Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Zarchiwizowane wątki urzędowe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez зхао 19 lut 2018, o 18:53

Hohenzollern napisał(a):
Z całym szacunkiem Prześwietny Hrabio, nie da się takiego czegoś ustalić. Co najwyżej można skonstruować odpowiednie przepisy mówiące o czasie trwania Wysokiej Rady. W tej materii są jedynie dwie możliwości, albo decydujemy się na okres trwania jako kadencyjny, lub permanentny.


Dlaczego nie można ustalić, że wyraża się chęć udziału w pojedynczym zwołaniu Rady i przy każdorazowym zwołaniu Rady sporządzać listy chętnych? Można również ustalić kadencje, ale podczas kadencji przewijają się różne tematy. Jedne są bardziej ciekawe, drugie mniej i nie przy każdym chce się zabierać głos, wobec czego frekwencja będzie mniejsza.

***


Naszedł mnie dzisiaj pomysł w sprawie kworum. Pomyślałem, że można je uzależnić od listy chętnych do wzięcia udziału w obradach. Kto będzie chciał obradować będzie miał taką możliwość, a kto nie będzie chciał, nie będzie pośrednio utrudniał stanowienia prawa przez Radę.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez RCA 19 lut 2018, o 20:40

Wasza Królewska Wysokość.
Wysoka Rado.
Szanowni Państwo.


Pozwalam sobie zabrać głos w tej dyskusji bowiem kilka osób prosiło mnie o to kanałami prywatnymi, a i publicznie głosy wzywające do większej mej aktywności się tu i ówdzie pojawiły. Na wstępie więc chcę zapewnić, iż nawet jeśli nie uczestniczę aktywnie i nie komentuję, nie oznacza to, że nie śledzę obrad i argumentów, które podczas nich padają. Chcę również dotrzymać słowa i nie wtrącać się w porządki Wicekróla. Wierzę przy tym, że jeśli od czasu do czasu głos zabiorę nie sprawi to niepokojów społecznych.

Na wstępie podtrzymam swe zdanie w temacie, które już wyraziłem wcześniej — im więcej będziemy łatać, tym fatalniej się to skończy. Przykładem na to niech będzie sarmacka Konstytucja. Patchwork, który coraz częściej jest wewnętrznie niespójny, pozwala na zbyt rozbieżne interpretacje tych samych przepisów, etc. Uniknijmy tego losu. Lepiej odesłać stary uniwersał na karty historii, a przyjąć nowy, spójny, kompetny.

Analizując zaś treść przedłożonego przez wicekróla projektu chcę tylko życzliwie dorzucić trzy grosze. Po pierwsze zatem — "Głos rozstrzygający – głos Wicekróla liczony podwójnie w przypadku gdy w głosowaniu lub podejmowaniu decyzji przez Radę Królestwa w innej sprawie ilość głosów za przyjęciem równa jest ilości głosów przeciw przyjęciu proponowanego rozwiązania sprawy będącej przedmiotem obrad. Głos Wicekróla zakwestionować może jedynie Król." — rozumiem ideę, nie jest to rozwiązanie nowe ani nieobecne, jednak językowo może budzić, i budzi jak widzę, nie potrzebne emocje. Przyjęło się zaś używać prostej konstrukcji, która może np. brzmieć następująco: "W przypadku równoważnych głosów ZA i PRZECIW o wyniku głosowania rozstrzyga głos Wicekróla." - mniej kontrowersyjne, bardziej eleganckie. Zostawiam to pod rozwagę.

Po wtóre — szalenie zachęcam do unikania takich konstrukcji w prawie jak ta: "np. Prezes BZPN itp.,". Superuję ten fragment w ogóle wykreślić, zostawić przepis kończący się słowem poprzedzającym. Podobnie gdy używamy frazy: "zwanym dalej również" - wykreślić słowo 'również', jest całkowicie zbędne. Również wymienne stosowanie np. akronimu PRK ze słowem 'Przewodniczący' jest błędem, albo PRK, albo Przewodniczący. Niepotrzebne mieszanie. Dalej zaś, skoro założyliśmy, że jest jakiś skrót wobec frazy 'Przewodniczący Rady Królestwa' to po co dalej używana jest pełna fraza? Ujednolicić.

Po trzecie — w art. 3. ust. 2. jest mowa o Wicekrólu, a wcześniej wszędzie Królu i dorozumieniu, że Król to też Wicekról. Czy wobec tego to przeoczenie, czy świadome działanie? To samo w ust. 12. I dalej - raz jest Marszałek Baridasu, raz Marszałek Dworu - wydaje się to być stosowane wymiennie, należy to ujednolicić. Chyba, że nie ogarniam różnicy, wtedy proszę o lekcję. Jest też mowa o wykluczeniu z obrad na 7 dni roboczych. Jakie to są dni robocze w mikronacjach? Zmieniłbym to po prostu na 7 dni.

I po czwarte — w projekcie znajduję wiele błędów technicznych i językowych. To nie krytyka, proszę tego tak nie odbierać. Wobec ich ilości przedstawiam poniżej projekt z naniesionymi poprawkami z mojej strony (kolorem niebieskim). Oczywiście to tylko propozycja. Nie zmienia ona wydźwięku aktu przedłożonego przez Jego Królewską Wysokość, a jedynie go porządkuje i nieco poprawia technicznie. Państwo decydujecie.

Uniwersał

o zmianie porządku obrad Rady Królestwa


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU


[skład]


uchwalamy, co następuje:


Rozdział 1 [OBJAŚNIENIE WYRAŻEŃ UNIWERSAŁU]

Art. 1

 1. Większość zwykła - większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za przyjęciem rozstrzygnięcia niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
 2. Głos rozstrzygający – głos Wicekróla liczony podwójnie w przypadku gdy w głosowaniu lub podejmowaniu decyzji przez Radę Królestwa w innej sprawie ilość głosów za przyjęciem równa jest ilości głosów przeciw przyjęciu proponowanego rozwiązania sprawy będącej przedmiotem obrad. Głos Wicekróla zakwestionować może jedynie Król.
 3. Kworum – minimalna liczba członków Rady Królestwa, niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji, np. podjęcia uchwały, przyjęcia uniwersału itp.
 4. Rada Królestwa Baridasu – zwana dalej również Radą Królestwa (RK) lub Wysoką Radą – organ doradczy Króla Baridasu.
 5. Sankcja – zgoda WiceKróla Baridasu.

Art. 2

Ilekroć w uniwersale jest mowa o:
 1. Królu Baridasu – mowa oznacza to również o Wicekrólu., zgodnie z art. 5 ust. 2 Praw Kardynalnych Królestwa Baridasu.
 2. Członkach Rady Królestwa – oznacza to:
  1. władze najwyższe Królestwa Baridasu reprezentowane przez Króla i Wicekróla,
  2. urzędników Dworu Królewskiego,
  3. aktywnych Obywateli Królestwa Baridasu, którzy zadeklarowali udział w obradach Wielkiej Rady Królestwa,
  4. byłych Królów Baridasu, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w obradach Rady Królestwa,
  5. inne osoby aktywnie uczestniczące w życiu Królestwa Baridasu, które pełnią inne niż wyżej nie wymienione urzędy państwowe, np. Prezes BZPN itp.,
  6. inne osoby zaproszone na obrady w przez Króla z głosem doradczym.

Rozdział 2 [RADA I JEJ PRZEWODNICZĄCY]

Art. 3

 1. Rada Królestwa obraduje za zgodą i z woli Króla.
 2. Obradom Rady Królestwa przewodniczy Przewodniczący Rady Królestwa (PRK), zwanym dalej również „Przewodniczącym”.
 3. Do czasu wyboru PRK Przewodniczącego obradom przewodniczy Marszałek Dworu Baridasu lub inna osoba wskazana przez WiceKróla.
 4. Marszałek Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa, a później w razie takiej konieczności lub nieobecności Przewodniczącego może pełnić pełni jego obowiązki.
 5. Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić każdy Członek Rady, który może poprzeć tylko jedną kandydaturę. (komentarz: dlaczego takie ograniczenie?)
 6. Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów. (komentarz: nie ma sensu pisać tego tu, skoro niżej jest omawiany tryb podejmowania decyzji - większość zwykła, itd.)
 7. Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą WiceKróla Baridasu. (komentarz: ale w jakim celu?)
 8. Rada Królestwa, w podejmuje uchwały, uniwersały lub obraduje w innych sprawach ważnych dla funkcjonowania Królestwa Baridasu.
 9. Rada Królestwa może prowadzić obrady w miejscach publicznych Królestwa Baridasu takich jak forum, kanał IRC lub inne wcześniej określone miejsce, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 10. Każdego Członka Rady Królestwa obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
 11. Rada Królestwa zwykłą większością głosów może odwołać Przewodniczącego Rady Królestwa poprzez wniosek złożony przez co najmniej 3 Członków Rady. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa odbywa się zwykłą większością głosów, na wniosek złożony przynajmniej przez 3 Członków Rady Królestwa, i wymaga dla swej ważności sankcji Króla.
 12. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Wicekróla.

Art. 4

 1. Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
 2. Przewodniczący, w zależności od ilości prowadzonych spraw, może wnioskować do Króla o powołanie do pomocy Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących.
 3. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący bądź Marszałek Baridasu.
 4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Marszałek Baridasu.
 5. Przewodniczący Rady Królestwa lub Marszałek Baridasu:
  1. Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
  2. Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
  3. Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
  4. Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
  5. Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
  6. Nadaje bieg petycjom i wnioskom złożonym do Rady Królestwa.
  7. Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
  8. Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału lub zlecone przez Króla.
 6. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, z wyjątkiem władz najwyższych i Marszałka Baridasu, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:
  1. Zwrócić Członkowi Rady uwagę.
  2. Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.
  3. Złożyć wniosek do Pretora o nałożenie kary finansowej (grzywny).
 7. Od decyzji, o której mowa w artykule 4 ust. 6 przysługuje odwołanie do WiceKróla Baridasu w ciągu 3 dni od podania jej do publicznej wiadomości w miejscu publicznym królestwa.

Rozdział 3 [POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW, UCHWAŁ I SPRAW]

Art. 5

 1. Projekty uchwał lub uniwersałów wraz z uzasadnieniem, w którym należy podać cel, skutki wejścia projektu w życie lub podać inną przyczynę przedłożenia Radzie Królestwa mogą wnieść:
  1. Najwyższe władze najwyższe Królestwa.
  2. Urzędnicy Dworu Królewskiego.
  3. Co najmniej dwóch Obywateli Baridasu.
 2. Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis ten dołączony do projektu jest nie wystarczający.

Art. 6

 1. Pierwsze czytanie w przypadku propozycji, zmiany prawnej lub innej sprawy obejmuje:
  1. Przedstawienie propozycji prawnej lub innej sprawy przez wnioskodawcę.
  2. Wyznaczenie terminu przyjęcia zgłoszeń aktywnych obywateli oraz innych niż najwyższe władze Królestwa Baridasu osób wymienionych w art. 2. (komentarz: jakich zgłoszeń?)
  3. Zajęcie stanowiska przez urzędników Dworu Królewskiego.
  4. Debatę nad zgłoszoną sprawą.
  5. Zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych.
  6. Wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Drugie czytanie obejmuje:
  1. Przeprowadzenie głosowania w sprawach określonych w pierwszym czytaniu poprzez:
   1. głosowanie w sprawie odrzucenia zgłoszonej propozycji w całości,
   2. głosowanie poprawek,
   3. głosowanie w sprawie całości propozycji oraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
  2. Przeprowadzenie głosowania nad kandydatem na stanowisko lub odwołaniem urzędnika, z wyłączeniem urzędników powołanych przez Króla, Wicekróla lub Regenta.
 3. W sprawach personalnych pierwsze czytanie można pominąć po uzyskaniu sankcji.
 4. W przypadku równoważnych głosów ZA i PRZECIW o wyniku głosowania rozstrzyga głos Wicekróla.
 5. Zarządzając pierwsze lub drugie czytanie Przewodniczący podaje jego termin, który w zależności od sprawy może wynosić od 3 do 24 dni oraz zamieszcza dane osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt. 2 jako uprawnionych do wyrażenia swojej opinii w sprawie.
 6. W przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin prowadzący Przewodniczący może ją skrócić lub zamknąć.
 7. Pierwsze lub drugie czytanie nie może trwać łącznie nie więcej niż 48 dni. Łączna długość pierwszego i drugiego czytania nie może wynieść więcej niż 48 dni.
 8. O rozpoczęciu głosowania prowadzący obrady Przewodniczący, poprzez Pocztę Konną, powiadamia Członków Rady Królestwa. urzędników Królestwa Baridasu oraz osoby z prawem głosu.
 9. W głosowaniu oddaje się głosy: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. a jego wynik uznaje się za pozytywny gdy ZA opowiedziała się większość zwykła.
 10. Wypowiedzi osób nieuprawnionych do uczestniczenia w obradach Rady Królestwa w przypadku takiej możliwości wydziela się.
 11. Wstęp do miejsca obrad posiadają wyłącznie Członkowie Rady Królestwa, o których mowa w art. 2.

Art. 7

Członkowie Rady Królestwa kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Marszałka Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu lub sprawa kierowana jest pod obrady Rady Królestwa.

Rozdział 4 [PRZEPISY KOŃCOWE]

Art. 8

Podstawowe wzory wątków związanych z prowadzeniem obrad Wysokiej Rady Królestwa zamieszcza się w załączniku.

Art. 9

Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

ZAŁĄCZNIKI:
............


As naylfar sáh sairus
(—) Robert Fryderyk, r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Laurencjusz 19 lut 2018, o 22:48

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Wicehrabio!
Wysoka Rado!


Treść zaprezentowana przez Króla Baridasu "wypolerowała" nam trochę nasz "z grubsza ociosany" uniwersał, co ogólnie mi się podoba, wiec zanim spróbuję zebrać wszystkie ciekawe pomysły w jednolity tekst do dalszej obróbki chciałbym odnieść się do tej propozycji.

RCA napisał(a):Rada Królestwa Baridasu – zwana dalej również Radą Królestwa (RK) lub Wysoką Radą – organ doradczy Króla Baridasu.

Tu delikatnie bym zaprotestował gdyż w Baridasie zarówno skrót RK jak i określenie Wysoka Rada to już tradycja, dlatego wolałbym by pozostawić:
Rada Królestwa Baridasu – zwana dalej Radą Królestwa (RK) lub Wysoką Radą – organ doradczy Króla Baridasu.


RCA napisał(a):Kandydata na Przewodniczącego może zgłosić każdy Członek Rady, który może poprzeć tylko jedną kandydaturę. (komentarz: dlaczego takie ograniczenie?)

Procedowanie w Radzie Królestwa zmieniało się na przestrzeni lat i obecnie utarło się Przewodniczący jest osobą wybieraną przez Radę. Wcześniej regulacje dotyczące obrad Rady normowane były wyłącznie Ordonansie, a Przewodniczącego Rady powoływał i odwoływał Król. W mojej opinii wskazanie konkretnego kandydata pokazuje czyja kandydatura najwięcej zwolenników i mi osobiście zabrakło jedynie kilku słów o tym, że kandydat wyraża wolę by uczestniczyć w późniejszych wyborach i pełnić ten urząd gdy zostanie wybrany.

Zgłaszanie większej ilości kandydatów niż jedna osoba według mnie ma sens gdy wybory są niejawne.
RCA napisał(a):Powołanie Przewodniczącego musi być zatwierdzone kontrasygnatą WiceKróla Baridasu. (komentarz: ale w jakim celu?)

Zhao napisał(a):
Art. 2. ust.7 napisał(a): Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Wicekróla Baridasu.


W gruncie rzeczy nie podoba mi się to rozwiązanie. Jeśli sposób procedowania Rady jest w opinii królewskiej niewłaściwy, to zawsze można zawiesić funkcjonowanie rady. Jeśli już jest wola królewska, aby Rada funkcjonowała, to po co jest ingerencja w wybór Przewodniczącego? Takie działanie może prowadzić do zniechęcenia do prac w Radzie.

Ale w związku z faktem, że rozwiązania demokratyczne traktowane są od razu jako działalność wywrotowa , to proponuję rozwiązanie antymarazmowe, poprzez ustawienie konieczności kontrasygnaty/akceptacji kandydatury - nie zaś samego powołania. W przypadku braku akceptacji wyboru Przewodniczącego, Rada Królestwa straci mnóstwo czasu.

Przy głębszym zastanowieniu myślę, że można by było z tego punktu zraezygnować.
RCA napisał(a):Wyznaczenie terminu przyjęcia zgłoszeń aktywnych obywateli oraz innych niż najwyższe władze Królestwa Baridasu osób wymienionych w art. 2. (komentarz: jakich zgłoszeń?)

Chodzi o to, że do konkretnych obrad przed ich rozpoczęciem zbierane były by deklaracje uczestnictwa aktywnych obywateli w obradach Wysokiej Rady.
Zhao napisał(a):Jako że już jeden Dwór, co prawda Książęcy, ale jednak już się taka nazwa przewija, to może warto byłoby coś uklecić, najlepiej w jezyku baridajskim, aby zastąpić nazwę gremium czołowych urzędników Baridasu?

Popieram opinie pomysłodawcy Wielmożnego Yupenga Beijin-Zhao oraz Prześwietnego Juliana Fer at Atery, bo język baridajski to nasze dobro narodowe i jeśli znajdzie się chętny językoznawca baridajski, który te słowa właściwie i dostojnie przetłumaczy to dla mnie świetny pomysł by tą nazwę dla Dworu Królewskiego wprowadzić.
Zhao napisał(a):
Art.2 ust.3 napisał(a): aktywnych Obywateli Królestwa Baridasu, którzy zadeklarowali udział w obradach Wielkiej Rady,

Przydałoby się ustalić przez jaki okres czasu taka deklaracja jest ważna. Ktoś zadeklaruje obecność w obradach i po miesiącu, dwóch przestaje się odzywać. Najlepiej jakby była lista chętnych była prowadzona przy każdorazowym wezwaniu na obrady.

Wyżej już na ten temat pisałem. Myślę by zbierać chętnych przed rozpoczęciem głosowania.
Zhao napisał(a):
Art.2 ust.5 napisał(a): inne osoby aktywnie uczestniczące w życiu Królestwa Baridasu, które pełnią inne niż wyżej nie wymienione urzędy państwowe np. Prezes BZPN itp.

Ten przepis trzeba moim zdaniem doprecyzować poprzez wymienienie listy takich stanowisk albo usunąć go na rzecz ust. 3 (tj. przyjmujemy założenie, że takie osoby są aktywne i będą chciały brać udział w pracach rady)

Tu chyba najlepszym rozwiązaniem będzie skreślenie wszelkich dodatkowych przykładów tak jak zaproponował JKM.
Zhao napisał(a):
Art. 6 ust.9 napisał(a): 9. Wypowiedzi osób nieuprawnionych do uczestniczenia w obradach Rady Królestwa w przypadku takiej możliwości wydziela się.


Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy zastosować rozwiązanie teutońskie, czyli stworzenie stosownej grupy na forum, w celu uniknięcia możliwości wypowiedzi osób nieuprawnionych. Nadzór nad grupą mieliby Król, Wicekról, Marszałek i Przewodniczący z Wiceprzewodniczący.

W tym przypadku myślę podobnie jak Marszałek Baridasu, a poza tym nie chciałbym z jednej strony zabraniać wypowiedzi, a z drugiej myślę, że każda taka wydzielona wypowiedź to też aktywność, więc po co się ograniczać.
Zhao napisał(a):
Art.3 ust.3 napisał(a):Do czasu wyboru PRK obradom przewodniczy Marszałek Dworu lub inna osoba wskazana przez Wicekróla.


Dla większej czytelności proponuję, żeby przez cały tekst przewijał się Marszałek Baridasu. Można dodać dopisek "zwany dalej Marszałkiem"

Jak najbardziej popieram. Poza tym JKM większość tego typu określeń już uprościł.
Zhao napisał(a):
Art.4 ust.6 napisał(a):6. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, z wyjątkiem władz najwyższych i Marszałka Baridasu, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

1) Zwrócić Członkowi Rady uwagę.
2) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.
3) Złożyć wniosek do Pretora o nałożenie kary finansowej (grzywny).


Większość Baridajczyków, która wzięła udział w obradach, jest przeciwna sankcjonowaniu członków Rady. W tym miejscu powinien być raczej systemem nagród.

W tym przypadku pozostawił bym "kij" i dodał "marchewkę". Jak najbardziej jestem za tym by aktywnych uczestników obrad wyróżniać. Najłatwiej dać liberty. Pomyśle o tym i porozmawiam z Królem, a może wymyślimy coś ciekawszego.

Fare Aryon!

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez RCA 20 lut 2018, o 11:29

Wasza Królewska Wysokość.
Wysoka Rado.

Laurencjusz napisał(a):Treść zaprezentowana przez Króla Baridasu "wypolerowała" nam trochę nasz "z grubsza ociosany" uniwersał, co ogólnie mi się podoba, wiec zanim spróbuję zebrać wszystkie ciekawe pomysły w jednolity tekst do dalszej obróbki chciałbym odnieść się do tej propozycji.

Taki był mój cel. Polerka :) Cieszę się, że mogłem pomóc.

Laurencjusz napisał(a):Tu delikatnie bym zaprotestował gdyż w Baridasie zarówno skrót RK jak i określenie Wysoka Rada to już tradycja, dlatego wolałbym by pozostawić: Rada Królestwa Baridasu – zwana dalej Radą Królestwa (RK) lub Wysoką Radą – organ doradczy Króla Baridasu.

Powiem jaki jest cel proponowanej zmiany — ten sam co już wcześniej przeze mnie poruszany w kontekście Przewodniczącego. Mnożenie i żonglowanie nazwami nie służy czytelności i łatwemu przyswajaniu danego aktu prawnego. Stawiając technikę prawodawczą i utylitarny charakter przepisów nad pewną tradycję wychodzę z założenia, iż w przepisie prawnym nie może być miejsca na taką właśnie żonglerkę. Rozumiem posługiwanie się wymiennie nazwami w dyskusji, kuluarach, innych sytuacjach, ale akt prawny winien być jasny i nie zostawiać pola do krytyki. Nie upieram się, proponuję i uzasadniam, Rada zdecyduje.

Laurencjusz napisał(a):Procedowanie w Radzie Królestwa zmieniało się na przestrzeni lat i obecnie utarło się Przewodniczący jest osobą wybieraną przez Radę. Wcześniej regulacje dotyczące obrad Rady normowane były wyłącznie Ordonansie, a Przewodniczącego Rady powoływał i odwoływał Król. W mojej opinii wskazanie konkretnego kandydata pokazuje czyja kandydatura najwięcej zwolenników i mi osobiście zabrakło jedynie kilku słów o tym, że kandydat wyraża wolę by uczestniczyć w późniejszych wyborach i pełnić ten urząd gdy zostanie wybrany. Zgłaszanie większej ilości kandydatów niż jedna osoba według mnie ma sens gdy wybory są niejawne.

Może być jednak tak, że dany Radca widzi więcej niż jednego potencjalnego kandydata i każdy z nich startuje. Nie ograniczałbym tu więc swobody dysponowania głosem poparcia. W ostatecznym głosowaniu jasne - wybiera się jednego, ale na etapie popierania? Moim zdaniem przepis taki spowoduje, iż osoby, które chciałyby udzielić swego poparcia więcej niż jednej osobie nie uczynią tego wcale. Nie ograniczałbym praw Radców do takich spraw.

Laurencjusz napisał(a):Przy głębszym zastanowieniu myślę, że można by było z tego punktu zraezygnować.

I to bym chętnie zarekomendował właśnie. Pamiętajcie proszę, że nadmierna biurokracja w równym stopniu może rozłożyć Radę, jak pewne niedopowiedzenia.

Laurencjusz napisał(a):Chodzi o to, że do konkretnych obrad przed ich rozpoczęciem zbierane były by deklaracje uczestnictwa aktywnych obywateli w obradach Wysokiej Rady.

A nadal będą/są? Potrzebne to jest w ogóle? Wydaje mi się zbędną biurokracją właśnie.

Raduję się widząc taką ciekawą dyskusję!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez зхао 20 lut 2018, o 12:57

A nadal będą/są? Potrzebne to jest w ogóle? Wydaje mi się zbędną biurokracją właśnie.


No w sumie można się tego pozbyć.

Zasadniczym problemem w Baridasie jest uzyskanie kworum. Po przemyśleniu myślę, że można je po prostu znieść, a wszelkie decyzje podejmować na podstawie większości zwykłej w głosowaniu.
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez RCA 20 lut 2018, o 13:09

Zhao napisał(a):No w sumie można się tego pozbyć.

Zasadniczym problemem w Baridasie jest uzyskanie kworum. Po przemyśleniu myślę, że można je po prostu znieść, a wszelkie decyzje podejmować na podstawie większości zwykłej w głosowaniu.

O kworum można walczyć różnymi drogami - przypominanie na PRIV radcom, że jest głosowanie to jedna z nich. Z tego co znam z autopsji to pomaga wydatnie.

Można je też znieść, faktycznie.
Avatar użytkownika
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Zombiakov 22 lut 2018, o 00:18

RCA napisał(a):Można je też znieść, faktycznie.


Osobiście uważam, że rezygnacja z kworum to jakby wyłączyć receptory bólu.
Wszystko idzie łatwiej i bez przeszkód ale ... no właśnie ... nawet nie widać twardo problemu, że ludzie nie głosują. Łatwo wtedy kwestię niskiej frekwencji/aktywności ignorować.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Julian FER 22 lut 2018, o 17:34

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


Wybaczcie, że nie zahamowałem tej lawiny propozycji i dawno jest już po terminie. Ogromnie zaś cieszy mnie wasza aktywność i ilość złożonych propozycji. Uniwersał w końcu ma służyć nam wszystkim i dlatego uważam, że nie należy się spieszyć. Myślę jednak nad tym, że już czas zebrać wszystko w tekst jednolity.


Z poważaniem,

(-) Julian hr. Fer at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez зхао 23 lut 2018, o 20:53

Śpieszyć się nie należy, ale ktoś te obrady musi moderować, bo inaczej nic nie zrobimy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Julian FER 24 lut 2018, o 11:32

Zhao napisał(a):Śpieszyć się nie należy, ale ktoś te obrady musi moderować, bo inaczej nic nie zrobimy.

Święta racja. Problem w tym, że jak czytam o tym jak bardzo władza zawłaszczyła sobie państwo to co raz częściej zadaję sobie pytanie związane z sensem istnienia. Wracając do tematu to zapytam Wicekróla i chyba zostanie przedstawiona nowa wersja do dalszej obróbki. Po tym obrady zostaną zwołane na nowo.
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość