Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Obrady Rady Konsulatu - Konstytucja i regulamin Rady

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Obrady Rady Konsulatu

Postprzez Marceli 17 kwi 2019, o 16:29

Helwetyk napisał(a):Doprecyzowałbym przepis konstytucji „wyłącznie aktywni […] obywatele sclavińscy mają prawo […] sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii” rozstrzygając jednoznacznie, czy zasiadanie (głosowanie) w Radzie jest sprawowaniem funkcji publicznej czy nie. (Moim zdaniem, jest i powinno, ale to zagadnienie drugorzędne względem uniknięcia ewentualnych sporów, w przyszłości…).

Zgadzam się, chociaż przepis powstał z myślą o sprawowaniu urzędów z wyboru - nie o zasiadaniu w Radzie, ale warto doprecyzować.

Helwetyk napisał(a):Nie wpisywałbym na sztywno 48-godzinnego czasu debaty, a i wyobrażam sobie (w przyszłości…) sytuacje, w których sześć dni debaty to zbyt krótko. Nie wpisywałbym też na sztywno „3 członków Rady” z powodów praktycznych; może się okazać, że ich, zwyczajnie, nie będzie, a mimo tego debata (w przyszłości…) będzie zażarta.

Oby taka dyskusja była, tutaj się nie upieram... :)

Helwetyk napisał(a):Kończąc, ale to zdecydowanie istotne zagadnienie — procedura wyboru Konsula. Potrzebujemy regulacji na okoliczność zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury. (Tradycyjnie proponuję system głosu przechodniego, wzięty z Ordynacji wyborczej przepis „w wyborach [Konsula] członek Rady oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź «przeciw wszystkim» w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo [wstrzymuje się od głosu]” powinien uczynić zadość wymogowi przyjmowania uchwał zwykłą większością głosów).

Prosiłbym o propozycje konkretnego przepisu, ewentualnie jakąś propozycję przedstawię, ale nie wcześniej niż za tydzień.

Helwetyk napisał(a):Listę aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych w Konsulacie Sclavinii (niekoniecznie posiadających obywatelstwo sclavińskie, system nie został w pełni dostosowany do nowych przepisów) można znaleźć w Systemie Ewidencji Gruntów.

Czy możemy liczyć na pomoc WKW i dostosowanie SEGu?

Helwetyk napisał(a):Wymóg aktywności dotyczy inicjatywy ustawodawczej oraz głosowania nad zmianą Konstytucji. W odniesieniu do pozostałych głosowań: na dwoje Odolan wróżył…

Aktywność jest wymogiem tylko do inicjatywy ustawodawczej i zmiany Konstytucji.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
 

Re: Obrady Rady Konsulatu

Postprzez Helwetyk 18 kwi 2019, o 01:19

Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado!

Proponuję — mniej więcej — jak niżej, za punkt wyjścia przyjmując projekt Konsula:

Ustawa Rady Konsulatu
o organizacji pracy Rady


Art. 1.

Ustawa określa organizację pracy Rady Konsulatu Sclavinii.

Art. 2.

 1. Konsul zarządza debatę Rady nad projektem ustawy lub uchwały na czas od 48 do 96 godzin. Wydłużenie czasu debaty następuje na wniosek Konsula lub dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego i jest możliwe trzykrotnie.
 2. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli do projektu nie zgłoszono poprawek — nad całością projektu,
  2. jeśli do projektu zgłoszono poprawki — nad poprawkami, a następnie nad całością projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Konsul podaje do wiadomości Rady wykaz uprawnionych do głosowania, który ustala się na chwilę zarządzenia głosowania:
  1. nad poprawkami do projektu ustawy o zmianie Konstytucji oraz całością projektu — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego,
  2. w pozostałych sprawach — wszystkich członków Rady.
 4. Czas każdego z głosowań ustalany jest na 48 godzin.
 5. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie.
 6. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu debaty lub głosowania w Radzie.

Art. 3.

Wniesienie projektu ustawy lub uchwały albo poprawki pod obrady Rady następuje z inicjatywy Konsula lub na wniosek dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.

Art. 4.

 1. Konsul, nie później niż czternaście dni przed upływem kadencji, zarządza wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego w chwili zarządzenia wyboru.
 2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 96 do 168 godzin.
 3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
 4. Konsul, nie później niż siedem dni przed upływem kadencji, zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
 5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — członkowie Rady głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  2. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — członkowie Rady oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
 6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
 7. Konsul ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
 8. Przepisy art. 2 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.

Art. 5.

 1. Rada w sprawach ważnych dla Konsulatu może przeprowadzać dyskusje niezakończone głosowaniem.
 2. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji przysługuje każdemu z członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 3. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu dyskusji.

Art. 6.

W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Konsul.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Post Sciptum: Postaram się w miarę sprawnie spiąć SEG z grupą na Forum Centralnym tak, aby wykaz obywateli, z podziałem na aktywnych i ogół, był zawsze jedynie słuszny.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obrady Rady Konsulatu

Postprzez Piccolomini 25 kwi 2019, o 09:55

Czy to już koniec obrad?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obrady Rady Konsulatu

Postprzez Marceli 25 kwi 2019, o 17:16

Piccolomini napisał(a):Czy to już koniec obrad?

Absolutnie nie koniec. Realioza, ale pokonana.

Helwetyk napisał(a):
Ustawa Rady Konsulatu
o organizacji pracy Rady


Art. 1.

Ustawa określa organizację pracy Rady Konsulatu Sclavinii.

Art. 2.

 1. Konsul zarządza debatę Rady nad projektem ustawy lub uchwały na czas od 48 do 96 godzin. Wydłużenie czasu debaty następuje na wniosek Konsula lub dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego i jest możliwe trzykrotnie.
 2. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli do projektu nie zgłoszono poprawek — nad całością projektu,
  2. jeśli do projektu zgłoszono poprawki — nad poprawkami, a następnie nad całością projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Konsul podaje do wiadomości Rady wykaz uprawnionych do głosowania, który ustala się na chwilę zarządzenia głosowania:
  1. nad poprawkami do projektu ustawy o zmianie Konstytucji oraz całością projektu — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego,
  2. w pozostałych sprawach — wszystkich członków Rady.
 4. Czas każdego z głosowań ustalany jest na 48 godzin.
 5. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie.
 6. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu debaty lub głosowania w Radzie.

Art. 3.

Wniesienie projektu ustawy lub uchwały albo poprawki pod obrady Rady następuje z inicjatywy Konsula lub na wniosek dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.

Art. 4.

 1. Konsul, nie później niż czternaście dni przed upływem kadencji, zarządza wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego w chwili zarządzenia wyboru.
 2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 96 do 168 godzin.
 3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
 4. Konsul, nie później niż siedem dni przed upływem kadencji, zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
 5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — członkowie Rady głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  2. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — członkowie Rady oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
 6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
 7. Konsul ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
 8. Przepisy art. 2 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.

Art. 5.

 1. Rada w sprawach ważnych dla Konsulatu może przeprowadzać dyskusje niezakończone głosowaniem.
 2. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji przysługuje każdemu z członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 3. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu dyskusji.

Art. 6.

W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Konsul.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wydaje mi się, że projekt WKW wyczerpuje w zupełności nasze potrzeby. Z uwagi na fakt, że minął tydzień od zamieszczenia projektu proponuję nie zarządzać formalnie debaty, bo uwag jak widać nie zgłoszono i jutro przejść do głosowania. Oczywiście do czasu rozpoczęcia głosowania czekamy na ewentualne poprawki - jeśli się pojawią to będziemy nad nimi debatować, a jak nie to rozpoczniemy oddawanie głosów.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
 

Re: Obrady Rady Konsulatu

Postprzez Marceli 27 kwi 2019, o 15:01

Wysoka Rado,
Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do głosowania nad projektem ustawy o organizacji pracy Rady.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii
o organizacji pracy Rady


Art. 1.
Ustawa określa organizację pracy Rady Konsulatu Sclavinii.

Art. 2.
 1. Konsul zarządza debatę Rady nad projektem ustawy lub uchwały na czas od 48 do 96 godzin. Wydłużenie czasu debaty następuje na wniosek Konsula lub dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego i jest możliwe trzykrotnie.
 2. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli do projektu nie zgłoszono poprawek — nad całością projektu,
  2. jeśli do projektu zgłoszono poprawki — nad poprawkami, a następnie nad całością projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Konsul podaje do wiadomości Rady wykaz uprawnionych do głosowania, który ustala się na chwilę zarządzenia głosowania:
  1. nad poprawkami do projektu ustawy o zmianie Konstytucji oraz całością projektu — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego,
  2. w pozostałych sprawach — wszystkich członków Rady.
 4. Czas każdego z głosowań ustalany jest na 48 godzin.
 5. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie.
 6. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu debaty lub głosowania w Radzie.

Art. 3.
Wniesienie projektu ustawy lub uchwały albo poprawki pod obrady Rady następuje z inicjatywy Konsula lub na wniosek dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.

Art. 4.
 1. Konsul, nie później niż czternaście dni przed upływem kadencji, zarządza wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego w chwili zarządzenia wyboru.
 2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 96 do 168 godzin.
 3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
 4. Konsul, nie później niż siedem dni przed upływem kadencji, zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
 5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — członkowie Rady głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  2. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — członkowie Rady oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
 6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
 7. Konsul ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
 8. Przepisy art. 2 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.

Art. 5.
 1. Rada w sprawach ważnych dla Konsulatu może przeprowadzać dyskusje niezakończone głosowaniem.
 2. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji przysługuje każdemu z członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 3. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu dyskusji.

Art. 6.
W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Konsul.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Do udziału w głosowaniu zgodnie z ostatnią aktualizacją Rejestru obywateli sclavińskich uprawnieni są:

JKW Helwetyk Romański (A0001)
JKM Piotr III Łukasz (A0004)
Incisive (A0306)
Mustafa Owski (A9160)
Guedes de Lima (A9121)
Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792)
Ludwik Tomović (AF433)
Otto von Spee-Asketil (AG243)
Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654)
Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668)
Michelangelo Piccolomini (AG856)
Janush Sundajski (AG887)


Głosowanie potrwa do 30 kwietnia br. do godz. 16.00.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Obrady Rady Konsulatu - Konstytucja i regulamin Rady

Postprzez Marceli 27 kwi 2019, o 15:16

Głosuję ZA.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Obrady Rady Konsulatu - Konstytucja i regulamin Rady

Postprzez Piotr III Łukasz 27 kwi 2019, o 15:41

Również głosuję za.
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Obrady Rady Konsulatu - Konstytucja i regulamin Rady

Postprzez Ludwik Tomović 27 kwi 2019, o 22:37

Głosuję ZA

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
ObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. ppor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Avatar użytkownika
 

Re: Obrady Rady Konsulatu - Konstytucja i regulamin Rady

Postprzez Helwetyk 28 kwi 2019, o 08:06

Głosuję za.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obrady Rady Konsulatu - Konstytucja i regulamin Rady

Postprzez Marceli 30 kwi 2019, o 17:32

Wysoka Rado,
Informuję, że głosowanie zostało zakończone. Ustawa o organizacji pracy Rady została przyjęta i opublikowana w Dzienniku Praw.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość