Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Piotr Paweł I 2 maja 2020, o 18:58

Szanowny Lordzie Szambelanie,
Wysokie Zgromadzenie!


Zgodnie z zapowiedzią - zgłaszam całościowy projekt, żeby nie bawić się w zmienianie poszczególnych artykułów. Poprawione oczywiste błędy (np gdzieś pojawia się Senat) i wprowadzona możliwość skrócenia lub wydłużenia głosowania.

Ustawa
o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora


Art. 1.
[Zasady ogólne]

1. Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
2. Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - osoba go zastępującą.
3. Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
4. Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie. W razie, gdy żaden kandydat nie został zgłoszony, czas na zgłaszanie się kandydatów zostaje wydłużony o 7 dni.
5. Lord Szambelan w porozumieniu z Lordem Protektorem może powołać Dworskiego Komisarza Wyborczego, który przeprowadzi wybory.

Art. 2.
[Kandydaci]

Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 2 tygodni i mieć nienaganną opinię wśród obywateli Hasselandu.

Art. 3.
[Zgłoszenia kandydatów]

1. Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne; wymagana jest zgoda kandydata. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez osobę przeprowadzającą wybory. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez osobę przeprowadzającą wybory.
2. W razie rezygnacji kandydata w trakcie trwania głosowania, jeśli był on:
a) jedynym kandydującym - anuluje się głosowanie i przeprowadza się ponowne wybory,
b) jednym z dwóch kandydujących - uznaje się, iż drugi kandydat zostaje wybrany na urząd.

Art. 4.
[Głosowanie]

1. Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne i powszechne, a prawo głosu mają wszyscy aktywni według prawa sarmackiego obywatele Królestwa Hasselandu. Król i Książęta dysponują 4 głosami diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.
2. Jeśli przed upłynięciem terminu głosowania wszyscy uprawnieni oddali głosy, wówczas osoba przeprowadzająca wybory może zakończyć głosowanie.

Art. 5.
[Ogłoszenie wyników wyborów]

Przeprowadzający wybory ogłasza wyniki wyborów w ciągu dwóch dni od dnia zakończenia głosowania. W razie znacznego przekroczenia terminu, Zgromadzenie Krajowe ma prawo zażądać od przeprowadzającego wybory wyjaśnień, a wobec ich braku w terminie 14 dni od daty głosowania - unieważnić wybory. W przypadku rażącego naruszenia prawa wyborczego przeprowadzający wybory unieważnia wybory. Tę decyzję można zaskarżyć do Zgromadzenia Krajowego, który w ciągu 7 dni wyda ostateczną decyzję w sprawie ważności wyborów.

Art. 6.
[Wybory ponowne i uzupełniające]

Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
a) zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
b) jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany - wybierany jest w w drugiej turze wyborów
c) Lord Szambelan zostanie odwołany przez Zgromadzenie Krajowe w związku z utratą aktywności lub rażącym łamaniem prawa Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji

Art. 7.
[Agitacja wyborcza]

Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. W przypadku naruszania obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej osoba przeprowadzająca wybory może złożyć wniosek do Prefektury Generalnej lub Trybunału Koronnego o ukaranie.

Art. 8.
[Protest wyborczy]

Każdy ma prawo zgłosić do przeprowadzającego wybory protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo.Przeprowadzający wybory wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do Trybunału Koronnego.

Art. 9.
[Unieważnienie wyborów]

W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek przeprowadzającego wybory, Trybunał Koronny może unieważnić wybory.

Art. 10.
[Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
2. Uchyla się Ustawę...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Santi Vilarte 7 maja 2020, o 21:44

Wysoka Izbo,

1. Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne i powszechne, a prawo głosu mają wszyscy aktywni według prawa sarmackiego obywatele Królestwa Hasselandu.


kolizja - wg KKH 18:

Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Protektor wybierany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres 4 miesięcy spośród wszystkich obywateli Królestwa Hasselandu


Do udziału w głosowaniu na LP nie trzeba być aktywnym obywatelem, a na LS owszem. Jak dla mnie, możemy utrzymać taką zasadę, proporcjonalną do zakresu zadań jednego i drugiego urzędu.

Prześledziłem tekst nowej ustawy i ogólnie nowelizuje on tylko art. 4? Jeśli tak, to nie mam innych uwag poza powyższymi.
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Piotr Paweł I 16 maja 2020, o 13:01

To ja proponuję autopoprawkę:

Ustawa
o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora


Art. 1.
[Zasady ogólne]

1. Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
2. Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - osoba go zastępującą.
3. Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
4. Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie. W razie, gdy żaden kandydat nie został zgłoszony, czas na zgłaszanie się kandydatów zostaje wydłużony o 7 dni.
5. Lord Szambelan w porozumieniu z Lordem Protektorem może powołać Dworskiego Komisarza Wyborczego, który przeprowadzi wybory.

Art. 2.
[Kandydaci]

Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 2 tygodni i mieć nienaganną opinię wśród obywateli Hasselandu.

Art. 3.
[Zgłoszenia kandydatów]

1. Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne; wymagana jest zgoda kandydata. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez osobę przeprowadzającą wybory. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez osobę przeprowadzającą wybory.
2. W razie rezygnacji kandydata w trakcie trwania głosowania, jeśli był on:
a) jedynym kandydującym - anuluje się głosowanie i przeprowadza się ponowne wybory,
b) jednym z dwóch kandydujących - uznaje się, iż drugi kandydat zostaje wybrany na urząd.

Art. 4.
[Głosowanie]

1. Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne i powszechne. W przypadku wyborów Lorda Szambelana prawo głosu mają wszyscy aktywni według prawa sarmackiego obywatele Królestwa Hasselandu, natomiast w przypadku wyborów Lorda Protektora wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu. Król i Książęta dysponują 4 głosami diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.
2. Jeśli przed upłynięciem terminu głosowania wszyscy uprawnieni oddali głosy, wówczas osoba przeprowadzająca wybory może zakończyć głosowanie.

Art. 5.
[Ogłoszenie wyników wyborów]

Przeprowadzający wybory ogłasza wyniki wyborów w ciągu dwóch dni od dnia zakończenia głosowania. W razie znacznego przekroczenia terminu, Zgromadzenie Krajowe ma prawo zażądać od przeprowadzającego wybory wyjaśnień, a wobec ich braku w terminie 14 dni od daty głosowania - unieważnić wybory. W przypadku rażącego naruszenia prawa wyborczego przeprowadzający wybory unieważnia wybory. Tę decyzję można zaskarżyć do Zgromadzenia Krajowego, który w ciągu 7 dni wyda ostateczną decyzję w sprawie ważności wyborów.

Art. 6.
[Wybory ponowne i uzupełniające]

Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
a) zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
b) jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany - wybierany jest w w drugiej turze wyborów
c) Lord Szambelan zostanie odwołany przez Zgromadzenie Krajowe w związku z utratą aktywności lub rażącym łamaniem prawa Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji

Art. 7.
[Agitacja wyborcza]

Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. W przypadku naruszania obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej osoba przeprowadzająca wybory może złożyć wniosek do Prefektury Generalnej lub Trybunału Koronnego o ukaranie.

Art. 8.
[Protest wyborczy]

Każdy ma prawo zgłosić do przeprowadzającego wybory protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo.Przeprowadzający wybory wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do Trybunału Koronnego.

Art. 9.
[Unieważnienie wyborów]

W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek przeprowadzającego wybory, Trybunał Koronny może unieważnić wybory.

Art. 10.
[Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
2. Uchyla się Ustawę...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Santi Vilarte 16 maja 2020, o 13:04

Nie mam zastrzeżeń, jak dla mnie możemy przejść do głosowania
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Piotr Paweł I 16 maja 2020, o 14:30

Zarządzam głosowanie. Głosujemy ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
poprzez przeklejenie karty do głosowania.
Czas - od dziś do 18 bm (poniedziałek) włącznie.

/////////////////////////////////////

Filip I Gryf (AG866) [Król] 4
Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 - ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6
Gustaw Fryderyk von Hippogriff [baronet] 1
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Santi Vilarte 16 maja 2020, o 14:34

Filip I Gryf (AG866) [Król] 4
Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 - ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6 ZA
Gustaw Fryderyk von Hippogriff [baronet] 1

@JanuszekvHP @HochErik @AFvTD @GFvH
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Filip I Gryf 16 maja 2020, o 16:31

Filip I Gryf (AG866) [Król] 4 ZA
Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 - ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6 ZA
Gustaw Fryderyk von Hippogriff [baronet] 1
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez AFvTD 18 maja 2020, o 19:01

Filip I Gryf (AG866) [Król] 4 ZA
Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 - ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2 ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6 ZA
Gustaw Fryderyk von Hippogriff [baronet] 1
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy wyborczej

Postprzez Piotr Paweł I 19 maja 2020, o 11:01

Stwierdzam, że ustawa została przyjęta.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 


Powrót do Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość