Strona 1 z 1

Wniosek

PostNapisane: 11 cze 2018, o 09:20
przez Jul
Szanowny Przewodniczący,

Składam na Wasze ręce projekt zmiany Praw Kardynalnych. Zmiany nie wprowadzają wiele nowości, ich modyfikacja polegała tylko i wyłącznie na przekształceniu sposobu wybory Głowy Państwa.

Prawa Kardynalne
Królestwa Baridasu


Art. 1.
1. Wszelka władza państwowa od Króla pochodzi.
2. Naród Baridajski stanowi o wyborze Króla Baridasu w zgodzie z obowiązującą Ordynacją.
3. Król sprawuje władzę publiczną osobiście albo poprzez właściwe organy.4
4. Król wydaje ordonansy, ilekroć prawa kardynalne tak stanowią. Król może je wydać nadto w każdej innej sprawie.
5. Król nadaje, zmienia i uchyla prawa kardynalne.

Art. 2.
1. Król, w drodze ordonansu, określa skład i zakres kompetencji rady, długość jej kadencji i zasady procedowania oraz sposób wyboru, wygaśnięcia mandatów i nazwę jej członków.
2. Rada, na podstawie i w granicach ordonansu, uchwala uniwersały oraz podejmuje uchwały.

Art. 3.
1. Ordonansem, dekretem lub konstytucją można upoważnić organ władzy publicznej do wydawania, na ich podstawie i w ich granicach, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji.
2. Prawa fundamentalne, ordonansy, dekrety, uniwersały, rozporządzenia, zarządzenia i decyzje stanowią powszechnie obowiązujące źródła prawa.

Art. 4.
Z chwilą publikacji niniejszych praw kardynalnych tracą moc prawa kardynalne z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz. P. poz. 9586).

Re: Wniosek

PostNapisane: 11 cze 2018, o 14:45
przez KJAF
WKW,

nie mogę przyjąć przedłożonego projektu pod obrady. Zgodnie z Prawami Kardynalnymi, Król nadaje, zmienia i uchyla prawa kardynalne.

Zmiana PK nie jest kompetencją Rady, wobec czego złożony wniosek jest niecelowy i niekonstytucyjny.

Re: Wniosek

PostNapisane: 11 cze 2018, o 15:51
przez RCA
Oświecona Rado.

Aby zakończyć to przedłużające przeciąganie liny, które jak widać do niczego nie prowadzi, i nie nauczyło nas niczego — wydałem przed momentem nowe Prawa Kardynalne. W duchu przedłożonego projektu Jej Królewskiej Wysokości — http://prawo.sarmacja.org/akt,10168.html — następują trzy zmiany fundamentalne: 1) Prawa Kardynalne dopuszczają wybór Króla w drodze działania Narodu Baridajskiego (i uprawomocniają RKB do wydania stosownej Ordynacji; 2) Prawa Kardynalne umożliwiają powołanie (i odwołanie) przez Króla Wicekróla, lecz tylko na stosowny wniosek Rady Królestwa Baridasu; 3) Prawa Kardynalne stanowią, iż Wicekról stoi na czele Dworu Królewskiego.

Ufam, iż nawet jeśli ułomne, to tak sformułowane Prawa Kardynalne pozwolą w końcu na to, że Rada podejmie dalsze działania bez dalszej zwłoki.