Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Laurẽt 13 lip 2018, o 22:15

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Przewodniczący Rady Królestwa!
Wysoka Rado!


Od czasu rozpoczęcia przeze mnie dyskusji nad projektem ordynacji wyborczej dla Królestwa Baridasu minęły dwa tygodnie oraz złożone zostało kilka poprawek. Niniejszym chciałbym przedłożyć pod obrady Rady Królestwa projekt, który uwzględnia poprawki oraz dodać jeszcze trzy regulacje:

1. W pierwszej poprawce chciałbym uwzględnić, że obywatel, który nie będzie uczestniczył w wyborze Króla lub Wicekróla traci obywatelstwo na czas nie krótszy niż 30 dni, a ponowne uzyskanie obywatelstwa wymagać będzie złożenia przez niego wniosku. Mam nadzieję, że ta poprawka zmobilizuje do oddania głosu, bo według mnie to podstawowe prawo, ale również i obowiązek obywatelski.
2. Druga poprawka to juz tylko konsekwencja treści niniejszej ordynacji, gdzie w projekcie chce dodać ustęp, w którym mowa będzie, iż po wejściu w życie ordynacji wyborczej skreślony zostaje art. 2 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa, który mówi o wyborze Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Trzecia poprawka to usuniecie z projektu obecnego wybory Wicekróla. Ze względu na to, że fakt ten nastąpił, a ustęp służył jednorazowemu działaniu i stał się dokonany, wiec jest niepotrzebny.

W zakresie przeprowadzenia głosowania wskazana jest poniżej aplikacja, ale nie jako przymus tylko możliwość. Równie dobrze możemy głosować (jak potwierdził mi JO Krzysztof Czuguł-Chan) za pomocą skryptu NIA.

Jeśli chodzi o wagę głosu to myślę, że do głosowania w sprawie wyboru Króla siła głosu powinna być równa dla wszystkich obywateli, a jeśli chodzi o pozostałe głosowania to myślę, żeby dać większą siłę głosu tnajbardziej aktywnym z baridajczyków tak jak zostało zgłoszone w poprawce.

Myślę, że może sprawdzić się wotum nieufności, ale obecnie jest to kwestia drugorzędna tak samo jak cisza wyborcza i kary za jej nieprzestrzeganie.

Istotnym według mnie jest kryterium określone w art. 5 ust. 3 ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, które brane jest pod uwagę dla osób pełniących funkcję Namiestnika w myśl prawa sarmackiego. Szerzej piszę o tym w tym miejscu.

Liczę też na deklarowaną sankcję królewską gdyby projekt został przegłosowany.


Uniwersał
- Ordynacja wyborcza Królestwa Baridasu

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

skład

uchwalamy, co następuje:Art. 1 [Prawa wyborcze i normy ogólne]


1. Uniwersał normuje zasady prowadzenia wyborów do najwyższych władz Królestwa Baridasu.
2. Prawo wyboru Króla mają wszyscy obywatele baridajscy, a wybory są prowadzone do czasu wyłonienia głowy Królestwa Baridasu.
3. W przypadku opróżnienia urzędu namiestnikowskiego oraz z chwilą abdykacji złożonej przez Króla Baridasu, głowa państwa zobowiązana jest do powołania Regenta, który pełni swój urząd do czasu zakończenia wyborów Króla i Wicekróla.
4. Prawo wyboru Wicekróla i Przewodniczącego Rady Królestwa zwanego dalej „PRK” mają obywatele baridajscy oraz Król bezpośrednio, szczególnie przypadku gdy Rada Królestwa z różnych przyczyn nie dokona ich wyboru.
5. Kandydaci wymienieni w art. 1 ust. 2 i 4 niniejszego uniwersału muszą posiadać obywatelstwo sarmackie i baridajskie w chwili ich zgłoszenia.
6. Wskazane, lecz nie obligatoryjne jest to by kandydaci na Króla lub Wicekróla posiadali doświadczenie w sprawowaniu urzędów w Baridasie.
7. Wybory Króla i Wicekróla są niejawne, w czasie głosowania obowiązuje cisza wyborcza, a za jej nieprzestrzeganie grozi kara grzywny do 10 tysięcy libertów.
8. Do przeprowadzenia głosowania dopuszcza się stosowanie innej niż wymieniona w art. 4 ust. 2 niniejszego uniwersału aplikacji wyborczej, skryptu Naczelnej Izby Architektury lub oprogramowania wyborczego.

Art. 2 [Zarządzenie wyborów]


1. Wybory Króla zarządza Wicekról lub Regent, w drodze postanowienia, a gdy Wicekról nie jest powołany postanowienie wydaje w kolejności Marszałek Baridasu, Przewodniczący Rady Królestwa.
2. Wybory Króla zarządza się w przypadku jego abdykacji, utraty obywatelstwa baridajskiego lub na podstawie innych przepisów podjęcia przez Radę Królestwa uchwały o wotum nieufności.
3. Wybory Wicekróla, w drodze postanowienia zarządza Regent, PRK lub Król w przypadku rezygnacji lub nieusprawiedliwionej nieobecności przez pięć dni oraz w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego uniwersału
4. Wybory Przewodniczącego Rady Królestwa, w drodze postanowienia zarządza Wicekról, Regent lub Król w przypadku ich rezygnacji lub przypadku ich nieusprawiedliwionej nieobecności przez pięć dni oraz w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego uniwersału.
5. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Króla określa:

1) miejsce i termin zgłaszania kandydatur,
2) termin głosowania,
3) przysługującą wagę głosu obywatela baridajskiego, równą dla wszystkich obywateli Królestwa Baridasu,
4) odsyłacz do wykazu obywateli baridajskich posiadających bierne prawo wyborcze lub podanie ich wykazu w niniejszym postanowieniu,
5) wykaz obserwatorów (osób zaufania publicznego, które nie biorą udziału w kandydowaniu i głosowaniu),
6) wskazanie aplikacji wyborczej lub innego oprogramowania.

6. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Wicekróla lub PRK określa:

1) miejsce i termin zgłaszania kandydatur,
2) termin głosowania,
3) przysługujące obywatelom baridajskim wagi głosów, które są powiększone:

a) o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo baridajskie przez okres od 3 do 6 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
b) o 2 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo baridajskie przez okres od powyżej 6 do 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
c) o 3 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo baridajskie przez okres powyżej 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów.

4) odsyłacz do wykazu obywateli baridajskich posiadających bierne prawo wyborcze lub podanie ich wykazu w niniejszym postanowieniu,
5) wykaz obserwatorów (osób zaufania publicznego, które nie biorą udziału w kandydowaniu i głosowaniu).
6) wskazanie aplikacji wyborczej lub innego oprogramowania w sprawie wyboru Wicekróla lub wskazania miejsca głosowania w przypadku wyboru PRK.
7. Udział w głosowaniach w sprawie wyboru Króla i Wicekróla jest obowiązkowy. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie głosowania z dniem zakończenia głosowania następuje utrata obywatelstwa na okres 30 dni. Odzyskanie obywatelstwa wymaga ponownego złożenia wniosku w tej sprawie.

Art. 3 [Zgłaszanie kandydatur i terminy]


1. Kandydatury zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, a kandydujący winien potwierdzić chęć do kandydowania.
2. Wydający postanowienie odrzuca kandydaturę w przypadku:

1) braku lub wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
2) nieposiadania obywatelstwa sarmackiego i baridajskiego,
3) niespełnienia przez Wicekróla kryterium określonego w art. 5 ust. 3 ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim,
4) skazania na karę więzienia, banicji lub pozbawienia praw publicznych,
5) posiadania obywatelstwa innej prowincji.

3.Wydający postanowienie, niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur, podaje do publicznej wiadomości zgłoszone, odrzucone i nieodrzucone kandydatury.
4.Termin zgłaszania kandydatur w wyborach Króla jest dziesięciodniowy, a rozpoczyna się z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w art. 2 ust. 2 niniejszego uniwersału.
5. Termin zgłaszania kandydatur w wyborach Wicekróla lub PRK jest pięciodniowy, a rozpoczyna się z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w art. 2 ust. 3 niniejszego uniwersału.
6. Termin głosowania w wyborach Króla jest siedmiodniowy, a w pozostałych wyborach jest trzydniowy i obejmuje przynajmniej dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21:00.

Art. 4 [Głosowanie]


1. Dla zapewnienia wiarygodności wyborów w głosowaniu niezbędny jest minimum dwóch obserwatorów tworzących Komisję Elekcyjną, których należy wskazać w postanowieniu w sprawie zarządzenia wyborów (jeden z obserwatorów pełni funkcję Przewodniczącego).
2. Głosowanie oraz ustalenie wyników wyborów prowadzone jest przy użyciu oprogramowania wyborczego zamieszczonego na https://www.adoodle.org/.
3. Obserwator poprzez Pocztę Konną zbiera adresy e-mail wszystkich osób uprawnionych do głosowania oraz obserwatorów, zgodnie z wydanym postanowieniem.
4. Obserwator tworzy arkusz do głosowania, w którym zamieszcza niżej wymienione dane:

1) Informacje ogólne (general information) – podaje tytuł głosowania np. Głosowanie ws. wyboru Króla Baridasu,
2) Twórca głosowania (kreator of the vote) – dla uczestników głosowania podaje swoje ID oraz imię i nazwisko z profilu,
3) Pytanie (question) – podanie celu głosowania np. Wybieram Królem Baridasu:
4) Lista wyborów (list of chi ces) – podanie ID oraz imię i nazwisko z profilu, osobno dla każdego kandydata oraz oznaczenie na końcu listy „głos pusty”,
5) Uczestnicy-głosujący (participants-voters) – podaje listę e-mail - po jednym dla każdego wiersza lub w oddzielonym przecinkami formularzu, a Wyborca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą unikatowy osobisty bilet głosowy i dwa łącza do głosowania i wyświetlania wyników głosowania i głosować może tylko raz,
6) Obserwatorzy (observers) – podaje listę e-maili . Obserwatorzy otrzymają e-mail zawierający link do wyświetlenia wyników ankiety. Obserwator nie głosuje. Jeśli organizujesz głosowanie i nie głosujesz, wpisz tutaj swój adres e-mail, aby śledzić wyniki,
7) Daty (dates) – podaje ograniczenie terminu przewidzianego dla głosowania „start date” tj. dzień/miesiąc/rok/godzinę/minutę rozpoczęcia głosowania i „end date” ” tj. dzień/miesiąc/rok/godzinę/minutę zakończenia głosowania,
8) Opcje (options) – zaznacza opcję „Idem, the results will be available at all times” tj. stwierdzam, wyniki będą dostępne przez cały czas,
9) Podgląd danych (preview the data) – sprawdzenie listy danych do głosowania. Po kliknięciu poniższego przycisku ”Previsualize” dane wejściowe zostaną sprawdzone, a dane głosowe zostaną wstępnie przygotowane,
10) Przewodniczący Komisji Elekcyjnej (obserwator) przekazuje wynik głosowania oraz zrzut ekranu w miejscu zarządzenia wyborów, które uważa się za rozstrzygnięte gdy przewaga jednego z kandydatów wyniesie minimum 2 głosy w stosunku do pozostałych.

5. Zarządzający wybory wydaje postanowienie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów, w którym zamieszcza zrzut ekranu obrazujący wyniki głosowania.

Art. 5 [Sytuacje nadzwyczajne]


1. W nieuregulowanych w uniwersale przypadkach dotyczących wyboru Króla rozstrzygają w kolejności urzędów Wicekról, Regent, Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa.
2. W nieuregulowanych w uniwersale przypadkach dotyczących wyboru Wicekróla rozstrzygają w kolejności urzędów Regent, Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa.
3. W nieuregulowanych w uniwersale przypadkach dotyczących wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa rozstrzyga Wicekról, Regent lub Król.
4. W chwili wyboru Króla Baridasu na Księcia Sarmacji ustaje jego panowanie w Baridasie.

Art. 6 [przepisy przejściowe i końcowe]


1. Uniwersał wchodzi w życie z dniem uzyskania sankcji królewskiej oraz po ogłoszeniu w Dzienniku Praw za podpisami Króla i Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Z dniem opublikowania uniwersału skreślony zostaje art. 2 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa (D.P. poz. 9510)


Z wyrazami szacunku,

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Tomasz Liberi 14 lip 2018, o 10:58

Zgodnie z art. 9 ust 5 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa popieram inicjatywę dotyczącą złożonego projektu ordynacji.
gen.bryg. Tomasz Liberi
Komendant Książęcej Żandarmerii Wojskowej
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Sorcha 14 lip 2018, o 16:55

Zgodnie z art. 9 ust 5 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa popieram inicjatywę dotyczącą złożonego projektu ordynacji.
Obrazek
Wiedźmia Hrabina, hrabstwo Ravenspell
Sarmacka zielarka
Arcywiedźma Kowenu
Primera Bruja
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Julian FER 15 lip 2018, o 10:01

Zgodnie z art. 9 ust 5 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa popieram inicjatywę dotyczącą złożonego projektu ordynacji.
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Cudzoziemiec 1 16 lip 2018, o 06:43

Nie ma takiego przepisu w cytowany uniwersale. Art 9 zawiera dwa ustepy. O jaki przepis państwu chodzi?
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Laurẽt 16 lip 2018, o 09:44

Wasza Królewska Mość!

To podstawowy błąd od kopipastego. Przecież wszyscy wiemy, że poparcie udzielane przez członków RK reguluje ustęp pierwszy, bo przecież treść na to wskazuje. Dziękuję bardzo za czujność
.

Z poważaniem,
Laurencjusz MaHi at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Julian FER 16 lip 2018, o 10:09

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!

To prawda chodziło o ust. 1, o niżej zamieszczonej treści, a w szczególności tą podkreśloną przeze mnie jego część:
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje 3 Radnym, Królowi, Wicekrólowi, Marszałkowi Baridasu, członkom dworu królewskiego.


Z wyrazami szacunku,
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Cudzoziemiec 1 16 lip 2018, o 10:42

Jeśli faktycznie chodziło o ust. 1 to teraz jest to dla mnie zrozumiałe. Wcześniej nie było.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Julian FER 18 lip 2018, o 09:57

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Przewodniczący Rady Królestwa!
Wysoka Rado!

Czas nieubłaganie mija. Liczę na rychłe rozpoczęcie przez PRK obrad w sprawie, która ma dość istotne znaczenie dla dalszych losów Baridasu.


Z poważaniem,
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 


Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość