Strona 4 z 4

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

PostNapisane: 14 lip 2017, o 17:12
przez Hohenzollern
Za!

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

PostNapisane: 15 lip 2017, o 22:48
przez Laurẽt
Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


W związku z upłynięciem czasu zakańczam trzecie czytanie. W głosowaniu wzięły udział 4 osoby na 7 uprawnionych do głosowania i dlatego stwierdzam, że niżej przedstawiona propozycja uchwały została przyjęta jednogłośnie.

W głosowaniu brały niżej wymienione osoby, które są obecnie zrzeszone w BZPN zgodnie z wykazem wykonanym przez Selekcjonera. Inne osoby, które udowodnią, że są menadżerem klubu BZPN nie zgłosiły się. W trakcie obrad Menadżer Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - Kruki Rafadarvike został usunięty z Sarmackiej Ligi Piłkarskiej.

1. Juliette Alatriste (AF686 ) Start Árnovike (Liga Królewska),
2. Ignacy Urban de Ruth ( T1167 ) Ormal Altbork (Sarmacka Liga Piłkarska),
3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) BP Almera (Sarmacka Liga Piłkarska) - głos ZA,
4. Henryk Wespucci (AG281) Smoki z Gideny (Sarmacka Liga Piłkarska) - głos ZA,
5. Daniel January von Tauer-Krak (AG003) Kruki Rafadarvike (Sarmacka Liga Piłkarska),
6. Fryderyk von Hohenzollern (AE372) BKS Miecze z Zollern (Sarmacka Liga Piłkarska) - głos ZA,
7. Jihymed Niezyd (AG541) Sarmaci z Yalen Almera (Sarmacka Liga PIłkarska) - głos ZA.


Projekt Uchwały napisał(a):
Uchwała Rady Królestwa
o wprowadzeniu statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1.

Traci moc Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z 30 maja 2016 r.oraz wcześniejsze uchwały w sprawach statutów BZPN.

Art. 2.

Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej określa załącznik.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

Art. 1. [Postanowienia Ogólne]


1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
2. Siedziba władz Związku znajduje się przy ulicy Kibicowskiej 18 w Królewskim Mieście Almerze.
3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu.
4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej mikronacyjnej lidze piłkarskiej.
5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]


Celami Związku są:

1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie DSG, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.

Art. 3. [Władze Związku]


1. Na czele Związku stoi Prezes.
2. Prezes jest wybierany i odwoływany przez członków Związku.
3. W przypadku gdy ustępujący Prezes nie zarządzi głosowania lub gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, a Wiceprezes nie był powołany to kolejne głosowanie w celu wyłonienia władz BZPN prowadzi się w Radzie Królestwa Baridasu, a w głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie BZPN.
4. Jeśli nie postanowiono inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
5. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
6. Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych w Związku, zwanych dalej „członkami Związku”;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
e. prowadzenie aktualnego wykazu menadżerów oraz klubów sportowych.
6. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany i odwoływany przez Prezesa Związku.
7. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zadecydować członkowie Związku większością głosów.

Art. 4. [Przepisy końcowe]


1. Zmiana niniejszego statutu wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Królestwa Baridasu lub woli Króla wyrażonej w innym akcie prawa.
2. Treść Statutu BZPN ustalają, zmieniają i głosują członkowie tego związku w miejscu pracy przeznaczonym dla BZPN.
3. Rada podejmuje uchwałę wyłącznie w oparciu o większość głosów Członków BZPN. W przypadku gdy większości głosów nie da się uzyskać dodatkowy głos ma Prezes BZPN, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe dodatkowym głosem dysponuje prowadzący obrady.
4. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.


Uchwała zgodnie z art. 2 ust. 2 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju politycznym do zatwierdzenia wymaga zgody Strażnika Kluczy.

(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

PostNapisane: 26 lip 2017, o 16:54
przez Laurẽt
Wasza Królewska Mość!
Szanowni Baridajczycy!


Na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 4 ust. 3 pkt. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju politycznym udzielam zgody na publikację tej uchwały.

Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

PostNapisane: 26 lip 2017, o 17:56
przez Sławomir Wikidajło
Jestem za. Powinno się zapobiegać niespodziewanym sytuacjom. Jak rozumiem, to zmiana statusu jest podyktowana chwilą. Gdzie dostrzeżono potrzebę tej zmiany.

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

PostNapisane: 27 lip 2017, o 22:44
przez Laurẽt
Wasza Królewska Mość!
Szanowni Baridajczycy!


Informuję, że uchwała została opublikowana w DP.

Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu