Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Miejsce obrad Rady
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Filip I Gryf 2 lut 2020, o 19:25

WKM,
Baridajczycy,

Ten wątek też mi umknął w końcu, ale to nie ucieknie. Poczekamy z 3 dni - jak nic nie wyjdzie to mogę głosowanie zarządzić.
(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Profil
Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez AFvTD 3 lut 2020, o 18:32

Obiecałem - zniknąłem - wróciłem, to teraz i przedstawię obiecane poprawki. Zamieściłem je w projekcie - oznaczone zostały kolorem niebieskim

Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

1.Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Król Baridasu.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Wicekról
2.Król Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Wicekról Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
3.Rada Królestwa obraduje permanentnie, za zgodą i wolą Króla.

Art. 2

1.Król Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
1. Wicekról Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa
2.Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
2.Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić każdy Członek Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.

3.Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
4.Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Króla Baridasu.

Art. 3

1.Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
2.Rada Królestwa, w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Rady Królestwa w drodze obwieszczenia, ustala liczbę wiceprzewodniczących
3.Projekt uchwały może wnieść każdy członek Rady Królestwa.
4.Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
4. Przewodniczący Rady Królestwa powołuje wiceprzewodniczących w drodze obwieszczenia
5.Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 2-4.
5. Uchylony

Rozdział 2

CZŁONKOWIE RADY

Art. 4

1.Członkiem Rady Królestwa jest każdy obywatel baridajski, który złożył oświadczenie woli o chęci zasiadania w Radzie Królestwa.
2.Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
2a. Przewodniczący Rady Królestwa odwołuje Członka Rady Królestwa za brak udziału w 3 następujących po sobie debatach lub braku udziału w 2 następujących po sobie głosowaniach

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Król Baridasu.
1) Wicekról Baridasu
2) Przewodniczący Rady Królestwa.
3) Wiceprzewodniczący Rady Królestwa.

Art. 6

Przewodniczący Rady Królestwa lub Król Baridasu: Przewodniczący Rady Królestwa, Król Baridasu i Wicekról Baridasu

1.Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2.Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3.Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4.Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5.Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6.Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7.Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8.Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału.
9.Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.
c) Całkowicie wykluczyć Członka Rady Królestwa

11.Od decyzji, o której mowa w artykule 6 podpunkt 10 lit. a, b i c przysługuje odwołanie do Króla Baridasu.

Art. 7

1.Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
2.Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Króla.
Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
2a. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa skutkuje jednoznaczną dymisję wiceprzewodniczących Rady Królestwa
3.Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady, zwykłą większością głosów.

Art. 8

1.W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Król Baridasu.
2.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Król Baridasu.

Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁ

Art. 9

1.Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu Radnemu, Królowi, Wicekrólowi, członkom dworu królewskiego.
2.Projekty uchwał być wnoszone przez każdego Radnego, Króla, Wicekróla, członków dworu królewskiego.

Art. 10

1.Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
2.Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3.Król Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 11

1.Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje:

a) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
b) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
c) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
d) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych,
e) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,

2.Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
3.Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Króla, Wicekróla, Dworu Królewskiego, 2 członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
4.Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5.Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, lub członka Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 12

1.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych członków Rady Królestwa
2.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż 7 dni.

Art. 13

1.Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku:

a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski,
b) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
c) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2.Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
5.Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich członków Rady, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6.Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Królowi do podpisu.
7.Przyjętą uchwałę lub uniwersał publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 14

1.Na wniosek Króla lub członka Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 15

1.Członkowie rady kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Króla Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 16
1.Traci moc Dekret królewski o powołaniu PROND, z dnia 23 października 2019 roku.
2. Traci moc Artykuł V Praw Kardynalnych, paragraf 2 i 4, z dnia 24 października 2019.
3. Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.


Za uzasadnienie proszę przyjąć moje poprzednie stanowiska, chociaż osobiście zaproponowałbym bardziej rygorystyczne zmiany związane z Radą, niwelującą jej rolę do organu opiniotwóczego. Tymczasowo jednak wstrzymam się i zobaczę, jak będzie wyglądać RK proponowana przez Diuka
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 8 lut 2020, o 13:19

Szanowni Baridajczycy!

Przepraszam, że tak długo to trwało, ale ja również chciałbym dodać swoje poprawki, które pojawią się w kolorze czerwonym. Zacznę od tego, że nie przypominam sobie by Rada Królestwa kiedykolwiek w swoim akcie prawnym dokonywała uchylenia aktów wydanych przez Króla, a tym bardziej sobie nie przypominam by mogło to dotyczyć naszej Konstytucji tj. Praw Kardynalnych, ale do rzeczy. Proponuję by uchylenia kolidujących aktów prawnych i poprawek dokonał Król na wniosek Przewodniczacego Rady. Ponadto jeśli ma obowiązywać zapis, że członka Rady obowiązuje czynny udział w posiedzeniach to dalej stoję na stanowisku, że przy absencji powinien być zwalniany z tego obowiązku i wykluczany z dalszych obrad. Tu częściowo podzielam opiniuę cytowana przez Hrabiego. Ponadto uważam, że wykluczenie nie powinno wyglądać tak, że jednego dnia się wyklucz członka Rady, a drugiego się go znów przyjmuje. Jakaś karencja chyba powinna być!
1.Traci moc Dekret królewski o powołaniu PROND, z dnia 23 października 2019 roku.
2. Traci moc Artykuł V Praw Kardynalnych, paragraf 2 i 4, z dnia 24 października 2019.


AFvTD napisał(a):
Obiecałem - zniknąłem - wróciłem, to teraz i przedstawię obiecane poprawki. Zamieściłem je w projekcie - oznaczone zostały kolorem niebieskim


Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Król Baridasu.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Wicekról.
2. Król Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Wicekról Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Rada Królestwa obraduje permanentnie, za zgodą i wolą Króla.

Art. 2

1.Król Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
1. Wicekról Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
2.Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
2.Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić każdy Członek Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
3.Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
4.Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Króla Baridasu.

Art. 3

1.Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
2.Rada Królestwa, w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Rady Królestwa w drodze obwieszczenia, ustala liczbę wiceprzewodniczących
3.Projekt uchwały może wnieść każdy członek Rady Królestwa.
4.Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
4. Przewodniczący Rady Królestwa powołuje wiceprzewodniczących w drodze obwieszczenia.
5.Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 2-4.
5. Uchylony


Rozdział 2

CZŁONKOWIE RADY

Art. 4

1.Członkiem Rady Królestwa jest każdy obywatel baridajski, który złożył oświadczenie woli o chęci zasiadania w Radzie Królestwa.
2.Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
3.2a. Przewodniczący Rady Królestwa odwołuje Członka Rady Królestwa za brak udziału w 3 następujących po sobie debatach lub braku udziału w 2 następujących po sobie głosowaniach..

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Król i Wicekról Baridasu.
1) Wicekról Baridasu
2) Przewodniczący Rady Królestwa.
3) Wiceprzewodniczący Rady Królestwa.

Art. 6

Przewodniczący Rady Królestwa lub Król Baridasu: Przewodniczący Rady Królestwa, Król Baridasu i Wicekról Baridasu.

1.Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2.Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3.Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4.Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5.Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6.Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7.Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8.Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału.
9.Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.
c) Całkowicie wykluczyć Członka Rady Królestwa na minimum 10-15 dni.

11.Od decyzji, o której mowa w artykule 6 podpunkt 10 lit. a, b i c przysługuje odwołanie do Króla Baridasu.

Art. 7

1.Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
2.Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Króla.
Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
2a. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa skutkuje jednoznaczną dymisję wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
3.Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady, zwykłą większością głosów.

Art. 8

1.W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Król Wicekról Baridasu.
2.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Król Wicekról Baridasu.

Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁ

Art. 9

1.Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu Radnemu, Królowi, Wicekrólowi, członkom dworu królewskiego.
2.Projekty uchwał być wnoszone przez każdego Radnego, Króla, Wicekróla, członków dworu królewskiego.

Art. 10

1.Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
2.Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3.Król Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 11

1.Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje:

a) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
b) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
c) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
d) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych,
e) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,

2.Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
3.Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Króla, Wicekróla, Dworu Królewskiego, 2 członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
4.Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5.Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, lub członka Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 12

1.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych członków Rady Królestwa
2.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż 7 dni.

Art. 13

1.Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku:

a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski,
b) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
c) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2.Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
5.Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich członków Rady, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6.Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Królowi do podpisu.
7.Przyjętą uchwałę lub uniwersał publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 14

1.Na wniosek Króla lub członka Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 15

1.Członkowie rady kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Króla Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 16
1.Traci moc Dekret królewski o powołaniu PROND, z dnia 23 października 2019 roku.
2. Traci moc Artykuł V Praw Kardynalnych, paragraf 2 i 4, z dnia 24 października 2019.

1. Z chwilą uchwalenia niniejszego uniwersału Przez Radę Król podejmuje czynności związane z dostosowaniem prawa do treści niniejszego uniwersału.
3. Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw. złożenia podpisu Króla i ogłoszenia w Dzienniku Praw.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Julian FER 22 lut 2020, o 11:57

WKM,
WKW,
Baridajczycy,

czy kończymy tą debatę bez rozstrzygnięcia, czy wyciągamy wnioski i robimy tekst jednolity projektu?
(-) Julian markiz Fer at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Filip I Gryf 22 lut 2020, o 17:54

WKM,
Baridajczycy,


Jako, że temat już "wyczerpany" to przejdziemy do głosowania. Zaczniemy od poprawek Króla i Prześwietnego Alfreda. Głosować możemy do 5 dni tzn. Do 27 lutego br. Do godz. 18. Głosujemy wypełniając formularz:

Poprawka Prześwietnego Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka: ZA/WSTRZYMUJĘ SIĘ/PRZECIW

Poprawka JKM Laurěta Gedeona I: ZA/WSTRZYMUJĘ SIĘ/PRZECIW


Jeśli poprawki nie zostaną zaakceptowane (przynajmniej 1) to będziemy głosować nad pierwszym projektem wnioskodawcy.


Laurencjusz napisał(a):Poprawki Króla na czerwono.

AFvTD napisał(a):Poprawki Prześwietnego Alfreda na niebiesko.


Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Król Baridasu.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Wicekról.
2. Król Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Wicekról Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Rada Królestwa obraduje permanentnie, za zgodą i wolą Króla.

Art. 2

1.Król Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
1. Wicekról Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
2.Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
2.Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić każdy Członek Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
3.Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
4.Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Króla Baridasu.

Art. 3

1.Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
2.Rada Królestwa, w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Rady Królestwa w drodze obwieszczenia, ustala liczbę wiceprzewodniczących
3.Projekt uchwały może wnieść każdy członek Rady Królestwa.
4.Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
4. Przewodniczący Rady Królestwa powołuje wiceprzewodniczących w drodze obwieszczenia.
5.Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 2-4.
5. Uchylony


Rozdział 2

CZŁONKOWIE RADY

Art. 4

1.Członkiem Rady Królestwa jest każdy obywatel baridajski, który złożył oświadczenie woli o chęci zasiadania w Radzie Królestwa.
2.Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
3.2a. Przewodniczący Rady Królestwa odwołuje Członka Rady Królestwa za brak udziału w 3 następujących po sobie debatach lub braku udziału w 2 następujących po sobie głosowaniach..

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Król i Wicekról Baridasu.
1) Wicekról Baridasu
2) Przewodniczący Rady Królestwa.
3) Wiceprzewodniczący Rady Królestwa.

Art. 6

Przewodniczący Rady Królestwa lub Król Baridasu: Przewodniczący Rady Królestwa, Król Baridasu i Wicekról Baridasu.

1.Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2.Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3.Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4.Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5.Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6.Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7.Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8.Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału.
9.Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.
c) Całkowicie wykluczyć Członka Rady Królestwa na minimum 10-15 dni.

11.Od decyzji, o której mowa w artykule 6 podpunkt 10 lit. a, b i c przysługuje odwołanie do Króla Baridasu.

Art. 7

1.Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
2.Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Króla.
Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
2a. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa skutkuje jednoznaczną dymisję wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
3.Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady, zwykłą większością głosów.

Art. 8

1.W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Król Wicekról Baridasu.
2.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Król Wicekról Baridasu.

Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁ

Art. 9

1.Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu Radnemu, Królowi, Wicekrólowi, członkom dworu królewskiego.
2.Projekty uchwał być wnoszone przez każdego Radnego, Króla, Wicekróla, członków dworu królewskiego.

Art. 10

1.Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
2.Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3.Król Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 11

1.Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje:

a) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
b) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
c) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
d) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych,
e) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,

2.Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
3.Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Króla, Wicekróla, Dworu Królewskiego, 2 członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
4.Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5.Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, lub członka Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 12

1.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych członków Rady Królestwa
2.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż 7 dni.

Art. 13

1.Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku:

a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski,
b) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
c) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2.Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
5.Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich członków Rady, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6.Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Królowi do podpisu.
7.Przyjętą uchwałę lub uniwersał publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 14

1.Na wniosek Króla lub członka Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 15

1.Członkowie rady kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Króla Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 16
1.Traci moc Dekret królewski o powołaniu PROND, z dnia 23 października 2019 roku.
2. Traci moc Artykuł V Praw Kardynalnych, paragraf 2 i 4, z dnia 24 października 2019.

1. Z chwilą uchwalenia niniejszego uniwersału Przez Radę Król podejmuje czynności związane z dostosowaniem prawa do treści niniejszego uniwersału.
3. Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw. złożenia podpisu Króla i ogłoszenia w Dzienniku Praw.
(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Profil
Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Filip I Gryf 22 lut 2020, o 17:57

Poprawka Prześwietnego Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka: ZA

Poprawka JKM Laurěta Gedeona I: ZA
(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Profil
Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Tomasz Liberi 22 lut 2020, o 18:57

Poprawka Prześwietnego Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka: ZA

Poprawka JKM Laurěta Gedeona I: ZA
gen.bryg. Tomasz Liberi
Komendant Książęcej Żandarmerii Wojskowej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 23 lut 2020, o 21:49

Poprawka Prześwietnego Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka: ZA

Poprawka JKM Laurěta Gedeona I: ZA
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez AFvTD 24 lut 2020, o 09:50

Fryderyk zaginął w akcji, Januszek został Księciem, ja nie zamierzam, nie będzie komu

Głosuję Przeciw obu poprawkom i wnoszę o odrzucenie projektu w całości
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Julian FER 24 lut 2020, o 17:03

AFvTD napisał(a):Fryderyk zaginął w akcji, Januszek został Księciem, ja nie zamierzam, nie będzie komu

Głosuję Przeciw obu poprawkom i wnoszę o odrzucenie projektu w całości

Popieram głos Prześwietnego Hrabiego.
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala plenarna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość