Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Komunikat dot. uchwały w sprawie Regulaminu Rady Nauki

Komunikat dot. uchwały w sprawie Regulaminu Rady Nauki

Postprzez Marceli 9 lip 2018, o 10:53

Komunikat Rady Nauki

Rada Nauki informuje, że podczas niejawnych obrad, przeprowadzonych w dniach od 23 czerwca do 8 lipca 2018 r., podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nauki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy udziale 5 członków Rady Nauki.


Uchwała Rady Nauki
z dnia 8 lipca 2018 r.
w sprawie Regulaminu Rady Nauki


Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki z dnia 23 maja 2018 r., Rada Nauki uchwala, jak następuje:

§ 1. [Podstawy prawne działania]
1. Regulamin określa tryb działania Rady Nauki, zwanej dalej „Radą”, tryb wyboru Przewodniczącego Rady i przygotowywania uchwał, terminy organizowania posiedzeń oraz informowania członków Rady o posiedzeniach i porządku obrad, a także logo Rady.
2. Rady działa w oparciu o przepisy ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2. [Wygląd logo, ustanawianie wyróżnień i nagród]
1. Wzór logo Rady określa załącznik do uchwały.
2. Rada może ustanawiać oraz przyznawać wyróżnienia i nagrody.

§ 3. [Wybór Przewodniczącego Rady oraz członkostwo w Radzie]
1. Instytucja nauki, która ubiega się o dołączenie do Rady, zobowiązana jest potwierdzić chęć przystąpienia do Rady i wskazać kandydata na członka Rady podczas pierwszego posiedzenia, w którym uczestniczy. Przyjęcie kandydata do Rady wymaga uchwały Rady.
2. Rada wybiera Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez jej członków. Kandydatem na Przewodniczącego może być posiadający obywatelstwo sarmackie członek Rady, który wyrazi zgodę na kandydowanie. Przewodniczący wybierany i odwoływany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybory Przewodniczącego przeprowadza członek Rady wskazany przez Księcia.
3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
    a. utraty statusu instytucji nauki reprezentowanej przez członka Rady,
    b. utraty obywatelstwa sarmackiego,
    c. rezygnacji,
    d. niewzięcia udziału w dwóch kolejnych głosowaniach,
    e. nieuczestniczenia w pracach Rady w trzech kolejnych posiedzeniach.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. b–e, instytucji nauki przysługuje prawo wskazania innego przedstawiciela.

§ 4. [Przewodniczący Rady]
1. Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie prowadzi Wiceprzewodniczący lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
2. Wiceprzewodniczącego za zgodą zainteresowanego wskazuje Przewodniczący Rady.
3. Przewodniczący może powoływać komisje problemowe oraz wyznaczać zespoły robocze.
4. Przewodniczący ustala tematy, porządek obrad i terminy posiedzeń.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady.

§ 5. [Tryb pracy Rady]
1. Rady podejmuje uchwały na posiedzeniach niejawnych, o ile przepisy nie stanowią inaczej, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Głosowanie trwa nie krócej niż 7 dni. Głosowanie może zostać skrócone, jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem wyznaczonego terminu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie.
3. Uchwały Rady wchodzą w życie nie wcześniej niż z chwilą publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
4. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rada zajmuje stanowiska w określonej sprawie, wyraża opinie, podejmuje apele, składa oświadczenia oraz przedstawia propozycje lub wnioski.
5. Zaproszenia na posiedzenia Rady wraz z dokumentami do rozpatrzenia są w zależności od potrzeb publikowane na Forum Centralnym w niejawnym dziale lub przekazywane członkom Rady za pośrednictwem Poczty Konnej w terminie umożliwiającym wcześniejsze zapoznanie się z nimi.
6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć i zabierać głos w dyskusji osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
7. Rada dysponuje dedykowanym działem na Forum Centralnym z wyodrębnionym zamkniętym poddziałem, w którym odbywają się posiedzenia Rady.
8. W sprawach innych niż zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Przewodniczący wydaje postanowienia.
9. Członek Rady uczestniczy w pracach Rady osobiście i jest zobowiązany do obecności na posiedzeniach. W razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady powinien usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 6. [Przepisy końcowy]
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.


Załącznik do uchwały

Obrazek
Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Sekretarz Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Powrót do Rada Nauki

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość