Strona 2 z 3

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 13 kwi 2019, o 13:54
przez Marceli
W takim razie proponuję najpierw projekt ustawy o pracy Rady, a później nowelizację Konstytucji o dodatkowe uprawnienia Prefekta i ewentualnie inne zmiany, jeśli coś pojawi się po drodze.

Ustawa Rady Konsulatu
z dnia... o organizacji pracy Rady


Art. 1
Ustawa określa organizację pracy Rady Konsulatu Sclavinii.

Art. 2
1. Konsul zarządza debatę Rady nad projektem ustawy lub uchwały na czas 48 godzin. Wydłużenie czasu debaty o kolejne 48 godzin następuje na wniosek Konsula lub 3 członków Rady i jest możliwe dwukrotnie.
2. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem Konsul zarządza:
    1) jeśli nie zgłoszono do niego poprawek - głosowanie nad całością projektu,
    2) jeśli do projektu zgłoszono poprawki - głosowanie pierwsze nad wszystkimi poprawkami, a następnie głosowanie nad całością projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
3. Czas każdego z głosowań ustalany jest na 48 godzin. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie.

Art. 3
Rada w sprawach ważnych dla Konsulatu może przeprowadzać dyskusje niezakończone głosowaniem. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji przysługuje każdemu z członków Rady.

Art. 4
Wniesienie projektu ustawy lub uchwały pod obrady Rady następuje z inicjatywy Konsula lub na wniosek dziesiątej części członków Rady.

Art. 5
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Projekt jest wstępny i roboczy i proszę o uwagi. Obniżyłem próg grupy posiadającej inicjatywę z 15% do 10% z powodów praktycznych - łatwiej to wpisać do ustawy. ;)

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 14 kwi 2019, o 11:09
przez Helwetyk
Wielmożny Konsulu,

jeżeli z jednej strony, cytując konstytucję, „rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich”, ale z drugiej „wyłącznie aktywni […] obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej […]”, proponuję doprecyzować, że chodzi tu o dziesiątą część* członków Rady posiadających prawo inicjatywy ustawodawczej, jak również, że dotyczy to także zgłaszania poprawek.

Nie wpisywałbym na sztywno 48-godzinnego czasu debaty, a i wyobrażam sobie (w przyszłości…) sytuacje, w których sześć dni debaty to zbyt krótko. Nie wpisywałbym też na sztywno „3 członków Rady” z powodów praktycznych; może się okazać, że ich, zwyczajnie, nie będzie, a mimo tego debata (w przyszłości…) będzie zażarta.

Doprecyzowałbym przepis konstytucji „wyłącznie aktywni […] obywatele sclavińscy mają prawo […] sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii” rozstrzygając jednoznacznie, czy zasiadanie (głosowanie) w Radzie jest sprawowaniem funkcji publicznej czy nie. (Moim zdaniem, jest i powinno, ale to zagadnienie drugorzędne względem uniknięcia ewentualnych sporów, w przyszłości…).

Tak, jak pisałem na wstępie, uważam, że zarządzenie debaty oraz głosowania w Radzie powinno pociągać za sobą informowanie uprawnionych za pośrednictwem Poczty Konnej.

Kończąc, ale to zdecydowanie istotne zagadnienie — procedura wyboru Konsula. Potrzebujemy regulacji na okoliczność zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury. (Tradycyjnie proponuję system głosu przechodniego, wzięty z Ordynacji wyborczej przepis „w wyborach [Konsula] członek Rady oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź «przeciw wszystkim» w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo [wstrzymuje się od głosu]” powinien uczynić zadość wymogowi przyjmowania uchwał zwykłą większością głosów).

________________________________________
* Nie do końca rozumiem, co jest złego w sformułowaniu „15%”.

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 14 kwi 2019, o 21:07
przez JanušAvH
Szanowna Rado!

Myślę, że wszyscy obywatele sclavińscy powinni mieć głos. Propozycja o dopuszczeniu do Rady tylko części obywateli byłoby ograniczeniem demokracji bezpośredniej, której jestem zwolennikiem. Szanuję oczywiście zdanie innych ;)

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 15 kwi 2019, o 17:22
przez Piccolomini
Zgadzam się. Poza tym jak rozumiemy aktywnych obywateli. Można przypomnieć definicję tego pojęcia?

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 16 kwi 2019, o 08:27
przez Helwetyk
Wysoka Rado!

Konstytucja posługuje się terminem „aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego”, dalej odnosząc się do „aktywności” i „aktywnych”. Aktywność w prawie państwowym jest zdefiniowana w art. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w której czytamy:

Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji, w jawnych działach Forum Centralnego albo na czacie Discord, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
  1. Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz nie wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
  2. Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
  3. Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał mniej niż 3 serca.
  4. Wagę równą 2 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał conajmniej 3 serca.
  5. Wagę równą 1/4 za dowolną niezerową ilość wypowiedzi na kanałach publicznych serwera "Księstwo Sarmacji" czatu Discord, identyfikowanego unikalnym numerem ID 446211402005217291.
  6. Wagę równą 1/4 za każdą wypowiedź w formie ćwirka.

Statystyki są aktualizowane codziennie (parę godzin po północy) w ramach Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej. Aktywni obywatele to ci, którzy posiadają więcej niż 20 punktów obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami, dla czytelności są oddzieleni kreską od pozostałych Sarmatek i Sarmatów.

Listę aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych w Konsulacie Sclavinii (niekoniecznie posiadających obywatelstwo sclavińskie, system nie został w pełni dostosowany do nowych przepisów) można znaleźć w Systemie Ewidencji Gruntów.

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 16 kwi 2019, o 10:48
przez Piccolomini
W takim wypadku byłbym pozbawiony głosu, ponieważ ze względu na realiozę nie mam czasu aż tak dużo się udzielać (prawie wcale nie mam). To nie znaczy, że nie śledzę przykładowo choćby i tych obrad Rady.

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 16 kwi 2019, o 11:23
przez Helwetyk
Piccolomini napisał(a):W takim wypadku byłbym pozbawiony głosu, ponieważ ze względu na realiozę nie mam czasu aż tak dużo się udzielać (prawie wcale nie mam). To nie znaczy, że nie śledzę przykładowo choćby i tych obrad Rady.

Już Poważany Kawaler jest — z mocy konstytucji prowincjonalnej. Nie wiem, na ile obecne grono dopuszcza jej dalej idące nowelizacje chwilę po jej przyjęciu… Niezależnie od odpowiedzi na powyższe zagadnienie gorąco zachęcam do większej aktywności w Księstwie Sarmacji. 20 punktów w skali całego kraju jest całkowicie wykonalne. ;-)

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 16 kwi 2019, o 13:49
przez Piccolomini
Czyli nie mogę wypowiadać się w trakcie obrad Rady?

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 16 kwi 2019, o 15:03
przez Helwetyk
Piccolomini napisał(a):Czyli nie mogę wypowiadać się w trakcie obrad Rady?

Jest Poważany Kawaler obywatelem sclavińskim, więc najzupełniej może. Wymóg aktywności dotyczy inicjatywy ustawodawczej oraz głosowania nad zmianą Konstytucji. W odniesieniu do pozostałych głosowań: na dwoje Odolan wróżył…

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 16 kwi 2019, o 15:11
przez Piotr III Łukasz
Helwetyk napisał(a):20 punktów w skali całego kraju jest całkowicie wykonalne. ;-)

Wiem coś o tym!
I również zachęcam