Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Miejsce obrad parlamentu Baridasu

Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez Tomasz Liberi 28 maja 2020, o 20:33

Poprawka 1: ZA
Poprawka 2: ZA
Poprawka 3: ZA
gen.bryg. Tomasz Liberi
Komendant Książęcej Żandarmerii Wojskowej
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez Michal_Feliks 29 maja 2020, o 00:57

Poprawka 1: ZA
Poprawka 2: ZA
Poprawka 3: ZA
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez AFvTD 30 maja 2020, o 11:50

Poprawka 1: ZA
Poprawka 2: ZA
Poprawka 3: ZA
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
 

Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez OlaChojnacka 31 maja 2020, o 20:48

Poprawka 1: ZA
Poprawka 2: ZA
Poprawka 3: ZA
Obrazek
(-) mgr Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka von Hippogriff
Prezydentka Republiki Baridas, tamże Kwestorka, Cesarzowa Tuolelenkki, Królowa Voxlandu, Suwerenka Kralku, Neapolu, Rzymu, Lupikonu, Almerku, Monachium, Madrytu, Marsylii, Aten, Paryża, Sparty, Berlina, Hugola, Lizbony i Sambany, Arcyksiężna Egerloon, Diuczessa Jajeczka, Baronowa Sint Arco, Baronetessa w Sarmacji, Hrabina Litawy, Szlachetna Dama w Ardemii, Lady Admiralicji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez AFvTD 2 cze 2020, o 15:41

Wysoka Rado

Informuję, że wszystkie poprawki zostają przyjęte.

Poprawka 1: 5 głosów ZA / 0 głosów PRZECIW / 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Poprawka 2: 5 głosów ZA / 0 głosów PRZECIW / 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Poprawka 3: 5 głosów ZA / 0 głosów PRZECIW / 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Tekst po ujednoliceniu:

I
REPUBLIKA BARIDAS


1. Republika Baridas jest wolnym państwem prawa.
2. Republika Baridas gwarantuje każdemu, kto znajdzie się w jej granicach, ochronę i obronę od dyskryminacji i wszelkiej innej krzywdy, która dokonała się, lub istnieje poparte dowodami podejrzenie, iż ma się dokonać, z jakiejkolwiek przyczyny.
3. Republika Baridas strzeże swojej integralności terytorialnej.
4. Władzę ustawodawczą pełni Rada Republiki Baridas.
5. Władzę wykonawczą pełni Prezydent wraz z Ministeriatem.
6. Władzę sądowniczą pełnią konstytucyjne organy sądownictwa Księstwa Sarmacji.
7. Symbolami narodowymi Republiki Baridas są flaga, godło i hymn.
7.1. Wizerunek flagi i godła określa załącznik nr 1.
7.2. Melodię oraz słowa hymnu określają załączniki nr 2 i 3.
8. Stolicą Republiki Baridas jest Cracoffia.

II
RADA REPUBLIKI BARIDAS


9. Rada Republiki Baridas(zwana dalej Radą) składa się ze wszystkich obywateli Republiki Baridas.
10. Rada jest organem władzy nieustającej.
11. Obradom Rady przewodzi Sekretarz Rady.
12. Sekretarz Rady wybierany jest przez wszystkich członków tejże, na czteromiesięczną kadencję.
13. Szczegóły dotyczące wyboru Sekretarza Rady określa ustawa.
14. Szczegóły dotyczące obrad Rady określa Statut Rady.

III
PREZYDENT REPUBLIKI BARIDAS


15. Prezydent Republiki Baridas, zwany dalej Prezydentem wybierany jest w jawnych, bezpośrednich, równych i powszechnych wyborach, spośród kandydatów, zgłoszonych w terminie ustalonym odnośną ustawą.
16. Prezydent obejmuje stanowisko na okres sześciu miesięcy.
17. Wraz z Ministeriatem, Prezydent odpowiedzialny jest za kreowanie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Republiki.
18. W przypadku ustania urzędu Prezydenta, władzę na czas organizacji i przeprowadzenia wyborów na w/w stanowisko przejmuje Sekretarz Rady, a w przypadku braku tegoż - najstarszy Minister, podług daty mianowania.
19. Przez ustanie urzędu rozumie się:
19.1. Brak wykazywanej aktywności systemowej oraz pozasystemowej przez więcej, niż dziesięć dni, bądź
19.2. Opróżnienie stanowiska na skutek przyczyn losowych oraz innych, które miałyby uzasadnienie narracyjne i które nie skutkowałyby opróżnieniem urzędu wbrew woli Ludu i/lub samego Prezydenta, bądź
19.3. Złożenie dymisji przez Prezydenta na ręce Rady.

IV
MINISTERIAT


20. Ministeriat jest organem niekadencyjnym.
21. Na czele Ministeriatu stoi Prezydent.
22. Członków Ministeriatu powołuje i odwołuje Prezydent.
23. Obowiązki Ministra określa Prezydent w postanowieniu o powołaniu na funkcję.
24. Rada może przedstawić Prezydentowi rekomendację na stanowisko Ministra, jak również wyrazić wotum nieufności wobec w/w.


V
OBYWATELSTWO


25. Obywatelstwo Republiki Baridas nadaje Prezydent, na wniosek osoby zainteresowanej.
26. Obywatelstwo honorowe nadaje Prezydent, na wniosek własny, w uzgodnieniu z Radą.
27. Obywatelem Republiki Baridas może zostać każdy mikronauta, który spełnia poniższe warunki:
27.1. Wykazanie się aktywnością na terytorium Republiki Baridas;
27.2. Wyrażenie chęci uzyskania obywatelstwa;
28. Obywatelstwo Republiki Baridas może zostać zdane i przywrócone przez Prezydenta Republiki, na wniosek osoby zainteresowanej.
29. Szczegóły określa ustawa.

VI
PODZIAŁ TERYTORIALNY

30. Republika Baridas dzieli się na kantony oraz miejscowości.
31. Szczegóły podziału terytorialnego określa ustawa.
32. Republika Baridas uznaje z dawna ustalone prawo własności do miasta Ciuad de Bravo, wraz z najbliższymi jego okolicami; szczegóły określa odnośny akt prawny.

VII
KONFITURKI

33. Prezydent może, na wniosek Rady, nagrodzić osobę zasłużoną dla Republiki, nadając jej tytuł, bądź order.
34. Hierarchia tytułów to, od najniższego:
34.1. Edyl;
34.2. Kwestor;
34.3. Pretor;
34.4. Cenzor;
34.5. Trybun;
34.6. Konsul;
34.7. Liktor.
35. Kryteria nadawania tytułów określa ustawa.
36. Żeńskie formy tworzy się z dodaniem sufiksu -ka.
37. Republika Baridas uznaje tytuły nadane za czasów poprzednich Republik.
38. Wzory i definicje orderów określa ustawa.

VIII
KONGREGACJA PANÓW LENNYCH

39. Kongregacja Panów Lennych, zwana dalej Kongregacją jest organem, którego zadaniem jest obsługa i administracja ziem nadanych jako lenno na terytorium Republiki Baridas przez każdorazowego Księcia Sarmacji.
40. Każdorazowy Książę Sarmacji jest naczelnikiem Kongregacji i posiada prawo nadawania, oraz odbierania prawa do ziem.
41. Uznaje się dotychczasowe nadania ziemskie.

IX
STAN WYJĄTKOWY

42. W sytuacji zagrożenia konstytucyjnego ustroju Republiki Prezydent ma prawo ogłosić stan wyjątkowy.
43. Rada Republiki niezwłocznie zatwierdza rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego większością 2/3 oddanych głosów.
44. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent pełni obowiązki Rady i Ministeriatu.
45. W czasie stanu wyjątkowego Konstytucja nie może być zmieniona.
46. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta w czasie stanu wyjątkowego, Książę Sarmacji niezwłocznie organizuje wybory Prezydenta, pełniąc jego obowiązki do dnia ogłoszenia wyników głosowania.
47. Szczegóły dotyczące stanu wyjątkowego określa ustawa.

X
ZMIANA KONSTYTUCJI

48. Zmiana konstytucji może nastąpić jedynie w drodze referendum.
49. Szczegóły określa ustawa.

XI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

50. Tracą moc Prawa Kardynalne na wieczną rzeczy pamiątkę przez Króla nadane z dnia 24 października 2019.


W związku ze zmianami w projekcie zarządzam dodatkowe 3 dni debaty, w trakcie których można wyrazić wątpliwości i złożyć poprawki. W przypadku złożenia poprawek, zostaną one najpierw poddane głosowaniu, a następnie cały projekt zostanie poddany głosowaniu. Nie przewiduję przedłużenia debaty, chyba że pojawi się zasadny wniosek o przedłużenie tejże
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
 

Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez AFvTD 6 cze 2020, o 11:37

Wasza Królewska Mość
Wysoka Rado

W związku z brakiem głosów informuję o rozpoczęciu głosowania nad ujednoliconym projektem Konstytucji Republiki Baridasu. Głosowanie potrwa 3 dni, tj. do końca dnia 9 czerwca.

Prawo głosu mają wszyscy obywatele. Następnie w przypadku zgody wyrażonej większością głosów - projekt zostanie przekazany Jego Królewskiej Mości, który jako jedyny ma prawo do zmiany praw Kardynalnych - a tym samym do przyjęcia niniejszej Konstytucji.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
 


Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez Taddeo 6 cze 2020, o 17:56

Za radą koleżankek wiewiórek - wstrzymuje się.
(~) chor abp Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki
von Hippogriff-Piccolomini SJ
Książę Koronny
Szef Sztabu Generalnego KSZ
Prymas Sarmacji
Lord Wysoki Admiralicji LMiK

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Teutonii
Królestwo Baridasu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Konstytucji Republiki Baridas

Postprzez OlaChojnacka 6 cze 2020, o 19:04

Za.
Obrazek
(-) mgr Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka von Hippogriff
Prezydentka Republiki Baridas, tamże Kwestorka, Cesarzowa Tuolelenkki, Królowa Voxlandu, Suwerenka Kralku, Neapolu, Rzymu, Lupikonu, Almerku, Monachium, Madrytu, Marsylii, Aten, Paryża, Sparty, Berlina, Hugola, Lizbony i Sambany, Arcyksiężna Egerloon, Diuczessa Jajeczka, Baronowa Sint Arco, Baronetessa w Sarmacji, Hrabina Litawy, Szlachetna Dama w Ardemii, Lady Admiralicji.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 


Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Rada Republiki Baridas

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość