Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Piccolomini 29 gru 2018, o 12:50

Panie Prezydencie, Wysoka Izbo!

Przedstawiam projekt uchwały Parlamentu - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego. Nowo przyjęta ustawa o szkolnictwie wyższym nałożyła na mnie obowiązek jego stworzenia. Projekt poddałem konsultacjom społecznym w murach uczelni - tam też można znaleźć jego krótkie uzasadnienie.

Jako, że Jego Ekscelencja Prezydent będzie dziś nieobecny, przejmuję jego obowiązki jako Przewodniczący pro tempore Parlamentu i otwieram debatę nad projektem uchwały. Debata potrwa 3 doby.

szer. mgr net. Michelangelo Piccolomini

UCHWAŁA PARLAMENTU - STATUT UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO

z ... stycznia 2019 r.


W trosce o poziom nauczania w Republice Bialeńskiej, a w szczególności pragnąc odbudować system szkolnictwa wyższego oraz zapewnić Studentom najlepsze możliwe wykształcenie, tak, aby przyszłe pokolenia mogły wiedzą swoją wykorzystywać w najszczytniejszych celach, pomagając innym oraz szerząc dobro, ustanawiamy niniejszy Statut jako najwyższy akt uniwersyteckiego prawa wewnętrznego.

Rozdział I
O Uniwersytecie


Artykuł 1.

Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Artykuł 2.

Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Statut Uniwersytetu Bialeńskiego jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.

Artykuł 3.

1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.

2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.

3. Ustanawia się Święto Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadające na rocznicę założenia Uniwersytetu, to jest na dzień 10 stycznia.

Artykuł 4.

1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów magisterskich oraz studiów doktorskich.

2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów naukowych magistra netowego oraz doktora netowego. Nadaje je Rektor w oparciu o przepisy określone w stosownym zarządzeniu.

3. Uniwersytet posiada prawo wnioskowania do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.

Rozdział II
Władze Uniwersytetu


Artykuł 5.

1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepis art. 2 ust. ustawy z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego.
2. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego:
a) jest jedynym organem Uniwersytetu, kieruje nim i wydaje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawą z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego bądź innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego;
b) wydaje zarządzenia i postanowienia;
c) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
d) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów uczelni;
e) nadaje tytuły naukowe magistra netowego i doktora netowego;
f) wnioskuje do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego oraz tytułu honorowego Doctora Honoris Causa;
g) wnioskuje do Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji o ujawnienie tytułu naukowego w profilu absolwenta;
h) nagradza nagrodami pieniężnymi zasłużonych pracowników i studentów Uniwersytetu oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni i ustala wysokość tych nagród;
i) ustala wysokość nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię;
j) ustala wysokość finansowego wsparcia przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Uniwersytet Bialeński.
3. Rektorowi oraz Prorektorom przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Artykuł 6.

Rektor ma prawo do:
a) powoływania i odwoływania Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) zatrudniania pracowników naukowych;
e) skreślania z listy studentów;
f) zwalniania pracowników naukowych.

Artykuł 7.

1. Rektor powołując Prorektorów, to jest swoich zastępców, określa zakres ich kompetencji.
2. W sprawach dotyczących osobiście Rektora, jego obowiązki przejmuje Prorektor.

Rozdział III
Jednostki naukowe


Artykuł 8.

Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.

Artykuł 9.

1. Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje zasadniczy podział na Wydziały i Instytuty.

2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

3. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w jednej dyscyplinie naukowej.

4. Na czele Wydziału stoi Dziekan, a Instytutu Dyrektor.

5. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

6. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej dyscyplinie naukowej.

7. Dziekan lub Dyrektor ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w jego jednostce naukowej.

8. Dziekan lub Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym Wydziale z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

9. W razie wakatu na stanowisku Dziekana lub Dyrektora, jego obowiązki sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 10.

1. Rektor, Dziekan lub Dyrektor mogą powołać pomocnicze jednostki naukowe w ramach Wydziału lub Instytutu w postaci Katedr.

2. Katedra organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej, ściśle określonej dyscyplinie naukowej.

3. Na czele Katedry stoi Kierownik wyznaczany przez Rektora, Dziekana lub Dyrektora.

4. Kierownik określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w Katedrze.

5. Kierownik ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w kierowanej przez niego Katedrze.

Rozdział IV
Organizacja studiów


Artykuł 11.

1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych.

2. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział, Instytut lub Katedrę, na jakim ten podejmuje studia oraz jego promotora.

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne i przebieg studiów określa promotor indywidualnie każdemu studentowi w zgodzie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami.

Artykuł 12.

1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie oraz doktorskie.

2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego magistra netowego (mgr net.).

3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego doktora netowego (dr net.)

Artykuł 13.

1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) docenta;
c) profesora.

2. Asystentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym magistra netowego. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, prowadzeniem badań naukowych, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom. W wyjątkowych wypadkach może pełnić rolę promotora dla studentów.

3. Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się stopniem naukowym doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

4. Profesorem jest oosoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym profesora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Artykuł 14.

Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na wniosek Rektora jest tytuł Doktora Honoris Causa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


Artykuł 15.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Andrzej Swarzewski 29 gru 2018, o 21:26

Piccolomini napisał(a):2. W sprawach dotyczących osobiście Rektora, jego obowiązki przejmuje Prorektor.

Czy oznacza to, że Prorektor może zwolnić Rektora ze stanowiska pracownika naukowego?

Oprócz tego jednego pytania (potencjalna luka w projekcie), nie mam więcej uwag. Projekt popieram.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Piccolomini 1 sty 2019, o 19:12

Ideą tego przepisu jest umożliwienie nadawania Rektorowi tytułów naukowych. Trochę głupio, jakby robił to sam sobie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Andrzej Swarzewski 1 sty 2019, o 19:41

Podwładny i tak nie powinien nadawać tytułów naukowych przełożonemu.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Antoni 2 sty 2019, o 04:41

Wysoka Izbo!

W dniu dzisiejszym zaplanowana debata dobiegnie końca. Proszę o informację, jeżeli ma ona zostać przedłużona.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Antoni 3 sty 2019, o 02:21

Zamykam debatę nad projektem uchwały. Przechodzimy do głosowania nad Uchwałą - Statutem Uniwersytetu Bialeńskiego.

Zarządzenie: głosowanie nad Uchwałą - Statutem Uniwersytetu Bialeńskiego

Projekt ustawy: załącznik (poniżej karty do głosowania)

Karta do głosowania:

Głosowanie nad Uchwałą - Statutem Uniwersytetu Bialeńskiego:

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Pouczenie: Posłowie głosują poprzez oddanie głosu ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ. Poseł jest zobowiązany do skopiowania karty do głosowania oraz zamiany NIE GŁOSOWAŁ na wybrany głos. W karcie do głosowania należy uwzględnić głosy oddane przez poprzedników. Wymagana jest większość bezwzględna (należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów) do przyjęcia niniejszego aktu prawnego. Głosowanie będzie trwać do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 3 doby.

Załącznik:

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej - statut Uniwersytetu Bialeńskiego

W trosce o poziom nauczania w Republice Bialeńskiej, a w szczególności pragnąc odbudować system szkolnictwa wyższego oraz zapewnić Studentom najlepsze możliwe wykształcenie, tak, aby przyszłe pokolenia mogły wiedzą swoją wykorzystywać w najszczytniejszych celach, pomagając innym oraz szerząc dobro, ustanawiamy niniejszy Statut jako najwyższy akt uniwersyteckiego prawa wewnętrznego.

Rozdział I
O UNIWERSYTECIE

Artykuł 1.

Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Artykuł 2.

Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Statut Uniwersytetu Bialeńskiego jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.

Artykuł 3.

1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.
2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.
3. Ustanawia się Święto Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadające na rocznicę założenia Uniwersytetu, to jest na dzień 10 stycznia.

Artykuł 4.

1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów magisterskich oraz studiów doktorskich.
2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów naukowych magistra netowego oraz doktora netowego. Nadaje je Rektor w oparciu o przepisy określone w stosownym zarządzeniu.
3. Uniwersytet posiada prawo wnioskowania do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.

Rozdział II
WŁADZE UNIWERSYTETU

Artykuł 5.

1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepis art. 2 ust. ustawy z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego.
2. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego:
a) jest jedynym organem Uniwersytetu, kieruje nim i wydaje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawą z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego bądź innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego;
b) wydaje zarządzenia i postanowienia;
c) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
d) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów uczelni;
e) nadaje tytuły naukowe magistra netowego i doktora netowego;
f) wnioskuje do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego oraz tytułu honorowego Doctora Honoris Causa;
g) wnioskuje do Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji o ujawnienie tytułu naukowego w profilu absolwenta;
h) nagradza nagrodami pieniężnymi zasłużonych pracowników i studentów Uniwersytetu oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni i ustala wysokość tych nagród;
i) ustala wysokość nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię;
j) ustala wysokość finansowego wsparcia przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Uniwersytet Bialeński.
3. Rektorowi oraz Prorektorom przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Artykuł 6.

Rektor ma prawo do:
a) powoływania i odwoływania Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) zatrudniania pracowników naukowych;
e) skreślania z listy studentów;
f) zwalniania pracowników naukowych.

Artykuł 7.

1. Rektor powołując Prorektorów, to jest swoich zastępców, określa zakres ich kompetencji.
2. W sprawach dotyczących osobiście Rektora, jego obowiązki przejmuje Prorektor.

Rozdział III
JEDNOSTKI NAUKOWE

Artykuł 8.

Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.

Artykuł 9.

1. Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje zasadniczy podział na Wydziały i Instytuty.
2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.
3. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w jednej dyscyplinie naukowej.
4. Na czele Wydziału stoi Dziekan, a Instytutu Dyrektor.
5. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.
6. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej dyscyplinie naukowej.
7. Dziekan lub Dyrektor ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w jego jednostce naukowej.
8. Dziekan lub Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym Wydziale z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.
9. W razie wakatu na stanowisku Dziekana lub Dyrektora, jego obowiązki sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 10.

1. Rektor, Dziekan lub Dyrektor mogą powołać pomocnicze jednostki naukowe w ramach Wydziału lub Instytutu w postaci Katedr.
2. Katedra organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej, ściśle określonej dyscyplinie naukowej.
3. Na czele Katedry stoi Kierownik wyznaczany przez Rektora, Dziekana lub Dyrektora.
4. Kierownik określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w Katedrze.
5. Kierownik ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w kierowanej przez niego Katedrze.

Rozdział IV
ORGANIZACJA STUDIÓW

Artykuł 11.

1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych.
2. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział, Instytut lub Katedrę, na jakim ten podejmuje studia oraz jego promotora.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne i przebieg studiów określa promotor indywidualnie każdemu studentowi w zgodzie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami.

Artykuł 12.

1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie oraz doktorskie.
2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego magistra netowego (mgr net.).
3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego doktora netowego (dr net.)

Artykuł 13.

1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) docenta;
c) profesora.
2. Asystentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym magistra netowego. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, prowadzeniem badań naukowych, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom. W wyjątkowych wypadkach może pełnić rolę promotora dla studentów.
3. Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się stopniem naukowym doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.
4. Profesorem jest oosoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym profesora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Artykuł 14.

Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na wniosek Rektora jest tytuł Doktora Honoris Causa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 15.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Piccolomini 3 sty 2019, o 10:29

Głosowanie nad Uchwałą - Statutem Uniwersytetu Bialeńskiego:

Michalangelo Piccolomini - ZA
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Andrzej Swarzewski 3 sty 2019, o 10:33

Głosowanie nad Uchwałą - Statutem Uniwersytetu Bialeńskiego:

Michalangelo Piccolomini - ZA
Andrzej Swarzewski - ZA
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Hewret 3 sty 2019, o 12:33

Głosowanie nad Uchwałą - Statutem Uniwersytetu Bialeńskiego:

Michalangelo Piccolomini - ZA
Andrzej Swarzewski - ZA
Hewret von Thorn - ZA
/-/ dr net. Hewret z Gerwenu
Docent w Instytucie Mikrozofii Akademii Neksjalistycznej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uchwały - Statut Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Antoni 3 sty 2019, o 16:43

Dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie nad Uchwałą Parlamentu Republiki Bialeńskiej - statutem Uniwersytetu Bialeńskiego.

Uprawnionych do głosowania: 3 Posłów

ZA: 3 Posłów
PRZECIW: brak
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU: brak


Parlament przyjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała będąca przedmiotem głosowania została opublikowania w Dzienniku Praw poz. 10632 dn. 3 stycznia 2019 r., dostępna jest tutaj.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 


Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość