Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Zarchiwizowane wątki urzędowe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez зхао 24 lut 2018, o 11:52

No to trzeba o tym poinformować, aby nie było zamętu i żeby każdy wiedział jak się sprawy mają.
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Hohenzollern 24 lut 2018, o 15:44

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


No jak dla mnie jako dla legalisty, jeżeli terminy nie zostały dotrzymane bądź wkradły się błędy formalne to należało by ponowić całą procedurę - bo jeżeli nie stosujemy się do wcześniej uchwalonego przez nas prawa to co to o nas świadczy?

Z wyrazami szacunku;
(-)Frideric et Hohensollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Laurencjusz 25 lut 2018, o 00:48

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


W pełni popieram opinię JWP Fryderyka von Hohenzollerna i dlatego przedstawiam wersję do dalszych prac z opcją bez kworum. Jeśli Wysoka Rada uzna, że kworum jest potrzebne w jakiś konkretnych przypadkach, albo w ogóle to wrócimy do tematu. Dodałem art. 4 ust. 8 w sprawie premii. Wielmożny Yupeng wicehrabia Beijin-Zhao kilkakrotnie wspominał o nagrodach dla uczestników obrad. Jeśli macie inne pomysły jestem otwarty na propozycje.

Marszałka Baridasu proszę o ponowne rozpoczęcie obrad.

Uniwersał

o zmianie porządku obrad Rady Królestwa


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU


[skład]


uchwalamy, co następuje:


Rozdział 1 [OBJAŚNIENIE WYRAŻEŃ UNIWERSAŁU]

Art. 1

1. Większość zwykła - większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za przyjęciem rozstrzygnięcia niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
2. Rada Królestwa Baridasu – zwana dalej Radą Królestwa (RK) lub Wysoką Radą – organ doradczy Króla Baridasu.
3. Sankcja – zgoda Króla Baridasu.

Art. 2

Ilekroć w uniwersale jest mowa o:

1. Królu Baridasu –oznacza to również Wicekróla,
2. Członkach Rady Królestwa – oznacza to:

1) Władze najwyższe Królestwa Baridasu reprezentowane przez Króla i Wicekróla.
2) Urzędników Dworu Królewskiego.
3) Aktywnych Obywateli Królestwa Baridasu, którzy zadeklarowali udział w poszczególnych obradach Rady Królestwa.
4) Byłych Królów Baridasu, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w obradach Rady Królestwa.
5) Inne osoby aktywnie uczestniczące w życiu Królestwa Baridasu, które pełnią inne niż wyżej nie wymienione urzędy państwowe.
6) Inne osoby zaproszone na obrady w przez Króla z głosem doradczym.

Rozdział 2 [RADA I JEJ PRZEWODNICZĄCY]

Art. 3

1. Rada Królestwa obraduje za zgodą i z woli Króla.
2. Obradom Rady Królestwa przewodniczy Przewodniczący Rady Królestwa, zwanym dalej „Przewodniczącym”.
3. Do czasu wyboru Przewodniczącego obradom przewodniczy Marszałek Baridasu lub inna osoba wskazana przez Króla.
4. Marszałek Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego , a w razie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.
5. Kandydatów na Przewodniczącego może zgłosić każdy Członek Rady, który może poprzeć w głosowaniu tylko jedną kandydaturę.
6. Rada Królestwa podejmuje uchwały, uniwersały lub obraduje w innych sprawach ważnych dla funkcjonowania Królestwa Baridasu.
7. Rada Królestwa może prowadzić obrady w miejscach publicznych Królestwa Baridasu takich jak forum, kanał IRC lub inne wcześniej określone miejsce.
8. Każdego Członka Rady Królestwa obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
9. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa odbywa się zwykłą większością głosów, na wniosek złożony przynajmniej przez 3 Członków Rady Królestwa, i wymaga dla swej ważności sankcji Króla.[/list]

Art. 4

1. Przewodniczący prowadzi obrady Rady Królestwa.
2. Przewodniczący, w zależności od ilości prowadzonych spraw, może wnioskować do Króla o powołanie do pomocy Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących.
3. W przypadku absencji Przewodniczącego, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący bądź Marszałek Baridasu.
4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje Marszałek Baridasu.
5. Przewodniczący lub Marszałek Baridasu:

1) Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2) Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3) Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4) Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5) Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6) Nadaje bieg petycjom i wnioskom złożonym do Rady Królestwa.
7) Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8) Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału lub zlecone przez Króla.

6. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, z wyjątkiem władz najwyższych i Marszałka Baridasu, Przewodniczący może zastosować następujące środki:

1) Zwrócić Członkowi Rady uwagę.
2) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni.
3) Złożyć wniosek do Pretora o nałożenie kary finansowej (grzywny).

7. Od decyzji, o której mowa w artykule 4 ust. 6 przysługuje odwołanie do Króla Baridasu w ciągu 3 dni od podania jej do publicznej wiadomości w miejscu publicznym królestwa.

8. Za pracę w Radzie Królestwa na wniosek Przewodniczącego każdego Członka Rady można wyróżnić premią finansową.

Rozdział 3 [POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW, UCHWAŁ I SPRAW]

Art. 5


1. Projekty uchwał lub uniwersałów wraz z uzasadnieniem, w którym należy podać cel, skutki wejścia projektu w życie lub podać inną przyczynę przedłożenia Radzie Królestwa mogą wnieść:

1) Najwyższe władze Królestwa.
2) Urzędnicy Dworu Królewskiego.
3) Co najmniej dwóch Obywateli Baridasu.

2. Marszałek Baridasu lub Przewodniczący może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis dołączony do projektu jest nie wystarczający.

Art. 6


1. Pierwsze czytanie w przypadku propozycji, zmiany prawnej lub innej sprawy obejmuje:

1) Przedstawienie propozycji prawnej lub innej sprawy przez wnioskodawcę.
2) Wyznaczenie terminu przyjęcia zgłoszeń aktywnych obywateli do udziału w obradach oraz innych niż najwyższe władze Królestwa Baridasu osób wymienionych w art. 2.
3) Zajęcie stanowiska przez urzędników Dworu Królewskiego.
4) Debatę nad zgłoszoną sprawą.
5) Zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych.
6) Wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawcę.

2. Drugie czytanie obejmuje:

1) Przeprowadzenie głosowania w sprawach określonych w pierwszym czytaniu poprzez:

a) głosowanie w sprawie odrzucenia zgłoszonej propozycji w całości,
b) głosowanie poprawek,
c) głosowanie w sprawie całości propozycji oraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2) Przeprowadzenie głosowania nad kandydatem na stanowisko lub odwołaniem urzędnika, z wyłączeniem urzędników powołanych przez Króla, Wicekróla lub Regenta.

3. W sprawach personalnych pierwsze czytanie można pominąć po uzyskaniu sankcji.
4. W przypadku równoważnych głosów ZA i PRZECIW o wyniku głosowania rozstrzyga głos Wicekróla.
5. Zarządzając pierwsze lub drugie czytanie Przewodniczący podaje jego termin, który w zależności od sprawy może wynosić od 3 do 24 dni oraz zamieszcza dane osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt. 2 jako uprawnionych do wyrażenia swojej opinii w sprawie.
6. W przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin Przewodniczący może ją skrócić lub zamknąć.
7. Łączna długość pierwszego i drugiego czytania nie może wynieść więcej niż 48 dni.
8. O rozpoczęciu głosowania Przewodniczący, poprzez Pocztę Konną, powiadamia Członków Rady Królestwa.
9. W głosowaniu oddaje się głosy: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
10. Wypowiedzi osób nieuprawnionych do uczestniczenia w obradach Rady Królestwa wydziela się.
11. Wstęp do miejsca obrad posiadają wyłącznie Członkowie Rady Królestwa, o których mowa w art. 2.

Art. 7


Członkowie Rady Królestwa kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Marszałka Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu lub sprawa kierowana jest pod obrady Rady Królestwa.

Rozdział 4 [PRZEPISY KOŃCOWE]

Art. 8


Podstawowe wzory wątków związanych z prowadzeniem obrad Rady Królestwa zamieszcza się w załączniku.

Art. 9

Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

ZAŁĄCZNIKI:
............


Fare Aryon!

(—) Laurentius MaHi et Atera
Wicekról Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Führanka 26 lut 2018, o 17:03

Pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji.

Ilekroć w uniwersale jest mowa o:

1. Królu Baridasu –oznacza to również Wicekróla,


Uważam, że stosowanie tego samego "oznaczenia" dla króla i wicekróla jest bardzo niebezpieczne, ze względu na możliwość zatarcia się różnić między tymi dwoma urzędami.

1. Rada Królestwa obraduje za zgodą i z woli Króla.


Rada powinna być rozdzielnym organem, wolnym od króla i jego woli bądź nie woli.

Przewodniczący Rady i Marszałek powinny być jednym urzędem. Po co rozdrabniać jeśli mają praktycznie te same funkcje? Szczególnie nie ma to sensu, gdy poważnym problemem demografia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Julian FER 26 lut 2018, o 17:10

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


W związku z naniesieniem poprawek w sprawie przedstawienia scalonych zmian oraz działając na podstawie art. 9. ust. 1 Uniwersału z dnia o porządku obrad Rady Królestwa rozpoczynam obrady Rady Baridasu.

Przedkładam Wysokiej Radzie wyżej zamieszczony projekt Uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa.

Zgodnie z art. 11 Uniwersału z dnia o porządku obrad Rady Królestwa. ponownie rozpoczynam obrady w czasie których w terminie do dnia 04.03.2018 r., godz. 17.00 zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie zgłoszonego projektu, w ramach którego można składać poprawki. Wzywam członków Dworu Królewskiego o zajęcie stanowiska w sprawie.


Fare Aryon!

(—) Julian hrabia Fer at Atera,
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez RCA 26 lut 2018, o 17:21

Prześwietny Panie Marszałku,

"Przedkładam Wysokiej Radzie wyżej zamieszczony projekt Uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa. " - sugestia... dla jakości debaty proszę zamieścić projekt w tym poście zarządzającym. Tak napisane zdanie można dowolnie interpretować i każdy będzie gadał o czym innym.

Pozdrawiam,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez зхао 26 lut 2018, o 17:40

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewsko Wysokość,
Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

niniejszym przedstawiam swoje zdanie dotyczące nowego projektu.

1) W uniwersale jest mowa o aktywnych obywatelach Królestwa Baridasu. Czy naprawdę jest konieczność zachowywania statusu aktywnego obywatela, aby zabrać głos w obradach? Jeśli chcielibyśmy mieć wyłącznie aktywnych obywateli w Radzie, to trzeba by było ją zamienić w izbę, do której byłby przeprowadzane wybory. Wtedy miałoby to sens. Ze względu na demografię myślę, że każdy Obywatel jest ważny i głos każdego z Nich może mieć znaczenie i nie ważne będzie, czy zostanie to poprzedzone 20 postami, żebym wziąć udział w obradach.

2)
Każdego Członka Rady Królestwa obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.


Zmuszaniem do czegokolwiek niczego się nie wskóra. Ten przepis jest moim zdaniem niepotrzebny.

3)
Przewodniczący, w zależności od ilości prowadzonych spraw, może wnioskować do Króla o powołanie do pomocy Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących.


Uważam że Przewodniczący powinien mieć pewną swobodę w sprawowaniu swojego urzędu, w związku z czym sugerowałbym bym nadanie mu możliwości samodzielnego powołania Wiceprzewodniczącego.

4)
6. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, z wyjątkiem władz najwyższych i Marszałka Baridasu, Przewodniczący może zastosować następujące środki:

1) Zwrócić Członkowi Rady uwagę.
2) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni.
3) Złożyć wniosek do Pretora o nałożenie kary finansowej (grzywny).


4.1)
Od decyzji, o której mowa w artykule 4 ust. 6 przysługuje odwołanie do Króla Baridasu w ciągu 3 dni od podania jej do publicznej wiadomości w miejscu publicznym królestwa.


System penitencjarny w żadnym wypadku nie pomoże w motywowaniu do pracy, od tego są nagrody, o których wspomniałem. Proponuję całkowicie wykreślić powyższe zapisy, gdyż nie widzę żadnych korzyści w karaniu kogokolwiek za brak aktywności. Kary powinny być załamanie prawa, a nie za natłok realnych obowiązków odciągających nas od prac w Radzie.

5)
Wyznaczenie terminu przyjęcia zgłoszeń aktywnych obywateli do udziału w obradach oraz innych niż najwyższe władze Królestwa Baridasu osób wymienionych w art. 2.


W trakcie debaty nad poprzednim projektem Jego Królewska Mość zaproponował odejście od tego biurokratyzmu. Aprobując, dorzuciłem od siebie pomysł zniesienia kworum. Zaoszczędziło by to czas, a każdy kto będzie chciał zabrać głos będzie miał do tego możliwość, a nieaktywność Rady, nie przeszkodzi w stanowieniu nowego prawa.

Czy Wasza Królewska wysokość odniesie się do tej propozycji?

6)
Przewodniczący Rady i Marszałek powinny być jednym urzędem. Po co rozdrabniać jeśli mają praktycznie te same funkcje? Szczególnie nie ma to sensu, gdy poważnym problemem demografia.


Żeby wprowadzić tą zmianę, trzeba by od razu zmieniać Ordonans o Dworze Królewskim. Żeby odciążyć Marszałka pro, żeby w przypadku absencji/braku Przewodniczącego jego obowiązki przejmował wybrany przez Króla/Wicekróla/Marszałka Radny.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez KJAF 11 mar 2018, o 22:31

Wysoka Rado,

proponuję zaniechanie dalszego procedowania projektu. Poziom komplikacji niestety jest bardzo duży, zarówno w tekście projektu, jak i w samych procedurach — naliczyłem przynajmniej trzykrotne rozpoczynanie "pierwszego" czytania.

W mojej opinii, są dwa mocne argumenty żeby odstąpić od dalszego procesu legislacyjnego. Po pierwsze, w toku debaty wynikło, że tego typu zmiany nie rozwiązują problemów, a jedynie przynoszą nowe. Potrzeba jest gruntowna zmiana tego uniwersału, polegająca na złożeniu nowego projektu, pisanego od zera. Idziemy w zbyt dużą komplikację przepisów, a formalizacja procedur przypomina stary KPS.

Po drugie, rzecz ważniejsza — stoję na stanowisku, że uniwersał ten jest pozbawiony mocy prawnej i byłby przyjęty nielegalnie. Podobnie jak ma miejsce w przypadku obowiązującego już porządku obrad oraz uniwersału o finansach KB.

Zgodnie z prawami fundamentalnymi, Rada, na podstawie i w granicach ordonansu, uchwala uniwersały oraz podejmuje uchwały. Oznacza to mniej więcej tyle, że nasze uniwersały są jedynie aktami wykonawczymi i rozporządzeniami względem ordonansów królewskich — tyle, że inaczej nazwanymi. Dopóki nie istnieje jasna delegacja do wydania uniwersału; wicekról nie określił, że Rada może uregulować jakąś sprawę, nie mamy podstawy prawnej do ustalania czegokolwiek. Sama definicja uniwersału jest żywcem wyjęta z definicji właśnie rozporządzenia.

I to jest problem, z którym musimy się zmierzyć — Rada Królestwa de iure nie może nic. W związku z czym niniejszy projekt nie może być w mojej ocenie procedowany.

Potrzebna jest zmiana prawa konstytucyjnego i zmiana zakresu kompetencji Rady. Bo na ten moment mamy taki bałagan, że o ile mnie pamięć nie myli, nie mamy nawet określonego nigdzie w obowiązujących aktach, kto tak właściwie wchodzi w skład Rady.

Dlatego jak pisałem, proponuję uznać niniejszą debatę za zakończoną brakiem rozstrzygnięcia. A następnie skupić się na wypracowaniu takich zmian w prawie, żebyśmy mogli realnie kształtować rzeczywistość prawną, a nie byli wszyscy takim kolegialnym urzędnikiem niskiej rangi jak dotychczas.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez KJAF 14 mar 2018, o 22:50

Wobec braku głosów sprzeciwu oraz wypalenia się dyskusji, zamykam posiedzenie.
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość