Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 19 maja 2019, o 18:58

Sławetny Konsulu,
Wysoka Rado!

Proponuję, mniej więcej, jak w załączeniu — jednocześnie prosząc o wybaczenie formy. Ujęcie propozycji w formie poprawek byłoby cokolwiek karkołomnym wyzwaniem. Oprócz zmian o charakterze redakcyjnym (takich jak np. konsekwentne posługiwanie się terminem Konsul zamiast Konsul Sclavinii, dla zwięzłości) proponuję:

 • Usunięcie z preambuły wyrazów „i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej” — ponieważ, cóż, jesteśmy Sclavinią;
 • Jednoznaczne wskazanie, że władzę sprawuje Konsul z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Rady;
 • Nieco zmodyfikowaną konstrukcję regularnych wotów zaufania („głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula”);
 • Ratyfikację umów przez Konsula, za uprzednią zgodą Rady — tak, jak jest to zwyczajowo przyjęte;
 • Rezygnację z konstytucjonalizacji gabinetu — nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby powołać rząd prowincjonalny w drodze dekretu (oczywiście, nic oprócz demografii);
 • Rezygnację z urzędu Prokonsula na rzecz sprawowania władzy Konsula przez Króla (Księcia), tak jak zostało to zaproponowane podczas debaty.
Załączniki

konstytucja_hr.pdf
(47.97 KiB) Pobrane 28 razy
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Antoni 19 maja 2019, o 23:02

Wasza Książęca Wysokość,

po przeanalizowaniu Waszego projektu muszę stwierdzić, że jest to zupełnie inny projekt niż ten, nad którym trwa obecnie debata. Oczywiście, pewne punkty się powtarzają, jednak w rzeczywistości praktycznie większość została zmieniona. W związku z tym proszę, aby WKW podjął decyzję, czy chce złożyć oddzielny projekt czy też ja mam przejąć projekt w formie autopoprawek do projektu wstępnego (oczywiście uwzględniając zmiany, które popieram).

Jednocześnie pragnę poinformować, iż na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Rady Konsulatu o organizacji pracy Rady na własny wniosek przedłużam debatę nad niniejszym projektem o kolejne 48 godzin, tj. do dnia 22 maja godz. 6:00.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 20 maja 2019, o 04:40

Sławetny Konsulu,
Wysoka Rado!

W moim najgłębszym przekonaniu propozycja jest, co do zasady, tożsama pod względem ustrojowym z projektem przedstawionym Radzie. Liczba zmian o charakterze redakcyjnym jest znaczna, ale zmiany merytoryczne zawierają się w kilku punktach, które wynotowałem powyżej. Nie zamierzam składać odrębnego projektu — w obecnych okolicznościach nie ma dla tego większego uzasadnienia. Innymi słowy, pozostawiam Konsulowi absolutnie wolną rękę co do dalszych losów załącznika.

Moje główne uwagi dotyczące pierwotnego przedłożenia dotyczą:

 • Konstrukcji obowiązkowych wotów nieufności (nadmierna precyzja, z pierwszym dniem miesiąca, oraz głosowanie w miesiącach parzystych, przez co rozumiem luty, kwiecień, czerwiec… a nie miesiące sprawowania urzędu);
 • Ratyfikacji umów międzyprowincjonalnych (akty ratyfikacji zazwyczaj należą do właściwości głowy państwa);
 • Pozostawienia w projekcie ustaw Rady, co wydaje mi się przeoczeniem w świetle reszty przepisów.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 23 maja 2019, o 20:33

Ad1) Nadal uważam, że instytucja wicekonsula jako instytucja obligatoryjna to zbędne dzieło. Raczej sugeruję wzorować się w tej materii przepisami o regencji - bo do tego sprowadza się bycie wicekonsulem.
Ad2) Nie bardzo wynika z w/w propozycji czego by miały się tyczyć uchwały Rady, szczególnie, że nie wchodzą w porządek prawny konstytucyjnej hierarchii aktów normatywnych i wykonawczych.
Ad3) Proponuję jednak uszanować Króla i dać mu konstytucyjną możliwość desygnowania pełnomocnika na wypadek szczególny, w sposób jasny i możliwie szeroko uniemożliwiający zaangażowanie TK.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 31 maja 2019, o 07:06

Wysoka Rado!

Przejmując kierowanie pracami Rady, stwierdzam, że przedstawiony przeze mnie projekt pozostaje co do zasady tożsamy z przedłożeniem bar. Burona-Contiego. Mając na uwadze nieobecność wnioskodawcy, jako urzędujący Konsul poddaję pod dalszą debatę projekt w brzmieniu zaproponowanym przeze mnie, z poprawką polegającą na dodaniu art. 9 ust. 2 oraz stosownej zmianie art. 7 ust. 3 („wentyl bezpieczeństwa”, o którym pisali hr. @MarcelideBO z Ossolińskich Bordoński oraz, chyba także, mar. @ZdrajcaNarodu Heach-Romański).

Wydłużam debatę nad projektem po raz drugi, o 48 godzin, to jest do 2 czerwca 2019 roku, g. 8.00. Wszystkie poprawki zgłoszone w trybie Ustawy o organizacji pracy Rady proszę jednoznacznie wskazywać jako takie. W mojej ocenie, jako kierującego pracami Rady, do projektu nie zgłoszono żadnych poprawek. W razie braku poprawek i autopoprawek pod głosowanie zostanie poddany projekt w brzmieniu poniższym.

KONSTYTUCJA
KONSULATU SCLAVINII

MY, NARODY SCLAVINII, w trosce o los naszej Ojczyzny, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem, w poczuciu odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, ustanawiamy niniejszą Konstytucję jako prawo podstawowe dla prowincji.

Rozdział I
KONSULAT SCLAVINII I OBYWATELE

Artykuł 1. [Konsulat Sclavinii]

 1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli.
 2. Konsulat Sclavinii jest samorządną prowincją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2. [Obywatele]

 1. Obywatelem sclavińskim może być obywatel sarmacki.
 2. Dekret określa warunki posiadania oraz tryb nadawania, stwierdzania utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego.

Artykuł 3. [Symbole i stolica]

 1. Symbole Konsulatu Sclavinii określa dekret.
 2. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest Eldorat.

Rozdział II
WŁADZE KONSULATU SCLAVINII

Artykuł 4. [Organy władzy]

 1. Władzę w Konsulacie Sclavinii, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady, sprawuje Konsul.
 2. Rada wybiera Konsula, wyraża Konsulowi wotum nieufności i wotum zaufania, wyraża uprzednią zgodę na ratyfikację i wypowiedzenie ratyfikowanych umów międzyprowincjonalnych oraz przyjmuje ustawę o zmianę Konstytucji.

Artykuł 5. [Konsul]

 1. Konsul jest namiestnikiem Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Konsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa państwowego, zwany dalej „aktywnym obywatelem”.
 3. Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:
  a) rezygnacji;
  b) utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c) wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% obywateli sclavińskich;
  d) niewyrażenia przez Radę wotum zaufania; głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula.

Artykuł 6. [Wicekonsul]

 1. Konsul powołuje Wicekonsula w terminie siedmiu dni od dnia opróżnienia urzędu Wicekonsula.
 2. Wicekonsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem.
 3. Opróżnienie urzędu Wicekonsula następuje wskutek:
  a) rezygnacji;
  b) utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c) odwołania przez Konsula.
 4. Wicekonsul zastępuje Konsula podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula Wicekonsul zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.

Artykuł 7. [Rada]

 1. Radę tworzą wszyscy obywatele sclavińscy.
 2. Rada obraduje jawnie pod przewodnictwem Konsula. Tryb pracy Rady określa dekret.
 3. Rada wyraża Konsulowi wotum nieufności, przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji oraz uchyla wprowadzenie stanu wyjątkowego bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Aktywnym obywatelom przysługują głosy o wadze 2, pozostałym obywatelom — głosy o wadze 1.

Artykuł 8. [Prawo]

Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności:
 1. przepisy prawa państwowego;
 2. Konstytucja Konsulatu Sclavinii;
 3. umowy międzyprowincjonalne ratyfikowane przez Konsula;
 4. dekrety wydawane przez Konsula.

Artykuł 9. [Król]

 1. W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.
 2. Król może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące, stan wyjątkowy, przejmując kompetencje, obowiązki i zadania Konsula. Rada niezwłocznie rozpatruje proklamację Króla o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE I WPROWADZAJĄCE

Artykuł 10. [Zmiana Konstytucji]

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć Konsul lub grupa 20% obywateli sclavińskich.

Artykuł 11. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ustawy wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji uzyskują rangę dekretów Konsula.


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez JanušAvH 31 maja 2019, o 13:12

Wysoka Rado!

Projekt jest nawet dobry i obecnie nie mam zastrzeżeń. Chętnie wysłucham zdania innych radnych.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Marceli 1 cze 2019, o 12:16

Wysoka Rado,

Ze swojej strony proponuję uzupełnienie w art. 5 ust. 3 pkt c - wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% obywateli sclavińskich, aktywnych w chwili składania wniosku, abyśmy nie brali pod uwagę obywateli, których nieobecność jest długotrwała i złożenie wniosku stanie się niemożliwe, oraz zmianę art. 9 o uzupełnienie informacji kim jest Król Sclavinii, dodatkowo ust. 1- W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula lub wskazuje obywatela sclavińskiego pełniącego obowiązki Konsula na czas wyborów. Myślę, że zobowiązywanie Króla - Księcia Sarmacji do wykonywania obowiązków w Konsulacie może być dla niego problematyczne, więc pozwólmy na wskazywanie p.o. Konsula.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez JanušAvH 1 cze 2019, o 12:22

Marceli napisał(a):Wysoka Rado,

Ze swojej strony proponuję uzupełnienie w art. 5 ust. 3 pkt c - wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% obywateli sclavińskich, aktywnych w chwili składania wniosku, abyśmy nie brali pod uwagę obywateli, których nieobecność jest długotrwała i złożenie wniosku stanie się niemożliwe, oraz zmianę art. 9 o uzupełnienie informacji kim jest Król Sclavinii, dodatkowo ust. 1- W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula lub wskazuje obywatela sclavińskiego pełniącego obowiązki Konsula na czas wyborów. Myślę, że zobowiązywanie Króla - Księcia Sarmacji do wykonywania obowiązków w Konsulacie może być dla niego problematyczne, więc pozwólmy na wskazywanie p.o. Konsula.


Uważne spostrzeżenie. Jestem za wprowadzeniem tych zmian do projektu.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 1 cze 2019, o 13:44

Wysoka Rado,

uwzględnię propozycje w trybie autopoprawki.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 1 cze 2019, o 20:39

CWSW,

po zapoznaniu się z dotychczasowymi ustaleniami wyrażam poparcie dla projektu w jego ostatecznym (redakcyjnie) brzmieniu - tj. z uwzględnieniem propozycji rajcy Marcelego.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość