Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt zmiany konstytucji

Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Andrzej Swarzewski 1 mar 2019, o 21:01

Szanowny Panie Przewodniczący,
Zwracam się z wnioskiem o przyjęciu projektu zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Odbyły się już w tej sprawie konsultacje społecznej jednak mimo tego proszę o dopuszczenie wszystkich obywateli bialeńskich do debaty. Pod projektem znajduje się uzasadnienie.
Ustawa o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej
z dnia x lutego 2019 r.


Artykuł 1.


Artykuł 6. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej. Parlament powołuje i odwołuje Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a także najwyższych urzędników państwowych."

przyjmuje brzmienie:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej."


Artykuł 2.


Artykuł 11. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydenta wybiera Parlament Republiki Bialeńskiej w formie uchwały. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały."

przyjmuje brzmienie:

"Kadencja Prezydenta trwa 6 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej. Do do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i jawnych. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Obywateli Republiki Bialeńskiej w referendum."Artykuł 3.


Artykuł 12. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają kolejno: Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa oraz pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

przyjmuje brzmienie:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, obowiązki Prezydenta do chwili wyboru nowej głowy państwa pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają kolejno: Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa oraz pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

Artykuł 4.


Artykuł 13. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ministrowie są powoływani przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. Parlament w ciągu 7 dni od ich powołania musi wyrazić wotum zaufania względem ministrów na drodze uchwały. W przypadku braku wyrażenia wotum zaufania względem któregokolwiek z nich, Prezydent Republiki Bialeńskiej jest zobowiązany do jego odwołania. Kadencja ministrów kończy się w momencie zakończenia kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wszyscy ministrowie tworzą Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej, na czele którego stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej. Prezydentowi i ministrom przysługuje prawo wydawania rozporządzeń oraz postanowień. Każdy z ministrów stoi na czele kancelarii. Członkiem kancelarii zostać może każdy obywatel Republiki Bialeńskiej. Kancelaria pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Kancelarie tworzone są na podstawie rozporządzenia Prezydenta lub danego ministra."

przyjmuje brzmienie:

"Ministrowie są powoływani przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. Parlament może wyrazić wotum nieufności względem ministra na drodze uchwały. W przypadku wyrażenia wotum nieufności względem któregokolwiek z nich, Prezydent Republiki Bialeńskiej jest zobowiązany do jego odwołania. Kadencja ministrów kończy się w momencie zakończenia kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wszyscy ministrowie tworzą Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej, na czele którego stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej. Prezydentowi i ministrom przysługuje prawo wydawania rozporządzeń oraz postanowień. Każdy z ministrów stoi na czele kancelarii. Członkiem kancelarii zostać może każdy obywatel Republiki Bialeńskiej. Kancelaria pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Kancelarie tworzone są na podstawie rozporządzenia Prezydenta lub danego ministra."


Artykuł 5.


1. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, iż referendum ws. zmiany Konstytucji jest wiążące.
2. Zobowiązuje się Parlament Republiki Bialeńskiej do wprowadzenia koniecznych zmian w Ordynacji wyborczej w okresie vacatio legis.

Uzasadnienie: W ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie podnoszono kwestię potrzeby zmiany Konstytucji. Celem jest wzmocnienie pozycji Prezydenta, ustabilizowanie sytuacji politycznej w kraju i przywrócenie wyborów bezpośrednich Prezydenta (przy zachowaniu ich jawności).
Projekt ten uważam za kluczową kwestię mojej kadencji.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Antoni 2 mar 2019, o 00:43

Zarządzam maksymalny czas trwania debaty, 7 dni, tj. do 8 marca godz. 23:00. Głosu udzielam wszystkim Obywatelom Republiki Bialeńskiej.

Choć rozumiem ideę i być może potrzebę, proponuję wstrzymać się ze zmianą Konstytucji do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłości Republiki Bialeńskiej. Jakiejkolwiek formy byśmy nie wybrali, prawo trzeba będzie ponownie dostosować. Obecne nie jest złe, możemy na nim funkcjonować do momentu podjęcia decyzji, a zmiany można wprowadzać po zmianach w Bialenii.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Andrzej Swarzewski 2 mar 2019, o 09:59

Przedłużenie kadencji i wzmocnienie pozycji będzie korzystne w obu przypadkach:
1) Jeżeli zostaniemy prowincją, to na stanowisko prezydenta może nie być chętnych co 8 tygodni, bo prestiż mocno spadnie.
2) Jeżeli będziemy niepodlegli, to nie będziemy mogli pozwolić sobie na tak straszliwą niestabilność państwa.
Andrzej Swarzewski
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Jan Sapieha 2 mar 2019, o 10:40

Andrzej Swarzewski napisał(a):Artykuł 1.


Artykuł 6. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej. Parlament powołuje i odwołuje Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a także najwyższych urzędników państwowych."

przyjmuje brzmienie:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej."


Nie zgadzam się z pominięciem ostatniego zdania, w którym mowa jest o fundamentalnej dla założeń ustrojowych kwestii pośredniego wyboru prezydenta. Osłabienie parlamentu już w samym swoim założeniu nie leży w interesie Republiki. Dlaczego tak się dzieje ? Ponieważ podczas wyborów uaktywniają się osoby które nie uczestniczą w życiu politycznym, a jedynie podbijają frekwencje bez żadnego uzasadnienia. Prezydent rządzi z woli Senatu i Ludu Bialeńskiego.
Janek Sapieha
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Jan Sapieha
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Ronon Dex 2 mar 2019, o 12:40

A ja się z Andrzejem zgadzam z dwóch powodów:

1/ Faktycznie w obecnej sytuacji, gdy ważą się dalsze losy naszego kraju umocnienie Urzędu Prezydenta uważam za kluczowe.

2/ Wybór za pośrednictwem Parlamentu i jego wiodąca rola miały sens wtedy gdy byliśmy liczniejsi, gdy działały partie polityczne liczące po kilka osób - wtedy życie polityczne miało inny wymiar. W obecnej sytuacji mamy inne wyzwania i inne potrzeby - choćby tymczasowo należałoby zrezygnować z pewnych kwestii.

Można oczywiście spróbować znaleźć jakiś kompromis i zapisać, że wybory Prezydenta przez Parlament odbywają się przy osiągnięciu pewnej jego liczebności (co jest związane z liczbą obywateli RB), a w przypadku liczebności niższej są wyborami bezpośrednimi. Ale nie wiem czy warto w obecnej chwili komplikować sprawę? Mamy inne wyzwania i problemy - jeśli je rozwiążemy pozytywnie (dla Republiki) to wtedy będzie czas by popracować ponownie nad tymi kwestiami i je dopracować w zależności od tego jak nam się sytuacja rozwinie.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Thomas 2 mar 2019, o 16:17

Również popieram projekt zmiany Konstytucji, zwłaszcza iż sam postulowałem nad takową zmianą.
/-/ Thomas von Lisendorff
Admirał MW SZ RB
Prezes BZS
Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Bajtuś 2 mar 2019, o 21:33

Na aktualną sytuację w RB zmiany te są potrzebne.
Marek Bajtuś
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Andrzej Swarzewski 4 mar 2019, o 21:40

Szanowny Panie Przewodniczący,
W związku z ustaniem debaty zwracam się z wnioskiem o jej skrócenie i przejście do głosowania.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Antoni 5 mar 2019, o 00:56

Szanowny Panie Prezydencie,

debatujemy nad najważniejszym aktem prawnym w Bialenii, nie planuję skracać debaty. Ponadto, zamierzam osobiście odnieść się do projektu, czego jeszcze nie uczyniłem.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt zmiany konstytucji

Postprzez Andrzej Swarzewski 5 mar 2019, o 16:05

No dobrze, jeśli tak, to czekam na odniesienie się, chociaż wątpię w pojawienie się jakiegoś argumentu, którego jeszcze nie znamy.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość