Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Nowa Konstytucja Hasselandu

Moderator: Królestwo Hasselandu: władze

Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 14 maja 2018, o 12:20

Wysokie Zgromadzenie,

Musimy możliwie jak najszybciej przyjąć nową Konstytucję. Projekt mamy - trzeba nad nim popracować (zmieniłem tylko postanowienia końcowe, bo były one niezgodne z pozostałymi punktami). I liczę zarówno na głosy Obywateli KH, jak i na głos Księcia.

Konstytucja Królestwa Hasselandu [projekt]

Rozdział I KRÓLESTWO HASSELANDU

Art. 1. [Królestwo Hasselandu]
Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Art. 2 [Prawo]
Prawo Królestwa Hasselandu stanowią, w hierarchii ważności:
1) prawo Księstwa Sarmacji,
2) niniejsza konstytucja,
3) ustawy i dekrety krajowe,
4) umowy pomiędzy Hasselandem i zewnętrznymi podmiotami,
5) rozporządzenia Lorda Szambelana i organów władzy wykonawczej,
6) akty prawa miejscowego,
7) normy hasselandzkiego prawa zwyczajowego.

Rozdział II KRÓL

art. 3. [osoba Króla]
1. Królem Hasselandu jest Książę Sarmacji.
2. Król jest najwyższym reprezentantem Królestwa Hasselandu. Osoba Króla jest nietykalna.

Rozdział III LORS SZAMBELAN

art. 4. [zasady powoływania i uprawnienia]
1. Lord Szambelan jest przedstawicielem Króla Hasselandu i najwyższym organem administracji Królestwa Hasselandu.
2. Lord Szambelan wybierany jest na okres 4 miesięcy przez Zgromadzenie Obywateli spośród obywateli hasselandzkich. Zasady wyboru określa ustawa.
3. Lord Szambelan:
a) może wypełniać obowiązki urzędników państwowych i samorządowych, o ile są oni nieobecni, a ich zastępcy są nieobecni przez co najmniej 5 dni.
b) nadaje i pozbawia obywatelstwa hasselandzkiego; od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Senatu, którego decyzja jest ostateczna.
c) po po uzyskaniu opinii Senatu, nadaje hasselandzkie tytuły szlacheckie i arystokratyczne. W razie gdy szlachcic lub arystokrata dopuścił się zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa, po uzyskaniu opinii Senatu może pozbawić tytułu lub go obniżyć.
d) nadaje ordery i odznaczenia hasselandzkie, ustanowione przez Zgromadzenie Obywateli.
e) po konsultacjach z senatorami, dokonuje powszechnej wykładni ustaw.
f) kieruje Dworem Królewskim, będącym jego organem doradczym i pomocniczym.
4. Lorda Szambelana zastępuje Lord Steward, a w razie jego braku - Lord Protektor lub inny najwyższy rangą lord, a w przypadku jego braku - najwyższy rangą arystokrata hasselandzki.

Rozdział IV WŁADZA USTAWODAWCZA

art. 5 [Kongres]
Władzę ustawodawczą sprawuje Senat, a w przypadku zmiany Konstytucji także Zgromadzenie Obywateli.

art. 6 [Zgromadzenie Obywateli]
Zgromadzenie Obywateli stanowią wszyscy obywatele Królestwa. Zgromadzeniu przewodniczy Lord Protektor lub w razie jego braku Lord Szambelan albo osoba go zastępująca.


art. 7 [Senat]
1. Senatorami są wszyscy szlachcice hasselandzcy, przy czym książęta dysponują 4 głosami, diukowie i markizowie - 3 głosami, hrabiowie i baronowie - 2 głosami, a pozostała szlachta po 1 głosie. Senatowi przewodniczy Lord Protektor lub w razie jego braku Lord Szambelan albo osoba go zastępująca.
2. Obywatele nie będący szlachtą mają prawo brać udział w dyskusji nad projektami ustaw, a w głosowaniach jeden głos mają także odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis oraz Orderem Światła Księżyca.

art. 8 [procedura legislacyjna]
1. Inicjatywę ustawodawczą ma każdy obywatel.
2. Senat przyjmują ustawy zwykłą większością głosów.
3. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Lorda Szambelana. W razie niezatwierdzenia ustawy, Senat może większością 2/3 głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Lord Szambelan będzie musiał podpisać.

Rozdział V DWÓR KRÓLEWSKI

art. 12 [skład i uprawnienia]
1. Dwór Królewski jest najwyższą władzą wykonawczą w Królestwie Hasselandu.
2. Dwór Królewski składa się z Lorda Szambelana i pozostałych lordów.
3. Lordowie, w tym Lord Steward, będący zastępcą Lorda Szambelana, kierują działami administracji prowincjonalnej, określonymi przez Lorda Szambelana. Lordów powołuje Lord Szambelan, który określa też podlegające im działy administracji prowincjonalnej.

art. 13. [Lord Protektor]
1. Lord Protektor czuwa nad przestrzeganiem zasad działania szlachty hasselandzkiej, jest rzecznikiem praw obywateli hasselandzkich i rzecznikiem interesu hasselandzkiego.
2. Lord Protektor wybierany jest przez Senat spośród szlachty hasselandzkiej na okres 6 miesięcy. Lord Protektor w swych działaniach nie podlega Lordowi Szambelanowi.
3. W szczególności, Lord Protektor:
a) może upomnieć szlachcica, postępującego niegodnie lub w sposób zasadniczo niezgodny z interesem Królestwa Hasselandu,
b) może występować przed sądami w interesie obywateli hasselandzkich lub, w uzgodnieniu z Lordem Szambelanem, w obronie interesu hasselandzkiego,
c) ma prawo występowania do Dworu Królewskiego i lordów jako rzecznik praw obywateli hasselandzkich.

art. 14 [zastępowanie urzędników]
Każdy urzędnik władz wykonawczych w Królestwie Hasselandu może zostać zastąpiony, w razie nieobecności:
a) w pierwszej kolejności - przez swego zastępcę, o ile takowego posiada;
b) o ile nie posiada zastępcy, to przez swojego przełożonego, a jeśli to niemożliwe - także przez osobę, która mianowała jego przełożonego i jego zwierzchnika.

Rozdział VI PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

art. 15. [jednostki administracyjne]
Królestwo Hasseland obejmuje:
a) Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
b) terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolic a w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

art. 16. [samorządy]
Zasady funkcjonowania samorządów, Wicekrólestwa Vienbien i Wicekrólestwa Cyberii, są określone w oddzielnej ustawie.

art. 17 [stolica]
1. Stolicą Królestwa Hasselandu jest miasto Angemont.
2. Mer Angemont wybierany jest spośród obywateli hasselandzkich, mieszkańców Angemont. O ile nie sprawuje innego urzędu, wchodzi w skład Dworu Królewskiego jako Lord Konstabl.

VII OBYWATELSTWO HASSELANDU

art. 18 [obywatelstwo]
1. W Królestwie Hasselandu istnieje obywatelstwo hasselandzkie.
2. Ustawa może warunkować dopuszczenie do sprawowania wybranych funkcji w Królestwie Hasselandu od posiadania obywatelstwa hasselandzkiego, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem wyższego rzędu.
3. Król posiada obywatelstwo hasselandzkie z mocy prawa.

Rozdział VII PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 19 [przyrzeczenie]
1. Wszyscy wybierani urzędnicy przed objęciem urzędu podejmują uroczyste przyrzeczenie: “Uroczyście przyrzekam, że będę zgodnie z Konstytucją i najlepiej jak potrafię wykonywał wszystkie ciążące na mnie obowiązki, wierny wobec Króla, Lorda Szambelana i Narodu Hasselandzkiego”.

Art. 20 [zmiana Konstytucji]
Zmiana niniejszej Ustawy może nastąpić w drodze uchwały Senatu podjętej głosami przynajmniej 3/4 głosujących, przy minimum obecnych co najmniej 2/3 Senatorów, następnie zatwierdzonej przez Lorda Szambelana i Króla.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez RCA 14 maja 2018, o 12:30

Analizuję, jutro postaram się odnieść.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez Eddard Noqtern 17 maja 2018, o 07:36

Piotr Paweł I napisał(a):4. Lorda Szambelana zastępuje Lord Steward, a w razie jego braku - Lord Protektor lub inny najwyższy rangą lord, a w przypadku jego braku - najwyższy rangą arystokrata hasselandzki.


Tutaj powinno się moim zdaniem dokładnie zaznaczyć kto w jakiej kolejności. Ja bym zaproponował: Lord Steward -> Lordowie Niższej Rangi -> Lord Protektor

Piotr Paweł I napisał(a):art. 5 [Kongres]
Władzę ustawodawczą sprawuje Senat, a w przypadku zmiany Konstytucji także Zgromadzenie Obywateli.

art. 6 [Zgromadzenie Obywateli]
Zgromadzenie Obywateli stanowią wszyscy obywatele Królestwa. Zgromadzeniu przewodniczy Lord Protektor lub w razie jego braku Lord Szambelan albo osoba go zastępująca.


Po co zamieszczać coś, co funkcjonowałoby tylko po zmianie Konstytucji? Czy to ma sens?
Z jednej strony wprowadzając tylko i wyłącznie Senat jako ciało ustawodawcze odbierzemy wszelkie prawa nie-szlachcicom, obywatelom Hasselandu, zaproponuję więc pewną poprawkę:

art. 7 [Senat]
1. Senatorami są wszyscy szlachcice i zadeklarowani obywatele hasselandzcy, przy czym książęta dysponują 4 głosami, diukowie i markizowie - 3 głosami, hrabiowie i baronowie - 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.
2. Senatowi przewodniczy Lord Protektor lub w razie jego braku Lord Szambelan albo osoba go zastępująca.
3. Obywatele nie będący szlachtą, posiadający status obywatela od co najmniej 14 dniu mają prawo zadeklarować swoją chęć dołączenia do Senatu. Podania rozpatruje Lord Protektor.
4. Pozostali obywatele mają prawo brać udział w dyskusji nad projektami ustaw, ale nie w głosowaniach.
5. Dodatkowy głos mają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis oraz Orderem Światła Księżyca.


W następnym podpukncie również zaproponuję poprawkę, która sprawi, że zgłaszanie ustaw będzie trochę ciekawsze:

art. 8 [procedura legislacyjna]
1. Inicjatywę ustawodawczą ma Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor oraz co najmniej dwóch Senatorów lub trzech obywateli Hasselandu.
2. Senat przyjmują ustawy zwykłą większością głosów.
3. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Lorda Szambelana. W razie niezatwierdzenia ustawy, Senat może kwalifikowaną większością głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Lord Szambelan będzie musiał podpisać.


Proponowane 2/3 głosów to zdecydowanie za dużo - w moim przekonaniu Lord Szambelan byłby wtedy zbyt potężny mogąc blokować praktycznie wszystkie niepasujące mu ustawy.

W moim przekonaniu również kadencja LP powinna zostać skrócona do 4 miesięcy. Pół roku to zdecydowanie za długo.

2. Lord Protektor wybierany jest przez Senat spośród szlachty hasselandzkiej, obywateli Hasselandu od conajmniej 3 miesięcy, na okres 4 miesięcy. Lord Protektor w swych działaniach nie podlega Lordowi Szambelanowi.

I w ostatnim punkcie trochę bym ułatwił możliwość zmiany,

Art. 20 [zmiana Konstytucji]
Zmiana niniejszej Ustawy może nastąpić w drodze uchwały Senatu podjętej głosami przynajmniej 2/3 głosujących, przy minimum obecnych co najmniej 3/5, następnie zatwierdzonej przez Lorda Szambelana i Króla.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 17 maja 2018, o 14:48

Generalnie zgadzam się z tymi uwagami. I czekam na kolejne...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez RCA 17 maja 2018, o 14:52

Ja przepraszam za swoją zwłokę, ale ... klienci, kontrakty, realioza. Postaram się ogarnąć. Dajmy sobie parę dni.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez Seweryn 17 maja 2018, o 14:54

I liczę zarówno na głosy Obywateli KH, jak i na głos Księcia.


A obywatele sarmaccy mogą zgłaszać propozycje, czy jest to raczej niepożądane?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Seweryn
Trybunał Koronny
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez Iwan Pietrow 17 maja 2018, o 23:00

Większość uwag przedstawił Eddard. W związku z tym ze swojej strony mam jedną, dotyczącą art.8 ust. 3.

Wersja już poprawiona:

3. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Lorda Szambelana. W razie niezatwierdzenia ustawy, Senat może kwalifikowaną większością głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Lord Szambelan będzie musiał podpisać.

W jaki sposób można stwierdzić, że ustawa nie została zatwierdzona? Uważam, że warto tutaj określić, jak Lord Szambelan może nie przyjąć projektu, np. przez wyznaczenie okresu, w którym będzie mógł wyrazić swoją wolę w tej sprawie. Moja propozycja:

3. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Lorda Szambelana. W razie niezatwierdzenia ustawy w ciągu tygodnia lub wyrażenia sprzeciwu wobec zatwierdzenia ustawy przez Lorda Szambelana, Senat może bezwzględną większością głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Lord Szambelan będzie musiał podpisać.

Eddardzie, mniemam, że miałeś na myśli większość bezwzględną? Większość kwalifikowana musi być określona, czy to w postaci ułamków, czy procentów.
(-) Iwan Pietrow
Car Brodrii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez Eddard Noqtern 18 maja 2018, o 07:08

Tak dokładnie o to mi chodziło. Dzięki! ;)

Vizenay napisał(a): A obywatele sarmaccy mogą zgłaszać propozycje, czy jest to raczej niepożądane?


Myślę, że wypowiedzieć się nikt nie będzie zakazywać. :D
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez incisive 18 maja 2018, o 09:13

Vizenay napisał(a): A obywatele sarmaccy mogą zgłaszać propozycje, czy jest to raczej niepożądane?


Myślę, że wypowiedzieć się nikt nie będzie zakazywać. :D[/quote]

Technicznie rzecz biorąc Waści jest również obywatelem sarmackim. Więc właściwym pytaniem powinno być czy mogą zgłaszać propozycje osoby nie zamieszkałe w Hasselandzie.
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: Nowa Konstytucja Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 18 maja 2018, o 17:42

Oczywiście, jeśli mieszkańcy innych prowincji Sarmacji, czy też GiS, zechcą się wypowiedzieć - zapraszamy! Nad porządkiem obrad czuwa Premier.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Senat

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość