Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Miejsce obrad Rady
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 4 sty 2020, o 17:31

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Szanowni członkowie Rady,
Baridajki, Baridajczycy,


drodzy Rodacy, nie od dziś wiadomo tym którzy mnie znają że zawsze dążyłem do tego aby Baridas był monarchią parlamentarną, tak aby występowała równowaga sił, między ludem a Królem. Zresztą,nigdy się z tym nie kryłem, byłem i jestem zwolennikiem tego aby decyzje w naszej ojczyźnie zostały podejmowane kolegialnie, i miał moc sprawczą i wiążącą, a nie były jedynie opinią którą można przyjąć do wiadomości, bądź ją odrzucić. Uważam również, że potrzebny nam silny przywódca w osobie Króla, który zostanie sternikiem narodu, ale będzie również umiał się wsłuchać w głos ludu. Tak się składa że mamy takiego, i mam nadzieje że usłyszy i zrozumie to co chce powiedzieć, a raczej dokonać.

W pierwszej kolejności chce zachęcić baridajskich obywateli, aby przejrzeli proponowany projekt zmian w prawie, który większej mierze właśnie nas wszystkich dotyczy. Dlatego proponuje abyście odpowiedzieli sobie na ważne pytanie, czy chcecie mieć wpływ na to w jakim kraju żyjecie? Gdy już sobie na to odpowiecie, zastanówcie się, jakie mechanizmy, jakie prawa należy zawrzeć w przedłożonej inicjatywie ustawodawczej. Nie ukrywam, że w głównej mierze, przedłożony projekt jest tak naprawdę przekształconym uniwersałem o porządku obrad Rady Królestwa z 26 lipca 2017 roku, dostosowanym do obecnych realiów Królestwa.

Zasadnicze zmiany jakie wprowadzono do przedstawionych tu przepisów, to dobrowolność zasiadanie w Radzie Królestwa, dosyć istotna zmiana, mająca na celu przyciągnięcie do Rady Królestwa osób które chcą tworzyć prawo, mieć wpływ na krajową politykę, kreować otaczającą nasz rzeczywistość, a nie być jedynie słupem, czy też maszynką do głosowania. Dzięki takiej zmianie oddzielimy przysłowiowe ziarno od plew, i co ważniejsze damy obywatelom wolność wyboru. Lepiej zawsze stawiać na jakość niż na ilość, dzięki tej zmianie do Rady dołączą ci którzy naprawdę tego chcą, i się tym interesują. Bardziej konstruktywne i owocne będzie obradowanie z trzema bądź czterema członkami Rady którzy tego chcą z własnej woli, niż siedmioma obywatelami, których to w ogóle nie interesuje, ba nawet nie pojawią się na obradach, a tym bardziej nie zagłosują.

Drugą zmianą jest likwidacja przepisów o klubach politycznych i familliach, jak widać nie sprawdziły się te zmiany, nie było z nich żadnego pożytku, więc w mej opinii nie ma sensu aby były utrzymane w mocy prawa. Nie mniej jednak pozostawiono przepisy o dotyczące drugiego czytania, zwłaszcza te odnośnie składania oświadczeń.

Trzy to nie co taka zagwozdka prawnicza, jeżeli chodzi o pryncypia to w pierwszej kolejności należało by zmienić Prawa Kardynalne, a w szczególności przepisy dotyczące Rady Królestwa. Jednak, tradycją chyba jest, czy też utartym zwyczajem że Prawa Kardynalne to domena i prerogatywa Króla, dlatego tu jest raczej piłeczka po stronie Jego Królewskiej Mości. Dlatego myślę że będzie można zrobić to równocześnie, o ile przedłożony projekt uzyska akceptacje.

Po czwarte, prawie na śmierć zapomniałem, w przedstawionym projekcie zniesiono również przepisy dotyczące ilości zebrania podpisów pod projektem inicjatywy ustawodawczej. Z prostej przyczyny, jeżeli mają w Radzie zasiadać osoby które tego chcą, powinni mieć one możliwość bezproblemowego składania inicjatyw legislacyjnych, już z samej racji tego że zasiadają w parlamencie Baridasu, a batalia o poparcie powinna odbywać się w ciągu debaty nad propozycjami zmian danych przepisów, bądź wprowadzenia nowych.


Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

1.Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Król Baridasu.
2.Król Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
3.Rada Królestwa obraduje permanentnie, za zgodą i wolą Króla.

Art. 2

1.Król Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
2.Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
3.Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
4.Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Króla Baridasu.

Art. 3

1.Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
2.Rada Królestwa, w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących.
3.Projekt uchwały może wnieść każdy członek Rady Królestwa.
4.Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
5.Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 2-4.

Rozdział 2

CZŁONKOWIE RADY

Art. 4

1.Członkiem Rady Królestwa jest każdy obywatel baridajski, który złożył oświadczenie woli o chęci zasiadania w Radzie Królestwa.
2.Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Król Baridasu.
2) Przewodniczący Rady Królestwa.
3) Wiceprzewodniczący Rady Królestwa.

Art. 6

Przewodniczący Rady Królestwa lub Król Baridasu:

1.Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2.Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3.Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4.Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5.Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6.Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7.Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8.Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału.
9.Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.

11.Od decyzji, o której mowa w artykule 6 podpunkt 10 lit. a i b przysługuje odwołanie do Króla Baridasu.

Art. 7

1.Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
2.Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Króla.
Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
3.Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady, zwykłą większością głosów.

Art. 8

1.W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Król Baridasu.
2.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Król Baridasu.

Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁ

Art. 9

1.Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu Radnemu, Królowi, Wicekrólowi, członkom dworu królewskiego.
2.Projekty uchwał być wnoszone przez każdego Radnego, Króla, Wicekróla, członków dworu królewskiego.

Art. 10

1.Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
2.Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3.Król Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 11

1.Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje:

a) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
b) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
c) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
d) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych,
e) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,

2.Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
3.Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Króla, Wicekróla, Dworu Królewskiego, 2 członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
4.Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5.Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, lub członka Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 12

1.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych członków Rady Królestwa
2.Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż 7 dni.

Art. 13

1.Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku:

a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski,
b) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
c) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2.Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
5.Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich członków Rady, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6.Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Królowi do podpisu.
7.Przyjętą uchwałę lub uniwersał publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 14

1.Na wniosek Króla lub członka Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 15

1.Członkowie rady kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Króla Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 16
1.Traci moc Dekret królewski o powołaniu PROND, z dnia 23 października 2019 roku.
2. Traci moc Artykuł V Praw Kardynalnych, paragraf 2 i 4, z dnia 24 października 2019.
3. Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.


Na samo zakończenie, apeluje do wszystkich aktywnych obywateli Królestwa Baridasu, aby złożyli podpisy poparcia pod tym projektem, nawet jeżeli nie popieracie tych zmian, podyskutujmy o nich, a może znajdziemy jakiś kompromis, walczmy na argumenty i debatujmy.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez AFvTD 4 sty 2020, o 22:50

WKM Laurecie Gedeonie
WKW Januszku von Hippogriff-Pałaszu
JO Diuku Fryderyku von Hohenzollernie
Baridajczycy i Baridajki

Swoją opinie na temat roli Rady Królestwa już przedstawiałem. Jednakże nie jest to powodem, dla którego nie mielibyśmy blokować inicjatywę godną dyskusji. W końcu chodzi o ostateczne rozwiązanie stanu wyjątkowego, który nie jest pożądany w żadnym kraju, a więc także w Baridasie.

Wobec tego, w celu rozpoczęcia prac nad uniwersałem, nawet gdybyśmy mieli przyjąć wersję odwróconą o 180 stopni - podpisuję się pod projektem i liczę na ożywioną dyskusję - jeżeli nie o ideę uniwersału, to chociażby o art. 3, w którym powinno być odesłanie do art. 2., a nie do 3. :D

(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Januszek vH-P 4 sty 2020, o 23:15

WKM,
JO Wnioskodawco,
Wysoka Rado,


Na podstawie art. 5 ust. 2 Dekretu królewskiego o powołaniu PROND zarządzam I czytanie projektu, które potrwa 7 dni tzn. do 11 stycznia br. do godz. 23:30.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez AFvTD 5 sty 2020, o 14:11

WKM Laurecie Gedeonie
WKW Januszku von Hippogriff-Pałaszu
JO Diuku Fryderyku von Hohenzollernie
Szanowni Baridajczycy!

Po pierwsze, pragnę przypomnieć, że nie jestem optymistą co do przywracania stanu Rady Królestwa w poprzednim stanie. Nie jestem w stanie określić dokładnego stanu Rady Królestwa, którego oczekuję. Nie jest to pełna władza ustawodawcza, bardziej widziałbym RK jako organ opiniodawczy z delikatnie zwiększonymi prawami związanymi z legislaturą, wśród których znajduje się również możliwość wyrażenia wotum nieufności w stosunku do Króla oraz Wicekróla Baridasu.

Pierwszą uwagą, jaką chciałbym poruszyć w związku z przedstawionym projektem, może nie będzie ona najważniejszą, aczkolwiek przedstawiał je będę zgodnie z kolejnością artykułów. W mojej opinii pierwsze posiedzenie Rady Królestwa powinien otwierać Wicekról Baridasu. Rada Królestwa oraz Wicekról Baridasu powinni reprezentować naród przed Królem. W związku z tym, nie Król, przed którym Rada reprezentuje naród, a Wicekról, który również reprezentuje naród przed Królem powinien przewodniczyć Pierwszemu posiedzeniu RK oraz każdorazowo, gdy Rada nie ma Przewodniczącego (np. w wyniku rezygnacji lub przedłużającej się nieobecności, lub odwołania przez Radę Królestwa).

Kolejną zmianą, którą poruszę jest też drobnostka, którą jest możliwość zgłoszenia Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa osobiście. Uważam, że nie potrzebnym utrudnieniem jest zgłaszanie kandydatury przez 2 Członków Rady. Tak samo uważam, że powołanie PRK nie powinno być zatwierdzone kontrasygnatą Króla, a Wicekróla Baridasu, z tych samych powodów, dla których zmienia się poprzedni artykuł.

Wymieniając kolejne drobnostki - liczba wiceprzewodniczących nie powinna być ustalana w drodze uchwały Rady Królestwa. Myślę, że Przewodniczący RK jest w stanie sam określić liczbę wiceprzewodniczących, która będzie konieczna do prawidłowego funkcjonowania RK. Przy okazji uważam, że wybór wiceprzewodniczącego RK nie powinien przebiegać tak samo jak wybór Przewodniczącego RK.

Przewodniczący Rady Królestwa lub Król Baridasu:

1.Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2.Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3.Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4.Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5.Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6.Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7.Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8.Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału.
9.Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.

11.Od decyzji, o której mowa w artykule 6 podpunkt 10 lit. a i b przysługuje odwołanie do Króla Baridasu.


Tutaj tak samo jak w poprzednich poprawkach myślę, że nie Król Baridasu, a Wicekról Baridasu powinien mieć takie uprawnienia. Natomiast odwołanie od decyzji powinno być rozpatrywane, tutaj tak samo jak jest i obecnie w projekcie - Króla Baridasu. Przy czym warto również podkreślić, że uprawnienia te przysługują Wicekrólowi tylko w przypadku, kiedy Przewodniczący Rady Królestwa jest niepowołany lub kiedy Wicekról występuje w zastępstwie Przewodniczącego.

Tak samo jak powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa tak samo i odwołanie powinno wymagać kontrasygnaty Wicekróla Baridasu, a nie Króla, jak to jest przedstawione w projekcie. Tak samo w Art. 8. - zastępuje Wicekról, nie Król Baridasu. Tak samo wydłużyłbym czas nieobecności do 3 lub nawet 5 dni. Są to zmiany liczbowe, jednakże uważam, że o ile niektóre projekty można dosyć szybko poddać pod obrady bez zastanowienia, o tyle uważam, że wobec niektórych wymagane jest zastanowienie się i podjęcie decyzji, czy faktycznie powinno się projekt pod obrady poddać.

Jak dobrze się orientuję, obecnie nie ma urzędu Marszałka Baridasu - chociaż mogę się mylić.

Dodatkowo również o ile wymienienie kolejno punktów pierwszego czytania nie powinno być dokładnym określeniem ich kolejności. O ile punkt a) powinien być pierwszy w kolejności o tyle kolejność punktów b) - e) powinien być dowolny. Nie powinniśmy przekładać debaty członków RK do czasu, aż Dwór Królewski zajmie stanowisko. Czasami może być też tak, że Dwór Królewski zrezygnuje z przedstawienia swojego stanowiska. Co prawda, warto by było, żeby poinformował o tym, jednakże czasami może z tego zrezygnować.

Do całościowego porządku obrad natomiast nie mam większych uwag.

Co do charakteru Rady Królestwa, przedstawiające poważniejsze postulaty - przedstawię później. Na chwilę obecną są to drobnostki, które zmieniają charakter RK jedynie w sposób subtelny. Głównie przenosi większą część prerogatyw związanych z obradami na Wicekróla, jako reprezentanta narodu przed Królem.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 5 sty 2020, o 14:35

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Prześwietny Hrabio,
Szanowni członkowie Rady,
Baridajki, Baridajczycy,

w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za poparcie dla przedstawionego projektu, choćby z tego względu że dzięki temu został on przedstawiony pod obrady PROND. W każdym razie uważam że wszelkie uwagi które zostały przedstawione, powinny być dogłębnie przeanalizowane. Każdy rozsądny głos się liczy.

Po pierwsze, pragnę przypomnieć, że nie jestem optymistą co do przywracania stanu Rady Królestwa w poprzednim stanie. Nie jestem w stanie określić dokładnego stanu Rady Królestwa, którego oczekuję. Nie jest to pełna władza ustawodawcza, bardziej widziałbym RK jako organ opiniodawczy z delikatnie zwiększonymi prawami związanymi z legislaturą, wśród których znajduje się również możliwość wyrażenia wotum nieufności w stosunku do Króla oraz Wicekróla Baridasu.


Zgadza się Prześwietny hrabia wielokrotnie podkreślał że nie jest optymistą w tej sprawie. Natomiast ja jestem, choćby z tego względu że w wierzę w baridajską społeczność, i mam głębokie przekonanie że zawsze znajdzie się ktoś z pomysłem bądź chęcią zmian w prawie baridajskim.

Pierwszą uwagą, jaką chciałbym poruszyć w związku z przedstawionym projektem, może nie będzie ona najważniejszą, aczkolwiek przedstawiał je będę zgodnie z kolejnością artykułów. W mojej opinii pierwsze posiedzenie Rady Królestwa powinien otwierać Wicekról Baridasu. Rada Królestwa oraz Wicekról Baridasu powinni reprezentować naród przed Królem. W związku z tym, nie Król, przed którym Rada reprezentuje naród, a Wicekról, który również reprezentuje naród przed Królem powinien przewodniczyć Pierwszemu posiedzeniu RK oraz każdorazowo, gdy Rada nie ma Przewodniczącego (np. w wyniku rezygnacji lub przedłużającej się nieobecności, lub odwołania przez Radę Królestwa).


Pragnę zauważyć że odkąd sami wybieramy królów, wiele się zmieniło. Uległ zmianie status urzędu Króla i Wicekróla. Niegdyś automatycznie to Książę Sarmacji był Królem, dziś Króla wybieramy spośród obywateli Baridasu. Co można powiedzieć w jakim sensie dodało nam prestiżu z względu na to że nikt nam nikogo nie narzuca. Dlatego większej mierze to Król jest najważniejszą osobą w samorządzie. Więc nie widzę sensu aby to wicekról rozpoczynał obrady Rady.

Kolejną zmianą, którą poruszę jest też drobnostka, którą jest możliwość zgłoszenia Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa osobiście. Uważam, że nie potrzebnym utrudnieniem jest zgłaszanie kandydatury przez 2 Członków Rady. Tak samo uważam, że powołanie PRK nie powinno być zatwierdzone kontrasygnatą Króla, a Wicekróla Baridasu, z tych samych powodów, dla których zmienia się poprzedni artykuł.


Co do zgłaszania kandydatów, jestem w stanie przychylić się do takiej zmiany, wygląda ona sensownie. W kwestii kontrasygnaty, uważam to samo ta jak kilka zdań wyżej.

Wymieniając kolejne drobnostki - liczba wiceprzewodniczących nie powinna być ustalana w drodze uchwały Rady Królestwa. Myślę, że Przewodniczący RK jest w stanie sam określić liczbę wiceprzewodniczących, która będzie konieczna do prawidłowego funkcjonowania RK. Przy okazji uważam, że wybór wiceprzewodniczącego RK nie powinien przebiegać tak samo jak wybór Przewodniczącego RK.


Proszę zatem zaproponować odpowiednie poprawki.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Julian FER 5 sty 2020, o 16:21

Wasza Królewska Mość!!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!
Jaśnie Oświecony Diuku!
Szanowni Baridajczycy!

Po pierwsze, każdy powód do prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów to zawsze dobry pomysł oraz podstawa do wyciągania wniosków.

Po drugie, to nie będę się zbyt rozpisywał na temat, na który już się wypowiadałem, więc zacytuję opinię Prześwietnego Kasztelana Almery.
AFvTD napisał(a):Po pierwsze, pragnę przypomnieć, że nie jestem optymistą co do przywracania stanu Rady Królestwa w poprzednim stanie. Nie jestem w stanie określić dokładnego stanu Rady Królestwa, którego oczekuję. Nie jest to pełna władza ustawodawcza, bardziej widziałbym RK jako organ opiniodawczy z delikatnie zwiększonymi prawami związanymi z legislaturą, wśród których znajduje się również możliwość wyrażenia wotum nieufności w stosunku do Króla oraz Wicekróla Baridasu.

Po trzecie to w obecnej chwili skupił bym się na samej aktywności, a nie pisania prawa dla samego pisania prawa. Budujmy, piszmy, zachęcajmy innych i używajmy wszelkich sposobów na to by było nas więcej. Samym zmienianiem prawa nikogo nowego nie zachęcimy.

Po czwarte to tak, czy owak myślę, że tak naprawdę nic nie stoi na drodze by można było spróbować nawet tak na chwilę ożywić Radę jako organ prawodawczy, więc jeśli większość się zgodzi to ten pomysł poprę, a w chwili obecnej zajmę się pozostałymi sprawami, które muszę też w końcu dokończyć zamiast skupiać się tylko na samym przywróceniu czegoś co do czego przekonany nie jestem.


Fare Aryon!

(-) Julian markiz Fer at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 5 sty 2020, o 16:44

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Jaśnie Wielmożny,
Szanowni członkowie Rady,
Baridajki, Baridajczycy,

Po pierwsze, każdy powód do prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów to zawsze dobry pomysł oraz podstawa do wyciągania wniosków.


Dobrze zauważyć że mamy dobry początek.

Po trzecie to w obecnej chwili skupił bym się na samej aktywności, a nie pisania prawa dla samego pisania prawa. Budujmy, piszmy, zachęcajmy innych i używajmy wszelkich sposobów na to by było nas więcej. Samym zmienianiem prawa nikogo nowego nie zachęcimy.


Z całym szacunkiem Markizie, może to się dla was zdawać pisaniem prawa dla samego prawa,lecz dla mnie tak nie jest. Ja po prostu, chcę mieć realny wpływ na kształt Baridasu. Zmiany które zaproponowałem taki dają, zresztą nie tylko mi, lecz każdemu obywatelowi Baridasu który wyrazi chęć podejmowania takich wyborów. Pragnę przypomnieć że to właśnie prawo wyznacza granice w jakich funkcjonujemy w państwie, bez praw bylibyśmy niczym ci barbarzyńcy. Zresztą jedni wolą się spełniać w KGB, inni w swych lennach, a ja natomiast pragnę sankcjonować zmiany które będą dawać nowe możliwości dla rozwoju społeczeństwa. Niekiedy nie za bardzo rozumiem Jaśnie Wielmożnego Markiza, i jego wypowiedzi bardzo ciężko interpretuje. Więc się zapytam nie co inaczej, co jak nie unormowanie możliwości decydowania o losach samorządu w prawie jest stwarzaniem okazji do działania obywateli? Rada Królestwa nie ma być maszynką do wytwarzania mnóstwa ton aktów prawnych, lecz organem rozsądku który w istotnych kwestia dla Królestwa, wypracuje najlepsze rozwiązania.
.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez AFvTD 7 sty 2020, o 17:42

Zgadza się Prześwietny hrabia wielokrotnie podkreślał że nie jest optymistą w tej sprawie. Natomiast ja jestem, choćby z tego względu że w wierzę w baridajską społeczność, i mam głębokie przekonanie że zawsze znajdzie się ktoś z pomysłem bądź chęcią zmian w prawie baridajskim.


I nadal to podkreślał będę. Tym bardziej, że w Baridasie faktycznie zaangażowanych jest 5 osób (wystarczająco, aby móc działać w przypadkach skrzętnie zorganizowanych). W dyskusji udzielają się 4 osoby - dotychczas nie widziałem naszego Wicekróla na obradach PRONDuKB poza otwarciem trwającego obecnie posiedzenia. Jedynie 2 osoby - mam tutaj na myśli JO Diuka, oraz siebie - mają ochotę prowadzić jakąkolwiek konstruktywną dyskusję, bo obecnie ze strony rodu królewskiego nie zauważyłem żadnej konstruktywnej opinii, bez różnicy czy byłaby ona pozytywna czy negatywna w stosunku do przedstawionego projektu czy dyskusji - jedyne słowa wypowiedziane przez JW Markiza at Aterę dotyczyły sprzeciwu co do jakiegokolwiek prowadzenia prac nad jakimkolwiek prawem.

Sam nie deklaruję udziału w obradach Rady Królestwa - decydujemy się na dobrowolność. Osobiście nie jestem tak zainteresowany wkładaniem większej energii w prawodawstwo baridajskie, gdy niedługo chciałbym sięgnąć po Książęcą Mitrę. Wobec tego prawdopodobnie zostaje JO Diuk na placu boju osamotniony, przez brak dyskutantów w RK. Raczej wątpię, aby organ jednoosobowy, który z założenia ma tworzyć grupa był sensowny.

Pragnę zauważyć że odkąd sami wybieramy królów, wiele się zmieniło. Uległ zmianie status urzędu Króla i Wicekróla. Niegdyś automatycznie to Książę Sarmacji był Królem, dziś Króla wybieramy spośród obywateli Baridasu. Co można powiedzieć w jakim sensie dodało nam prestiżu z względu na to że nikt nam nikogo nie narzuca. Dlatego większej mierze to Król jest najważniejszą osobą w samorządzie. Więc nie widzę sensu aby to wicekról rozpoczynał obrady Rady.

(...)

W kwestii kontrasygnaty, uważam to samo ta jak kilka zdań wyżej.


Jednakże nie zmienia się fakt, że obecnie Król reprezentuje naród przed Księciem Sarmacji, ale nie tylko - również zagranicą. Jest on głową narodu i symbolem jedności - aczkolwiek od Konrada Jakuba... Roberta Fryderyka tego nie odczuwamy. Otwarcie mogę to powiedzieć, że największe nadzieje mimo wszystko pokładałem w JKW Adrianie Józefie Alatriste, który pomimo prób nie podołał - przez wzgląd na brak wsparcia, brak osób, z którymi mógłby dyskutować. Gdzie wtedy byli Arpedowie, gdzie at Aterowie, gdzie byli Hippogriffowie? Gdzie byłem ja sam?

Dodatkowo Król ma samodzielne prawo do stanowienia prawa - czy zamierzamy je Królowi zabierać? Dlaczego Król miałby dzielić się władzą z Radą Królestwa? Skoro funkcjonowanie Rady ma zależeć od Króla, oczywiście wierząc w dobre intencje obecnego monarchy - dlaczego mamy wierzyć, że następca nie okaże się tyranem? Wicekról nie daje nam aż tylu (chociaż nadal takie istnieją) wątpliwości. Owszem, zagrożenie nadal istnieje, ale jest zdecydowanie mniejsze. Dodatkowo Wicekról obecnie jest powoływany przez Króla, ale zatwierdzany przez RK. Dlaczego wobec tego nie mielibyśmy mieć zaufania do osoby, której sami taki mandat dajemy? No chyba, że w tym przypadku decydujemy się na przyjmowanie wszystkich jak leci ze względu na to, że jest nas zbyt mało i zbyt mało jest chętnych do objęcia tego wątpliwego zaszczytu reprezentowania Dworu Królewskiego.

Proszę zatem zaproponować odpowiednie poprawki.


Odpowiednie poprawki zaproponuję pod koniec tygodnia w związku z tym, że obecnie czas i terminy różnych wydarzeń naglą, a ze wszystkim chciałbym się wyrobić i jednocześnie zakończyć "eventy" sukcesem.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 7 sty 2020, o 19:16

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Prześwietny Hrabio,
Szanowni członkowie Rady,
Baridajki, Baridajczycy,


I nadal to podkreślał będę. Tym bardziej, że w Baridasie faktycznie zaangażowanych jest 5 osób (wystarczająco, aby móc działać w przypadkach skrzętnie zorganizowanych). W dyskusji udzielają się 4 osoby - dotychczas nie widziałem naszego Wicekróla na obradach PRONDuKB poza otwarciem trwającego obecnie posiedzenia. Jedynie 2 osoby - mam tutaj na myśli JO Diuka, oraz siebie - mają ochotę prowadzić jakąkolwiek konstruktywną dyskusję, bo obecnie ze strony rodu królewskiego nie zauważyłem żadnej konstruktywnej opinii, bez różnicy czy byłaby ona pozytywna czy negatywna w stosunku do przedstawionego projektu czy dyskusji - jedyne słowa wypowiedziane przez JW Markiza at Aterę dotyczyły sprzeciwu co do jakiegokolwiek prowadzenia prac nad jakimkolwiek prawem.


Faktycznie w tej kwestii za Hrabią przemawiają rzeczowe argumenty, i trudno z nimi polemizować. Z drugiej strony, jaki nowo przybyły mieszkaniec/obywatel, chciałby zamieszkać w krainie na którą nie ma elementarnego wpływu na politykę wewnętrzną, nie może o niczym zadecydować, co najwyżej może przedstawić opinię, i żywić nadzieje że będzie na nią pozytywny odzew, a w dodatku trwa stan wyjątkowy. Nie będę tego ukrywał, prowadzę rozmowy z wieloma Baridajczykami, tak obecnymi mieszkańcami, jak i byłymi, i próbuje ich nakłonić do powrotu, jak i większej aktywności w naszej ojczyźnie. Stąd też się bierze mój optymizm, jak i determinacja do tego, aby trafili oni na podatny grunt, który stworzy im możliwości do działania. Faktycznie brak wyrażenia stanowiska, przez Króla, czy też wicekróla, ba członków Dworu Królewskiego, stawia ich w nie najlepszym świetle . Patrząc zwłaszcza przez pryzmat jakże wartościowego i wzniosłego prawa, jakim jest ordonans o wartościach najwyższych i obywatelstwie - kodeks społeczny, biorąc pod uwagę artykuł 1 ustęp 1,2,3,4,5,6,7,8, artykuł 2, ustęp 4,8. Żywię jednak nadzieję, że jeszcze się wypowiedzą, wręcz jest o tym święcie przekonany. Pamiętajmy przykład, powinien iść tu z góry. Natomiast co do stanowiska Jaśnie Wielmożnego at Atery, nie wiem co co dokładnie powiedział, czy chciał powiedzieć. Ponieważ jak wcześniej wspomniałem, trudno mi interpretować markiza wypowiedzi, bo nigdy nie wiem czy robię to właściwie. Dlatego wolę to zostawić bardziej wybitnym umysłom, niż pchać się w paszcze lwa.

Sam nie deklaruję udziału w obradach Rady Królestwa - decydujemy się na dobrowolność. Osobiście nie jestem tak zainteresowany wkładaniem większej energii w prawodawstwo baridajskie, gdy niedługo chciałbym sięgnąć po Książęcą Mitrę. Wobec tego prawdopodobnie zostaje JO Diuk na placu boju osamotniony, przez brak dyskutantów w RK. Raczej wątpię, aby organ jednoosobowy, który z założenia ma tworzyć grupa był sensowny.


Przykro mi to słyszeć, przesłanki jednak rozumiem. W kwestii mitry książęcej ta jak już wcześniej hrabiemu mówiłem, powiem jeszcze raza, połamania nóg życzę. Czy ja wiem, czy zostaje sam na placu boju, wiele może się zmienić na przestrzeni miesiąca czasu.

Jednakże nie zmienia się fakt, że obecnie Król reprezentuje naród przed Księciem Sarmacji, ale nie tylko - również zagranicą. Jest on głową narodu i symbolem jedności - aczkolwiek od Konrada Jakuba... Roberta Fryderyka tego nie odczuwamy. Otwarcie mogę to powiedzieć, że największe nadzieje mimo wszystko pokładałem w JKW Adrianie Józefie Alatriste, który pomimo prób nie podołał - przez wzgląd na brak wsparcia, brak osób, z którymi mógłby dyskutować. Gdzie wtedy byli Arpedowie, gdzie at Aterowie, gdzie byli Hippogriffowie? Gdzie byłem ja sam?


A gdzie ja byłem? A tak, już sobie przypominam, miałem wylew realiozy do mózgu. Cóż JKW Laurẽta Gedeona I, znam nie od dziś, miałem z nim okazję wielokrotnie współpracować, czy to w Baridasie, czy projektach centralnych. I wiem jedno że jest on ambitną i pracowitą osobą, mimo ciągot autorytarnych (nie od dziś wiadomo że jego pasją jest monarchofaszyzm), warto iść za nim w ogień.

Dodatkowo Król ma samodzielne prawo do stanowienia prawa - czy zamierzamy je Królowi zabierać? Dlaczego Król miałby dzielić się władzą z Radą Królestwa? Skoro funkcjonowanie Rady ma zależeć od Króla, oczywiście wierząc w dobre intencje obecnego monarchy - dlaczego mamy wierzyć, że następca nie okaże się tyranem? Wicekról nie daje nam aż tylu (chociaż nadal takie istnieją) wątpliwości. Owszem, zagrożenie nadal istnieje, ale jest zdecydowanie mniejsze. Dodatkowo Wicekról obecnie jest powoływany przez Króla, ale zatwierdzany przez RK. Dlaczego wobec tego nie mielibyśmy mieć zaufania do osoby, której sami taki mandat dajemy? No chyba, że w tym przypadku decydujemy się na przyjmowanie wszystkich jak leci ze względu na to, że jest nas zbyt mało i zbyt mało jest chętnych do objęcia tego wątpliwego zaszczytu reprezentowania Dworu Królewskiego.


Co prawda jest to jakiś argument. Obecnie urząd Wicekróla regulują przepisy zawarte w prawach fundamentalnych, edykcie królewskim o wicekrólu, oraz ordonansie o dworze królewskim i urzędach Królestwa Baridasu, trochę tego jest. Nie zmienia to jednak faktu, że Król może w dowolnej chwili zrezygnować z powołania Wicekróla, więc po co nam pośrednik? Skoro może nam przewodniczyć ojciec narodu!


Odpowiednie poprawki zaproponuję pod koniec tygodnia w związku z tym, że obecnie czas i terminy różnych wydarzeń naglą, a ze wszystkim chciałbym się wyrobić i jednocześnie zakończyć "eventy" sukcesem.


Zatem pozostaje mi cierpliwie czekać.

PS; bo na śmierć bym zapomniał. Nie, nikt nie zamierza zabierać prawa ustawodawczego Królowi, bo przecież nawet po tych zmianach będzie mógł on wydawać ordonanse, dekrety, oraz będzie miał wpływ na prace RK. Debata nie jest nad tym aby zabrać komuś uprawnienia, ale żeby je przekazać szerzej grupie osób, bez szkody dla suzerena.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 11 sty 2020, o 22:40

Wasza Królewska Wysokość,
JO Wnioskodawco,
Wysoka Rado,


na podstawie art. 5 ust. 4 Dekretu królewskiego o powołaniu PROND wnoszę o przedłużenie I czytania projektu o 3 dni.


Z wyrazami szacunku,

Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 


Powrót do Sala plenarna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość