Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Zarchiwizowane wątki urzędowe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez KJAF 18 wrz 2018, o 17:53

Wysoka Rado,

składam projekt Uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa.

Projekt porządkuje tematycznie różne sprawy dotyczące procedowania w Radzie, usuwa buble i błędy oraz precyzuje kompetencje Rady. Został podzielony na 3 rozdziały (plus czwarty z przepisem końcowym).

Pierwsza część odnosi się do Rady i jej Przewodniczącego. Druga do procedury ustawodawczej i uchwałodawczej, trzecia reguluje pozostałe kompetencje Rady — tryb wyboru i odwołania Premiera, opiniowania aktów prawnych, przedstawiania stanowiska w sprawach bieżących, dyskusji niezakończonych głosowaniem oraz interpelacji do Premiera.

Nie stanowi jakiejś większej rewolucji, ale usuwa różne nieścisłości i potknięcia które znaleźć można było w poprzednich wersjach — źle użyta nomenklatura, powtarzanie się przepisów, porozrzucanie norm które regulują podobne kwestie po całym dokumencie i tak dalej. Całość obecnych przepisów jest po prostu chaotyczna.

Według poniższego projektu, wszystko jest ułożone po kolei i tematycznie. Do tego dla każdego obszaru działań Rady jest odrębna procedura. Jak na razie, wszystko podpięte jest pod inicjatywę ustawodawczą, co czasami powoduje problemy. Przykładowo, czy skoro zatwierdzenie Premiera przebiega według ścieżki uchwałodawczej, to czy Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki? A czy Premier i Król muszą przedstawiać swoje stanowiska w tej sprawie? Czy stanowisko w sprawach bieżących lub debata bez głosowania, może odbyć się bez głosowania skoro porządek obrad nie przewiduje takiej możliwości? Od tej pory wszystko ma swoją indywidualną ścieżkę, więc nie ma problemów proceduralnych.

W zasadzie jedyną zmianą merytoryczną jest wykreślenie trzech czytań i zastąpienie ich dwoma. W mojej ocenie jest to przepis martwy, stanowiska poszczególnych kół i osób przedstawia się i tak w czytaniu pierwszym. Drugie czytanie było jedynie czymś, co przedłużało procedowanie w Radzie i z którego nic nie wynikało.

Są też określone postępowania w przypadkach nadzwyczajnych, jak np. niewybranie Przewodniczącego, remis w głosowaniu i tym podobne kwestie. Z jednej strony wszystko opiera się na starych prawach, z drugiej, wszystko rozbija się o niuanse, wobec czego radzę jednak przeczytać niż opierać się na tym, że to jedynie poprawki kosmetyczne.

(projekt)

Uniwersał Rady Królestwa
z dnia …
o porządku obrad Rady Królestwa


My, Oświecona Rada Królestwa Baridasu
w składzie

[skład]

stanowimy, co następuje:


Rozdział I
RADA KRÓLESTWA


Art. 1
Posiedzenia Rady


Rada Królestwa obraduje za zgodą i wolą Króla.

Art. 2
Przewodniczący Rady


 1. Przewodniczący Rady Królestwa:
  1) stoi na straży praw i godności Rady,
  2) zwołuje posiedzenia Rady,
  3) przewodniczy obradom Rady,
  4) czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady i jego organów,
  5) nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz innym postępowaniom przed Radą,
  6) prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji,
  7) rozstrzyga i precyzuje kwestie procedowania w Radzie, nieuregulowane niniejszym bądź innym aktem prawnym,
  8) podejmuje inne czynności wynikające z niniejszego Uniwersału lub innych przepisów prawa.
 2. Przewodniczącego Rady w zakresie przez niego określonym zastępują Wiceprzewodniczący Rady.
 3. Wiceprzewodniczących powołuje i odwołuje Przewodniczący. Wiceprzewodniczący nie tracą urzędów w przypadku opróżnienia bądź zmian na urzędzie Przewodniczącego, dopóki nie zostaną odwołani.
 4. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Jej Przewodniczący może zastosować następujące kary:
  1) zwrócić Członkowi Rady uwagę,
  2) wykluczyć Członka z obrad Rady na okres do 7 dni.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4 przysługuje odwołanie do Króla.
 6. Król odwołuje Przewodniczącego w przypadku jego rezygnacji.

Art. 3
Zastępstwo Przewodniczącego


 1. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmują Wiceprzewodniczący.
 2. Wiceprzewodniczący niezwłocznie rozpoczynają wybór Przewodniczącego Rady w przypadku zaistnienia wakatu.
 3. W przypadku absencji Wiceprzewodniczących Rady w trakcie opróżnienia urzędu Przewodniczącego, które trwają dłużej niż 2 dni, ich obowiązki przejmuje Marszałek Dworu.
 4. Jeżeli urzędy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady wakują, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Marszałek Dworu. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 4
Wybór Przewodniczącego


 1. Organ przeprowadzający wybór Przewodniczącego przeprowadza nabór w Kancelarii Przewodniczącego Rady oraz informuje Członków Rady o rozpoczęciu naboru drogą Poczty Konnej.
 2. Kandydata na Przewodniczącego Rady może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 3. Termin zgłaszania kandydatur wynosi 5 dni od chwili rozpoczęcia naboru. Jeżeli w tym czasie nie zgłoszono skutecznie żadnej kandydatury, termin przedłuża się na czas nieokreślony, do momentu skutecznego złożenia pierwszej kandydatury, oraz informuje się Członków Rady o przedłużeniu terminu drogą Poczty Konnej.
 4. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur, przeprowadza się zbiorczą debatę nad wszystkimi kandydaturami.
 5. Debata trwa nie mniej niż 3 dni i nie więcej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 6. Debatę można skrócić na wniosek Króla, Rządu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin. Debaty nie skraca się, jeśli od zarządzenia debaty nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 7. Debatę można przedłużyć na wniosek Króla, Rządu lub co najmniej 2 Członków Rady. Debata może być przedłużona łącznie o nie więcej niż 7 dni.
 8. Rada głosuje jednocześnie nad wszystkimi kandydaturami, a Członek Rady może zagłosować tylko na jedną kandydaturą bądź się wstrzymać. Do głosowania, przepisy art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, decyzję co do wyboru Przewodniczącego podejmuje Król.
 10. Organ przeprowadzający wybór Przewodniczącego Rady podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę Rady w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Art. 5
Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących


 1. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
 2. Rada Królestwa odwołuje Wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady.
 3. Postępowanie w Radzie w sprawie odwołania Przewodniczącego przeprowadza Marszałek Dworu. Marszałek podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę w sprawie odwołania.
 4. Do procedury odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, przepisy art. 4 ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 6
Członkowie Rady oraz kluby i familie


 1. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
 2. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby oparte na zasadzie politycznej.
 3. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe, zwane dalej familliami, oparte na zasadzie związków rodów i koligacji rodzinnych.
 4. Klub tworzy co najmniej 2 Członków Rady.
 5. Familie tworzy co najmniej 1 Członek Rady.
 6. Członek Rady może należeć tylko do 1 klubu lub familii.
 7. Władze klubów i familii podają do wiadomości Przewodniczącego Rady ich składy osobowe, razem ze wskazaniem ich przewodniczącego oraz ewentualnych wiceprzewodniczących.
 8. Przewodniczący, oraz w ustalonym przez niego zakresie wiceprzewodniczący, reprezentują kluby i familie w Radzie, składają w ich imieniu oświadczenia oraz dokonują zmian w składach osobowych porozumień.

Rozdział II
POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE I UCHWAŁODAWCZE


Art. 7
Złożenie projektu


 1. Projekt uniwersału bądź uchwały, zwany dalej “projektem”, składa się na ręce Przewodniczącego Rady w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Do projektu uniwersału załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
 3. Przewodniczący Rady może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia uniwersału w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 8
Pierwsze czytanie


 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1) przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2) zajęcie stanowiska w sprawie przez Dwór Królewski i Rząd,
  3) debatę nad projektem,
  4) zgłaszanie poprawek przez Króla, Rząd i członków Rady,
  5) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Przewodniczący zarządzając pierwsze czytanie projektu podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
 3. Przewodniczący może skrócić pierwsze czytanie projektu na wniosek Króla, Rządu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
 4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 5. Przewodniczący przedłuża pierwsze czytanie projektu z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla, Rządu lub co najmniej 2 Członków Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 9
Drugie czytanie


 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie w następującym porządku:
  1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Króla, Rząd lub 2 Członków Rady,
  2) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przewodniczący, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 3. Przewodniczący informuje Członków Rady drogą Poczty Konnej o zarządzonym głosowaniu.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Przewodniczący może skrócić głosowanie, nawet jeśli trwało krócej niż 3 dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie osiągnięto kworum, Przewodniczący przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich Członków Rady, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przewodniczący przedkłada Królowi przyjęty przez Radę uniwersał do podpisu. Przyjętą uchwałę Przewodniczący podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw osobiście.

Art. 10
Tryb pilny


Na uzasadniony wniosek Króla bądź Premiera, Przewodniczący Rady może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Rozdział III
POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE


Art. 11
Zatwierdzenie Premiera oraz wniosek w sprawie jego odwołania


 1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia Premiera na urzędzie przedkłada Król.
 2. Przewodniczący zarządza debatę nad wnioskiem. Terminy określone w art. 8 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 3. Po zakończeniu debaty, Przewodniczący zarządza głosowanie nad zatwierdzeniem kandydatury. Art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 4. Przewodniczący popisuje i publikuje w Dzienniku Praw uchwałę w sprawie zatwierdzenia Premiera.
 5. W przypadku wniosku o odwołanie Premiera, ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, przy czym wniosek złożyć może, oprócz Króla, 2 Członków Rady.
 6. Przewodniczący informuje drogą Poczty Konnej Króla oraz Premiera o rozpoczęciu procedowania nad wnioskiem w sprawie odwołania Premiera, a także w ten sam sposób informuje ich o końcowym rozstrzygnięciu Rady w tej sprawie.
 7. W debacie nad odwołaniem Premiera, Członkowie Rady mogą przedkładać propozycje kandydatów na urząd. Przewodniczący zarządza głosowania nad każdą z poszczególnych kandydatów osobno, w kolejności ich zgłoszenia, przy czym jeżeli dana kandydatura uzyskała wymaganą większość, kandydata uważa się za przyjętego przez Radę, a głosowań nad pozostałymi kandydaturami nie przeprowadza się.

Art. 12
Opiniowanie projektów aktów prawnych


 1. Wniosek w sprawie zaopiniowania przedłożonego projektu aktu prawnego składa Król bądź Premier.
 2. Przewodniczący zarządza debatę nad zaopiniowaniem projektu. Terminy określone w art. 8 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 3. Po zakończeniu debaty, Przewodniczący zarządza głosowanie nad zaopiniowaniem projektu. Art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 4. Głosowanie przeprowadza się nad pytaniem w brzmieniu "jak Rada powinna zaopiniować projekt?", a Członkowie Rady oddają głos o treści "pozytywnie", "negatywnie" bądź wstrzymują się od głosu.
 5. Jeżeli większość głosujących wstrzymała się od głosu, przyjmuje się, że Rada nie dokonała zaopiniowania aktu prawnego.
 6. Członkowie Rady do oddanego głosu mogą dołączyć krótkie oświadczenie na temat ich opinii. Przewodniczący, w uchwale w sprawie zaopiniowania aktu prawnego, zamieszcza wszystkie zgłoszone oświadczenia
 7. Uchwały w sprawie opinii aktu prawnego nie publikuje się w Dzienniku Praw.
 8. Przewodniczący przekazuje uchwałę drogą Poczty Konnej do wiadomości Króla i Premiera.

Art. 13
Stanowisko w sprawach bieżących


 1. Wniosek w sprawie wyrażenia przez Radę stanowiska w sprawach bieżącej polityki przedkłada Król, Premier bądź 2 Członków Rady.
 2. Wniosek zawiera treści pytań oraz możliwe warianty odpowiedzi.
 3. Przewodniczący zarządza debatę nad wnioskiem. Terminy określone w art. 8 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 4. Po zakończeniu debaty, Przewodniczący zarządza głosowanie nad stanowiskiem Rady. Art. 9 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 5. W głosowaniu Członkowie Rady odpowiadają zbiorczo na każde pytanie po kolei, wybierając dla każdego z nich odpowiedni wariant odpowiedzi. Członek Rady może wstrzymać się od odpowiedzi w stosunku do określonych bądź wszystkich pytań.
 6. Przewodniczący w uchwale w sprawie stanowiska Rady przedstawia pytania oraz odpowiedzi na nie, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równego podziału głosów w odpowiedziach które uzyskały większość, przedstawia się obie odpowiedzi.
 7. Uchwały w sprawie stanowiska Rady w sprawach bieżących nie publikuje się w Dzienniku Praw.
 8. Przewodniczący przekazuje uchwałę drogą Poczty Konnej do wiadomości Króla i Premiera.

Art. 14
Dyskusje niezakończone głosowaniem


 1. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji niezakończonej głosowaniem składa Król, Premier bądź 2 Członków Rady.
 2. Przewodniczący zarządza dyskusję określając jej termin, który trwa nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 14 dni.
 3. Przewodniczący przedłuża dyskusję z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla, Rządu lub co najmniej 2 Członków Rady. Dyskusja może być przedłużona łącznie o nie więcej niż 14 dni.
 4. Przewodniczący może skrócić dyskusję na wniosek Króla, Rządu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w niej przez 5 dni.

Art. 15
Interpelacje


 1. Członkowie Rady składają interpelacje bezpośrednio na Sali plenarnej.
 2. Przewodniczący zamyka wątek w przypadku upłynięcia 5 dni od chwili udzielenia odpowiedzi przez właściwy organ lub 10 dni od chwili zadania pytania, jeżeli odpowiedź nie została uchylona.

Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE


Art. 16
Przepis końcowy


 1. Traci moc Dekret królewski o porządku obrad Rady Królestwa z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10331).
 2. Uniwersał wchodzi w życie z dniem publikacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Markus 18 wrz 2018, o 23:53

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Rado,

zarządzam pierwsze czytanie projektu; potrwa trzy dni.

(—) Marc Miquaiasu’un Arped
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Markus 23 wrz 2018, o 02:10

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Rado,

przechodzimy do trzydniowego głosowania.

(—) Marc Miquaiasu’un Arped
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Markus 23 wrz 2018, o 02:10

Za.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Arsacjusz 23 wrz 2018, o 08:19

Za.
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Kardaczek 23 wrz 2018, o 09:51

Za.
Artur Kardacz von Hohenburg

Dumny obywatel Królestwa Hasselandu
Kanclerz HAN
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 23 wrz 2018, o 10:14

Wstrzymuje się.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 23 wrz 2018, o 12:22

Wstrzymuje się od głosu.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez KJAF 23 wrz 2018, o 12:45

Za.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Führanka 24 wrz 2018, o 11:10

Za.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość