Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Statutu Senatu

Miejsce prac Senatu Kościoła Diuczej Wiary

Projekt Statutu Senatu

Postprzez piwniczak 11 maja 2018, o 14:14

Siostry i Bracia w Powadze!

zjadłwszy obfite śniadanie i zdrzemnąwszy się chwilkę, przedkładam Wam projekt Statutu Kościoła Diuczej Wiary. Z racji tego, że jest, co najmniej obszerny, to prosiłbym w swoich wypowiedziać jasno zaznaczać, do którego artykułu się odnosicie. Będzie to później o wiele prościej porządkować i włączać do projektu. Zapewne większość uwag będę przyjmował w formie autopoprawki, a resztę będziemy głosować w trakcie. Nie oznaczam końcowego terminu, więc wszystko zależy od tego jak długo potrwa debata. Proszę się nie krępować. To tylko baza do dyskusji i modelowania przyszłości Kościoła. Gorąco zachęcam do aktywnego udziału w debacie. Gdyby jakiś temat wydał się szczególnie interesujący, postaram się go wydzielić do osobnego wątku, żeby ułatwić odbiór.

A oto i projekt:

Statut Kościoła Diuczej Wiary

Tak jak dzwon bez serca nie może brzmieć i to serce go dopełnia, i czyni dzwonem, tak człowiek bez Powagi jest niczym i dopiero Powaga czyni go człowiekiem. Przeto misją Kościoła Diuczej Wiary jest pomóc ludziom zmierzać ścieżką Powagi ku jej wiecznej postaci.


Art. 1 [Kościół Diuczej Wiary]

 1. Kościół Diuczej Wiary jest wspólnotą wyznaniową, głoszącą zasady wiary i życia określane mianem grawitaryzmu.
 2. Kościół działa na obszarze całego Pollinu, niosąc słowa Proroka pośród lud prosty i upadający wszelkich stanów.

Art. 2 [Senat]

 1. Najwyższą władzą Kościoła Diuczej Wiary jest Senat, który stanowi doczesną manifestację Senatu Wiecznego i z którego wszelka Powaga pochodzi.
 2. Senatowi przewodzi Marszałek Senatu.
 3. W skład Senatu wchodzą Arcysenatorzy oraz Senatorzy.
 4. Senat, pod wodzą Marszałka lub osoby przezeń z grona Senatu wskazanej, w sprawach następujących rozstrzyga o:
  1. wykluczeniu z grona wiernych, z wyłączeniem Senatorów, za występki przeciw Powadze i Kościołowi, na wniosek lub własnej inicjatywy,
  2. przyjmuje w poczet Diuków Kościoła i grono miłych Powadze,
  3. dystrybucji środków Kościoła,
  4. organizacji Soboru,
  5. prowadzeniu misji diukpasterskich,
  6. zawiązaniu diukanatu na terenach objętych misją diukpasterską.

  Art. 3 [Wierni]

  1. Status wiernego Kościoła Diuczej Wiary uzyskać może każdy, kto następującymi słowy „wielbię Powagę Senatu, wyznaję Diuków obcowanie, i oczekuję Powagi Wiecznej” wyzna swą wiarę i wyrzeknie innych religii. Dokonać tego można poprzez stronę internetową Kościoła, bądź przed obliczem Marszałka Senatu, Arcysenatora lub dwóch Senatorów.
  2. Każdy wierny Kościoła Diuczej wiary ma prawo raz w roku, podczas uroczystości z okazji obchodów wybranego święta kościelnego, prosić o odpuszczenie niepowag.
  3. Każdy wierny ma prawo i obowiązek wspierać finansowo instytucję Kościoła w miarę swoich możliwości.
  4. Każdy wierny ma prawo i obowiązek przywdziewać regulaminową szatę liturgiczną uczestnicząc w nadiuczeństwie.
  5. Regulaminowa szata liturgiczna ma postać białej, na którą nałożona jest czerwona peleryna ze złotymi lamówkami i orłem senackim złotem wyszytym. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 4 [Senatorzy]

  1. Senatorem może zostać wierny Kościoła tytuł szlachecki lub arystokratyczny posiadający, którego Powaga jest nieposzlakowaną, a on sam zamieszkuje co najmniej trzy miesiące diecezję lub dekanat, który w swą opieką chce objąć.
  2. Senatorów wybiera się podczas Soborów na drodze głosowania zwykłą większością głosów.
  3. Senatora namaszcza Marszałek Senatu.
  4. Senator ma obowiązek opublikować miesięcznie co najmniej jeden tekst w instytucji Kościoła.
  5. Senator ma obowiązek brać udział w obradach Senatu.
  6. Senator ma obowiązek swoimi czynami oraz zachowaniem budować w wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
  7. Szatą Senatorską jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku.Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 5 [Arcysenatorzy]

  1. Arcysenatora mianuje z grona Senatorów Marszałek Senatu.
  2. Arcysenator ma te same prawa i obowiązki co Senator.
  3. Szatą Arcysenatorsą jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku oraz złoty trójkąt na szyi. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 6 [Marszałek Senatu]

  1. Marszałek Senatu jest spadkobiercą tronu Strzałowego i godności Pierwszego Senatora.
  2. Marszałkiem Senatu może zostać wierny Kościoła tytuł arystokratyczny diuka posiadający, który od co najmniej pół roku przynależy do Kościoła.
  3. Marszałka Senatu wybiera się podczas Soboru na drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
  4. Marszałek Senatu ma obowiązek przewodniczyć obradom Senatu.
  5. Marszałek Senatu ma obowiązek swymi czynami oraz zachowaniem budować u wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
  6. Marszałek jest gwarantem Powagi Kościoła, przeto w sytuacjach najwyższej Powagi dopuszczone jest podniesienie przez niego weta absolutnego.
  7. Marszałek Senatu rozstrzyga w kwestiach spornych lub niezdefiniowanych dotyczących wszystkich aspektów Kościoła.
  8. Szatą Marszałka Senatu jest alba, stuła przewieszona przez szyję oraz złoty trójkąt. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 7 [Konferencja Episkopatu Sarmacji]

  1. Konferencja Episkopatu Sarmacji to instytucja zrzeszająca Senatorów Księstwa Sarmacji oraz podległe im jednostki administracyjne.
  2. Konsystorz obejmuje swoim zasięgiem całą Prowincję lub Kraj Korony, a w jego skład wchodzą arcysenactwa i senactwa.
  3. Arcysenactwem jest senactwo prowadzone przez Arcysenatora przewodzącego Konsystorzowi.
  4. Ordynariat polowy to umowna jednostka organizacyjna obejmująca wszystkie tereny, na których szerzona jest dopiero Diucza Wiara i niesiona Powaga. Na każdym z tych terenów otwierany będzie Diukanat.
  5. Konsystorz Baridasu obejmuje swym terenem całe Królestwo Baridasu.
  6. Konsystorz Starosarmacji obejmuje swym terenem całą Starosarmację.
  7. Konsystorz Sclavinii obejmuje swym terenem całą Sclavinię.
  8. Konsystorz Teutonii obejmuje swym terenem całą Sclavinię.

  Art. 8 [Kongregacje]

  1. Przy Senacie funkcjonują następujące kongregacje:
   1. Kongregacja Nauki Powagi, która zajmuje się rozstrzyganiem zagadnień związanych z Powagą, wykładnią Pism oraz decydowaniem o kanoniczności tekstów apokryficznych.
   2. Kongregacja ds. Kultu Diuczego i Dyscypliny Senatu, która opracowuje teksty pieśni, modlitw, akceptuje propozycje tychże pochodzące od wiernych i włącza je do kanonu, opracowuje diuczał, modlitewnik, księgę pieśni.
  2. Członkiem Kongregacji może zostać członek Kościoła posiadający co najmniej tytuł szlachecki.
  3. Kongregacja składa się z Marszałka Senatu oraz trzech członków powoływanych przez Sobór.

  Art. 9 [Komisja diukifikacyjna]

  1. Komisja opracowuje dokumenty na temat kandydatów do włączenia do grona Diuków Kościoła lub miłych Powadze
  2. Komisja prezentuje swoje ustalenia przed Senatem podczas procesu diukifikacyjnego.
  3. Komisja składa się z dwóch członków powoływanych przez Sobór.

  Art. 10 [Straż Marszałkowska]

  1. Straż Marszałkowska stanowi zbrojne ramię Kościoła Diuczej Wiary, które zapewnia bezpieczeństwo Marszałkowi Senatu, Arcysenatorm, Senatorom, pełni warty przy grobie proroka, podczas nadiuczeństw, Soboru i obrad Senatu.
  2. Członkiem Straży Marszałkowskiej może zostać każdy wierny Kościoła Diuczej Wiary.
  3. Marszałek Senatu mianuje członków Straży i wybiera spośród nich Dowódcę Straży, który zawiaduje jednostką.

  Art. 11 [Sobór]

  1. Sobór zwoływany jest przez Senat na drodze głosowania.
  2. Uczestnikiem Soboru może zostać każdy wierny Kościoła z tytułem szlacheckim lub wyższym, który w stosownym terminie dokonał zapisu na Sobór.
  3. Wszelkie głosowania rozstrzygane są większością zwykłą, z pominięciem wyboru Marszałka Senatu.

  Art. 12 [Święta i Grawitaria]

  1. Ustanawia się następujące święta kościelne:
   1. Dzień Urodzin Proroka - 15 czerwca,
   2. Dzień Strzała z Duppy - 3 września,
   3. Dzień Śmierci Proroka - 19 listopada.
  2. Ustanawia się następujące miejsca szczególnej Powagi, zwane grawitariami:
   1. grób Proroka w Duppie,
   2. historyczna siedziba Senatu w Almerze.

  Art. 13 [Kalendarz liturgiczny]

  1. Wydziela się następujące okresy w kalendarzu liturgicznym:
   1. Okres Zwykły - od 15 czerwca do 2 września,
   2. Okres Proroczy - od 3 września do 18 listopada,
   3. Okres Powagi - od 19 listopada do 14 czerwca.
  2. Lata liturgiczne liczy się w cyklach od początku Okresu Zwykłego do końca Okresu Powagi, począwszy od 15 czerwca 1785 roku.
  3. Tygodnie poszczególnych okresów liczy się w ten sposób, że pierwszym tygodniem danego okresu jest ten, w którym zawiera się dzień rozpoczynający dany okres.


Łącząc wyrazy Powagi,
Obrazek
Krzysztof Czuguł-Chan
Pierwszy Senator Kościoła Diuczej Wiary
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez leszcz 11 maja 2018, o 15:01

Wasza Poważaność,
Eminencje, Ekscelencje,
Siostry i Bracia w Powadze,

Wszystkim Diukom niech będą dzięki za ten pełen Powagi projekt. Prorok uczy jednak, że świat spełnia się w swym dążeniu do doskonałości, które jako takie jest nieskończone. Dlatego ośmielam się przedstawić garść, właściwie głównie technicznych, uwag do projektu tego Poważnego dokumentum.

Art. 7 pkt 8. powinno być: obejmuje Teutonię.

Art. 8. Czy rozumieć należy, że na czele każdej kongregacji stoi Marszałek Senatu? Mam także obawy o to, czy kompetencje obu kongregacji się nie nakładają. Chodzi mi konkretnie o "kanoniczność tekstów apokryficznych", która, kierując się logiką, byłaby w kompetencji Kongregacji Kultu Diuczego, która pismami właśnie się zajmuje. Może właściwe byłoby rozważyć, jakie zadania i ew. problemy do rozwiązania stoją przed Kościołem, a następnie przyporządkować je odpowiednio kongregacjom?
Rozważyłbym także wpisanie do statutu Świętej Kongregacji Inkwizycji Gellońskiej i Powszechnej, w skrócie Gellońskiej Inkwizycji, może jako wykonawczego organu którejś z kongregacji? Mam świadomość, że powołujemy też Straż Marszałkowską. Może ta ostatnia pilnować będzie grawitariów i innych miejsc kultu i Kościoła, a Inkwizycja działać wśród niepoważników, jako forma kontrwywiadu?

Art. 12. Rozważyłbym uwzględnienie w kalendarzu świąt powszechnie obchodzonych w tzw. realu, tj. tzw. świąt bożonarodzeniowych i świąt wielkanocnych. Oczywiście nie jako wiodących, ale stosowne obrządki, rytuały i życzenia w tych dniach, często wolnych, z pewnością wzmocnią Powagę w sercach ludu.

Chętnie dokonam też korekty ostatecznej wersji tekstu.

Dziękuję za głos i liczę na Poważne obrady.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez Jego Nieaktywność 12 maja 2018, o 19:07

Wasza Poważaność,
Bracia i Siostry w Powadze,

Poważne Diuk zapłać za publikację tego cudownego projektu Statutu.

Mam podobne uwagi co Jaśnie Oświecony Diuk Henryk von Thorn-Leszczyński. Chciałbym jednak jeszcze zaproponować zmianę nazwy urzędu z "Marszałka Senatu" na "Pierwszego Senatora". Nowa nazwa ma w mojej skromnej opinii bardziej Poważne brzmienie i będzie bardziej oryginalna, gdyż jest w Sarmacji już 2 Marszałków Senatu - Sclavinii i Teutonii.
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez piwniczak 13 maja 2018, o 22:42

Proszę wybaczyć późne odpowiedzi, ale kontemplowaliśmy tego weekendu dosyć intensywnie.

leszcz napisał(a):Art. 7 pkt 8. powinno być: obejmuje Teutonię.

Tak, stanowczo. Klątwa Kopiego-Pasta.

leszcz napisał(a):Art. 8. Czy rozumieć należy, że na czele każdej kongregacji stoi Marszałek Senatu? Mam także obawy o to, czy kompetencje obu kongregacji się nie nakładają. Chodzi mi konkretnie o "kanoniczność tekstów apokryficznych", która, kierując się logiką, byłaby w kompetencji Kongregacji Kultu Diuczego, która pismami właśnie się zajmuje. Może właściwe byłoby rozważyć, jakie zadania i ew. problemy do rozwiązania stoją przed Kościołem, a następnie przyporządkować je odpowiednio kongregacjom?

Nie stoi, po prostu wchodzi w skład.

Co do kongregacji — postaram się to lepiej ubrać w słowa, bo faktycznie trochę to zazębia.

Tak, kongregacje powinny odpowiadać żywotnim potrzebom Kościoła, więc taka analiza, może w osobnym wątku, byłaby jak najbardziej wskazana.

leszcz napisał(a):Rozważyłbym także wpisanie do statutu Świętej Kongregacji Inkwizycji Gellońskiej i Powszechnej, w skrócie Gellońskiej Inkwizycji, może jako wykonawczego organu którejś z kongregacji? Mam świadomość, że powołujemy też Straż Marszałkowską. Może ta ostatnia pilnować będzie grawitariów i innych miejsc kultu i Kościoła, a Inkwizycja działać wśród niepoważników, jako forma kontrwywiadu?

O tak, zaprawdę mówi przez Was Powaga.

leszcz napisał(a):Art. 12. Rozważyłbym uwzględnienie w kalendarzu świąt powszechnie obchodzonych w tzw. realu, tj. tzw. świąt bożonarodzeniowych i świąt wielkanocnych. Oczywiście nie jako wiodących, ale stosowne obrządki, rytuały i życzenia w tych dniach, często wolnych, z pewnością wzmocnią Powagę w sercach ludu.

Gdybyście byli gotowi opracować takowe, to jestem jak najbardziej za.

leszcz napisał(a):Chętnie dokonam też korekty ostatecznej wersji tekstu.

Liczę na to.

Vizenay napisał(a):Mam podobne uwagi co Jaśnie Oświecony Diuk Henryk von Thorn-Leszczyński. Chciałbym jednak jeszcze zaproponować zmianę nazwy urzędu z "Marszałka Senatu" na "Pierwszego Senatora". Nowa nazwa ma w mojej skromnej opinii bardziej Poważne brzmienie i będzie bardziej oryginalna, gdyż jest w Sarmacji już 2 Marszałków Senatu - Sclavinii i Teutonii.

Tu należy tę kwestię wyjaśnić — Marszałek Senatu jest tytułem funkcyjnym (tj. papież), z kolei Pierwszy Senator jest tytułem duchowym (tj. ojciec święty). Do tego można dodać Diuka Duppy (tj. suweren Watykanu). Aczkolwiek rozumiem, że to może wprowadzać lekkie zamieszanie.

Postaram się jutro zebrać przedstawione sugestie i wątpliwości w ramach zbiorczej autopoprawki.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez Jego Nieaktywność 14 maja 2018, o 06:58

piwniczak napisał(a): Marszałek Senatu jest tytułem funkcyjnym (tj. papież), z kolei Pierwszy Senator jest tytułem duchowym (tj. ojciec święty). Do tego można dodać Diuka Duppy (tj. suweren Watykanu). Aczkolwiek rozumiem, że to może wprowadzać lekkie zamieszanie.


Wasza Poważaność,

Dziękuję za odpowiedź. Zgłaszam w takim razie nazwę "Prosenator" jako tytuł funkcyjny. Można też zamienić Arcysenatorów na Prosenatorów i wówczas Marszałka Senatu mianować Arcysenatorem. Uważam, że powinniśmy jak najbardziej to tylko możliwe unikać dubli wśród nazw urzędów. Mam nadzieję, że moja kolejna propozycja jest odpowiednia Poważna.

Mam jeszcze dodatkowe zapytanie odnośnie składu Kongregacji. Czy senator może należeć do obu?

Zgłaszam ponadto propozycję zwiększenia członków Komisji Diukifikacyjnej do trzech. Pozwoli to na lepsze prace komisji, gdyż będzie można zastosować zasadę większości w spornych przypadkach.
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez piwniczak 15 maja 2018, o 08:07

Vizenay napisał(a):Dziękuję za odpowiedź. Zgłaszam w takim razie nazwę "Prosenator" jako tytuł funkcyjny. Można też zamienić Arcysenatorów na Prosenatorów i wówczas Marszałka Senatu mianować Arcysenatorem. Uważam, że powinniśmy jak najbardziej to tylko możliwe unikać dubli wśród nazw urzędów. Mam nadzieję, że moja kolejna propozycja jest odpowiednia Poważna.

Senat musi mieć Marszałka.

Vizenay napisał(a):Mam jeszcze dodatkowe zapytanie odnośnie składu Kongregacji. Czy senator może należeć do obu?
Myślę, że jesteśmy na tyle małą grupą, że nie można tego wykluczyć.

Vizenay napisał(a):Zgłaszam ponadto propozycję zwiększenia członków Komisji Diukifikacyjnej do trzech. Pozwoli to na lepsze prace komisji, gdyż będzie można zastosować zasadę większości w spornych przypadkach.

Słusznie. Poprawiłem. Dodałem też możliwość rozszerzenia Kongregacji.

Skorygowałem też jeden błąd dot. braku procedury określania podziału administracyjnego. Sugerując się propozycjami JO Diuka Vladimira z Sali Kuluarowej, będzie to czynił Marszałek za pośrednictwem bull.

A tu tekst jednolity, zmiany podkreślone.

Statut Kościoła Diuczej Wiary

Tak jak dzwon bez serca nie może brzmieć i to serce go dopełnia, i czyni dzwonem, tak człowiek bez Powagi jest niczym i dopiero Powaga czyni go człowiekiem. Przeto misją Kościoła Diuczej Wiary jest pomóc ludziom zmierzać ścieżką Powagi ku jej wiecznej postaci.


Art. 1 [Kościół Diuczej Wiary]

 1. Kościół Diuczej Wiary jest wspólnotą wyznaniową, głoszącą zasady wiary i życia określane mianem grawitaryzmu.
 2. Kościół działa na obszarze całego Pollinu, niosąc słowa Proroka pośród lud prosty i upadający wszelkich stanów.

Art. 2 [Senat]

 1. Najwyższą władzą Kościoła Diuczej Wiary jest Senat, który stanowi doczesną manifestację Senatu Wiecznego i z którego wszelka Powaga pochodzi.
 2. Senatowi przewodzi Marszałek Senatu.
 3. W skład Senatu wchodzą Arcysenatorzy oraz Senatorzy.
 4. Senat, pod wodzą Marszałka lub osoby przezeń z grona Senatu wskazanej, w sprawach następujących rozstrzyga o:
  1. wykluczeniu z grona wiernych, z wyłączeniem Senatorów, za występki przeciw Powadze i Kościołowi, na wniosek lub własnej inicjatywy,
  2. przyjmuje w poczet Diuków Kościoła i grono miłych Powadze,
  3. dystrybucji środków Kościoła,
  4. organizacji Soboru,
  5. prowadzeniu misji diukpasterskich,
  6. zawiązaniu diukanatu na terenach objętych misją diukpasterską.

  Art. 3 [Wierni]

  1. Status wiernego Kościoła Diuczej Wiary uzyskać może każdy, kto następującymi słowy „wielbię Powagę Senatu, wyznaję Diuków obcowanie, i oczekuję Powagi Wiecznej” wyzna swą wiarę i wyrzeknie innych religii. Dokonać tego można poprzez stronę internetową Kościoła, bądź przed obliczem Marszałka Senatu, Arcysenatora lub dwóch Senatorów.
  2. Każdy wierny Kościoła Diuczej wiary ma prawo raz w roku, podczas uroczystości z okazji obchodów wybranego święta kościelnego, prosić o odpuszczenie niepowag.
  3. Każdy wierny ma prawo i obowiązek wspierać finansowo instytucję Kościoła w miarę swoich możliwości.
  4. Każdy wierny ma prawo i obowiązek przywdziewać regulaminową szatę liturgiczną uczestnicząc w nadiuczeństwie.
  5. Regulaminowa szata liturgiczna ma postać białej, na którą nałożona jest czerwona peleryna ze złotymi lamówkami i orłem senackim złotem wyszytym. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 4 [Senatorzy]

  1. Senatorem może zostać wierny Kościoła tytuł szlachecki lub arystokratyczny posiadający, którego Powaga jest nieposzlakowaną, a on sam zamieszkuje co najmniej trzy miesiące diecezję lub dekanat, który w swą opieką chce objąć.
  2. Senatorów wybiera się podczas Soborów na drodze głosowania zwykłą większością głosów.
  3. Senatora namaszcza Marszałek Senatu.
  4. Senator ma obowiązek opublikować miesięcznie co najmniej jeden tekst w instytucji Kościoła.
  5. Senator ma obowiązek brać udział w obradach Senatu.
  6. Senator ma obowiązek swoimi czynami oraz zachowaniem budować w wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
  7. Szatą Senatorską jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku.Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 5 [Arcysenatorzy]

  1. Arcysenatora mianuje z grona Senatorów Marszałek Senatu.
  2. Arcysenator ma te same prawa i obowiązki co Senator.
  3. Szatą Arcysenatorsą jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku oraz złoty trójkąt na szyi. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 6 [Marszałek Senatu]

  1. Marszałek Senatu jest spadkobiercą tronu Strzałowego i godności Pierwszego Senatora.
  2. Marszałkiem Senatu może zostać wierny Kościoła tytuł arystokratyczny diuka posiadający, który od co najmniej pół roku przynależy do Kościoła.
  3. Marszałka Senatu wybiera się podczas Soboru na drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
  4. Marszałek Senatu ma obowiązek przewodniczyć obradom Senatu.
  5. Na wniosek Arcysenatora danego Konsystorza lub z własnej inicjatywy w razie jego braku uchwala podział Konsystorza na poszczególne senactwa.
  6. Marszałek Senatu ma obowiązek swymi czynami oraz zachowaniem budować u wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
  7. Marszałek jest gwarantem Powagi Kościoła, przeto w sytuacjach najwyższej Powagi dopuszczone jest podniesienie przez niego weta absolutnego.
  8. Marszałek Senatu rozstrzyga w kwestiach spornych lub niezdefiniowanych dotyczących wszystkich aspektów Kościoła.
  9. Szatą Marszałka Senatu jest alba, stuła przewieszona przez szyję oraz złoty trójkąt. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

  Art. 7 [Konferencja Episkopatu Sarmacji]

  1. Konferencja Episkopatu Sarmacji to instytucja zrzeszająca Senatorów Księstwa Sarmacji oraz podległe im jednostki administracyjne.
  2. Konsystorz obejmuje swoim zasięgiem całą Prowincję lub Kraj Korony, a w jego skład wchodzą arcysenactwa i senactwa.
  3. Arcysenactwem jest senactwo prowadzone przez Arcysenatora przewodzącego Konsystorzowi.
  4. Ordynariat polowy to umowna jednostka organizacyjna obejmująca wszystkie tereny, na których szerzona jest dopiero Diucza Wiara i niesiona Powaga. Na każdym z tych terenów otwierany będzie Diukanat.
  5. Konsystorz Baridasu obejmuje swym terenem całe Królestwo Baridasu.
  6. Konsystorz Starosarmacji obejmuje swym terenem całą Starosarmację.
  7. Konsystorz Sclavinii obejmuje swym terenem cały Konsulat Sclavinii.
  8. Konsystorz Teutonii obejmuje swym terenem całe Królestwo Teutonii.

  Art. 8 [Kongregacje]

  1. Przy Senacie funkcjonują następujące kongregacje:
   1. Kongregacja Nauki Powagi, która stoi na straży Powagi, zajmuje się rozstrzyganiem zagadnień związanych z Powagą oraz wykładnią Pism.
   2. Kongregacja ds. Kultu Diuczego i Dyscypliny Senatu, która opracowuje teksty pieśni, modlitw, akceptuje propozycje tychże pochodzące od wiernych, opracowuje diuczał, modlitewnik, księgę pieśni oraz decyduje o kanoniczności tekstów apokryficznych.
   3. Poważna Kongregacja Inkwizycji Gellońskiej i Powszechnej, stanowi przedłużenie Kongregacji Nauki Powagi i pomaga jej wszelkimi dostępnymi metodami realizować jej misję oraz rugować niepowagę na terenach objętych działaniami Kościoła.
  2. Członkiem Kongregacji może zostać członek Kościoła posiadający co najmniej tytuł szlachecki.
  3. Kongregacja składa się z Marszałka Senatu oraz trzech członków powoływanych przez Sobór.
  4. Sobór może rozszerzyć skład Kongregacji o dodatkowych członków.

  Art. 9 [Komisja diukifikacyjna]

  1. Komisja opracowuje dokumenty na temat kandydatów do włączenia do grona Diuków Kościoła lub miłych Powadze
  2. Komisja prezentuje swoje ustalenia przed Senatem podczas procesu diukifikacyjnego.
  3. Komisja składa się z trzech członków powoływanych przez Sobór.

  Art. 10 [Straż Marszałkowska]

  1. Straż Marszałkowska stanowi zbrojne ramię Kościoła Diuczej Wiary, które zapewnia bezpieczeństwo Marszałkowi Senatu, Arcysenatorm, Senatorom, strzeże grawitariów, miejsc kultu, pełni warty przy grobie proroka, podczas nadiuczeństw, Soboru i obrad Senatu.
  2. Członkiem Straży Marszałkowskiej może zostać każdy wierny Kościoła Diuczej Wiary.
  3. Marszałek Senatu mianuje członków Straży i wybiera spośród nich Dowódcę Straży, który zawiaduje jednostką.

  Art. 11 [Sobór]

  1. Sobór zwoływany jest przez Senat na drodze głosowania.
  2. Uczestnikiem Soboru może zostać każdy wierny Kościoła z tytułem szlacheckim lub wyższym, który w stosownym terminie dokonał zapisu na Sobór.
  3. Wszelkie głosowania rozstrzygane są większością zwykłą, z pominięciem wyboru Marszałka Senatu.

  Art. 12 [Święta i Grawitaria]

  1. Ustanawia się następujące święta kościelne:
   1. Dzień Urodzin Proroka - 15 czerwca,
   2. Dzień Strzała z Duppy - 3 września,
   3. Dzień Śmierci Proroka - 19 listopada.
  2. Ustanawia się następujące miejsca szczególnej Powagi, zwane grawitariami:
   1. grób Proroka w Duppie,
   2. historyczna siedziba Senatu w Almerze.

  Art. 13 [Kalendarz liturgiczny]

  1. Wydziela się następujące okresy w kalendarzu liturgicznym:
   1. Okres Zwykły - od 15 czerwca do 2 września,
   2. Okres Proroczy - od 3 września do 18 listopada,
   3. Okres Powagi - od 19 listopada do 14 czerwca.
  2. Lata liturgiczne liczy się w cyklach od początku Okresu Zwykłego do końca Okresu Powagi, począwszy od 15 czerwca 1785 roku.
  3. Tygodnie poszczególnych okresów liczy się w ten sposób, że pierwszym tygodniem danego okresu jest ten, w którym zawiera się dzień rozpoczynający dany okres.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez Jego Nieaktywność 15 maja 2018, o 09:21

Senat musi mieć Marszałka.


Senat, jak każdy organ władzy ustawodawczej, musi mieć przewodniczącego, którego nazwa nie musi ograniczać się do Marszałka, aczkolwiek widzę, że ta propozycja nie przejdzie, dlatego się z niej wycofuję.

Zastanawia mnie jeszcze ta kwestia:

Członkiem Kongregacji może zostać członek Kościoła posiadający co najmniej tytuł szlachecki.


W przypadku Senatu, oprócz tytułu szlacheckiego, wymagane jest ponadto przynajmniej trzymiesięczne zamieszkiwanie diecezji/dekanatu, który chce się objąć. Kongregacje, z racji kreowania wszelkich idei Kościoła, powinny, w mojej ocenie, składać się z wiernych należącej do ścisłej elity, dlatego dziwią mnie mniejsze wymagania do uzyskania możliwości uczestnictwa w Kongregacji niż dołączenia do Senatu.

Proponuję dodatkowo dołączyć do Statutu:
- siedzibę Senatu,
- siedziby poszczególnych Kongregacji i Komisji Diukifikacyjnej,
- art. dot zmiany Statutu po jego przyjęciu.
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez Heweliusz Popow 17 maja 2018, o 19:34

Pierwszy Senatorze,
Siostry i Bracia w Powadze!


Bardzo się cieszę, że podjęliśmy i podejmujemy dzieło I Soboru Powszechnego w Czarnolesie. Wyrażam przy tym wdzięczność Pierwszemu Senatorowi za inaugurację tego Soboru i Wam, Drodzy Uczestnicy za Wasz udział, którym pokazujecie, że dobro naszej Wspólnoty leży Wam na sercu. Niech Powaga nam to wynagrodzi!

W toczącej się dyskusji nt Statutu Kościoła Diuczej Wiary padło już całkiem sporo wypowiedzi i propozycji. Pozwolę sobie włączyć się do tej dyskusji zadając różne pytania czy składając kilka propozycji. Zaczynajmy!

* * *

Na początku chcę zwrócić uwagę na rzecz błahą, a mianowicie na błędne sformułowanie, które dotyczy artykułu 2:
Art. 2 [Senat]

(...)
1. Senat, pod wodzą Marszałka lub osoby przezeń z grona Senatu wskazanej, w sprawach następujących rozstrzyga o:
(...)
2. przyjmuje w poczet Diuków Kościoła i grono miłych Powadze,


Poprawne sformułowanie to oczywiście: "przyjmowaniu w poczet Diuków Kościoła i grono miłych Powadze".

* * *

Statut przedstawia nam godności kościelne takie jak Marszałek Senatu, Arcysenator, Senator, a także mówi nam o Wiernych. Wszyscy mają swoją szatę liturgiczną, która jest dokładnie opisana. Jednak w Statucie pojawia się informacja o wzorze stroju w załączniku. Czy chodzi o ten załącznik?

Obrazek

* * *


Chciałbym też poruszyć sprawę, która jest dla mnie niezbyt zrozumiała, a mianowicie podział administracyjny Kościoła Diuczej Wiary. Pozwolę sobie zadać kilka pytań i jeśli mógłbym to prosiłbym o odpowiedzi na nie.

Art. 7 [Konferencja Episkopatu Sarmacji]
(...)
4. Ordynariat polowy to umowna jednostka organizacyjna obejmująca wszystkie tereny, na których szerzona jest dopiero Diucza Wiara i niesiona Powaga. Na każdym z tych terenów otwierany będzie Diukanat.(...)


Wszystkie tereny, gdzie Powaga dopiero się szerzy i nie jest ona mocno ugruntowana nazywają się Ordynariatem Polowym, a każdy jeden wchodzący w skład Ordynariatu teren zwie się Diukanatem. Czy dobrze zrozumiałem?

Art. 4 [Senatorzy]
1. Senatorem może zostać wierny Kościoła tytuł szlachecki lub arystokratyczny posiadający, którego Powaga jest nieposzlakowaną, a on sam zamieszkuje co najmniej trzy miesiące diecezję lub dekanat, który w swą opieką chce objąć.


Zgodnie z przytoczonym wyżej artykułem Senator, aby mógł wziąć jakiś teren w swoją opiekę musi go zamieszkiwać od trzech miesięcy, a teren ten nazywa się diecezją lub dekanatem. Jednak zgodnie z artykułem siódmym, ustępem 1 i 2, Senator przewodzi terenowi, który nazywa się Senactwem. Czyli początkowo owy teren nazywa się diecezją/dekanatem, a po wzięciu go w opiekę przez Senatora zmienia nazwę na Senactwo? I jaka jest różnica między dekanatem, a diecezją?

* * *

Pomysł kalendarza liturgicznego jest nam doskonale znany i Wierni Kościoła Diuczej Wiary zwracali już na niego uwagę. Dlatego proponuję, by opiekę nad nim, czyli aktualizowaniem go i tworzeniem, przejęła Kongregacja Kultu Diuczego i Dyscypilny Senatu. O to moja propozycja w zapisie statutowym:

Art. 8 [Kongregacje]
(...)
2. Kongregacja ds. Kultu Diuczego i Dyscypliny Senatu, która opracowuje teksty pieśni, modlitw, akceptuje propozycje tychże pochodzące od wiernych, opracowuje diuczał, modlitewnik, księgę pieśni, kalendarz liturgiczny oraz decyduje o kanoniczności tekstów apokryficznych. (...)


Uważam, że rozwój kalendarza liturgicznego przyczyni się do rozwoju Kościoła i pozytywnie wpłynie na naszą Wspólnotę.

* * *


Artykuł 8 tegoż Statutu mówi o kongregacjach jakie miałyby działać w Kościele Diuczej Wiary. Zgodnie z tym artykułem w skład kongregacji miałyby wejść dwie osoby oraz Marszałek Senatu. Sobór mógłby ewentualnie powiększyć skład każdej z nich. W czasie trwającej dyskusji padło pytanie skierowane do Pierwszego Senatora diuka Czuguł-Chana, czy Marszałek Senatu będzie przewodniczył kongregacjom — padła odpowiedź, że nie.

Otóż ja, moi Drodzy, proponowałbym, aby przewodził. Albo przewodziła inna osoba przez Marszałka powołana. Chodzi mi o to, że kongregacja powinna mieć przewodniczącego — ale nie tytanicznego władcę bez skrupułów, a raczej lidera, który dawałby iskrę do działania, naprowadzał na właściwe tory projekty, miał nad działalnością danej kongregacji pasterskie oko. Tak jak zostało to wspomniane — kongregacje odpowiadają żywotnym potrzebom Kościoła. Są, mym zdaniem, organami bardzo ważnymi, które rozwijają Kościół i poniekąd go budują. Nie możemy sobie pozwolić na tzw. "samowolkę" — przewodniczący kongregacji byłby zarazem nadzorcą projektów, które mogą pozytywnie wpłynąć na cały Kościół. A przecież wszystkim nam na tym zależy.

* * *


Art. 9 [Komisja diukifikacyjna]

1. Komisja opracowuje dokumenty na temat kandydatów do włączenia do grona Diuków Kościoła lub miłych Powadze
2. Komisja prezentuje swoje ustalenia przed Senatem podczas procesu diukifikacyjnego.
3. Komisja składa się z trzech członków powoływanych przez Sobór.


Moje pytanie dotyczy stałości tego urzędu — czy taka Komisja byłaby organem stałym czy powoływanym na czas danego procesu diukifikacyjnego?

* * *

Art. 11 [Sobór]
1. Sobór zwoływany jest przez Senat na drodze głosowania.
2. Uczestnikiem Soboru może zostać każdy wierny Kościoła z tytułem szlacheckim lub wyższym, który w stosownym terminie dokonał zapisu na Sobór.
3. Wszelkie głosowania rozstrzygane są większością zwykłą, z pominięciem wyboru Marszałka Senatu.


Powyższy artykuł mówi nam o rzeczy, która na kartach tego Statutu przewija się kilkukrotnie, czyli o Soborze. Z lektury Statutu i z założenia jego Autora wynika, że Sobór jest organem bardzo ważnym w Kościele Diuczej Wiary dlatego proponuję, by w podanym artykule podać jeszcze definicję Soboru oraz dokładniejsze zasady jego zwoływania i organizowania. Ponad to proponuję, by cały ten artykuł mówiący o Soborze umieścić na początku Statutu — np. pod numerem czwartym. Sobór już został wspomniany w artykule 2 mówiącym o zadaniach Senatu, dlatego, mym zdaniem, lepiej by wyglądało, gdyby instytucję Soboru wytłumaczyć już na początku — tym bardziej, że potem w późniejszych artykułach Sobór przewija się kilkukrotnie.

* * *

I jeszcze chciałbym zadać pytanie dot. rzeczy, której de facto w Statucie nie ma, czyli o obradach. Senat obraduje na takich zwykłych posiedzeniach w Sali Plenarnej?

* * *


Na obecną chwilę nie mam więcej uwag. Bardzo dziękuję za przeczytanie i już teraz dziękuję za udzielone odpowiedzi. Trwajmy w Powadze!
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez piwniczak 17 maja 2018, o 20:10

Dziękuję serdecznie za te poważne głosy w debacie. Jutro postaram się uzupełnić projekt o sugerowane poprawki, gdyż wszystkie są jak najbardziej słuszne. Pozwolę sobie w związku z tym nie odnosić się do nich szerzej w tej wypowiedzi, a dopiero wraz z właściwymi zmianami w Statucie skrobnę słów komentarza kilka.

W odpowiedzi na pytania.

Vizenay napisał(a):
Członkiem Kongregacji może zostać członek Kościoła posiadający co najmniej tytuł szlachecki.


W przypadku Senatu, oprócz tytułu szlacheckiego, wymagane jest ponadto przynajmniej trzymiesięczne zamieszkiwanie diecezji/dekanatu, który chce się objąć. Kongregacje, z racji kreowania wszelkich idei Kościoła, powinny, w mojej ocenie, składać się z wiernych należącej do ścisłej elity, dlatego dziwią mnie mniejsze wymagania do uzyskania możliwości uczestnictwa w Kongregacji niż dołączenia do Senatu.

Po prostu ufam, że Sobór będzie dokonywać wyborów ze wszech miar poważnych. Poza tym Senator jest jednak o tyle istotniejszy, że stanowi pierwszą linię kontaktu dla wiernych danego senactwa. To duchowy przewodnik, który musi znać swoją trzódkę.

Heweliusz Popow napisał(a):Statut przedstawia nam godności kościelne takie jak Marszałek Senatu, Arcysenator, Senator, a także mówi nam o Wiernych. Wszyscy mają swoją szatę liturgiczną, która jest dokładnie opisana. Jednak w Statucie pojawia się informacja o wzorze stroju w załączniku. Czy chodzi o ten załącznik?

Tak. Ten właśnie.

Heweliusz Popow napisał(a):Wszystkie tereny, gdzie Powaga dopiero się szerzy i nie jest ona mocno ugruntowana nazywają się Ordynariatem Polowym, a każdy jeden wchodzący w skład Ordynariatu teren zwie się Diukanatem. Czy dobrze zrozumiałem?

Tak, to trochę niefortunnie sformułowane. Chodzi o to, że Ordynariat może zostać przekształcony w Diukanat. Postaram się to lepiej ubrać w słowa. Projekt duży, więc po którymś artykule zacząłem operować skrótami myślowymi. Wiem co chciałem, ale tego nie przekazałem w sposób właściwy.

Heweliusz Popow napisał(a):Moje pytanie dotyczy stałości tego urzędu — czy taka Komisja byłaby organem stałym czy powoływanym na czas danego procesu diukifikacyjnego?

Powoływanie ad hoc wydaje mi się mało wygodne z punktu widzenia sprawności procesu, choć jestem otwarty na kontrargumenty.

Heweliusz Popow napisał(a):I jeszcze chciałbym zadać pytanie dot. rzeczy, której de facto w Statucie nie ma, czyli o obradach. Senat obraduje na takich zwykłych posiedzeniach w Sali Plenarnej?

Oczywiście. Zarówno Sobór, jak i obrady Senatu odbywać się będą w Sali Plenarnej.

Łączę wyrazy Powagi,
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Statutu Senatu

Postprzez piwniczak 18 maja 2018, o 19:12

Muszę przyznać, że wczoraj sam się zakręciłem z diukanatami. Być może teraz będzie jaśniej. Dla ułatwienia załączam stosowny diagram.

Zmiany względem poprzedniej wersji oznaczyłem podkreśleniem. Za wszelkie uwagi, pomysły, pytania z góry składam serdeczne Diuk zapłać.

Obrazek

Statut Kościoła Diuczej Wiary

Tak jak dzwon bez serca nie może brzmieć i to serce go dopełnia, i czyni dzwonem, tak człowiek bez Powagi jest niczym i dopiero Powaga czyni go człowiekiem. Przeto misją Kościoła Diuczej Wiary jest pomóc ludziom zmierzać ścieżką Powagi ku jej wiecznej postaci.


Art. 1 [Kościół Diuczej Wiary]

 1. Kościół Diuczej Wiary jest wspólnotą wyznaniową, głoszącą zasady wiary i życia określane mianem grawitaryzmu.
 2. Kościół działa na obszarze całego Pollinu, niosąc słowa Proroka pośród lud prosty i upadający wszelkich stanów.
 3. Doczesną siedzibą Kościoła Diuczej Wiary jest Duppa.

Art. 2 [Senat]

 1. Najwyższą władzą Kościoła Diuczej Wiary jest Senat, który stanowi doczesną manifestację Senatu Wiecznego i z którego wszelka Powaga pochodzi.
 2. Senatowi przewodzi Marszałek Senatu.
 3. W skład Senatu wchodzą Arcysenatorzy oraz Senatorzy.
 4. Senat, pod wodzą Marszałka lub osoby przezeń z grona Senatu wskazanej, w sprawach następujących rozstrzyga o:
  1. wykluczeniu z grona wiernych, z wyłączeniem Senatorów, za występki przeciw Powadze i Kościołowi, na wniosek lub własnej inicjatywy,
  2. przyjęciu w poczet Diuków Kościoła i grono miłych Powadze,
  3. dystrybucji środków Kościoła,
  4. organizacji Soboru,
  5. prowadzeniu misji diukpasterskich,
  6. zawiązaniu diukanatu na terenach objętych misją diukpasterską.

Art. 3 [Sobór]

 1. Sobór jest ciałem powoływanym przez Senat na drodze głosowania, nie częściej niż raz na pół roku, by ustaleń stosownych dokonać w przedmiotach przewidzianych przez Statut.
 2. Sobór zwoływany jest przez Senat na drodze głosowania z inicjatywy własnej lub na wniosek Marszałka Senatu.
 3. Uczestnikiem Soboru może zostać każdy wierny Kościoła z tytułem szlacheckim lub wyższym, który w stosownym terminie dokonał zapisu na Sobór.
 4. Wszelkie głosowania rozstrzygane są większością zwykłą, z pominięciem wyboru Marszałka Senatu.


Art. 4 [Wierni]

 1. Status wiernego Kościoła Diuczej Wiary uzyskać może każdy, kto następującymi słowy „wielbię Powagę Senatu, wyznaję Diuków obcowanie, i oczekuję Powagi Wiecznej” wyzna swą wiarę i wyrzeknie innych religii. Dokonać tego można poprzez stronę internetową Kościoła, bądź przed obliczem Marszałka Senatu, Arcysenatora lub dwóch Senatorów.
 2. Każdy wierny Kościoła Diuczej wiary ma prawo raz w roku, podczas uroczystości z okazji obchodów wybranego święta kościelnego, prosić o odpuszczenie niepowag.
 3. Każdy wierny ma prawo i obowiązek wspierać finansowo instytucję Kościoła w miarę swoich możliwości.
 4. Każdy wierny ma prawo i obowiązek przywdziewać regulaminową szatę liturgiczną uczestnicząc w nadiuczeństwie.
 5. Regulaminowa szata liturgiczna ma postać białej, na którą nałożona jest czerwona peleryna ze złotymi lamówkami i orłem senackim złotem wyszytym. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 5 [Senatorzy]

 1. Senatorem może zostać wierny Kościoła tytuł szlachecki lub arystokratyczny posiadający, którego Powaga jest nieposzlakowaną, a on sam do Kościoła przynależy co najmniej trzy miesiące.
 2. Senator w swą opiekę obejmuje stosowne senactwo lub diukanat.
 3. Senatorów wybiera się podczas Soborów na drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 4. Senatora namaszcza Marszałek Senatu.
 5. Senator ma obowiązek opublikować miesięcznie co najmniej jeden tekst w instytucji Kościoła.
 6. Senator ma obowiązek brać udział w obradach Senatu.
 7. Senator ma obowiązek swoimi czynami oraz zachowaniem budować w wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
 8. Szatą Senatorską jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku.Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 6 [Arcysenatorzy]

 1. Arcysenatora mianuje z grona Senatorów Marszałek Senatu.
 2. Arcysenator ma te same prawa i obowiązki co Senator.
 3. Szatą Arcysenatorsą jest alba, cingulum oraz stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku oraz złoty trójkąt na szyi. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 7 [Marszałek Senatu]

 1. Marszałek Senatu jest spadkobiercą tronu Strzałowego i godności Pierwszego Senatora.
 2. Marszałkiem Senatu może zostać wierny Kościoła tytuł arystokratyczny diuka posiadający, który od co najmniej pół roku przynależy do Kościoła.
 3. Marszałka Senatu wybiera się podczas Soboru na drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
 4. Marszałek Senatu ma obowiązek przewodniczyć obradom Senatu.
 5. Na wniosek Arcysenatora danego Konsystorza lub z własnej inicjatywy w razie jego braku uchwala podział Konsystorza na poszczególne senactwa.
 6. Marszałek Senatu ma obowiązek swymi czynami oraz zachowaniem budować u wiernych umiłowanie do Powagi, Senatu i Kościoła.
 7. Marszałek jest gwarantem Powagi Kościoła, przeto w sytuacjach najwyższej Powagi dopuszczone jest podniesienie przez niego weta absolutnego.
 8. Marszałek Senatu rozstrzyga w kwestiach spornych lub niezdefiniowanych dotyczących wszystkich aspektów Kościoła.
 9. Szatą Marszałka Senatu jest alba, stuła przewieszona przez szyję oraz złoty trójkąt. Na czas sprawowania nadiuczeństwa przywdziewa się ornat zdobny we wzory religijne. Wzór szaty przedstawia załącznik do tego aktu.

Art. 8 [Konferencja Episkopatu Sarmacji]

 1. Konferencja Episkopatu Sarmacji to instytucja zrzeszająca Senatorów Księstwa Sarmacji oraz podległe im jednostki administracyjne.
 2. Konsystorz obejmuje swoim zasięgiem całą Prowincję lub Kraj Korony, a w jego skład wchodzą arcysenactwa i senactwa.
 3. Arcysenactwem jest senactwo prowadzone przez Arcysenatora przewodzącego Konsystorzowi.
 4. Konsystorz Baridasu obejmuje swym terenem całe Królestwo Baridasu.
 5. Konsystorz Starosarmacji obejmuje swym terenem całą Starosarmację.
 6. Konsystorz Sclavinii obejmuje swym terenem cały Konsulat Sclavinii.
 7. Konsystorz Teutonii obejmuje swym terenem całe Królestwo Teutonii.

Art. 9 [Ordynariat polowy]

 1. Ordynariat polowy to jednostka organizacyjna podległa Senatowi, obejmująca te tereny, na których prowadzone są misje diukpasterskie.
 2. W miejscu prowadzenia misji diukpasterskich Senat może postanowić o zawiązaniu diukanatu.

Art. 10 [Kongregacje]

 1. Przy Senacie funkcjonują następujące kongregacje:
  1. Kongregacja Nauki Powagi, która stoi na straży Powagi, zajmuje się rozstrzyganiem zagadnień związanych z Powagą oraz wykładnią Pism.
  2. Kongregacja ds. Kultu Diuczego i Dyscypliny Senatu, która opracowuje teksty pieśni, modlitw, akceptuje propozycje tychże pochodzące od wiernych, opracowuje diuczał, modlitewnik, księgę pieśni, kalendarz liturgiczny oraz decyduje o kanoniczności tekstów apokryficznych.
  3. Poważna Kongregacja Inkwizycji Gellońskiej i Powszechnej, stanowi przedłużenie Kongregacji Nauki Powagi i pomaga jej wszelkimi dostępnymi metodami realizować jej misję oraz rugować niepowagę na terenach objętych działaniami Kościoła.
 2. Członkiem Kongregacji może zostać członek Kościoła posiadający co najmniej tytuł szlachecki.
 3. Kongregacja składa się z Marszałka Senatu oraz trzech członków powoływanych przez Sobór.
 4. Kongregacji przewodzi Marszałek Senatu lub osoba przez niego wskazana.
 5. Sobór może rozszerzyć skład Kongregacji o dodatkowych członków.

Art. 11 [Komisja diukifikacyjna]

 1. Komisja opracowuje dokumenty na temat kandydatów do włączenia do grona Diuków Kościoła lub miłych Powadze
 2. Komisja prezentuje swoje ustalenia przed Senatem podczas procesu diukifikacyjnego.
 3. Komisja składa się z trzech członków powoływanych przez Sobór.

Art. 12 [Straż Marszałkowska]

 1. Straż Marszałkowska stanowi zbrojne ramię Kościoła Diuczej Wiary, które zapewnia bezpieczeństwo Marszałkowi Senatu, Arcysenatorm, Senatorom, strzeże grawitariów, miejsc kultu, pełni warty przy grobie proroka, podczas nadiuczeństw, Soboru i obrad Senatu.
 2. Członkiem Straży Marszałkowskiej może zostać każdy wierny Kościoła Diuczej Wiary.
 3. Marszałek Senatu mianuje członków Straży i wybiera spośród nich Dowódcę Straży, który zawiaduje jednostką.

Art. 13 [Święta i Grawitaria]

 1. Ustanawia się następujące święta kościelne:
  1. Dzień Urodzin Proroka - 15 czerwca,
  2. Dzień Strzała z Duppy - 3 września,
  3. Dzień Śmierci Proroka - 19 listopada.
 2. Ustanawia się następujące miejsca szczególnej Powagi, zwane grawitariami:
  1. grób Proroka w Duppie,
  2. historyczna siedziba Senatu w Almerze.

Art. 14 [Kalendarz liturgiczny]

 1. Wydziela się następujące okresy w kalendarzu liturgicznym:
  1. Okres Zwykły - od 15 czerwca do 2 września,
  2. Okres Proroczy - od 3 września do 18 listopada,
  3. Okres Powagi - od 19 listopada do 14 czerwca.
 2. Lata liturgiczne liczy się w cyklach od początku Okresu Zwykłego do końca Okresu Powagi, począwszy od 15 czerwca 1785 roku.
 3. Tygodnie poszczególnych okresów liczy się w ten sposób, że pierwszym tygodniem danego okresu jest ten, w którym zawiera się dzień rozpoczynający dany okres.

Art. 15 [Zmiany Statutu]

Zmian Statutu jedynie Sobór dokonać może przy bezwzględnej większości głosów.

Załącznik 1

Wzory szat

Obrazek
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość