Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Antoni 13 maja 2019, o 01:58

Wysoka Rado,
Szanowni Obywatele!


Zgodnie z zapowiedzią, poniżej prezentuję projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii. Zgodnie z ustawą Rady Konsulatu o organizacji pracy Rady: Wniesienie projektu ustawy lub uchwały albo poprawki pod obrady Rady następuje z inicjatywy Konsula lub na wniosek dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego. Wedle moich wyliczeń obecnie aktywnych członków Rady jest 10, co oznacza, że projekt mogę złożyć sam, mimo to proszę o składanie podpisów pod niniejszym projektem, co pozwoli być pewnym , że wymagana ustawowo większość została zebrana.

Jednocześnie proszę Prześwietnego Prefekta Sclavinii (@OvS) o zarządzenie najdłuższego możliwego czasu debaty.

Konstytucja Konsulatu Sclavinii

My, Narody Sclavinii, w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuciu odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla prowincji Księstwa Sarmacji.

Rozdział I
[Konsulat Sclavinii i obywatele]

Artykuł 1. [Konsulat Sclavinii]

Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2. [Obywatele]

Obywatelem Konsulatu Sclavinii może być osoba, która posiada obywatelstwo Księstwa Sarmacji. Szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty, określa dekret Konsula Sclavinii.

Artykuł 3. [Symbole i stolica]

1. Symbole Konsulatu Sclavinii określa dekret Konsula Sclavinii. Symbole te podlegają ochronie prawnej.
2. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest Eldorat.

Rozdział II
[Władze Konsulatu Sclavinii]

Artykuł 4. [Podział władzy]

1. Władzę ustawodawczą w Konsulacie Sclavinii sprawują: Konsul Sclavinii oraz Rada Konsulatu. Konsul Sclavinii stanowi prawo, wydając dekrety, zaś Rada Konsulatu powołuje i odwołuje Konsula Sclavinii, posiada wyłączność zmiany Konstytucji oraz ratyfikuje umowy międzyprowincjonalne.
2. Władzę wykonawczą sprawuje Konsul Sclavinii wraz z Gabinetem Konsula Sclavinii.

Artykuł 5. [Konsul Sclavinii oraz jego Gabinet]

1. Konsul Sclavinii jest namiestnikiem Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsulem Sclavinii może zostać osoba, która:
a) posiada obywatelstwo Konsulatu Sclavinii;
b) jest obywatelem aktywnym w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
3. Konsul Sclavinii jest wybierany przez Radę Konsulatu w drodze uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów lub w głosowaniu preferencyjnym, jeżeli zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów. Szczegółowe zasady wyboru określa dekret Konsula Sclavinii.
4. Konsul Sclavinii może utracić swój urząd w wyniku:
a) dobrowolnego zrzeczenia się urzędu;
b) odwołania przez Radę Konsulatu w drodze uchwały zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 25% obywateli Konsulatu Sclavinii;
c) odwołania poprzez wyrażenie przez Radę Konsulatu względem Konsula Sclavinii wotum nieufności, nad którym głosowanie odbywa się każdego pierwszego dnia miesiąca parzystego, z wyjątkiem pierwszego miesiąca po objęciu urzędu przez Konsula Sclavinii.
5. Konsul Sclavinii może powoływać członków Gabinetu Konsula Sclavinii będących jego współpracownikami i powierzać im kompetencje, za wyjątkiem prawa do wydawania dekretów.

Artykuł 6. [Wicekonsul Sclavinii]

1. Konsul Sclavinii jest zobowiązany powołać Wicekonsula Sclavinii w drodze postanowienia w przeciągu 7 dni od momentu objęcia urzędu.
2. Wicekonsulem Sclavinii może zostać osoba, która:
a) posiada obywatelstwo Konsulatu Sclavinii;
b) jest obywatelem aktywnym w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
3. Wicekonsul Sclavinii może utracić swój urząd w wyniku:
a) zrzeczenia się urzędu;
b) odwołania przez Konsula Sclavinii w drodze postanowienia.
4. Wicekonsul Sclavinii: zastępuje Konsula Sclavinii w czasie jego nieobecności, może go wspierać w wykonywaniu obowiązków oraz w sytuacji opróżnienia urzędu Konsula Sclavinii zarządza wybory oraz pełni jego obowiązki do momentu powołania nowego Konsula Sclavinii.

Artykuł 7. [Rada Konsulatu]

1. Radę tworzą wszyscy obywatele Konsulatu Sclavinii.
2. Obrady Rady są jawne i kieruje nimi Konsul. Tryb pracy Rady określa dekret Konsula.
3. Obywatele aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego oraz Konsul posiadają głos o wadze 2, zaś pozostali obywatele posiadają głos o wadze 1.

Artykuł 8. [Hierarchia aktów prawnych i ich publikacja]

1. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności:
a) przepisy prawa państwowego;
b) Konstytucja Konsulatu Sclavinii;
c) ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne;
d) dekrety Konsula i ustawy Rady Konsulatu.
2. Konsul Sclavinii zawiera i wypowiada umowy międzyprowincjonalne, a Rada Konsulatu je ratyfikuje.
3. Obowiązek publikacji aktów prawnych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji spoczywa na Konsulu Sclavinii.
4. Konsul Sclavinii podpisuje ustawy przyjęte przez Radę Konsulatu.

Artykuł 9. [Prokonsul Sclavinii]

1. W sytuacji opróżnienia urzędu Konsula oraz Wicekonsula Sclavinii obowiązki Konsula Sclavinii, za wyjątkiem prawa do wydawania dekretów, pełni Prokonsul Sclavinii, którym z mocy prawa może zostać w kolejności:
a) poprzedni urzędujący Konsul Sclavinii;
b) poprzedni urzędujący Wicekonsul Sclavinii;
c) obywatele Konsulatu Sclavinii, którzy są aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego według malejącej ilości posiadanych wsi lennych;
d) pozostali obywatele Konsulatu Sclavinii według malejącej ilości posiadanych wsi lennych.
2. Każda z osób posiadających prawo do objęcia urzędu Prokonsula Sclavinii ma 24 godziny na objęcie urzędu od momentu stwierdzenia sytuacji wzmiankowanej w ustępie poprzedzającym. W sytuacji braku możliwości stwierdzenia osoby pełniącej funkcję Prokonsula Sclavinii, funkcję tę może objąć Książę Sarmacji lub wyznaczyć osobę obejmującą urząd w jego imieniu.
3. Prokonsul Sclavinii niezwłocznie zarządza wybory Konsula.
4. Prokonsul Sclavinii przejmuje kierowanie obradami Rady w przypadku niewywiązywania się przez Konsula Sclavinii z obowiązku rozpoczęcia prac Rady Konsulatu nad: wnioskiem o odwołanie Konsula Sclavinii oraz głosowaniem w sprawie wotum nieufności.

Rozdział III
[Przepisy końcowe i wprowadzające]

Artykuł 10. [Zmiana Konstytucji]

Zmiany Konstytucji Konsulatu Sclavinii może dokonać Rada Konsulatu na drodze ustawy bezwzględną większością głosów. Prawo do inicjatywy ustawodawczej posiadają: Konsul oraz grupa co najmniej 20% obywateli Konsulatu.

Artykuł 11. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Ustawy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji uzyskują rangę dekretów Konsula Sclavinii.
3. Kadencja dotychczasowego Konsula nie ulega skróceniu.


Uzasadnienie projektu:

Założenia projektu zostały omówione w otwartej debacie, w której mogli uczestniczyć wszyscy Obywatele Konsulatu. Projekt zakłada częściowe przeniesienie władzy ustawodawczej w ręce Konsula, co pozwoli zaoszczędzić czasu na procedowanie wszystkich aktów prawnych przez Radę. Radzie natomiast został nadany przywilej dogodnego odwoływania Konsula, a także cyklicznego wyrażania wotum (nie)ufności względem niego, co ma umożliwić kontrolowanie Konsula przez Radę. Projekt ponadto przenosi szczegóły nadawania obywatelstwa Konsulatu do dekretu, co umożliwi elastyczne dostosowywanie prawa do aktualnych potrzeb oraz wymagań Konsulatu. W projekcie urząd Wicekonsula jest obowiązkowym do obsadzenia i ma zapewniać ciągłość władzy w Konsulacie - Wicekonsul będzie nie tylko wspierać Konsula i pełnić jego obowiązki w czasie jego nieobecności, ale również zarządzi wybory, kiedy urząd Konsula zostanie opróżniony. Zmianie uległ również urząd Prefekta Sclavinii - obecnie nosi nazwę Prokonsula Sclavinii (co jest zgodne z nazewnictwem rzymskim, z którego czerpiemy nazwy urzędów). Przy kolejności do objęcia urzędu Prokonsula zostały wykorzystane nadania lenne oraz aktywność obywateli. Prokonsulowi zostały również odebrane niemal nieograniczone uprawnienia, a głównym uprawnieniem Prokonsula jest zarządzenie wyborów nowego Konsula.

Zachęcam do przeanalizowania powyższego projektu i zgłaszania wszelkich uwag.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez OvS 13 maja 2019, o 12:18

Jak już pisałem wielokrotnie, już samo ogarnianie wyborów mnie kosztuje wiele wysiłku, robię to tylko dlatego, że nie chcę aby w Sclavinii na pożegnanie nie zostawić spalonej ziemi, tak więc proponuję wstrzymać się z wszelkimi pracami ustawodawczymi do wyboru Konsula, bo ja nie dam rady ogarniać tego na bieżąco, więc i tak wyjdą opóźnienia i wiążące się z tym jeszcze większe zamieszanie.
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Antoni 16 maja 2019, o 04:54

Wysoka Rado,

na podstawie art. 2 ust. Ustawy Rady Konsulatu o organizacji pracy Rady z dnia 30 kwietnia 2019 r. zarządzam debatę nad projektem ustawy na czas 96 godzin, tj. do dnia 20 maja br. godz. 6:00.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ww. ustawą istnieje możliwość przedłużenia debaty, co również uczynię na własny wniosek po upływie obecnie zarządzonego czasu oraz w przypadku potrzeby poświęcenia większej ilości czasu nad projektem ustawy (proszę o zgłaszanie takiej potrzeby).

Również pragnę zachęcić wszystkich Obywateli Konsulatu do aktywnego udziału w debacie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 16 maja 2019, o 08:00

Sławetny Konsulu!

Uprzejmie informuję, że zamierzam wziąć udział w debacie w sobotę lub niedzielę. Proszę nie uznawać mojego milczenia do tego czasu za brak zainteresowania. ;-)
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 16 maja 2019, o 21:34

Dlaczego obowiązkowy ma być urząd Wicekonsula? Nadal stoję na stanowisku, że lepiej będzie zastąpić Prokonsula Królem Sclavinii.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Antoni 16 maja 2019, o 21:42

Roland napisał(a):Dlaczego obowiązkowy ma być urząd Wicekonsula?


Bowiem to Wicekonsul ma zastępować Konsula i przejmować jego obowiązki, jeżeli dojdzie do opróżnienia urzędu; jest to rozwiązanie, które ma chronić przed brakiem osoby sprawującej urząd Konsula. Owszem, jest kolejna "furtka awaryjna" w postaci urzędu Prokonsula Sclavinii, jednak ten urząd jest już, powiedziałbym, ostatnim rozwiązaniem, z którego korzystać się powinno w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.


Roland napisał(a):Nadal stoję na stanowisku, że lepiej będzie zastąpić Prokonsula Królem Sclavinii.


Konsul teoretycznie będzie królem - będzie miał moc wydawania dekretów, jednak Rada będzie mogła go w każdym momencie odwołać i cały czas kontrolować.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 16 maja 2019, o 21:46

Antoni napisał(a):
Roland napisał(a):Dlaczego obowiązkowy ma być urząd Wicekonsula?


Bowiem to Wicekonsul ma zastępować Konsula i przejmować jego obowiązki, jeżeli dojdzie do opróżnienia urzędu; jest to rozwiązanie, które ma chronić przed brakiem osoby sprawującej urząd Konsula. Owszem, jest kolejna "furtka awaryjna" w postaci urzędu Prokonsula Sclavinii, jednak ten urząd jest już, powiedziałbym, ostatnim rozwiązaniem, z którego korzystać się powinno w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.


Roland napisał(a):Nadal stoję na stanowisku, że lepiej będzie zastąpić Prokonsula Królem Sclavinii.


Konsul teoretycznie będzie królem - będzie miał moc wydawania dekretów, jednak Rada będzie mogła go w każdym momencie odwołać i cały czas kontrolować.


Wicekonsula, w czasach kiedy ja żyłem, powoływało się na czas niemożności osobistego sprawowania urzędu. Moim zdaniem mało roztropne w czasie pogłębiającego się niżu demograficznego jest obligowanie do tworzenia stanowisk zbędnych. A Sclavinia ma już Króla. Jest nim każdoczesny Książę Sarmacji. W tym przedmiocie nic się nie zmieniło.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 17 maja 2019, o 09:05

Roland napisał(a):Wicekonsula, w czasach kiedy ja żyłem, powoływało się na czas niemożności osobistego sprawowania urzędu. Moim zdaniem mało roztropne w czasie pogłębiającego się niżu demograficznego jest obligowanie do tworzenia stanowisk zbędnych. A Sclavinia ma już Króla. Jest nim każdoczesny Książę Sarmacji. W tym przedmiocie nic się nie zmieniło.

Na razie tylko głos dotyczący urzędu Wicekonsula. Urząd namiestnika prowincji należy do tego grona strategicznych urzędów, gdzie kluczowe jest zachowanie ciągłości. Jest prawdopodobne, że Konsul wyjedzie na wakacje lub będzie miał przejściowy atak realiozy, wobec czego wskazane byłoby to, by ktoś chwilowo przejął jego obowiązki. W odniesieniu do powierzenia zadań Prokonsula Jego Książęcej Mości można, faktycznie, się zastanowić, bo, zwyczajnie, upraszcza to wiele rzeczy. Z zastrzeżeniem, że nie wiem, co na to sam Książę @piotr3lukasz. ;-)
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 17 maja 2019, o 12:18

No cóż, Książę bez wątpienia będzie kontent, że Sclavińskich jest i wzywa JKM. Poza tym proponuję ująć brzmienie przepisu tak, aby JKM mógł wspomagać się namiestnikiem pro tempore. Pochodzę z tradycyjnej rodziny :D
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 17 maja 2019, o 12:22

Roland napisał(a):No cóż, Książę bez wątpienia będzie kontent, że Sclavińskich jest i wzywa JKM. Poza tym proponuję ująć brzmienie przepisu tak, aby JKM mógł wspomagać się namiestnikiem pro tempore. Pochodzę z tradycyjnej rodziny :D

Jeżeli dobrze interpretuję serduszko Jego Książęcej Mości, proponuję zatem tak rozwiązać zagadnienie. Zawsze to trochę biurokracji mniej…
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość