Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Regulamin Straży Marszałkowskiej

Miejsce prac Senatu Kościoła Diuczej Wiary

Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez Julian FER 1 lut 2019, o 16:24

Pierwszy Senatorze!
Jaśnie Oświeceni Senatorowie!
Bracia i Siostry w Powadze!
Szanowni Kandydaci!


W związku z tym, że nabór do Straży Marszałkowski został ogłoszony, a regulamin z dnia 20 grudnia nie został jeszcze zatwierdzony wnoszę o jego zatwierdzenie, przedstawienie uwag lub innych regulacji ku powadze. Swoje własne ostatnie poprawki dla odróżnienia od poprzedniej wersji zaznaczyłem kolorem czerwonym

Regulamin
Straży Marszałkowskiej
Kościoła Diuczej Wiary


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1

1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Straży Marszałkowskiej Kościoła Diuczej Wiary zwanej dalej "Strażą", która jest umundurowaną i uzbrojoną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony powagi Kościoła, a tajkże określa jej przeznaczenie, zadania i organizację.

§ 2

1. Straż Marszałkowska stanowi zbrojne ramię Kościoła Diuczej Wiary, które zapewnia bezpieczeństwo Marszałkowi Senatu, Arcysenatorom, Senatorom, strzeże grawitariów, miejsc kultu, pełni warty przy grobie proroka, podczas nadiuczeństw, Soboru i obrad Senatu.
2. Straż podlega Marszałkowi Senatu, który jest spadkobiercą tronu Strzałowego i godności Pierwszego Senatora.
3. Nazwa „Straż Marszałkowska Kościoła Diuczej Wiary” przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w § 1.
4. Terenem działania Straży jest Księstwo Sarmacji, a jej Kwatera Główna mieści się w Czarnolesie.
5. Pomocnicze jednostki organizacyjne i posterunki lokalizowane są w miejscach gdzie Kościół lokuje swe Senactwo, Diukanat, ordynariat polowy lub inne komórki organizacyjne.

Rozdział 2
Zadania


§ 3

1. Do zadań Straży należy:
1) ochrona terenów, obiektów i urządzeń, o których mowa w § 2, będących w zarządzie Kościoła;
2) zapewnienie, w zakresie niezastrzeżonym dla Książęcych Sił Zbrojnych, bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach i w obiektach, o których mowa w pkt. 1, oraz w miejscach odbywania posiedzeń Kościoła Diuczej Wiary i Straży;
3) kontrola uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz nadzór nad wydanymi uprawnieniami do przebywania na tych terenach i w tych obiektach, a także zapewnienie tam porządku;
4) wykonywanie zarządzeń porządkowych Pierwszego Senatora;
5) konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów;
6) udział w wykonywaniu zadań reprezentacyjnych, w szczególności w czasie wizyt oraz w asystach honorowych.

2. W celu zapewnienia ochrony obiektów i osób Straż bieżąco realizuje czynności porządkowo-ochronne, a w szczególności:
1) planuje sposoby zabezpieczenia obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1;
2) planuje sposoby zabezpieczenia osób oraz możliwości ich ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia, w zakresie niezastrzeżonym dla Książęcych Sił Zbrojnych;
3) rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia;
4) zapobiega powstawaniu zagrożeń;
5) koordynuje realizację działań ochronnych;
6) wykonuje bezpośrednią ochronę;
7) zabezpiecza obiekty;
8) doskonali metody pracy;
9) planuje wspólnie z przedstawicielami Książęcych Sil Zbrojnych sposoby i metody współdziałania w sytuacjach potencjalnych zagrożeń.


Rozdział 3
Służba


§ 4

1. W zakresie swoich zadań Straż wykonuje czynności administracyjno-porządkowe, reprezentacyjne oraz podejmuje działania profilaktyczne nakazane przez Komendanta, który bezpośrednio podlega Pierwszemu Senatorowi jako jej zwierzchnikowi.
2. Na czas swojej nieobecności komendant może powierzyć realizację swoich obowiązków innemu funkcjonariuszowi Straży lub zwrócić się do Pierwszego Senatora o wyznaczenie zastępcy.
3. Komendant Straży jest uprawniony do:
1) wydawania rozkazów i poleceń wszystkim funkcjonariuszom Straży;
2) prowadzenia naboru do służby;
3) zapewnienia bezpieczeństwa;
3) 4) mianowania i awansowania na wyższe stanowiska funkcjonariuszy na wyższe stopnie z wyjątkiem powołania do służby i nadania stopni oficerskich;
4) 5) organizacji posterunków i wart honorowych, a także zabezpieczenia Świąt i uroczystości Kościoła wymienionych w statucie Kościoła;
6) wydawania rozkazów personalnych;
7) wydawania rozkazów w sprawie stopni, umundurowania, wyposażenia, uzbrojenia oraz w innych sprawach wynikających z pisemnego upoważnienia Marszałka Senatu.

4.Członkiem Straży może zostać każdy wierny Kościoła Diuczej Wiary.
5.Stopnie i funkcje:

1) Korpus szeregowych funkcjonariuszy:
a) Terminator jako osoba przygotowująca się do służby na rzecz Kościoła, pozostający na terminie tj. w okresie rekrutacyjnym i bez przydziału do stanowiska służbowego;
b)Strażnik jako funkcjonariusz z przydziałem.

2) Korpus podoficerski funkcjonariuszy:
a) Regimentarz jako dowódca posterunku Terminatorów lub Strażników;
b) Starszy Regimentarz - dowódca placówki.

3) Korpus oficerski funkcjonariuszy:
a) Porucznik - dowódca kompanii Senactwa, Diukanatu lub ordynariatu polowego;
b) Kapitan - komendant straży Dowódca Straży Marszałkowskiej.

Rozdział 5
Przepisy końcowe i przejściowe

1. Pełniącego obowiązki Dowódcę Straży Marszałkowskiej uważa się za powołanego zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5.
2. Marszałek Senatu według własnego uznania awansuje Dowódcę Straży Marszałkowskiej zgodnie z przyjętym dla funkcjonariuszy straży systemem stopni, z zastrzeżeniem minimalnej różnicy jednego stopnia dowódcy w stosunku do jego podwładnych


PS: W związku z trwającym naborem wnoszę o rozpatrzenie sprawy w trybie pilnym gdyż chętni czekają!

(-) Julian mar. Fer at Atera
Dowódca Straży Marszałkowskiej
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez piwniczak 1 lut 2019, o 19:10

Jaśnie Wielmożny Dowódco,

pozwoliłem sobie projekt wydzielić i przenieść pod obrady Senatu, a dyskusję do Sali Kuluarowej.

Proszę o uzupełnienie projektu o uzasadnienie (zwłaszcza ostatnich poprawek).

Po uzupełnieniu projektu proszę uważać debatę za otwartą przez kolejne trzy dni od tego momentu (więc jeśli nastąpi to dzisiaj, to debata potrwa do poniedziałku 4 lutego włącznie).
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez Julian FER 2 lut 2019, o 12:35

Pierwszy Senatorze!
Jaśnie Oświeceni Senatorowie!
Bracia i Siostry w Powadze!


Uzasadnienie do projektu Regulaminu Straży Marszałkowskiej Kościoła Diuczej Wiary, którą w dalszym uzasadnieniu pozwolę sobie nazwać po prostu "strażą" przedstawię w kilku punktach odnoszących się do pierwotnej wersji projektu jak i do ostatnich poprawek.

1. Obecnie brak regulacji prawnych związanych z podstawowymi zasadami pełnienia służby przez tych funkcjonariuszy oraz ich awansu w hierarchii tej organizacji. Owszem można iść na żywioł i obejść się bez regulaminu, bez zbędnej biurokracji, ale i bez dodatkowej aktywności, którą ta biurokracja generuje.
2. W regulaminie określone jest przeznaczenie straży oraz jej podległość i teren działania.
3. Ponadto w regulaminie określone są zadania i obowiązki dla samej formacji jak i jej Komendanta oraz podstawowy obszar działania funkcjonariuszy straży.
4. Dodanie możliwości wydawania rozkazów personalnych to określenie dokumentu,w którym regulowane są sprawy związane z powołaniem do służby oraz rozkazy regulujące dalszy przebieg tej służby w stosunku do funkcjonariuszy, który obejmuje zmiany stanowisk w całym okresie służby jak i zwolnienie z tej służby.
5. Rozkazy w sprawach służą Komendantowi do regulacji bieżącej służby w straży, a regulacja dotycząca pisemnego upoważnienia, które wydaje Marszałek Senatu ma być tzw. "hamulcem bezpieczeństwa" dla zachowania należytej powagi. Przykładem możne być bieżące wprowadzanie wzorów umundurowania i stopni funkcjonariuszy, co może być realizowane w kilku wariantach, a ja skupię się na dwóch podstawowych:

1) Wariant I - Komendant nie posiada upoważnienia Marszałka Senatu, wiec zanim wyda np. "Rozkaz Komendanta w sprawie stopni i umundurowania Straży Marszałkowskiej Kościoła Diuczej Wiary z dnia ....." to musi uzgodnić w miejscu publicznym, Poczcie Konnej lub innym miejscu wskazanym przez Marszałka Senatu jego treść, a po uzyskaniu jego zgody publikuje ten rozkaz w miejscu publicznym kościoła, które jest przeznaczone dla straży.
2) Wariant II - Komendant posiada upoważnienie Marszałka Senatu, wiec posiada właściwy poziom powagi i zaufania do wydania np. "Rozkazu Komendanta w sprawie stopni i umundurowania Straży Marszałkowskiej Kościoła Diuczej Wiary z dnia ....." i wydaje go samodzielnie w miejscu publicznym kościoła, które jest przeznaczone dla straży.

6. Regulacje, o których mowa w pkt. 5 nie oznaczają tego, że dany rozkaz nie możne podlegać uzgodnieniom z innymi członkami naszej społeczności np. na forum KDW.
7. Wkradła się nieścisłość w nazewnictwie przedstawiciela straży tj. występuje określenie Dowódca Straży Marszałkowskiej i Komendant Straży, co musiałem przeoczyć. Skoro w akcie mianowania i w instytucji kościoła stoi, że to dowódca to tak winno być napisane (przepraszam, ale to chyba naleciałość z KGB).
8. Punkt 1 z przepisów końcowych i przejściowych chyba nie wymaga uzasadnienia (tak mi się wydaje).
9. Awans dla dowódcy straży. Dla mnie to jedna z ważniejszych spraw, którą wstępnie omówię na przykładzie, bo może znajdzie się osoba, która wykombinuje jakiś "złoty środek" tj. rozwiązanie tematu, który nie jest taki prosty.

1) Awansowanie dowódcy straży na kapitana tj. na najwyższy stopień w straży rodzi taki problem, że osoba ma nadany stopień kapitana i w chwili rezygnacji ze stanowiska ten stopień zachowuje. Przy ponownym przyjęciu do straży moze się okazać, że będzie już kilku kapitanów.
2) Pozbawienie odchodzącego dowódcę stopnia kapitana w chwili złożenia rezygnacji powoduje to, że przy ponownym przyjęciu do straży karierę zaczyna od zera, gdy pozostali tj. na przykład jego byli podwładni, którzy startowali od zera będą już po awansach..
3) Pomysł określony w pkt. 2 rozdziału 5 by dowódca dostawał o jeden stopień wyższy niż jego potencjalni podwładni (w chwili obecnej był by to drugi stopień tj. strażnik kłóci się z § 4 pkt. 3 lit. b gdzie w projekcie powyżej jest określony stopień dla Dowódcy Straży Marszałkowskiej, a poniżej wskazany stopień dowódcy traktowany jest jako stopień docelowy.

10. Biorąc powyższę pod uwagę poniżej uzasadnienia jeszcze raz przedstawię jednolity tekst projektu regulaminu.

Regulamin
Straży Marszałkowskiej
Kościoła Diuczej Wiary


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Straży Marszałkowskiej Kościoła Diuczej Wiary zwanej dalej "Strażą", która jest umundurowaną i uzbrojoną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony powagi Kościoła, a tajkże określa jej przeznaczenie, zadania i organizację.

§ 2

1. Straż Marszałkowska stanowi zbrojne ramię Kościoła Diuczej Wiary, które zapewnia bezpieczeństwo Marszałkowi Senatu, Arcysenatorom, Senatorom, strzeże grawitariów, miejsc kultu, pełni warty przy grobie proroka, podczas nadiuczeństw, Soboru i obrad Senatu.
2. Straż podlega Marszałkowi Senatu, który jest spadkobiercą tronu Strzałowego i godności Pierwszego Senatora.
3. Nazwa „Straż Marszałkowska Kościoła Diuczej Wiary” przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w § 1.
4. Terenem działania Straży jest Księstwo Sarmacji, a jej Kwatera Główna mieści się w Czarnolesie.
5. Pomocnicze jednostki organizacyjne i posterunki lokalizowane są w miejscach gdzie Kościół lokuje swe Senactwo, Diukanat, ordynariat polowy lub inne komórki organizacyjne.

Rozdział 2
Zadania


§ 3

1. Do zadań Straży należy:
1) ochrona terenów, obiektów i urządzeń, o których mowa w § 2, będących w zarządzie Kościoła;
2) zapewnienie, w zakresie niezastrzeżonym dla Książęcych Sił Zbrojnych, bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach i w obiektach, o których mowa w pkt. 1, oraz w miejscach odbywania posiedzeń Kościoła Diuczej Wiary i Straży;
3) kontrola uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz nadzór nad wydanymi uprawnieniami do przebywania na tych terenach i w tych obiektach, a także zapewnienie tam porządku;
4) wykonywanie zarządzeń porządkowych Pierwszego Senatora;
5) konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów;
6) udział w wykonywaniu zadań reprezentacyjnych, w szczególności w czasie wizyt oraz w asystach honorowych.

2. W celu zapewnienia ochrony obiektów i osób Straż bieżąco realizuje czynności porządkowo-ochronne, a w szczególności:
1) planuje sposoby zabezpieczenia obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1;
2) planuje sposoby zabezpieczenia osób oraz możliwości ich ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia, w zakresie niezastrzeżonym dla Książęcych Sił Zbrojnych;
3) rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia;
4) zapobiega powstawaniu zagrożeń;
5) koordynuje realizację działań ochronnych;
6) wykonuje bezpośrednią ochronę;
7) zabezpiecza obiekty;
8) doskonali metody pracy;
9) planuje wspólnie z przedstawicielami Książęcych Sil Zbrojnych sposoby i metody współdziałania w sytuacjach potencjalnych zagrożeń.


Rozdział 3
Służba


§ 4

1. W zakresie swoich zadań Straż wykonuje czynności administracyjno-porządkowe, reprezentacyjne oraz podejmuje działania profilaktyczne nakazane przez swojego Dowódcę, który bezpośrednio podlega Pierwszemu Senatorowi jako jej zwierzchnikowi.
2. Na czas swojej nieobecności Dowódca może powierzyć realizację swoich obowiązków innemu funkcjonariuszowi Straży lub zwrócić się do Pierwszego Senatora o wyznaczenie zastępcy.
3. Dowódca Straży jest uprawniony do:
1) wydawania rozkazów i poleceń wszystkim funkcjonariuszom Straży;
2) prowadzenia naboru do służby;
3) zapewnienia bezpieczeństwa;
4) mianowania i awansowania na wyższe stanowiska funkcjonariuszy na wyższe stopnie z wyjątkiem powołania do służby i nadania stopni oficerskich;
5) organizacji posterunków i wart honorowych, a także zabezpieczenia Świąt i uroczystości Kościoła wymienionych w statucie Kościoła;
6) wydawania rozkazów personalnych;
7) wydawania rozkazów w sprawie stopni, umundurowania, wyposażenia, uzbrojenia oraz w innych sprawach wynikających z pisemnego upoważnienia Marszałka Senatu.

4.Członkiem Straży może zostać każdy wierny Kościoła Diuczej Wiary.
5.Stopnie i funkcje:

1) Korpus szeregowych funkcjonariuszy:
a) Terminator jako osoba przygotowująca się do służby na rzecz Kościoła, pozostający na terminie tj. w okresie rekrutacyjnym i bez przydziału do stanowiska służbowego;
b)Strażnik jako funkcjonariusz z przydziałem.

2) Korpus podoficerski funkcjonariuszy:
a) Regimentarz jako dowódca posterunku Terminatorów lub Strażników;
b) Starszy Regimentarz - dowódca placówki.

3) Korpus oficerski funkcjonariuszy:
a) Porucznik - dowódca kompanii Senactwa, Diukanatu lub ordynariatu polowego;
b) Kapitan - docelowy stopień Dowódcy Straży Marszałkowskiej.

Rozdział 5
Przepisy końcowe i przejściowe

1. Pełniącego obowiązki Dowódcę Straży Marszałkowskiej uważa się za powołanego zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5.
2. Marszałek Senatu według własnego uznania awansuje Dowódcę Straży Marszałkowskiej zgodnie z przyjętym dla funkcjonariuszy straży systemem stopni, z zastrzeżeniem minimalnej różnicy jednego stopnia dowódcy w stosunku do jego podwładnych


(-) Julian mar. Fer at Atera
Dowódca Straży Marszałkowskiej
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez piwniczak 28 mar 2019, o 20:50

Wasza Poważność Marszałku Senatu,
Wasze Ekscelencje Wielce Przepoważni Arcysenatorowie,
Wasze Eminencje Przepoważni Senatorowie,
Poważni Bracia i Siostry w Powadze
,

co prawda pierwsze czytanie już się odbyło, ale raczej niejawnie, więc ponawiam pierwsze czytanie. Potrwa ono do niedzieli włącznie. Potem zagłosujemy nad ewentualnymi poprawkami i całością projektu.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez Laurẽt 28 mar 2019, o 21:31

Pierwszy Senatorze,
Bracia Senatorzy,


ogólnie uwag nie mam. Sprawa trochę przeleżała, więc myślę, iż trzeba ten temat rychło sfinalizować i rozpocząć nabór.

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Arcysenator Almery, Ciuad de Bravo i całego Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez Julian FER 29 mar 2019, o 15:16

Pierwszy Senatorze!
Jaśnie Oświeceni Senatorowie!
Bracia i Siostry w Powadze!


Nie wnoszę autopoprawek do projektu.


(-) Julian mar. Fer at Atera
Dowódca Straży Marszałkowskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez piwniczak 4 kwi 2019, o 23:32

Wasza Poważność Marszałku Senatu,
Wasze Ekscelencje Wielce Przepoważni Arcysenatorowie,
Wasze Eminencje Przepoważni Senatorowie,
Poważni Bracia i Siostry w Powadze
,

projekt widać nie wzbudza zastrzeżeń, więc przejdźmy do głosowania. Potrwa ono do niedzieli włącznie. Prawo głosu mają wyłącznie Senatorowie.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez Laurẽt 5 kwi 2019, o 05:27

Pierwszy Senatorze,
Bracia Senatorzy,


głosuję ZA.

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Arcysenator Almery, Ciuad de Bravo i całego Baridasu
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez Helwetyk 5 kwi 2019, o 10:41

Pierwszy Senatorze,
Bracia Senatorzy!

Oddaję głos za przyjęciem Regulaminu Straży Marszałkowskiej Kościoła Diuczej Wiary.

Obrazek

A R C Y S E N A T O R   S C L A V I N I I   I   E L D O R A T U
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Regulamin Straży Marszałkowskiej

Postprzez leszcz 5 kwi 2019, o 11:48

Jego Poważaność,
Jaśnie Oświeceni, Przepoważni Arcysenatorowie i Senatorowie,
Bracia i Siostry w Powadze,

przychylam się przyjęciu Regulaminu Straży Marszałkowskiej Kościoła Diuczej Wiary. Niech prowadzi was Powaga! △
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron