Strona 1 z 1

Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

PostNapisane: 22 maja 2018, o 18:06
przez Jul
Szanowny Panie Przewodniczący,

Chciałabym wnieść projekt Uniwersału dot. wyboru Króla Baridasu.

Na wstępie chciałabym podziękować za możliwość skonsultowania projektu wiadomym osobom.

Projekt zakłada zasady wyboru Króla, określa warunki - kto i jak może głosować. Oraz nakłada ramy czasowe na organizującego wybory.
W drodze do reform, które mamy na horyzoncie, wybór króla jest nieodłącznym ich elementem. Projekt jest również następstwem referendum.

Uniwersał Rady Królestwa
O wyborze Króla

My,
Oświecona Rada Królestwa Baridasu

w składzie

[skład]
Uchwalamy, co następujeArt. 1 [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Uniwersał normuje zasady wyboru Króla Baridasu.
2. Proces wyboru Króla odbywa się w trybie jawnym w Gmachu Rady Królestwa Baridasu.
3. Głos każdego Członka Rady Królestwa Baridasu jest równy.
4. Członek Rady Królestwa Baridasu może oddać jeden głos.
5. Wybór Króla następuje zwykłą większością głosów.

Art. 2 [Prawa wyborcze]
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom Rady Królestwa Baridasu.
2. Kandydaturę do tronu może zgłosić, za zgodą kandydata, Książę Sarmacji lub członek Kongregacji Panów Lennych.

Art. 2 [Komisja Wyborcza]
1. Osobą właściwą w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych jest Wicekról, ustępujący Król, w przypadku braku tychże – Książę Sarmacji.

Art. 3 [Struktura wyborów]
1. Termin zgłaszania kandydatur – 7 dni.
2. Długość debaty nad kandydaturami – 10 dni.
3. Długość głosowania – 7 dni.
4. W uzasadnionym przypadku, Organ przeprowadzający wybory może wydać decyzję o przedłużeniu którejś z części.
5. W przypadku remisu, głosowanie należy powtórzyć po dodatkowej 5-dniowej debacie.
6. W przypadku jednego kandydata, głosuje się za lub przeciw.
7. Wybory Króla zarządza Książę Sarmacji nie później niż 14 dni po opróżnieniu tronu.

Art. 4 [Przepis końcowy]
1. Uniwersał wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Re: Wniosek

PostNapisane: 26 maja 2018, o 21:45
przez KJAF
Zarządzam pierwsze czytanie nad wniesionym projektem. Potrwa ono do końca dnia 2 czerwca.

Re: Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

PostNapisane: 27 maja 2018, o 11:33
przez KJAF
Wysoka Rado,

są błędy merytoryczne i składniowe, ale to nie jest żaden problem bo można poprawić.

Podstawowym błędem jest fakt, iż wniesiony projekt już na ten moment jest niekonstytucyjny i prawdopodobnie byłby obarczony wadą prawną.

Po pierwsze, art. 1 ust. 2 Praw Kardynalnych stwierdza, że Królem jest każdoczesny Książę Sarmacji, więc cały artykuł 1 projektu nie ma racji bytu.

Po drugie, już od dawna zwracałem uwagę na fakt braku jakichkolwiek uprawnień legislacyjnych posiadanych przez Radę (poza rzecz jasna niezobowiązującymi uchwałami bez żadnej mocy prawnej). Art. 3 ust. 2 Kardynalnych: Rada, na podstawie i w granicach ordonansu, uchwala uniwersały oraz podejmuje uchwały. De facto uniwersały Rady są więc rozporządzeniami wykonawczymi wobec aktów królewskich. Wobec braku aktu wyższego delegującego Radę do wydania uniwersału w tej sprawie, nie dość że zgodnie z punktem pierwszym uniwersał nie miałby żadnej mocy prawnej i byłby niekonstytucyjny, to same wydanie ustawy byłoby deliktem i działaniem nielegalnym.

Po trzecie, zwracałem również uwagę na fakt, iż w zasadzie skład Rady również nigdzie nie został określony i opieramy się raczej na zwyczaju, więc dopóki nie uregulujemy tego faktu, podpinanie jakichkolwiek uprawnień Radzie (tu: wybór Króla) jest zwyczajnie niebezpieczne. W przypadku obecnej uchwały Rady o Promissum (a więc nie ustawy) i tak całość opiera się na wyrażeniu swojej woli na papierze przez Baridajczyków, gdzie uchwała nie ma żadnej mocy prawnej — wobec czego nie ma obaw w przypadku ewentualnych głosów o zasadność głosowania. Nikt przecież nie może zaprzeczyć faktowi, że obywatel X, Y oraz Z podpisali się publicznie pod tekstem będącym wyrazem ich woli, wobec czego jest to mocny punkt odniesienia i orientacyjny — bo niczym więcej uchwała nie jest.

Re: Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

PostNapisane: 29 maja 2018, o 18:34
przez Jul
Wielmożny Panie Przewodniczący,

Wnioskuję o wstrzymanie pierwszego czytania do czasu opublikowania decyzji przez Króla w sprawie Promissum.

Liczę na przychylenie się do prośby,

Re: Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

PostNapisane: 17 cze 2018, o 22:14
przez KJAF
Z uwagi na powyższą deklarację oraz rezygnację z godności przez wnioskodawcę, postanawiam o zakończeniu debaty bez rozstrzygnięcia.

Wniesiony projekt jest wątpliwy póki co pod względem prawnym, pojawiają się natomiast propozycje uregulowania tej kwestii już po wyborze Wicekróla, jednocześnie z uwzględnieniem prawidłowego toku dla zmian tego rodzaju tj. poprzez wydanie nowych Praw Kardynalnych.

Z uwagi na powyższe, postanowiłem jak napisałem.