Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Mowa Tronowa z okazji Koronacji

Na Sali Tronowej odbywają się uroczystości państwowe, podejmowani są goście zagraniczni, prowadzone są audiencje

Mowa Tronowa z okazji Koronacji

Postprzez Cudzoziemiec 1 10 lut 2018, o 21:56

Wasze Książęce Wysokości,
Jaśnie Oświecone Diuczessy, Jaśnie Oświeceni Diukowie,
Jaśnie Wielmożne Markizy, Jaśnie Wielmożni Markizowie,
Prześwietne Hrabiny, Prześwietni Hrabiowie,
Wielmożne Wicehrabiny, Wielmożni Wicehrabiowie,
Czcigodne Baronessy, Czcigodni Baronowie,
Sławetne Baronetessy, Sławetni Baroneci,
Szlachetne Damy, Poważani Kawalerowie,
Obywatelki i Obywatele Księstwa,
Mieszkanki i Mieszkańcy Księstwa,
Dostojni Goście z zagranicy!


Dróg, by tam trafić - nic nie ułatwia; W przestrzeniach burz i w czasów kipieli,; Ale istnieje przecież Sarmatia,; Istnieje gdzieś Terra Felix.” — słowa refrenu pieśni barda Kaczmarskiego, noszącej znamienny tytuł „Na starej mapie krajobraz utopijny”, jak mało które pasują do naszej wirtualnej ojczyzny. I nie tylko o jej nazwę chodzi. Dla wielu z nas Sarmacja to właśnie kraina szczęśliwości, owa terra felix, w której staramy się realizować stawiane sobie cele, realizować swe pasje, poprzez hobby uczyć się nowych rzeczy. Wielu z nas, to czego tu zaczęło się uczyć, wykorzystało później w swej życiowej karierze. Wielu z nas pasjami z realnego świata zarażało i obdzielało nas wszystkich w Sarmacji. W przestrzeni sarmackich burz i czasów kipieli wykuwały się prawdziwe przyjaźnie, a nawet małżeństwa, razem przeżywaliśmy odejścia wirtualne i te realne, cieszyliśmy się narodzinami. Droga do nas nigdy nie była łatwa, ale raz znaleziona wiodła prosto i potrafiła dawać ogromną satysfakcję. Sarmacja istnieje blisko szesnaście lat i okres ten dla wielu jest sporą częścią ich życia, dla innych zaś czasem niewyobrażalnym. Mimo upływu tego czasu, burz, i trudów naszej drogi byliśmy, jesteśmy i będziemy. Głęboko w to wierzymy.

Rzeczpospolita jest ważna dla nas wszystkich, choć niekiedy różnie rozumiemy jej interesy. W naszej historii nie brakuje zakrętów. Sarmacja przeżyła szesnaście lat, a w tym czasie wchodziła w związki i ze związków tych wychodziła. Wiemy jak bolesne to sytuacje, ale na szczęście wiemy też jak sobie z nimi radzić. Nie chcemy by miały one miejsce w przyszłości, i wierzymy, że ich unikniemy jeśli kierować się będziemy właśnie dobrem i interesami całej Rzeczpospolitej.

W minionych latach zmieniała się Sarmacja, jej społeczeństwo, ewoluował Naród. Zmieniała się także rola Księcia, tak społeczna, jak i ustrojowa. Dziś Książę jest głównie gwarantem jedności kraju i społeczeństwa. Tę rolę przyjmujemy z pokorą i postrzegamy ją jako ogromną odpowiedzialność za Nasz kraj. Rzeczpospolita od dawna nie jest jednolitym krajem. Buduje nas różnorodność narracji, samorządowe różnice, mnogość ustrojów naszych małych ojczyzn. To ogromna wartość, której nie sposób pomijać. Dlatego, tak jak obiecywaliśmy, w najbliższym czasie, jako pierwszym, i jednym z dwóch najważniejszych jakie przed sobą stawiamy, działań w sferze stosunków wewnętrznych będzie skoncentrowanie się rozpoczęciu i moderowaniu dyskusji, której celem jest wypracowanie federacyjnego modelu funkcjonowania Rzeczpospolitej. W Naszym przekonaniu nie możemy dłużej trwać w obecnych ramach, w których chęci rozwoju lokalnych narracji zderzają się z rzeczywistością niekiedy niedookreślonych relacji na linii samorząd-centrala. Chcemy dążyć do takiego modelu, w którym możliwe będzie rozwijanie Rzeczpospolitej, w tym także otwarcie Jej na nowe podmioty zainteresowane współpracą i wspólnym rozwojem.

W sposób istotny jest dla Nas ważne dążenie do uporządkowania konstytucyjnych fundamentów państwa. Od dawna głosimy potrzebę zastąpienia obecnej Ustawy Zasadniczej nowym aktem prawnym, lub nową konstrukcją składającą się z serii tematycznych Ustaw Konstytucyjnych. Czy, jak i kiedy to się stanie zależy w największym stopniu nie od Naszych dążeń jednak, a od chęci i gotowości Was wszystkich do debaty i wdrożenia tychże. Doskonałą okazją do tego jest dyskusja na temat federalizacji, ale też temat, który poruszymy osobno, czyli doprecyzowanie uprawnień i prerogatyw Tronu, Rady Ministrów i innych organów Rzeczpospolitej. Dzisiejszy prawny galimatias nie pomaga, a niekiedy jest powodem niedomówień i niesnasek. Mogłoby ich nie być. Każdy Sejm i każda Rada Ministrów, którym na sercu leżeć będzie dobro Rzeczpospolitej, które będą miały wolę współpracy z Tronem, tę współpracę i pomoc od Nas otrzymają. Nie da się modernizować Kraju w pojedynkę. Do tego jest niezbędny wysiłek nas wszystkich, ponadpartyjnie, z wybrańcami Narodu na czele.

Sferą, w której pełnia działań zależy od Tronu i Księcia jest polityka zagraniczna. Przez wiele lat Księstwo Sarmacji tkwiło w niewymuszonej izolacji. Chcemy z tą postawą jak najszybciej skończyć. Sarmacja jest mocarstwem. I to nie mogą być tylko słowa, które będziemy powtarzać. Te słowa to też zobowiązanie do określonych postaw i zachowań. Będziemy współpracować z tymi krajami, które na współpracę są gotowe i takiej współpracy chcą. Będziemy wspierać takie kraje, które są wobec Rzeczpospolitej przychylne i gotowe rozwijać wzajemne stosunki. Będziemy aktywnie podejmować działania zbliżające nas jeszcze bardziej do naszych Przyjaciół. Mamy doskonałe stosunki z Republiką Bialeńską, Monarchią Austro-Węgierską, Królestwem Hasselandu, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Trizondalem. Chcemy je pogłębiać. Otwieramy się na inne kierunki i kraje, które pojawiły się na mapach relatywnie niedawno, a już odcisnęły swe znaczące piętno na mikroświecie. Postawimy na wymianę doświadczeń w zakresie aktywnej walki z kloningiem, gotowość do współpracy na różnych polach, ekwiwalentność kar, podwójne obywatelstwa czy uznanie tytułów i zasług, ale przecież nie tylko. Coraz częściej jesteśmy obywatelami Mikroświata, nie tylko krajów, w których przyszło nam funkcjonować dotąd. Szanować będziemy zawarte traktaty i wynikające z nich decyzje. Na ich podstawie gotowi będziemy do rozmów, równorzędnych sobie partnerów, o dzielących nas różnicach. Sarmacja będzie inicjować międzynarodowe projekty, i w projektach międzynarodowych inicjowanych przez innych brać udział. Polityka międzynarodowa to jednak nie tylko wymiana uprzejmych not. To także narzędzie do poprawy sytuacji demograficznej — jeśli nas nie widać, to nie ma przyrostu; jeśli jesteśmy aktywni i widoczni, to stanowimy liczącą się alternatywę dla tych, którzy zmieniają/szukają miejsca do życia. To narzędzie budowania i wspierania naszej pozycji jako największego, najaktywniejszego i najbardziej rozwiniętego kraju wirtualnego świata.

Niewątpliwie bardzo ważnymi sprawami są dla Nas kwestie sarmackich systemów i promocji naszego kraju, czy szerzej — mikronacji. Widzimy w tych dwóch sprawach potencjał nie tylko do współpracy realizowanej wewnętrznie, ale też do wyjścia z nimi do naszych zagranicznych Przyjaciół. Chcemy podjąć się wspierania i koordynowania prac systemowych, tak byśmy mieli pełen obraz podejmowanych działań, nie dublowali się działając w tajemnicy przed resztą, oferowali swoje know how i rozwiązania Partnerom i zapraszali ich do zacieśniania, na ich kanwie, współpracy z Sarmacją. Chcemy, już po zmianach jakie nas czekają w związku z realnym otoczeniem prawnym, zintensyfikować działania promocyjne zapraszając do nich inne kraje. Tych kilka miesięcy jakie dzielą nas od szesnastej rocznicy istnienia Sarmacji mogą być czasem, w którym nie tylko oczekiwać na to święto będziemy, ale też okresem wzmożonego sprzątania, porządkowania i odbudowy Sarmacji od strony atrakcyjności wizualnej i funkcjonalnej. Tak byśmy byli gotowi na przyjęcie nowych mieszkańców. Tak by wdrażanie ich w meandry naszego życia było łatwiejsze i nade wszystko efektywniejsze.

Nie możemy też zapominać o roli jaką na co dzień odgrywają Książęce Siły Zbrojne. Iluż to młodych mieszkańców przeszło tę szkołę mikronacyjnej wojskowości, ilu dzięki nim związało się z nami na dłużej. Ilu realizowało się w swych wojskowych pasjach właśnie w szeregach Książęcych Sił Zbrojnych. Chcemy zapewnić Naszych żołnierzy, że mają Nasze pełne wsparcie, pełną pomoc i pełne zaufanie. Pana Hetmana zapewnić, że jego pomysły mają Naszą przychylność, i wyrazić nadzieję i wiarę w to, że wspólnie ożywimy Książęce Siły Zbrojne także narracyjnie i nadamy im aktywniejszą rolę w naszej sarmackiej codzienności. Mają czego bronić, mają o co walczyć. To nasza duma i nasza siła.

Kończąc chcemy złożyć gorące podziękowania wielu osobom, bez których dzisiejsza ceremonia nie mogłaby się odbyć. Przede wszystkim dziękujemy Naszemu Marszałkowi — Heweliuszowi wicehrabiemu Popowowi-Chojnackiemu, który wykonał ogromną pracę koordynującą przygotowania tych uroczystości. Dziękujemy głowom sarmackich samorządów — Jego Królewskiej Wysokości Laurencjuszowi Ma Hi at Aterze, Jego Królewskiej Mości Andrzejowi Fryderykowi, Wielmożnemu Ottonowi wicehrabiemu von Spee-Asketilowi i Wielmożnemu Remigiuszowi wicehrabiemu Lwowskiemu von Hochenhaüserowi. Za włączenie się w przygotowania dziękuję Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi, Jego Książęcej Wysokości Danielowi Łukaszowi, Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi, Jego Książęcej Mości Piotrowi II Grzegorzowi, Jego Książęcej Wysokości Tomaszowi Iwonowi Hugonowi, Jaśnie Oświeconemu Krzysztofowi diukowi Czuguł-Chanowi, Jaśnie Oświeconemu Prokrustowi diukowi Zombiakovowi, Jaśnie Oświeconemu Hetmanowi generałowi Gotfrydowi Slavikowi diukowi de Ruth, Prześwietnemu wiceadmirałowi Tytusowi hrabiemu Aureliuszowi-Chojnackiemu, Wielmożnemu Konradowi Jakubowi wicehrabiemu Arpedowi-Friedmanowi, i wielu innym osobom, których nie sposób wszystkich tu wymienić, za co przepraszam.

To także doskonała okazja by podziękować wszystkim tym, którzy zaufali Naszej osobie i Naszej wizji i oddali swe głosy na Naszą kandydaturę podczas elekcji. Dzięki Wam jesteśmy Księciem Sarmacji, Królem Baridasu, Królem Sclavinii i suzerenem Teutonii — głową państwa, które należy do nas wszystkich. Rolą moją i celem jest łączyć i chronić Was. Mamy jedną Rzeczpospolitą. Nie obawiajcie się więc zwracać do Nas ze swymi sprawami. Jesteśmy tu by wszystkich Was wysłuchiwać i w miarę możliwości nieść Wam pomoc.

Niech żyje Sarmacja! Niech żyje Baridas! Niech żyje Sclavinia! Niech żyje Teutonia! Vivat Rzeczpospolita! Vivat wszystkie stany!

Obrazek


Obrazek
Avatar użytkownika
 

Powrót do Pałac Książęcy — Sala Tronowa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość