Strona 1 z 1

Projekt ustawy o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej

PostNapisane: 1 lut 2019, o 06:33
przez Antoni
Panie Prezydencie,
Wysoka Izbo,


przedstawiam projekt aktywizujący Szanownych Posłów, a tym samym aktywizujących Wysoką Izbę do brania udziału w głosowaniach oraz debatach.

Art. 1 - Konstytucja Republiki Bialeńskiej mówi: "Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej", zaś obecne przepisy Ordynacji wyborczej uzupełniają przepis o konieczność stwierdzenia prawomocnego wyroku sądu, co całkowicie odbiera Prezydentowi możliwość wpływania na aktywność Posłów i egzekwowania usprawiedliwień nieobecności oraz karania za wszelkie nieobecności.

Art. 2 - proponuję możliwość odebrania mandatu poselskiego w referendum ogólnokrajowym w sytuacji, kiedy Poseł notorycznie nie bierze udziału w debatach lub głosowaniach.

Art. 3 - proponuję również kary finansowe dla Posłów, którzy są nieaktywni lub notorycznie nie biorą udziału u debatach lub głosowaniach. Parlament Republiki Bialeńskiej jest miejscem, w którym absencje nie powinny mieć miejsca. Prawo nie może być przyjmowane bez żadnych dyskusji czy debat, w szczególności, że Wysoka Izba jest organem jedynie trzyosobowym. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że obecnie nie ma wypłat, jednak wierzę, że w przyszłości te się pojawią i przepis ten zyska na znaczeniu.

Ustawa o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.

Art. 5 ust. 1 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej - ordynacji wyborczej o treści: "Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum w przypadku rażącego niestosowania się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu".
zyskuje brzmienie:
"Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum w przypadku niestosowania się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej".

Artykuł 2.

W art. 5 po ust. 3 Uchwały Parlamentu Republiki Bialeńskiej - Regulaminu Republiki Bialeńskiej dodaje się ust. 3a o brzmieniu: "Jeżeli Poseł trzykrotnie nie usprawiedliwi swojej nieobecności podczas debaty lub głosowania albo nieobecności Posła przekraczają połowę wszystkich debat lub głosowań, Prezydent jest zobowiązany do niezwłocznego zarządzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie odebrania mandatu poselskiego".

Artykuł 3.

W art. 5 po ust. 3a Uchwały Parlamentu Republiki Bialeńskiej - Regulaminu Republiki Bialeńskiej dodaje się ust. 3b o brzmieniu: "Za każdorazową usprawiedliwioną nieobecność nie wypłaca się 10% podstawowego wynagrodzenia Posła, zaś za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność nie wypłaca się 20% podstawowego wynagrodzenia Posła".

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie w momencie opublikowania.


Zarządzam czterodniową debatę tj. do 5 lutego godz. 22:00 z możliwością przedłużenia przez Pana Prezydenta lub na prośbę któregoś z Panów Posłów.

Re: Projekt ustawy o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskie

PostNapisane: 5 lut 2019, o 04:19
przez Antoni
Wysoka Izbo,

zachęcam do debaty oraz wypowiedzenia się na temat przedłożonego przeze mnie projektu ustawy. Projekt dotyczy bezpośrednio funkcjonowania Wysokiej Izby. Chciałbym również zwrócić uwagę, iż Parlament nie jest maszynką do oddawania głosów, powinno być to miejsce pełne merytorycznych dyskusji - debat, a przynajmniej oddany głos powinien być jakkolwiek skomentowany podczas debaty.

Re: Projekt ustawy o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskie

PostNapisane: 6 lut 2019, o 03:01
przez Antoni
W związku z upływem czasu przeznaczonego na debatę oraz brakiem zainteresowania ze strony Wysokiej Izby, zamykam debatę nad projektem ustawy. Przechodzimy do głosowania nad Ustawą o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej.

Zarządzenie: głosowanie nad Ustawą o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej

Projekt ustawy: załącznik (poniżej karty do głosowania)

Karta do głosowania:

Głosowanie nad Ustawą o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - NIE GŁOSOWAŁ
Marek Bajtuś - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Pouczenie: Posłowie głosują poprzez oddanie głosu ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ. Poseł jest zobowiązany do skopiowania karty do głosowania oraz zamiany NIE GŁOSOWAŁ na wybrany głos. W karcie do głosowania należy uwzględnić głosy oddane przez poprzedników. Wymagana jest większość bezwzględna (należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów) do przyjęcia niniejszego aktu prawnego. Głosowanie będzie trwać do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 5 dób.

Załącznik:

Ustawa o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.

Art. 5 ust. 1 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej - ordynacji wyborczej o treści: "Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum w przypadku rażącego niestosowania się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu"

zyskuje brzmienie:

"Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum w przypadku niestosowania się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej".

Artykuł 2.

W art. 5 po ust. 3 Uchwały Parlamentu Republiki Bialeńskiej - Regulaminu Republiki Bialeńskiej dodaje się ust. 3a o brzmieniu: "Jeżeli Poseł trzykrotnie nie usprawiedliwi swojej nieobecności podczas debaty lub głosowania albo nieobecności Posła przekraczają połowę wszystkich debat lub głosowań, Prezydent jest zobowiązany do niezwłocznego zarządzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie odebrania mandatu poselskiego".

Artykuł 3.

W art. 5 po ust. 3a Uchwały Parlamentu Republiki Bialeńskiej - Regulaminu Republiki Bialeńskiej dodaje się ust. 3b o brzmieniu: "Za każdorazową usprawiedliwioną nieobecność nie wypłaca się 10% podstawowego wynagrodzenia Posła, zaś za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność nie wypłaca się 20% podstawowego wynagrodzenia Posła".

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie w momencie opublikowania.

Re: Projekt ustawy o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskie

PostNapisane: 6 lut 2019, o 03:03
przez Antoni
Głosowanie nad Ustawą o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Marek Bajtuś - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ

Re: Projekt ustawy o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskie

PostNapisane: 6 lut 2019, o 08:00
przez Bajtuś
Głosowanie nad Ustawą o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Marek Bajtuś - PRZECIW
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ

Re: Projekt ustawy o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskie

PostNapisane: 6 lut 2019, o 11:03
przez Hewret
Głosowanie nad Ustawą o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Marek Bajtuś - PRZECIW
Hewret von Thorn - PRZECIW

Re: Projekt ustawy o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskie

PostNapisane: 7 lut 2019, o 22:55
przez Antoni
Dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie nad Ustawą o aktywizacji Posłów Republiki Bialeńskiej.

Uprawnionych do głosowania: 3 Posłów

ZA: 1 Poseł
PRZECIW: 2 Posłów
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU: brak


Niniejszym stwierdzam, iż Parlament Republiki Bialeńskiej odrzucił projekt ustawy.