Strona 1 z 2

Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 28 kwi 2019, o 12:47
przez Marceli
Wysoka Rado,
W chwili obecnej trwa głosowanie nad ustawą o zasadach pracy Rady, niemniej jednak, żeby nie blokować aktywności na trzy dni otwieram debatę nad projektem ustawy o podziale administracyjnym Konsulatu. Punktem wyjścia dla projektu były uchylone ustawy o podziale administracyjnym z czasów III Konsulatu i Kodeks Ziemski.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii
o podziale administracyjnym

Art. 1 [Przepisy ogólne]
 1. Ustawa normuje:
   1) podział terytorialny Konsulatu Sclavinii;
   2) organizację jednostek administracyjnych Konsulatu Sclavinii,
   3) tryb i zasady opiniowania lokowania miast i lenn na terytorium Konsulatu Sclavinii,
   4) zasady użytkowania wieczystego gruntów.
 2. Ilekroć w ustawie mowa o:
   1) regionie, należy przez to rozumieć podstawową jednostkę administracyjną, stanowiącą integralną część terytorium Konsulatu Sclavinii,
   2) mieście narracyjnym, należy przez to rozumieć historyczne miasto zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, stanowiące własność prywatną lub publiczną, które nie funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
   3) mieście systemowym, należy przez to rozumieć miasto funkcjonujące i zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, które funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
   4) mieście regionalnym, należy przez to rozumieć miasto systemowe, stanowiące siedzibę mera i centrum administracyjne regionu;
   5) mieście stołecznym, należy przez to rozumieć miasto systemowe, stanowiące siedzibę konstytucyjnych organów Konsulatu Sclavinii;
   6) merze, należy przez to rozumieć funkcjonariusza publicznego, wchodzącego w skład administracji publicznej Konsulatu Sclavinii zdolnego do sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii, który sprawuje zarząd wykonawczy nad regionem w imieniu Konsula Sclavinii;
   7) statucie, należy przez to rozmieć akt prawa miejscowego, będący aktem zasadniczym regionu lub miasta, określający organizację, strukturę, symbole oraz tryb i zasady działania regionu lub miasta i stanowiący przepisy nadrzędne wobec pozostałych aktów prawa miejscowego regionu;
   8) lennach, należy przez to rozumieć ziemie honorowe nadawane przez Księcia Sarmacji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Art. 2 [Podział administracyjny]
 1. Konsulat Sclavinii dzieli się na regiony:
   1) Eldoratu z siedzibą mera w mieście stołecznym Eldorat,
   2) Slawonii z siedzibą mera w mieście systemowym ...,
   3) Bordonii z siedzibą mera w mieście systemowym Bordonia.
 2. Miastami narracyjnymi w Konsulacie Sclavinii są:
   1) Nowy Kotwicz,
   2) Jastrzębiec,
   3) Republika Scholandzka.
 3. Regionem oraz właściwym dla regionu miastem regionalnym zarządza mer powoływany i odwoływany przez Konsula Sclavinii. Merowi miasta stołecznego przysługuje tytuł honorowy Wysokiego Emila.
 4. Regiony mogą stanowić akty prawa miejscowego. Ustrój regionu określa statut ogłaszany przez mera. Konsul posiada prawo uchylenia statutu niezgodnego z obowiązującymi przepisami.
 5. Regiony funkcjonują w ramach dedykowanych działów na forum Konsulatu Sclavinii, a ich miasta regionalne w ramach miast w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji. W wyjątkowych sytuacjach miasto narracyjne może posiadać miasto w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 6. Przebieg granic regionów, lokację miast systemowych i narracyjnych określa załącznik do ustawy.

Art. 3 [Lokowanie miast i lenn]
 1. Na terytorium Konsulatu Sclavinii obywatele sclavińscy mają prawo lokowania miast lub lenn. Konsul Sclavinii wyraża zgodę na lokację miasta lub lenna, w drodze postanowienia, na wniosek obywatela sclavińskiego za zgodą Rady Konsulatu Sclavinii, wyrażoną uchwałą.
 2. Rada Konsulatu Sclavinii może podjąć uchwałę o likwidacji miasta lub cofnięciu zgody na lokację lenna.
 3. W przypadku, gdy właściciel miasta nie loguje się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez co najmniej 180 dni lub utracił obywatelstwo sclavińskie Konsul może postanowić o przejęciu miasta. Koszty lokowania miasta oraz zryczałtowane koszty utrzymania miasta od momentu powstania do czasu przejęcia, określone według rozporządzenia Konsula, zwraca się właścicielowi przejmowanego miasta na jego wniosek, złożony najpóźniej w terminie 90 dni od daty przejęcia miasta.
 4. Koszty lokowania i utrzymania miasta prywatnego pokrywa wnioskodawca.

Art. 4 [Własność gruntów i wysokość podatku gruntowego]
 1. Grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii stanowią własność prowincji i podlegają ewidencji w Systemie Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii.
 2. Prawo do użytkowania wieczystego gruntu na terytorium Konsulatu Sclavinii przysługuje wszystkim mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
 3. Bazową wysokością podatku gruntowego za okres 30 dni jest 3000 lt.
 4. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga stanowiąca odsetek zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających chwilę opłacania podatku.
 5. Użytkownikowi gruntu stanowiącego część zespołu gruntowego (występujących pod unikalną nazwą co najmniej dwóch sąsiadujących gruntów użytkowanych przez jedną osobę) przysługuje ulga w wysokości 25%.
 6. Ulgi określone w ustępach poprzedzających łączą się ze sobą.
 7. Ustaloną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wysokość podatku zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.

Art. 5 [Wprowadzenie i wycofywanie gruntów z obrotu]
 1. Konsul lub upoważniony przez niego funkcjonariusz publiczny:
   1) wprowadza grunt do obrotu i zawiera umowę użytkowania wieczystego na wniosek zainteresowanego użytkownika gruntu, przy czym użytkownik gruntu jest obowiązany opłacić w terminie siedmiu dni należny podatek,
   2) wycofuje grunt z obrotu oraz wypowiada umowę użytkowania wieczystego na wniosek użytkownika gruntu lub po upływie 90 dni od dnia wystąpienia zaległości podatkowej,
   3) na wniosek użytkownika gruntu, który opłacił podatek gruntowy, nadaje nazwę bezimiennej drodze (alei), przy której znajduje się użytkowany grunt, a w przypadku gruntu znajdującego się poza miastem — danemu sektorowi — o ile wnioskowana nazwa nie narusza dobrych obyczajów.
 2. Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii.

Art. 6 [Nazwy miejsc publicznych i pomniki]
Rada Konsulatu w drodze uchwały nadaje i odbiera nazwy dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom, wznosi i burzy pomniki.

Art. 7 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Do ustalenia zostaje wpływ ustawy na umowę z Federacją Slawonii i jakie miasto regionalne byłoby w Slawonii - liczę tutaj gorąco na głos @LudwikTommo. Dodatkowo do opracowania będzie nowa mapa, bo ta stanie się nieaktualna. Co robimy z Valhallią - zostawiamy, zatapiamy?

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 28 kwi 2019, o 15:01
przez Ludwik Tomović
Hmm, w Slawonii zamiast mera pozostawiłbym Prezydenta, na nic to nie wpływa, a pozostawia tradycję, jest także w zgodzie z wcześniejszą umową.

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 28 kwi 2019, o 16:44
przez Helwetyk
Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado,

nie zajmuję stanowiska w przedmiocie Federacji Slawonii, jest to materia normowana umową międzynarodową (choć sygnalizuję, że wspomina ona o Marszałku Senatu…). W odniesieniu do pozostałej części sądzę, że już wystarczająco wiele razy podejmowaliśmy próby ustanowienia podziału administracyjnego, by uznać, że w obecnej sytuacji demograficznej pomysł ten nie przyniesie zamierzonych rezultatów. Samorząd terytorialny nie działa w Sarmacji, tym bardziej nie zadziała w ramach prowincji.

Cała władza w ręce Konsula (i, gdzie wynika to z umowy, Prezydenta Federacji Slawonii). I, na Powagę, apeluję o brak kolejnych (czy potwierdzonych ustawą), działów na forum. Gdybyśmy mieli jeden, aktywny, już byłoby dobrze…

W odniesieniu do Valhalli zadaję pytanie, nie mając na nie odpowiedzi: co byłoby efektywniejsze?

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 30 kwi 2019, o 11:20
przez Ludwik Tomović
Mam jeszcze pytanie, dlaczego Bordonia ma być osobnym regionem, gdy jednocześnie wcześniejsze regiony łączy się w jeden?

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 30 kwi 2019, o 12:08
przez Helwetyk
Ludwik Tomović napisał(a):Mam jeszcze pytanie, dlaczego Bordonia ma być osobnym regionem, gdy jednocześnie wcześniejsze regiony łączy się w jeden?

Moim zdaniem, Bordonii zdecydowanie należy się uprzywilejowany status w Sclavinii z uwagi na fenomenalną robotę, jaką wykonywał i wykonuje na tym odcinku Wielmożny Konsul. Tylko — niezmiennie, na Powagę — nie brnijmy w niepotrzebną biurokrację i dodatkowe komplikacje.

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 30 kwi 2019, o 17:50
przez Marceli
Tytułem wyjaśnienia - ustawa była pisana pod rzeczywistość, czyli miała za zadanie prawnie chronić to co de facto mamy na forum - 3 regiony plus miasta, które są historycznie istotne (chociaż nie wiem czy tylko te powinny być). Do tego mamy zasady lokowania miast i lenn, co uważam za konieczność, bo wierzę, że będą takie inicjatywy i wtedy będziemy się zastanawiać co i kto ma robić, oraz reguły odzyskiwania tych ziem w przypadku porzucenia. Owszem Slawonię ująłem jako region, bo - z całym szacunkiem dla Ciebie Ludwiku - uważam, że nadanie Slawonii rangi regionu lepiej zabezpieczy i połączy ją ze Sclavinią niż umowa z czasów RF, która stworzyła z niej dolepek do konsularnej mapy. Dodatkowo zgodnie z ustawą z urzędu Slawonia otrzymałaby miasto w systemie jako siedzibę regionu. Pole do aktywności byłoby też przy tworzeniu nowej mapy Konsulatu. Odnośnie Bordonii - Bordonia miasto już ma, więc interesu na tym nie zrobię, nie musi to być też region, na Discordzie przeczytałem, że wpisałem swoje lenno w mapę - raczej powiedziałbym, że wpisałem tam swoją aktywność dotychczasową i zobowiązanie do przyszłych działań. Faktycznie jest to błąd - Bordonia nie musi być w Sclavinii, może istnieć w innym regionie albo wcale.

Do ustawy dodatkowo wpisałem to co już mieliśmy - krótkie zasady nabywania gruntów, kwestie podatkowe za grunty i przepis narracyjny o pomnikach. I tyle - ani to moloch ani ukryta opcja bordońska. Niemniej jednak w związku z zapowiedzianym na jutro zrzeczeniem się urzędu wycofuję projekt z obrad pozostawiając ww. kwestie rozstrzygnięciu nowych władz.

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 1 maja 2019, o 10:34
przez Helwetyk
Marceli napisał(a):Niemniej jednak w związku z zapowiedzianym na jutro zrzeczeniem się urzędu […].

:?: :!:

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 1 maja 2019, o 10:42
przez Verwaltung
@Helwetyk Zapowiedź była na Discordzie.

P.S: Wiadomość czeka na PK.

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 1 maja 2019, o 15:34
przez Piccolomini
Popieram ustawę w tym brzmieniu.

Re: Obrady Rady Konsulatu - podział administracyjny

PostNapisane: 3 maja 2019, o 23:02
przez Mustafa Owski
Ja tem generalnie jestem przeciwko ustawowemu podziałowi ze stolicami etc. Było to juz robione wieeeeele razy i nigdy nic to nie dawało. (z czego 2 projekty kiedys tam sam przeforsowałem ale juz nie pamiętam dokładnie jak to wyglądąło)

Ja rozumiem że "Sclavińska myśl legislacyjna" i te sprawy ale na litość bogów przestańmy xD