Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 30 cze 2017, o 15:06

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Szanowni Działacze BZPN!
Wysoka Rado!Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju politycznym oraz na podstawie art. 4 ust. 1 Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z niżej wymienionych przyczyn otwieram niniejsze obrady Wysokiej Rady Królestwa:

1. Rezygnacji Juliette Alatriste z dniem 7 czerwca br. z urzędu Prezesa Baridajskiego Związku Piłki Nożnej oraz brakiem porozumienia wśród działaczy BZPN co do wyboru nowego Prezesa tej organizacji. Mimo moich kilku prób mediacji prowadzonych od dnia 5 czerwca nie udało mi się doprowadzić do podjęcia stosownych decyzji o wyborze Prezesa i w chwili obecnej BZPN nie ma z wyjątkiem wybranego przez ustępującego Prezesa w dniu 31 maja br. na podstawie art. 3 ust. 6 załącznika do wyżej wymienionej uchwały Selekcjonera (Timan diuk Demollari).

2. Braku aktualnego wykazu menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu, którzy zrzeszani są w BZPN na podstawie art. 1 ust. 3 załącznika wyżej wymienionej uchwały.

3. Braku Wiceprezesa BZPN powoływanego na podstawie art. 3 ust. 4 załącznika wyżej wymienionej uchwały tj. braku władz BZPN.

W związku z brakiem stosownego uniwersału obrady poprowadzić będę zgodnie z z "Tymczasowymi zasadami procedowania Rady" w kierunku sfinalizowania sprawy, w której pozwoliłem sobie zwołać Wysoką Radę.

Obrady chciał bym poprowadzić etapami tj. tak aby w ich wyniku udało się doprowadzić do:

Zmiany Statutu BZPN do takiego stanu, który niwelował by obecną pustkę tj. by znalazły się w nim przepisy mówiące co zrobić w sytuacji gdy:

- głosowanie zarządzone przez ustępującego Prezesa BZPN nie dało rozstrzygnięcia, a sam Prezes zrezygnował,
- Wiceprezesa nie może kontynuować dalszych prac w BZPN, bo Prezes nie wybrał swojego zastępcy.

W ramach obrad będą ogłaszane trzy czytania:

- pierwsze w celu wybrania projektu zmian do Statutu BZPN,
- drugie w celu zgłaszania uwag i wypracowania ostatecznej wersji poprawek do projektu zmian do Statutu BZPN,
- trzecie w celu głosowania.

Mam nadzieję, że do tego czasu wyklaruje się aktualny stan menadżerów i klubów sportowych działających na terenie Królestwa Baridasu, który obecnie nie jest w pełni znany.

(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 30 cze 2017, o 15:09

Wysoka Rado,

rozpoczynam pierwsze czytanie, które potrwa 2 pełne doby, tj. do dnia 2 lipca br. i godziny 18.00 w niniejszym wątku i obejmować będzie zgłaszanie własnych projektów do zmian w Statucie BZPN.

W obradach głos mogą zabrać uprawnieni do zasiadania w Wysokiej Radzie. Dodatkowo ze względu na wyjątkowe okoliczności zezwalam na udział w obradach (z wyłączeniem głosowania) Selekcjonerowi Timanowi diukowi Demollari.


(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 30 cze 2017, o 15:41

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


Niniejszym składam projekt poprawki do Statutu BZPN o następującej treści, w którym zmiany naniesione zostały kolorem zielonym (z wyjątkiem wynikłej z tego powodu zmiany numeracji):

Projekt Uchwały napisał(a):
Uchwała Rady Królestwa
o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1.

Traci moc Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z 30 maja 2016 r.

Art. 2.

Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej określa załącznik.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

Art. 1. [Postanowienia Ogólne]


1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
2. Siedziba władz Związku znajduje się przy ulicy Kibicowskiej 18 w Królewskim Mieście Almerze.
3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu.
4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej mikronacyjnej lidze piłkarskiej.
5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]


Celami Związku są:

1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie DSG, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.

Art. 3. [Władze Związku]


1. Na czele Związku stoi Prezes.
2. Prezes jest wybierany i odwoływany przez członków Związku. Jeżeli ilość członków jest mniejsza lub równa trzem, wyboru i odwołania dokonuje Rada Królestwa Baridasu.
3. W przypadku gdy ustępujący Prezes nie zarządzi głosowania lub gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, a Wiceprezes nie był powołany to kolejne głosowanie w celu wyłonienia władz BZPN prowadzi się w Radzie Królestwa Baridasu.
4. Jeśli nie postanowiono inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
5. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
6. Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych w Związku, zwanych dalej „członkami Związku”;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
e. prowadzenie aktualnego wykazu menadżerów oraz klubów sportowych.
6. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany i odwoływany przez Prezesa Związku.
7. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zadecydować członkowie Związku wielkością głosów.

Art. 4. [Przepisy końcowe]


1. Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Rady Królestwa Baridasu.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Julian FER 30 cze 2017, o 18:30

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!

Nie dodam nic więcej, bo uważam, ze ingerencja w sprawy BZPN powinna być śladowa i regulowwać tylko to co jest niezbędne do funkcjonowania, a obecna poprawka pozwala ponownie przeprowadzić wybory śród działaczy BZPN.

Z poważaniem
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Orjon 30 cze 2017, o 19:47

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,


z projektem jak najbardziej się zgadzam - mam jednak wątpliwości co do samej formy zmiany. Po co cały statut ma tracić moc i być uchwalany na nowo, skoro zmieniane są tylko niektóre jego aspekty, a nie jest on projektowany na nowo? Nie lepiej byłoby po prostu dokonać tego w formie uchwały nowelizującej istniejący już statut?

Przy okazji - jak widzę, w obecnym statucie nie pomyślano o przepisach dotyczących nowelizacji statutu. Jest tylko przepis dotyczący jego zmiany. Proponuję zatem także, oprócz zmian zaproponowanych przez Jaśnie Oświeconego Marszałka, znowelizować art. 4. ust. 1. w niniejszy sposób:
Zmiana bądź nowelizacja niniejszego statutu wymaga zgody Rady Królestwa Baridasu.
ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.

gg 52656478
mail: kacskrz@gmail.com
Avatar użytkownika
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 30 cze 2017, o 20:00

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,
Czcigodny Baronie


Dziękuję za tak szybki odzew i ciekawe przemyślenia, do których pozwolę sobie się odnieść, bo każda dyskusja to postęp.
Orjon napisał(a):z projektem jak najbardziej się zgadzam - mam jednak wątpliwości co do samej formy zmiany. Po co cały statut ma tracić moc i być uchwalany na nowo, skoro zmieniane są tylko niektóre jego aspekty, a nie jest on projektowany na nowo? Nie lepiej byłoby po prostu dokonać tego w formie uchwały nowelizującej istniejący już statut?

W zasadzie ta nowelizacja jest już kolejną jego zmianą. Według mnie albo dla czytelności jak poprzednicy powielimy całą treść z drobnymi zmianami, albo uchylamy stary statut i wydajemy nowy jako jednolity.

Jeśli chodzi o obecną nowelizację art. 4. ust. 1. w proponowany poniżej sposób to nie widzę przeciwwskazań by dodać ją do pozostałych zmian.
Zmiana bądź nowelizacja niniejszego statutu wymaga zgody Rady Królestwa Baridasu.


(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Wespucci 1 lip 2017, o 18:16

Uwaga, będę przemawiał!

Jestem za, a nawet przeciw. Jak dobrze się domyśliłem tekst zaznaczony na zielono, został dodany do aktualnej wersji statutu. Z tą częścią się zgadzam w zupełności. Niestety jednak, nie mogę się zgodzić z jednym, jedynym przypiskiem. Mowa tutaj o tym, że statut może zostać zmieniony za zgodą rady.... Jakby nie patrzeć, jest to upolitycznianie tej organizacji. Powoduje to też, że ta organizacja nie jest samorządna, a na samym początku w statucie czytamy coś takiego: " Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji." No to heloł, zaprzeczanie samemu sobie? W tej samej wypowiedzi? Hipokryzja!

Ponadto, zaskoczę Państwa, ale wymogiem bycia zrzeszonym w MUPie, jest uwaga, uwaga: samorządność, apolityczność, ble ble ble. Aktualnie, z tym statutem BZPN nie jest ani samorządny, ani apolityczny.

W tym stanie projektu nie popieram. Pozdrawiam.
/-/ bosman Henryk Wespucci
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez t.demollari 1 lip 2017, o 19:03

Wysoka Rado,
Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,

jako, że został mi udzielony głos, to skorzystam z niego, żeby poprzeć czcigodnego barona Wespucciego (nawiasem pisząc, nazwisko Demollari się odmienia), a nawet pójść krok dalej, bo moim zdaniem pracy BZPN nie powinien regulować statut narzucony uchwałą Rady Królestwa, bowiem to samo z siebie wyklucza samorządność organizacji. Rozumiem, że dotąd to nikomu z MUP nie przeszkadzało, ale jednak jest to, jak wspomniał czcigodny baron Wespucci, dość zabawne.

Osobiście nie widzę innej opcji na przełamanie impasu w BZPN, jak rozpisanie kolejnego wyboru prezesa i doprowadzenie "siłą" przedstawicieli klubów zrzeszonych BZPN na zebranie.

Dziękuję za udzielenie głosu.
Timan Demollari
menadżer RVT Hrabia Ruhnhoff [SLP], Maozedonia Sanjang [LK] i Bohemians 1905 [LO]

Wandu-Wandu: 3609047
t.demollari
Królestwo Teutonii
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 1 lip 2017, o 19:24

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,

Jak widzę to chyba wychodzi, że coś muszę jednak wyjaśnić. Po pierwsze jak do tej pory prawo w Królestwie Baridasu (nie licząc regulacji centralnych) stanowi Król wraz z jego przedstawicielem Wicekrólem (Strażnik Kluczy) i Rada Królestwa Baridasu, więc siłą rzeczy wszelkie zmiany jakoś trzeba zalegaliuzować.

Po drugie do tej pory nie było problemów w BZPN i wszelkie zmiany na stanowiskach odbywały się bez problemów, a nawet same propozycje Statutu przedstawiał Prezes BZPN (ostatnią chyba wcześniejszy Prezes Siergiusz Asketil). Ta linia jest najlepszym rozwiązaniem, bo wychodzi od BZPN i tak powinno być.

Po trzecie. Skoro członkowie BZPN sami sobie nie radzą to co innego robić by w końcu jakimś sposobem doprowadzić do wyboru Prezesa?

Po czwarte. Cały czas czekam, że członkowie BZPN sami zaproponują takie rozwiązania prawne by Rada mogła je uchwalić. W samym uchwaleniu propozycji Statutu nie widzę polityki.

Ponadto, zaskoczę Państwa, ale wymogiem bycia zrzeszonym w MUPie, jest uwaga, uwaga: samorządność, apolityczność, ble ble ble. Aktualnie, z tym statutem BZPN nie jest ani samorządny, ani apolityczny.


Odnosząc się do tego cytatu dodam tylko to, że w każdym z krajów zrzeszonych w MUP działa jakiś związek, któremu ktoś lub coś zatwierdziło zasady działania. Nie szukał bym polityki tam gdzie jej nie ma, a zastanowił się nad tym dlaczego tak wyszło.

Z poważaniem
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 1 lip 2017, o 19:36

Przepraszam, że tak post po poście, ale chciał bym jeszcze dodać, że nie zamierzam proponować niczego na siłę, a Selekcjonera zaprosiłem po to by jako doświadczona w sporcie osoba rzucił jakieś nowe światło na sprawę lub coś sam zaproponował.

Sami przecież dobrze wiecie, że zebranie może zakończyć się bez podjęcia konkretnych decyzji, a co za tym idzie zmian prawa. Mi osobiście najbardziej pasowało by byście się sami dogadali, ale jeśli się nie dogadacie toi też wątpię by ktoś Was do czegoś przymuszał.

Napiszcie, że te obrady są zbędne, a zakończę je z pierwszym terminem :D
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość