Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[D] Projekt ordynacji wyborczej

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

[D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Laurencjusz 29 cze 2018, o 16:13

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Przewodniczący Rady Królestwa!
Bracia i Siostry Baridajczycy!


Kończy się czerwiec, a Królestwo Baridasu czekają gruntowne zmiany i dlatego niniejszym chciałbym przedstawić do dalszej dyskusji projekt ordynacji wyborczej oraz zapoczątkować prace nad tym dość istotnym w tej chwili aktem prawnym. Zdaje sobie sprawę, że niniejszy projekt może mieć sporo braków i niedoskonałości, ale coś robić trzeba. Być może, gdy już teraz zaczniemy o nim wspólnie myśleć to może uda nam się na czas za zgodą obecnego Króla uchwalić ten projekt w tej, czy zupełnie innej formie.

W zakresie przeprowadzenia głosowania wskazana jest poniżej aplikacja, ale nie jako przymus tylko możliwość. Równie dobrze mozemy głosować (jak potwierdził mi JO Krzysztof Czuguł-Chan) za pomocą skryptu NIA.

Jeśli chodzi o wagę głosu to myślę, że do głosowania w sprawie wyboru Króla siła głosu powinna być równa, a jeśli chodzi o przyszłe głosowania to można tą sprawę doprecyzować tak by największą siłę głosu dać najbardziej aktywnym z baridajczyków.

Myślałem też by wprowadzić wotum nieufności, ale obecnie jest to kwestia drugorzędna tak samo jak cisza wyborcza i kary za jej nieprzestrzeganie.

Istotnym według mnie jest kryterium określone w art. 5 ust. 3 ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, które brane jest pod uwagę dla osób pełniących funkcję Namiestnika w myśl prawa sarmackiego. Szerzej piszę o tym w tym miejscu.


Uniwersał
- Ordynacja wyborcza Królestwa Baridasu

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

skład

uchwalamy, co następuje:Art. 1 [Prawa wyborcze i normy ogólne]


1. Uniwersał normuje zasady prowadzenia wyborów do najwyższych władz Królestwa Baridasu.
2. Prawo wyboru Króla mają wszyscy obywatele baridajscy, a wybory są prowadzone do czasu wyłonienia głowy Królestwa Baridasu.
3. W przypadku opróżnienia urzędu namiestnikowskiego oraz z chwilą abdykacji złożonej przez Króla Baridasu, głowa państwa zobowiązana jest do powołania Regenta, który pełni swój urząd do czasu zakończenia wyborów Króla i Wicekróla.
4. Prawo wyboru Wicekróla i Przewodniczącego Rady Królestwa zwanego dalej „PRK” mają obywatele baridajscy oraz Król bezpośrednio, szczególnie przypadku gdy Rada Królestwa z różnych przyczyn nie dokona ich wyboru.
5. Kandydaci wymienieni w art. 1 ust. 2 i 4 niniejszego uniwersału muszą posiadać obywatelstwo sarmackie i baridajskie w chwili ich zgłoszenia.
6. Wskazane, lecz nie obligatoryjne jest to by kandydaci na Króla lub Wicekróla posiadali doświadczenie w sprawowaniu urzędów w Baridasie.
7. Wybory Króla i Wicekróla są niejawne, w czasie głosowania obowiązuje cisza wyborcza, a za jej nieprzestrzeganie grozi kara grzywny do 10 tysięcy libertów.
8. Do przeprowadzenia głosowania dopuszcza się stosowanie innej niż wymieniona w art. 4 ust. 2 niniejszego uniwersału aplikacji wyborczej, skryptu Naczelnej Izby Architektury lub oprogramowania wyborczego.

Art. 2 [Zarządzenie wyborów]


1. Wybory Króla zarządza Wicekról lub Regent, w drodze postanowienia, a gdy Wicekról nie jest powołany postanowienie wydaje w kolejności Marszałek Baridasu, Przewodniczący Rady Królestwa.
2. Wybory Króla zarządza się w przypadku jego abdykacji, utraty obywatelstwa baridajskiego lub na podstawie innych przepisów podjęcia przez Radę Królestwa uchwały o wotum nieufności.
3. Wybory Wicekróla, w drodze postanowienia zarządza Regent, PRK lub Król w przypadku rezygnacji lub nieusprawiedliwionej nieobecności przez pięć dni oraz w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego uniwersału
4. Wybory Przewodniczącego Rady Królestwa, w drodze postanowienia zarządza Wicekról, Regent lub Król w przypadku ich rezygnacji lub przypadku ich nieusprawiedliwionej nieobecności przez pięć dni oraz w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego uniwersału.
5. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Króla określa:

1) miejsce i termin zgłaszania kandydatur,
2) termin głosowania,
3) przysługującą wagę głosu obywatela baridajskiego, równą dla wszystkich obywateli Królestwa Baridasu,
4) odsyłacz do wykazu obywateli baridajskich posiadających bierne prawo wyborcze lub podanie ich wykazu w niniejszym postanowieniu,
5) wykaz obserwatorów (osób zaufania publicznego, które nie biorą udziału w kandydowaniu i głosowaniu),
6) wskazanie aplikacji wyborczej lub innego oprogramowania.

6. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Wicekróla lub PRK określa:

1) miejsce i termin zgłaszania kandydatur,
2) termin głosowania,
3) przysługujące obywatelom baridajskim wagi głosów, o ile zostaną one ustanowione,
4) odsyłacz do wykazu obywateli baridajskich posiadających bierne prawo wyborcze lub podanie ich wykazu w niniejszym postanowieniu,
5) wykaz obserwatorów (osób zaufania publicznego, które nie biorą udziału w kandydowaniu i głosowaniu).
6) wskazanie aplikacji wyborczej lub innego oprogramowania w sprawie wyboru Wicekróla lub wskazania miejsca głosowania w przypadku wyboru PRK.

Art. 3 [Zgłaszanie kandydatur i terminy]


1. Kandydatury zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, a kandydujący winien potwierdzić chęć do kandydowania.
2. Wydający postanowienie odrzuca kandydaturę w przypadku:

1) braku lub wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
2) nieposiadania obywatelstwa sarmackiego i baridajskiego,
3) niespełnienia przez Wicekróla kryterium określonego w art. 5 ust. 3 ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim,
4) skazania na karę więzienia, banicji lub pozbawienia praw publicznych,
5) posiadania obywatelstwa innej prowincji.

3.Wydający postanowienie, niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur, podaje do publicznej wiadomości zgłoszone, odrzucone i nieodrzucone kandydatury.
4.Termin zgłaszania kandydatur w wyborach Króla jest dziesięciodniowy, a rozpoczyna się z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w art. 2 ust. 2 niniejszego uniwersału.
5. Termin zgłaszania kandydatur w wyborach Wicekróla lub PRK jest pięciodniowy, a rozpoczyna się z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w art. 2 ust. 3 niniejszego uniwersału.
6. Termin głosowania w wyborach Króla jest siedmiodniowy, a w pozostałych wyborach jest trzydniowy i obejmuje przynajmniej dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21:00.

Art. 4 [Głosowanie]


1. Dla zapewnienia wiarygodności wyborów w głosowaniu niezbędny jest minimum dwóch obserwatorów tworzących Komisję Elekcyjną, których należy wskazać w postanowieniu w sprawie zarządzenia wyborów (jeden z obserwatorów pełni funkcję Przewodniczącego).
2. Głosowanie oraz ustalenie wyników wyborów prowadzone jest przy użyciu oprogramowania wyborczego zamieszczonego na https://www.adoodle.org/.
3. Obserwator poprzez Pocztę Konną zbiera adresy e-mail wszystkich osób uprawnionych do głosowania oraz obserwatorów, zgodnie z wydanym postanowieniem.
4. Obserwator tworzy arkusz do głosowania, w którym zamieszcza niżej wymienione dane:

1) Informacje ogólne (general information) – podaje tytuł głosowania np. Głosowanie ws. wyboru Króla Baridasu,
2) Twórca głosowania (kreator of the vote) – dla uczestników głosowania podaje swoje ID oraz imię i nazwisko z profilu,
3) Pytanie (question) – podanie celu głosowania np. Wybieram Królem Baridasu:
4) Lista wyborów (list of chi ces) – podanie ID oraz imię i nazwisko z profilu, osobno dla każdego kandydata oraz oznaczenie na końcu listy „głos pusty”,
5) Uczestnicy-głosujący (participants-voters) – podaje listę e-mail - po jednym dla każdego wiersza lub w oddzielonym przecinkami formularzu, a Wyborca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą unikatowy osobisty bilet głosowy i dwa łącza do głosowania i wyświetlania wyników głosowania i głosować może tylko raz,
6) Obserwatorzy (observers) – podaje listę e-maili . Obserwatorzy otrzymają e-mail zawierający link do wyświetlenia wyników ankiety. Obserwator nie głosuje. Jeśli organizujesz głosowanie i nie głosujesz, wpisz tutaj swój adres e-mail, aby śledzić wyniki,
7) Daty (dates) – podaje ograniczenie terminu przewidzianego dla głosowania „start date” tj. dzień/miesiąc/rok/godzinę/minutę rozpoczęcia głosowania i „end date” ” tj. dzień/miesiąc/rok/godzinę/minutę zakończenia głosowania,
8) Opcje (options) – zaznacza opcję „Idem, the results will be available at all times” tj. stwierdzam, wyniki będą dostępne przez cały czas,
9) Podgląd danych (preview the data) – sprawdzenie listy danych do głosowania. Po kliknięciu poniższego przycisku ”Previsualize” dane wejściowe zostaną sprawdzone, a dane głosowe zostaną wstępnie przygotowane,
10) Przewodniczący Komisji Elekcyjnej (obserwator) przekazuje wynik głosowania oraz zrzut ekranu w miejscu zarządzenia wyborów, które uważa się za rozstrzygnięte gdy przewaga jednego z kandydatów wyniesie minimum 2 głosy w stosunku do pozostałych.

5. Zarządzający wybory wydaje postanowienie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów, w którym zamieszcza zrzut ekranu obrazujący wyniki głosowania.

Art. 5 [Sytuacje nadzwyczajne]


1. W nieuregulowanych w uniwersale przypadkach dotyczących wyboru Króla rozstrzygają w kolejności urzędów Wicekról, Regent, Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa.
2. W nieuregulowanych w uniwersale przypadkach dotyczących wyboru Wicekróla rozstrzygają w kolejności urzędów Regent, Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa.
3. W nieuregulowanych w uniwersale przypadkach dotyczących wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa rozstrzyga Wicekról, Regent lub Król.

Art. 6 [przepisy przejściowe i końcowe]


1.W pierwszych wyborach Wicekróla nie stosuje się przepisu art. 3 ust. 5 oraz art. 4 niniejszego uniwersału; kandydatury zgłoszone w postępowaniu zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Królestwa dnia 17 czerwca 2018 roku (wątek na Forum Centralnym o numerze 25341) uważa się za zgłoszone w terminie, a głosowanie porucza się Przewodniczącemu Rady Królestwa.
2. Uniwersał wchodzi w życie z dniem uzyskania sankcji królewskiej oraz po ogłoszeniu w Dzienniku Praw za podpisami Króla i Przewodniczącego Rady Królestwa.


Z wyrazami szacunku,

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Julian FER 6 lip 2018, o 12:06

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Przewodniczący Rady Królestwa!
Bracia i Siostry Baridajczycy!


Jak widać w sprawie ordynacji wyborczej nic się nie dzieje. Nawet Król, który tak się ostatnio deklarował, a i również Przewodniczący Rady Królestwa nic na ten temat nie wspomina. Być może temat ruszy z miejsca zanim wszyscy wyjadą na wakacje. W związku z tym, że w Sejmie trwają prace nad ordynacją to zwróciłem uwagę na dość ciekawą poprawkę, która jest w trakcie głosowania. Myślę, że dobrze by było u nas też ją zastosować po lekkiej modyfikacji art. 2 projektu:

6. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Wicekróla lub PRK określa:

1) miejsce i termin zgłaszania kandydatur,
2) termin głosowania,
3) przysługujące obywatelom baridajskim wagi głosów, które są powiększone: o ile zostaną one ustanowione,
a) o 1 punkt, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo baridajskie przez okres od 3 do 6 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
b) o 2 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo baridajskie przez okres od powyżej 6 do 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów;
c) o 3 punkty, jeżeli obywatel posiada nieprzerwanie obywatelstwo baridajskie przez okres powyżej 12 miesięcy do dnia zarządzenia wyborów.

4) odsyłacz do wykazu obywateli baridajskich posiadających bierne prawo wyborcze lub podanie ich wykazu w niniejszym postanowieniu,
5) wykaz obserwatorów (osób zaufania publicznego, które nie biorą udziału w kandydowaniu i głosowaniu).
6) wskazanie aplikacji wyborczej lub innego oprogramowania w sprawie wyboru Wicekróla lub wskazania miejsca głosowania w przypadku wyboru PRK.


Z poważaniem,

(-) Julian mar. Fer at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Cudzoziemiec 1 6 lip 2018, o 17:47

Ale co król?

Waćpan się od króla odstosunkować raczy, bo król to robi dokładnie to, co chcieliście by robił.

Natomiast nie zamierzam w najmniejszym stopniu pisać Wam prawa. Pokazaliście, że macie mnie gdzieś, to macie mnie gdzieś. I koniec pieśni. Co uchwalicie, ja zaakceptuję, i finito. Będziecie mieli. Czego nie uchwalicie, nie będziecie mieli, a jak abdykuję (już wkrótce) to zostaniecie z ręką.... gdzieś.

To naprawdę już nie jest mój problem. Zbieracie owoce nasion, które sami w ziemi położyliście.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Laurencjusz 6 lip 2018, o 18:38

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Przewodniczący!

Przy tak postawionej sprawie to chyba piłka po Waszej stronie Wielmożny. Nie da się ukryć, że czas leci, a brak postępów szkodzi naszemu krajowi, bo musimy wdrożyć ordynację przed abdykacją. Innego projektu nie widzę.
Myślę, że projekt trzeba scalić z poprawką i ogłosić głosowanie. Tym bardziej, że Król jasno się zadeklarował w kwestii sankcji królewskiej.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Jul 7 lip 2018, o 07:46

Fare aryon,

Zrobię to. Uważam, że ten projekt jest straszny. Toporny, ciężki, nie napisany w zgodzie z zasadami nie tylko logiki, ale też języka polskiego. Ba, ciężko go nawet w całości przeczytać.

1. Dlaczego zaaplikowany jest tu też sposób wyboru PRK? Przecież jego wybór określają już przepisy dot. Rady.

2. Dlaczego oburzacie się, że PRK nie pracuje nad tą ordynacją... skoro została zamieszczona w Domenie Królewskiej zamiast we wnioskach w Radzie..?

3. Ordynacja przedstawia 3 sposoby wyboru. Groch z kapustą. Od czego będzie zależeć ostateczną formą wyboru? Od widzimisię osoby ogłaszającej wybory? Skoro już tworzycie tą ordynację to byście ją sprecyzowali.

4. Czemu podczas wyboru wicekróla są nierówne wagi głosów a podczas wyboru króla już równe? Dlaczego?
Juliette Alatriste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Julian FER 7 lip 2018, o 10:13

Czcigodna Baronetesso!

Czuję się również wywołany do tablicy, więc postaram się odnieść do Waszych słów. Po pierwsze i najważniejsze do tekstu, który cytuję poniżej jest to, że Czcigodna tak naprawdę nie wnosi nic do tego tematu, bo nie znalazłem tu nawet jednego zdania, które pomogło by w tym, by ten lub całkiem inny projekt trafił w końcu pod głosowanie. Wiem, że do tego trzeba odrobinę chęci i jedną czwartą z całości samych umiejętności. Wiem też, że była Wicekrólowa powinna te minimum spełniać, ale widocznie nie chce.

Samym pisaniem dlaczego, od czego, czemu itp. nie posuniemy się nawet pół kroku do przodu, więc ja użyję jednego z tej grupy słów tylko raz i zapytam.

Jul napisał(a):Zrobię to. Uważam, że ten projekt jest straszny. Toporny, ciężki, nie napisany w zgodzie z zasadami nie tylko logiki, ale też języka polskiego. Ba, ciężko go nawet w całości przeczytać.

Czemu Czcigodna nie napisze swojego projektu lub przynajmniej jakiejś poprawki, bo łatwiej krytykować?

Dodam, że projekt był konsultowany z osobą o dużym doświadczeniu w tym zakresie i jest napisany na bazie innej ordynacji, która obowiązuje w przeciwieństwie do tej propozycji, w której brak jest stronnicza i jak zauważył PRK "...są błędy merytoryczne i składniowe..." autorstwa osoby, która tylko potrafi wytykać błędy innym, a jak widać sama je tworzy.
Jul napisał(a):1. Dlaczego zaaplikowany jest tu też sposób wyboru PRK? Przecież jego wybór określają już przepisy dot. Rady.

To moja propozycja, którą przekazałem pomysłodawcy. Ma służyć temu by sprawy wyły w jednym miejscu.
Jul napisał(a):2. Dlaczego oburzacie się, że PRK nie pracuje nad tą ordynacją... skoro została zamieszczona w Domenie Królewskiej zamiast we wnioskach w Radzie..?

Gdyby ten projekt został skierowany jako wniosek w Radzie to ruszyła by stosowna procedura, a później być może kto inny narzekał by, że ktoś się znów gdzieś czymś rządzi. Ordynacja w tak ważnej sprawie powinna być szerzej konsultowana i dlatego jest tu, bo miał to być nasz wspólny projekt, a PRK nie tylko jest urzędnikiem, ale i obywatelem, który mógłby od siebie coś zaproponować jak i inni, którzy dotąd nie zabrali głosu.
Jul napisał(a):3. Ordynacja przedstawia 3 sposoby wyboru. Groch z kapustą. Od czego będzie zależeć ostateczną formą wyboru? Od widzimisię osoby ogłaszającej wybory? Skoro już tworzycie tą ordynację to byście ją sprecyzowali.

To tylko propozycja, którą można poprawiać, więc dlaczego by nie!

Jul napisał(a):4. Czemu podczas wyboru wicekróla są nierówne wagi głosów a podczas wyboru króla już równe? Dlaczego?

Laurencjusz napisał(a):Jeśli chodzi o wagę głosu to myślę, że do głosowania w sprawie wyboru Króla siła głosu powinna być równa, a jeśli chodzi o przyszłe głosowania to można tą sprawę doprecyzować tak by największą siłę głosu dać najbardziej aktywnym z baridajczyków.

Istotnym według mnie jest kryterium określone w art. 5 ust. 3 ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, które brane jest pod uwagę dla osób pełniących funkcję Namiestnika w myśl prawa sarmackiego. Szerzej piszę o tym w tym miejscu.


PS: tak na marginesie literka [D] znaczy, że to debata.
Z poważaniem,
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Jul 7 lip 2018, o 10:44

JO,

Jak napisałam na początku - uważam projekt za ciężki więc zadałam parę pytań, by móc go zrozumieć. Mówienie mi, że moje pytania nic nie wnoszą są nie na miejscu biorąc pod uwagę lament z innych postów o brak aktywności w temacie.

Kto konsultował ów dokument?
Juliette Alatriste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Julian FER 7 lip 2018, o 11:02

Baronetesso!

Jul napisał(a):Jak napisałam na początku - uważam projekt za ciężki więc zadałam parę pytań, by móc go zrozumieć. Mówienie mi, że moje pytania nic nie wnoszą są nie na miejscu biorąc pod uwagę lament z innych postów o brak aktywności w temacie.

Ok, bo jest aktywność. Być może i moje słowa były "zbyt ciężkie", a przecież nie o to chodzi, wiec proszę mi wybaczyć. Lepiej by dalsza dyskusja toczyła się w bardziej cywilizowany sposób. Jeśli chodzi o Konsultanta projektu to jest to tak zacna osoba, że nie czuję się być uprawniony do mieszania jej w to całe zamieszania. Jeśli zechce to sama się ujawni.
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Laurencjusz 7 lip 2018, o 21:44

Fare aryon,

jeśli chodzi o wstęp to odpowiem tylko tyle, że to do chwili obecnej jedyny projekt. Cały czas mam nadzieję, że znajdą się kolejne poprawki, albo kolejny projekt. Projekt prywatnie konsultowałem i myślę, że osoba, która przekazała mi cenne wskazówki ujawni się jeśli sama zechce.

Ad. 1. Myślę, że w ordynacji powinny znaleźć się wszystkie regulacje dotyczące wyborów. Jak na razie mamy trzy osoby, a jeśli dojdzie ktoś jeszcze np. Marszałek Baridasu to myślę, że zasady jego wyboru też powinny znaleźć sie w ordynacji. Przedstawiłem tylko swój punkt widzenia jako propozycję.
Ad. 2. PRK jest też obywatelem tego kraju, a w związku z tym, że również i urzędnikiem to cały czas liczę, że jako obywatel zabierze głos. Ze względu na fakt, że miała to być dyskusja to projekt znalazł się tutaj. Myślałem, że tu zostanie dopracowany lub zamiast poprawek ktoś zgłosi coś całkiem innego.
Ad.3. Trzy sposoby wyboru to 3 możliwości. Zarządzający głosowanie będzie miał wybór i sam zdecyduje. Niestety Baridas obecnie nie ma żadnych mechanizmów do przeprowadzenia głosowania, wiec i dlatego.
Ad.4. Króla winien wybierać cały Naród, bo Król to głowa Narodu, wiec głosować może każdy, kto w dniu zarządzenia wyborów posiada obywatelstwo może głosować, czy to jest sprawiedliwe nie wiem, ale według mnie tak powinno byc.
Dlaczego Wicekróla i PRK wybierać mamy inaczej? Częściowo odpowiedź jest w tym wątku, a część postaram się uzupełnić.
Książę, który jest jednocześnie Królem zawsze na pierwszym miejscu będzie stawiał interes Sarmacji, a na drugim dopiero interes Baridasu, więc te role trzeba rozdzielić. Być może tak się stanie. Mam nadzieję, że przyszły Król zajmie się przede wszystkim sprawami Baridasu na szczeblu centralnym, a Wicekról będzie sprawował władzę jak do tej pory tj. administrował w Baridasie. Myślę więc, że w czasie wyboru Wicekróla powinny przede wszystkim decydować osoby, które tutaj są na co dzień, znają Baridas i jego sprawy lepiej niz potęcjalny obywayel, który dzień przed wyborami uzyskał nasze obywatelstwo.

Z poważaniem,
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [D] Projekt ordynacji wyborczej

Postprzez Laurencjusz 12 lip 2018, o 21:40

Fare aryon,

jak widać ruch w tej sprawie zamarł, wiec dodam tylko jedno zdanie. Po 23-cim lipca zamierzam skierować projekt ordynacji pod obrady Rady Królestwa.

Z poważaniem,
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości