz członków Zgromadzenia Krajowego.

Art. 21.
1. Zgromadzenie Krajowe tworzą wszyscy chętni obywatele Królestwa Hasselandu
2. Członków Zgromadzenia Krajowego mianuje Lord Protektor na wniosek kandydata na członka Zgromadzenia Krajowego
3. Lord Protektor może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach.

Art. 22. Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy oraz podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności minimum 1/3 wszystkich członków.

Art. 23. Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy zmieniające Konstytucję większością 2/3 oddanych głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków.

Art. 24. Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor, a także grupa dwóch członków Zgromadzenia Krajowego

Art. 25. Lordowi Szambelanowi oraz arcyksiążętom przysługuje w głosowaniach Zgromadzenia Krajowego głos o wadze 4, diukom, grandom oraz markizom głos o wadze 3, hrabiom, wicehrabiom oraz baronom głos o wadze 2, a pozostałej szlachcie oraz obywatelom głos o wadze 1. Dodatkowy głos posiadają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis lub Orderem Światła Księżyca.

Art. 26.
1. Ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Krajowe wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni, ustawę w imieniu Lorda Szambelana podpisuje Lord Protektor.
2. Lord Szambelan ma prawo odmówić podpisania ustawy zgodnej z prawem jeżeli zagraża ona ważnemu interesowi Królestwa Hasselandu
2. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania ustawy ponownie kierowana jest ona pod obrady Zgromadzenia Krajowego, przy czym do zatwierdzenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum 1/3 wszystkich członków Zgromadzenia Krajowego. Tak przyjętą ustawę Lord Szambelan ma obowiązek podpisać
3. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania zmian w Konstytucji ponownie kierowane są one pod obrady Zgromadzenia Krajowego przy czy do zatwierdzenia wymagają 4/5 wszystkich głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków Zgromadzenia. Tak przyjęte zmiany Lord Szambelan ma obowiązek podpisać

Art. 27. Lord Szambelan ma obowiązek odmówić podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją lub obowiązującym prawem.

Art. 28. W przypadku wątpliwości Lord Szambelan może poprosić Trybunał Koronny o sprawdzenie zgodności ustawy z innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

Rozdział IV [Podział administracyjny]

Art. 29. Królestwo Hasselandu tworzą:
1. Ziemie Razuryjskie ze stolicą w Mieście Stołecznym Angemont,
2. Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien,
3. Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii,

Art. 30. Lord Szambelan może powołać Lorda Namiestnika sprawującego opiekę nad danym regionem.

Art. 31. Lord Namiestnik:
1. Odpowiada za inicjację wydarzeń kulturalnych oraz narracyjnych na terenie danego regionu,
2. Wydaje akty prawa miejscowego,
3. Reprezentuje mieszkańców danego regionu przed Lordem Szambelanem.

Art. 32.
1. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów.
2. Lord Konstabl jest Przewodniczącym Rady Regionów. Lord Konstabl może powołać swojego zastępcę spośród Lordów Namiestników.
2. Zasady funkcjonowania Rady Regionów określa Lord Szambelan w drodze rozporządzenia

Art. 33. Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Kanclerzem Księstwa Sarmacji z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji.

Art. 34.
1. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana.
2. Podpisu Lorda Szambelana nie wymagają rozporządzenia i zarządzenia dotyczące organizacji urzędów w ramach kierowanego przez Lorda Namiestnika regionu.

Rozdział V [Obywatelstwo]

Art. 35. Obywatelstwo hasselandzkie nadaje oraz odbiera Lord Szambelan. Szczegóły określa ustawa.

Art. 36. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu Królestwa Hasselandu oraz brania odpowiedzialności za swoje czyny przed władzami Królestwa Hasselandu.

Art. 37. Przed nadaniem obywatelstwa, wnioskodawca składa przysięgę o następującej treści: „Uroczyście przysięgam, że postępował będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu, na względzie mając dobro kraju jak najlepiej wypełniał ciążące na mnie obowiązki oraz wierny pozostanę wobec Króla i Narodu” Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 38. W chwili objęcia urzędu Lord Szambelan, Lord Protektor oraz pozostali Lordowie odnawiają przysięgę obywatelską.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 39. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art. 40. Moc traci Konstytucja Królestwa Hasselandu z dnia 8 czerwca 2018 r.


To już wszystkie zmiany, więc proszę Lorda Protektora o jak najszybsze (jeżeli jest możliwe, to natychmiastowe) rozpoczęcie głosowania. Jeżeli znajdą sie jakieś problemy, to przynajmniej będzie miał nowy Lord Szambelan co procedować w Zgromadzeniu Krajowym. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie Rady Regionów - nie zdążę, ale postaram się pomóc w jego opracowaniu nowemu Lordowi Szambelanowi.

Z wyrazami szacunku
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 5 cze 2019, o 15:40

Dziękuję Lordowi Szambelanowi!

Zarządzam
GŁOSOWANIE.
Potrwa cztery dni, tj. od teraz do niedzieli do godziny 17.00

Głosujemy w tym wątku.

ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ

Mamy taką oto listę senatorów, jeśli jakiś obywatel Hasselandu, szlachcic hasselandzki, nie jest senatorem, a chce nim zostać i zagłosować, proszę się zgłosić jak najszybciej w tym wątku viewtopic.php?f=809&t=28086

Sprawdźmy listę senatorów - proszę o uwagi.

Alfred Fabian von Tehen-Dżek- siła głosu 1,
Bajtuś Bajtuś- siła głosu 3,
Erik Otton von Hohenburg- siła głosu 1,
Januszek von Hippogriff-Pałasz-siła głosu 1,
Józef Sowiński- siła głosu 1,
Piotr de Zaym- siła głosu 4,
Thomas von Lisendorf- siła głosu 1
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 5 cze 2019, o 15:41

Głosuję ZA
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości