Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Reforma Uniwersytetu

Reforma Uniwersytetu

Postprzez Piccolomini 28 gru 2018, o 13:36

Szanowni Państwo!

Przedstawiam projekt Statutu. Planuję wprowadzić następujące jednostki: Wydział Prawa i Nauk Humanistyczno-Społecznych (w nim Katedra Teologii i Historii Mazdaistycznej) oraz Wydział Nauk Ścisłych. Propozycje stanowisk:

Rektor - moja skromna osoba (mgr net. Michelangelo Piccolomini)
Prorektor ds. ogólnych - doc. dr net. Hewret von Thorn
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Humanistycznych - proszę o zgłoszenia kandydatów
Kierownik Katedry Teologii i Historii Mazdaistycznej - mgr net. Michelangelo Piccolomini
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych - proszę o zgłoszenia kandydatów

Proszę wszystkich, którzy posiadają tytuły naukowe zdobyte na UB o zgłoszenie i uwiarygodnienie tego faktu. Będę wnioskował do JKM o uwidocznienie ich w systemie. Chętnych proszę też o wnioski dotyczące zatrudnienia zgodnie z nowym Statutem. Później wraz z wszystkim pracownikami podyskutujemy o kwestiach finansowania Uniwersytetu.

Wszystkich chętnych proszę o zabranie głosu. Projekt Statutu po konsultacjach trafi do Parlamentu.

mgr net. Michelangelo Piccolomini
Przyszły Rektor

UCHWAŁA PARLAMENTU - STATUT UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO


W trosce o poziom nauczania w Republice Bialeńskiej, a w szczególności pragnąc odbudować system szkolnictwa wyższego oraz zapewnić Studentom najlepsze możliwe wykształcenie, tak, aby przyszłe pokolenia mogły wiedzą swoją wykorzystywać w najszczytniejszych celach, pomagając innym oraz szerząc dobro, ustanawiamy niniejszy Statut jako najwyższy akt uniwersyteckiego prawa wewnętrznego.

Rozdział I
O Uniwersytecie

Artykuł 1.


Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.
Artykuł 2.


Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Statut Uniwersytetu Bialeńskiego jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.
Artykuł 3.


1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.

2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.

3. Wyłączne prawo do używania loga posiadają władze Uniwersytetu.

4. Ustanawia się Święto Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadające na rocznicę założenia Uniwersytetu, to jest na dzień 10 stycznia.

Artykuł 4.


1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów magisterskich oraz studiów doktorskich.

2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów naukowych magistra netowego oraz doktora netowego. Nadaje je Rektor w oparciu o przepisy określone w stosownym zarządzeniu.

3. Uniwersytet posiada prawo wnioskowania do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.


Artykuł 5.


1. Rektor, Prorektorzy oraz Dziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem – władze rektorskie czerwonych, władze dziekańskie w kolorach odpowiadających barwom ich wydziałów.

2. Profesorowie oraz doktorzy są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich.


Rozdział II
Władze Uniwersytetu

Artykuł 6.


1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepis art. 2 ust. ustawy z… o systemie szkolnictwa wyższego.
2. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego:
a) jest jedynym organem Uniwersytetu, kieruje nim i wydaje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawą z … o systemie szkolnictwa wyższego bądź innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego;
b) wydaje zarządzenia i postanowienia;
c) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
d) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów uczelni;
e) nadaje tytuły naukowe magistra netowego i doktora netowego;
f) wnioskuje do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego oraz tytułu honorowego Doctora Honoris Causa;
g) wnioskuje do Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji o ujawnienie tytułu naukowego w profilu absolwenta;
h) nagradza nagrodami pieniężnymi zasłużonych pracowników i studentów Uniwersytetu oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni i ustala wysokość tych nagród;
i) ustala wysokość nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię;
j) ustala wysokość finansowego wsparcia przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Uniwersytet Bialeński.
3. Rektorowi oraz Prorektorom przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Artykuł 7.
Rektor ma prawo do:
a) powoływania i odwoływania Prorektorów i Dziekanów;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) zatrudniania pracowników naukowych;
e) skreślania z listy studentów;
f) zwalniania pracowników naukowych.

Artykuł 8.

1. Rektor powołując Prorektorów, to jest swoich zastępców, określa zakres ich kompetencji.
2. W sprawach dotyczących osobiście Rektora, jego obowiązki przejmuje Prorektor.


Rozdział III
Jednostki naukowe

Artykuł 9.

Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytu.
Artykuł 10.


1. Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje zasadniczy podział na Wydziały.

2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

3. Na czele Wydziału stoi Dziekan.

4. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

5. Dziekan ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące na kierowanym przez niego Wydziale.

6. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym Wydziale z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4.

7. W razie wakatu na stanowisku Dziekana, jego obowiązki sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

8. Dziekanom przysługuje prawo powoływania i odwoływania Prodziekanów jako swoich zastępców oraz określania zakresu ich kompetencji.

Artykuł 17.

1. Rektor lub Dziekan mogą powołać pomocnicze jednostki naukowe w ramach Wydziału w postaci Katedr.

2. Katedra organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej dyscyplinie naukowej.

3. Na czele Katedry stoi Kierownik wyznaczany przez Rektora lub Dziekana.

4. Kierownik określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w Katedrze.

5. Kierownik ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w kierowanej przez niego Katedrze.

Rozdział IV
Organizacja studiów

Artykuł 18.


1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych.

2. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział lub Katedrę, na jakim ten podejmuje studia oraz jego promotora.

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne i przebieg studiów określa promotor indywidualnie każdemu studentowi w zgodzie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami.

Artykuł 19.


1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie oraz doktorskie.

2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego magistra netowego (mgr net.).

3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego doktora netowego (dr net.)

Artykuł 20


1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) docenta;
c) profesora.

2. Asystentem jest osoba posiadająca tytuł naukowy magistra netowego. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, prowadzeniem badań naukowych, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom. W wyjątkowych wypadkach może pełnić rolę promotora dla studentów.

3. Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się stopniem naukowym doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

4. Profesorem jest osoba legitymująca się tytułem naukowym profesora.. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Artykuł 21.


Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na wniosek Rektora jest tytuł Doktora Honoris Causa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

Artykuł 22.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Verwaltung 28 gru 2018, o 15:05

W związku z zainteresowaniem działaniem na Uniwersytecie, chciałbym podzielić się swoimi uwagami.

1.
Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku


Czy logo jest już przygotowane? Jeśli tak, to najlepiej dodać je już teraz, żeby potem nie zapomnieć.

2.
Wyłączne prawo do używania loga posiadają władze Uniwersytetu.


Czyli pracownicy naukowi nie będą mogli go użyć do publikacji prac? Myślę że taka możliwość powinna być, jeśli praca jest wartościowa. Rozważyłbym wyjątki określone w stosownym akcie wewnętrznym.

3.
Uniwersytet kształci w zakresie [...] studiów doktorskich.


Na dobry początek myślę, że wystarczy 1 stopień studiów, chyba że studia doktorskie będą przez pewien czas zablokowane lub oparte na samodzielnej pracy.

Przy okazji, zakładam że potencjalne kierunki są teraz niedostępne i trzeba je będzie dopiero przygotować, zatem, czy osoby mające już jakąś wiedzę w danej dziedzinie mają jakąś możliwość zdobycia (lub taka możliwość jest przewidziane przez WM), czy też trzeba będzie czekać na przygotowanie kierunków i zaliczeniu przewidzianych przez nie programów?

4. W jakim celu został opracowany art. 5? Nie jest to przesadny realizm?

5.
Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepis art. 2 ust. ustawy z… o systemie szkolnictwa wyższego.
- mała nieścisłość gramatyczna, która została pogrubiona.

6. Art. 6 ust. 2 pkt. a) - ten sam błąd co wyżej (" z …")

7.
Rektor lub Dziekan mogą powołać pomocnicze jednostki naukowe w ramach Wydziału w postaci Katedr


Załóżmy, że pojawi się osoba, która będzie bardzo aktywna, inteligentna i chcąca prowadzić kierunek, który nie jest związany z istniejącymi wydziałami np. jakaś v-mikologia (mikologia to nauka o grzybach, zatem nauka przyrodnicza). W tej sytuacji są 2 wyjścia (zakładając, że nie podepnie się nauki przyrodniczy pod WPiNS). Osoba ta musi stworzyć drugi kierunek, żeby prowadzić wydział, może jednak nie mieć na to czasu. Nie może też poprowadzić katedry, gdyż jest to niesamodzielna jednostka podpięta pod wydział. Myślę, że warto to rozważyć.

8.
.Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział lub Katedrę, na jakim ten podejmuje studia oraz jego promotora.


Nie wiem czy potrzebny jest promotor na studiach w warunkach wirtualnych. Może być taka sytuacja, że na wydziale jest jeden pracownik i weźmie on sobie urlop na pół roku. Co wtedy? Na start, proponuje się ograniczyć do zwyczajnego prowadzenia studiów, czyli zaliczanie pewnych modułów u prowadzących dany kierunek i napisanie pracy, która podlega ocenie przez pracowników naukowych wskazanych przez rektora.

9. Odnośnie art. 20 ust. 3 i 4 - czy w rozumieniu statutu docent i profesor jest zobowiązany do prowadzenia działalności naukowej, czy może się ograniczyć do działalności naukowej lub dydaktycznej? Warto to uściślić.

Z wyrazami szacunku,
(—) Severin von Verwaltung
Były obywatel, były funkcjonariusz publiczny
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Dezerter, defetysta
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Piccolomini 28 gru 2018, o 16:22

Wprowadziłem część sugerowanych przez Pana zmian. UB zawsze prowadził studia w ramach indywidualnego toku nauki, to już jest jego tradycja. W warunkach wirtualnych nie ma potrzeby wprowadzać podziału na pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych.

UCHWAŁA PARLAMENTU - STATUT UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO


W trosce o poziom nauczania w Republice Bialeńskiej, a w szczególności pragnąc odbudować system szkolnictwa wyższego oraz zapewnić Studentom najlepsze możliwe wykształcenie, tak, aby przyszłe pokolenia mogły wiedzą swoją wykorzystywać w najszczytniejszych celach, pomagając innym oraz szerząc dobro, ustanawiamy niniejszy Statut jako najwyższy akt uniwersyteckiego prawa wewnętrznego.

Rozdział I
O Uniwersytecie


Artykuł 1.

Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Artykuł 2.

Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Statut Uniwersytetu Bialeńskiego jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.

Artykuł 3.

1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.

2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.

3. Ustanawia się Święto Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadające na rocznicę założenia Uniwersytetu, to jest na dzień 10 stycznia.

Artykuł 4.

1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów magisterskich oraz studiów doktorskich.

2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów naukowych magistra netowego oraz doktora netowego. Nadaje je Rektor w oparciu o przepisy określone w stosownym zarządzeniu.

3. Uniwersytet posiada prawo wnioskowania do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.

Rozdział II
Władze Uniwersytetu


Artykuł 5.

1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepis art. 2 ust. ustawy z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego.
2. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego:
a) jest jedynym organem Uniwersytetu, kieruje nim i wydaje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawą z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego bądź innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego;
b) wydaje zarządzenia i postanowienia;
c) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
d) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów uczelni;
e) nadaje tytuły naukowe magistra netowego i doktora netowego;
f) wnioskuje do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego oraz tytułu honorowego Doctora Honoris Causa;
g) wnioskuje do Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji o ujawnienie tytułu naukowego w profilu absolwenta;
h) nagradza nagrodami pieniężnymi zasłużonych pracowników i studentów Uniwersytetu oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni i ustala wysokość tych nagród;
i) ustala wysokość nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię;
j) ustala wysokość finansowego wsparcia przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Uniwersytet Bialeński.
3. Rektorowi oraz Prorektorom przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Artykuł 6.

Rektor ma prawo do:
a) powoływania i odwoływania Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) zatrudniania pracowników naukowych;
e) skreślania z listy studentów;
f) zwalniania pracowników naukowych.

Artykuł 7.

1. Rektor powołując Prorektorów, to jest swoich zastępców, określa zakres ich kompetencji.
2. W sprawach dotyczących osobiście Rektora, jego obowiązki przejmuje Prorektor.

Rozdział III
Jednostki naukowe


Artykuł 8.

Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.

Artykuł 9.

1. Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje zasadniczy podział na Wydziały i Instytuty.

2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

3. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w jednej dyscyplinie naukowej.

4. Na czele Wydziału stoi Dziekan, a Instytutu Dyrektor.

5. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

6. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej dyscyplinie naukowej.

7. Dziekan lub Dyrektor ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w jego jednostce naukowej.

8. Dziekan lub Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym Wydziale z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

9. W razie wakatu na stanowisku Dziekana lub Dyrektora, jego obowiązki sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 10.

1. Rektor, Dziekan lub Dyrektor mogą powołać pomocnicze jednostki naukowe w ramach Wydziału lub Instytutu w postaci Katedr.

2. Katedra organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej, ściśle określonej dyscyplinie naukowej.

3. Na czele Katedry stoi Kierownik wyznaczany przez Rektora, Dziekana lub Dyrektora.

4. Kierownik określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w Katedrze.

5. Kierownik ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w kierowanej przez niego Katedrze.

Rozdział IV
Organizacja studiów


Artykuł 11.

1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych.

2. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział, Instytut lub Katedrę, na jakim ten podejmuje studia oraz jego promotora.

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne i przebieg studiów określa promotor indywidualnie każdemu studentowi w zgodzie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami.

Artykuł 12.

1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie oraz doktorskie.

2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego magistra netowego (mgr net.).

3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego doktora netowego (dr net.)

Artykuł 13.

1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) docenta;
c) profesora.

2. Asystentem jest osoba posiadająca tytuł naukowy magistra netowego. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, prowadzeniem badań naukowych, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom. W wyjątkowych wypadkach może pełnić rolę promotora dla studentów.

3. Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się stopniem naukowym doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

4. Profesorem jest osoba legitymująca się tytułem naukowym profesora.. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Artykuł 14.

Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na wniosek Rektora jest tytuł Doktora Honoris Causa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


Artykuł 15.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Verwaltung 28 gru 2018, o 17:13

Piccolomini napisał(a):Wprowadziłem część sugerowanych przez Pana zmian. UB zawsze prowadził studia w ramach indywidualnego toku nauki, to już jest jego tradycja.


W porządku. Mam zatem nadzieję, że to wypali.

W warunkach wirtualnych nie ma potrzeby wprowadzać podziału na pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych.


Ja nie sugerowałem podziału, tylko spytałem, czy jest przymus pracy naukowej. Konkretnie, czy planowany jest obowiązek publikacji art naukowego w określonym terminie celem utrzymania etatu, czy nie.

Przeczytałem statut raz jeszcze i doczytałem się:

Asystentem jest osoba posiadająca tytuł naukowy magistra netowego.


Proponuję dodać wzmiankę o zatrudnieniu na uczelni (tak samo przy profesorze) - żeby była spójność.

Chciałbym jeszcze otrzymać odpowiedź na zadane wcześniej pytanie:

Przy okazji, zakładam że potencjalne kierunki są teraz niedostępne i trzeba je będzie dopiero przygotować, zatem, czy osoby mające już jakąś wiedzę w danej dziedzinie mają możliwość zdobycia (lub taka możliwość jest przewidziane przez WM), czy też trzeba będzie czekać na przygotowanie kierunków i zaliczeniu przewidzianych przez nie programów?


Z wyrazami szacunku,
(—) Severin von Verwaltung
Były obywatel, były funkcjonariusz publiczny
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Dezerter, defetysta
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Piccolomini 28 gru 2018, o 17:24

Jak już wspomniałem, indywidualny tok nauki umożliwi rozpoczęcie studiów od razu. Poprawiony statut. Nie przewiduję sankcji w postaci zwolnień za brak pracy naukowej.

UCHWAŁA PARLAMENTU - STATUT UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO


W trosce o poziom nauczania w Republice Bialeńskiej, a w szczególności pragnąc odbudować system szkolnictwa wyższego oraz zapewnić Studentom najlepsze możliwe wykształcenie, tak, aby przyszłe pokolenia mogły wiedzą swoją wykorzystywać w najszczytniejszych celach, pomagając innym oraz szerząc dobro, ustanawiamy niniejszy Statut jako najwyższy akt uniwersyteckiego prawa wewnętrznego.

Rozdział I
O Uniwersytecie


Artykuł 1.

Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Artykuł 2.

Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Statut Uniwersytetu Bialeńskiego jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.

Artykuł 3.

1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.

2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.

3. Ustanawia się Święto Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadające na rocznicę założenia Uniwersytetu, to jest na dzień 10 stycznia.

Artykuł 4.

1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów magisterskich oraz studiów doktorskich.

2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów naukowych magistra netowego oraz doktora netowego. Nadaje je Rektor w oparciu o przepisy określone w stosownym zarządzeniu.

3. Uniwersytet posiada prawo wnioskowania do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.

Rozdział II
Władze Uniwersytetu


Artykuł 5.

1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepis art. 2 ust. ustawy z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego.
2. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego:
a) jest jedynym organem Uniwersytetu, kieruje nim i wydaje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawą z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego bądź innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego;
b) wydaje zarządzenia i postanowienia;
c) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
d) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów uczelni;
e) nadaje tytuły naukowe magistra netowego i doktora netowego;
f) wnioskuje do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego oraz tytułu honorowego Doctora Honoris Causa;
g) wnioskuje do Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji o ujawnienie tytułu naukowego w profilu absolwenta;
h) nagradza nagrodami pieniężnymi zasłużonych pracowników i studentów Uniwersytetu oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni i ustala wysokość tych nagród;
i) ustala wysokość nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię;
j) ustala wysokość finansowego wsparcia przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Uniwersytet Bialeński.
3. Rektorowi oraz Prorektorom przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Artykuł 6.

Rektor ma prawo do:
a) powoływania i odwoływania Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) zatrudniania pracowników naukowych;
e) skreślania z listy studentów;
f) zwalniania pracowników naukowych.

Artykuł 7.

1. Rektor powołując Prorektorów, to jest swoich zastępców, określa zakres ich kompetencji.
2. W sprawach dotyczących osobiście Rektora, jego obowiązki przejmuje Prorektor.

Rozdział III
Jednostki naukowe


Artykuł 8.

Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.

Artykuł 9.

1. Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje zasadniczy podział na Wydziały i Instytuty.

2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

3. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w jednej dyscyplinie naukowej.

4. Na czele Wydziału stoi Dziekan, a Instytutu Dyrektor.

5. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

6. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej dyscyplinie naukowej.

7. Dziekan lub Dyrektor ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w jego jednostce naukowej.

8. Dziekan lub Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym Wydziale z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

9. W razie wakatu na stanowisku Dziekana lub Dyrektora, jego obowiązki sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 10.

1. Rektor, Dziekan lub Dyrektor mogą powołać pomocnicze jednostki naukowe w ramach Wydziału lub Instytutu w postaci Katedr.

2. Katedra organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej, ściśle określonej dyscyplinie naukowej.

3. Na czele Katedry stoi Kierownik wyznaczany przez Rektora, Dziekana lub Dyrektora.

4. Kierownik określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w Katedrze.

5. Kierownik ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w kierowanej przez niego Katedrze.

Rozdział IV
Organizacja studiów


Artykuł 11.

1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych.

2. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział, Instytut lub Katedrę, na jakim ten podejmuje studia oraz jego promotora.

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne i przebieg studiów określa promotor indywidualnie każdemu studentowi w zgodzie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami.

Artykuł 12.

1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie oraz doktorskie.

2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego magistra netowego (mgr net.).

3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego doktora netowego (dr net.)

Artykuł 13.

1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) docenta;
c) profesora.

2. Asystentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym magistra netowego. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, prowadzeniem badań naukowych, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom. W wyjątkowych wypadkach może pełnić rolę promotora dla studentów.

3. Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się stopniem naukowym doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

4. Profesorem jest oosoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym profesora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Artykuł 14.

Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na wniosek Rektora jest tytuł Doktora Honoris Causa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


Artykuł 15.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
Ostatnio edytowano 28 gru 2018, o 17:40 przez Piccolomini, łącznie edytowano 1 raz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Verwaltung 28 gru 2018, o 17:36

Dziękuję za odpowiedzi i uwzględnienie moich uwag. Nie mam więcej pytań ani zastrzeżeń za wyjątkiem ustalenia jakiegoś terminu granicznego na zgłaszanie opinii przez inne osoby.
(—) Severin von Verwaltung
Były obywatel, były funkcjonariusz publiczny
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Dezerter, defetysta
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Andrzej Swarzewski 29 gru 2018, o 21:38

Piccolomini napisał(a):Szanowni Państwo!

Przedstawiam projekt Statutu. Planuję wprowadzić następujące jednostki: Wydział Prawa i Nauk Humanistyczno-Społecznych (w nim Katedra Teologii i Historii Mazdaistycznej) oraz Wydział Nauk Ścisłych. Propozycje stanowisk:

Jestem profesorem doktorem habilitowanym.
Jako dowód przedstawiam odnośniki do swoich prac naukowych. Dodam, że tytuły zdobywałem zgodnie ze starym systemem, tj. wraz z licencjatem i habilitacją.
Praca licencjacka: https://bialenia.sarmacja.org/spoleczno ... icencjacka
Praca magisterska: https://bialenia.sarmacja.org/spoleczno ... agisterska
Praca doktorska: https://bialenia.sarmacja.org/spoleczno ... +doktorska
Dysertacja habilitacyjna: https://bialenia.sarmacja.org/spoleczno ... ilitacyjna
Książka profesorska znajdowała się pod tym linkiem, ale była załączona w PDF-ie i już jej tam nie ma: https://bialenia.sarmacja.org/spoleczno ... -1531.html Z tekstem książki można zapoznać się w dziełach zebranych: viewtopic.php?f=841&t=26156&p=293079&hilit=dzie%C5%82a+zebrane#p293079
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Verwaltung 29 gru 2018, o 21:45

Świetne są te prace. Warto byłoby je opublikować w lepszym wydaniu. Ładne opracowanie graficzne ma Akademia Sclavińska w swojej książnicy.
Ostatnio edytowano 29 gru 2018, o 22:00 przez Verwaltung, łącznie edytowano 1 raz
(—) Severin von Verwaltung
Były obywatel, były funkcjonariusz publiczny
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Dezerter, defetysta
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Andrzej Swarzewski 29 gru 2018, o 21:49

Rzeczywiście bardzo ładne wzory. Będziemy musieli też o czymś takim pomyśleć.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Reforma Uniwersytetu

Postprzez Piccolomini 4 sty 2019, o 10:47

Wracamy do dyskusji na temat reformy. Przede wszystkim jakie wydziały/instytuty powołujemy? Kto z Was chciałby się zająć i jaką dziedziną? Związane będą z tym plany opracowania programów studiów.

Mamy czterech kandydatów do zatrudnienia: prof. net. Andrzeja Swarzewskiego, mgra net. Antoniego Kacpra Burbona-Conti, dra net. Hewreta von Thorna oraz mnie - mgra net. Michelangela Piccolominiego. Czym konkretnie chcą się Panowie zajmować? A może mamy więcej chętnych do pracy na UB? Mających pomysły na badania, kierunki studiów?

Ja ze swojej strony pragnę powołać Instytut Mazdaizmu. Mogę pełnić też rolę promotora i pracować na wydziale/instytucie, gdzie będzie wykładane prawo. Jako szefa widziałbym tutaj Hewreta.

Andrzeju - Ciebie widzę jako specjalistę od historii i kultury bialeńskiej.

Antoni - z tego, co pamiętam, to zajmowałeś się ekonomią?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Aula im. Bohaterów Rewolucji Marcowej

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron