Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Zarchiwizowane wątki urzędowe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Laurencjusz 12 wrz 2017, o 22:00

Wasza Królewska Mość!
Wysoka Rado!


Kontynuując proces zmian w baridajskim prawie na podstawie art. 2. ust. 4 ordonansu z dnia 26 lipca 2017 roku o Radzie Królestwa Baridasu na podstawie Praw Kardynalnych wydanym zwołuję Radę Królestwa Baridasu na zebranie w sprawie finansów. Obecny Ordonans o srebrze w związku z rezygnacją z rozwoju Złotej Wolności 2.0 wymaga zmian gdyż stosuje miary i przeliczniki, których nie da się zastosować.

W związku z zaistniałą sytuacją zamiast Ordonansu chciałbym wprowadzić Uniwersał o finansach Królestwa Baridasu. Nie chcę też wyważać otwartych drzwi, więc proponuję bazować na poprzednich regulacjach w tej sprawie, które po uwzględnieniu bieżących potrzeb w dysponowaniu libertem da się chyba dostosować przy wsparciu Wysokiej Rady.

Obrady polecam prowadzić Przewodniczącej Rady Królestwa Baridasu Yennefer hrabinie von Witcher, którą proszę o powiadomienie wszystkich uprawnionych do zasiadania w Wysokiej Radzie oraz przeprowadzenie obrad zgodnie z Uniwersałem z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa.

Projekt Uniwersału napisał(a):
Uniwersał Rady Królestwa
o finansach Królestwa Baridasu

[center]MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1. [Dochody Królestwa Baridasu]


1. Dochody Królestwa Baridasu stanowią:
1) podatki ustalone przez Radę Królestwa,
2) subwencje ze środków państwowych,
3) darowizny,
4) inne środki, które nie zostały uregulowane ustawą.

Art. 2. [Podatki]


1. Ustala się następujące stawki podatków:
1) podatek od tantiem — 5%,
2) podatek od żywienia — 10%,
3) podatek od posiadania baronii, znajdującej się na terytorium Królestwa Baridasu — 1000 lt miesięcznie,
4) podatek od posiadania hrabstwa, znajdującego się na terytorium Królestwa Baridasu — 2500 lt miesięcznie.

2. Jeżeli posiadacz lenna nie logował się w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji od co najmniej 30 dni, podatki z podpunktów 3) i 4) zwiększa się o 500 lt.
3. Mieszkańca, który aktywnie uczestniczy w życiu Królestwa Baridasu z opłat wynikających z podatków wymienionych w podpunktach 3) i 4) w drodze decyzji umieszczonej w dziale urzędowym w trzeciej dekadzie miesiąca może zwolnić Król lub Wicekról.
4. Stawki podatków reguluje Rada Królestwa w drodze uchwały.
5. Osobą odpowiedzialną za pobór podatków wymienionych w podpunktach 3) i 4) jest Podskarbi, a w razie jego nieobecności — Marszałek Baridasu.

Art. 3. [Wynagrodzenia]


1. Wynagrodzenia są wypłacane przez Podskarbiego ze środków Królestwa Baridasu do 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
2. Łączne wynagrodzenie i premie funkcjonariusza publicznego nie mogą być wyższe niż 25 000 lt.

Art. 4. [Dotacje]


1. Król lub Wicekról może przeznaczyć do 100 000 lt miesięcznie na dotacje dla prywatnych inicjatyw w oparciu o złożone wnioski.
2. Dotację w kwocie przekraczającej 6 000 lt może uzyskać jedynie obywatel Królestwa Baridasu.
3. Osoba, której udzielono dotacji ma obowiązek na wniosek przyznającego dotację, w ciągu 7 dni, przedstawić rozliczenia z wykorzystania środków.
4. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.

Art. 5. [Wsparcia finansowe i nagrody]


1. Podskarbi może przyznać obywatelowi Królestwa Baridasu jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 12 000 lt, jeżeli mieszkaniec zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 10 wypowiedzi.
2. Podskarbi może zwrócić raz w miesiącu 5000 lt za dodanie artykułu do rotatora, jeżeli mieszkaniec Królestwa Baridasu spełnia poniższe warunki:
1) zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 10 wypowiedzi,
2) nie posiada na swoich rachunkach bankowych więcej niż 15 000 lt.

3. Podskarbi może wypłacić nagrodę obywatelowi Królestwa Baridasu do 25 000 lt, jeżeli był on autorem lub współautorem użytecznej inicjatywy społecznej.

Art. 6. [Nagradzanie aktywności obywatelskiej]


1. Obywatel Królestwa Baridasu, który opublikował artykuł w Heroldzie, który zyskał co najmniej 7 serc, może ubiegać się o wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie wypłaca się na wniosek obywatela.
3. Wynagrodzenie za publikację artykułu wylicza się według poniższego wzoru: W = 200*S+200, gdzie „W” to obliczone wynagrodzenie, a „S” to liczba serc, którą uzyskał artykuł.
4. Obliczone wynagrodzenie za artykuł nie może być wyższe niż 5 000 lt.
5. O wynagrodzenie można się ubiegać w ciągu 14 dni od opublikowania artykułu.
6. O przyznaniu wynagrodzenia decyduje Podskarbi.

Art. 7. [Kary finansowe]


1. Kary finansowe mogą być nakładane za podejmowanie działań, które szkodzą Królestwu Baridasu.
2. Grzywny jako kary finansowe o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, nakładane są przez Pretora.
3. W przypadku niewyznaczenia Pretora lub jego nieobecności powyżej 3 dni w imieniu Pretora karę nałożyć może Król, Wicelról lub Marszałek Baridasu.
4. Grzywny:
1) do 100 000 lt za posługiwanie się tytułem lub nazwą oraz prowadzenie działań uzurpatorów podważających suwerenne władze lub naruszające prawa do terytorium kraju korony
do 50 000 lt za używanie w stosunku do władz Królestwa Baridasu słów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) do 20 000 lt za jednorazowe niepodporządkowanie się poleceniom wydanym osobom, które nie przestrzegają poleceń dotyczących prowadzonych spraw urzędowych,
3) do 7 000 lt za nieprzestrzeganie form językowych:

a) formy odnoszącej się do Baridasu lub Baridajczyków to jest użycie innego słowa jak „baridajski”,
b) formy męskiej odnoszącej się do mieszkańców i obywateli baridajskich, osób narodowości baridajskiej lub poczuwających się do niej, którą właściwą jest „Baridajczyk” lub „Baridajka”.

5. Wysokość grzywny nie może być niższa niż 5 000 lt i wyższa niż 100 000 lt.

Art. 8. [Przepisy końcowe]


1. Uchyla się Ordonans o srebrze (Dz. P. poz. 9170)
2. Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Yennefer 15 wrz 2017, o 07:36

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wielce szanowna Wysoka Rado,


Zwołuję obrady Wysokiej Rady w sprawie finansów. Wyznaczam termin pierwszego czytania na czas pięciu dni począwszy od dnia dzisiejszego, tj. do dnia 20 września bieżącego roku włącznie. Termin ten czynię terminem zawitym. Uprawnionymi do zabrania głosu w sprawie są obywatele Królestwa Baridasu:

 1. AE906, Mateusz Korecki,
 2. AG232, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 3. AF299, Ivan von Lichtenstein,
 4. AF039, Tomasz Liberi,
 5. AE372, Fryderyk von Hohenzollern,
 6. AF091, Paulus Buddus,
 7. AF766, Laurencjusz Ma Hi at Atera,
 8. AG308, Baszar Svensson at Atera,
 9. AF827, Julian Fer at Atera,
 10. AG281, Henryk Wespucci,
 11. AF936, Yennefer Heach,
 12. AF891, Konrad Jakub Arped-Friedman,
 13. A5781, Mikołaj Torped,
 14. AG003, Daniel January von Tauer-Krak,
 15. AG541, Jihymed Niezyd,
 16. AG581, Sławomir Wikidajło,
 17. AG254, Arcadio Deliart,
 18. AF683 , Kristian Arped.
Dopisano:
19. AE563, Ricardo Conejo Cuadrado.
(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera, Wicekról Baridasu

Po upływie wyznaczonego terminu na złożenie poprawek przejdziemy niezwłocznie do głosowania, gdy nie zostaną zgłoszone inne propozycje.

Uczestnicy zainteresowani poinformowani zostali o rozpoczęciu procesu obrad za pomocą poczty konnej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Konrad Jakub 15 wrz 2017, o 11:33

Popieram. Jeszcze jak.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez AFvTD 15 wrz 2017, o 12:29

Szanowna pani Marszałek.

Rozumiem że mogło to byc za sprawą zmęczenia, lub braku odpowiednich narzędzi ale
Zwołuję obrady Wysokiej Rady w sprawie wniosku złożonego przez Jaśnie oświeconego Mikołaja diuka Torpeda o ulokowanie nowego miasta Nikolaopol w systemie DSG.


Proszę o poprawę.

Co so samego uniwersału. Nie mam zastrzeżeń.
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Julian FER 15 wrz 2017, o 14:55

Popieram i uwag własnych nie wnoszę.
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Julian FER 15 wrz 2017, o 15:33

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Prześwietna Przewodnicząca Rady!
Wielka Rado!

W związku z faktem, iż obrady rozpoczęły się w dniu dzisiejszym tj. w dniu dzisiejszym tj. nadania obywatelstwa sarmackiego i nadania obywatelstwa baridajskiego dla:

Wicehrabiego Ricardo Conejo Cuadrado (AE563),


wnoszę o dopisanie wyżej wymienionego do rozpoczętych obrad.


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Laurencjusz 15 wrz 2017, o 16:31

Wasza Książęca Mość!
Wysoka Rado!
Fare Aryon!

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez зхао 15 wrz 2017, o 17:01

WKM!
WKW!
PPP!
WR!

Wynagrodzenia są wypłacane przez Podskarbiego ze środków Królestwa Baridasu do 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.


Nie mam zastrzeżeń do projektu, poza cytowanym akapitem. Uważam, że termin tygodniowy w warunkach mikronacyjnych, gdzie nadal żyjemy bez szczepionki antyrealiozowej, jest zbyt krótki. Zgłaszam swoją poprawkę.

Poprawka napisał(a):Wynagrodzenia są wypłacane przez Podskarbiego ze środków Królestwa Baridasu do 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.


Fare Ayron!
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Julian FER 16 wrz 2017, o 11:23

Wasza Książęca Mość!
Wysoka Rado!
Wielmożny Wicehrabio!

Popieram wyżej zgłoszoną poprawkę. Lepiej mieć zapas czasu niż spóźnić się z terminem, a w dzisiejszych czasach brak czasu stanowi dość poważny problem.

PS: pozostałych Członków Rady zachęcam do wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. finansów

Postprzez Sławomir Wikidajło 16 wrz 2017, o 20:36

Nie mam nic do powiedzenia. Zdam się na starszych mieszkańców Baridasu. Skoro mówią że to dobra uchwała to tak musi być :D
Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło. Starszy Szeregowy żandarmerii wojskowej w KWS, Redaktor "Krzywego Kowadła", Poseł w Wielkim Sejmie. Właściciel Niezależnej agencji mediów.
Wicemarszałek Sejmu 6003560 Mój nr. GG Masz temat? Pisz.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość