Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowej konstytucji - debata

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 22 mar 2019, o 09:02

Wysoka Izbo,

zamykam głosowanie nad poprawkami i podaję ostateczne rozstrzygnięcie kwestii poprawek:

1. Senat przyjął poprawki nr: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11,
2. Senat odrzucił poprawki nr: 3, 6, 7, 9.

Nowy projekt Konstytucji kształtuje się tak.

Konstytucja
Konsulatu Sclavinii


My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuci odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.

Art. 1. [Prawo]

1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.
2. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.
3. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
4. Podział administracyjny Konsulatu Sclavinii określa ustawa.

Art. 2. [Obywatelstwo]
1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem spełnienia wymogu 7 opublikowanych postów na forum Konsulatu w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku.
3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, gdy utracił obywatelstwo sarmackie lub na wniosek własny obywatela.
4. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.

Art. 3. [Rada Konsulatu]

1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Art. 4. [Konsul]
1. Konsul sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsul jest wybierany przez Radę spośród aktywnych obywateli sclavińskich na czteromiesięczną kadencję. Tryb wyboru i odwołania Konsula określa ustawa.
3. Konsul powołuje i odwołuje Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji lub niezapowiedzianej nieobecności bądź całkowitej nieaktywności trwającej dłużej niż 7 dni.
4. Konsul może powołać współpracowników do realizacji określonych obowiązków i zadań.
5. Konsul podpisuje ustawy Rady i publikuje je w Dzienniku Praw.

Art. 5. [Zmiana Konstytucji i publikacja przepisów]

1.Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością zwykłą. Uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania.
2. Publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Rady, postanowienia i decyzje Konsula, ale dla swojej ważności muszą być podane do wiadomości publicznej.

Art. 6. [Przepisy końcowy i wprowadzające]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Tracą moc akty prawne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji za wyjątkiem przepisów:
- Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej
- Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii
- Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii
- Postanowienia Konsula Sclavinii z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie Układu między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją o ustaleniu istniejącej między nimi granicy.
3. Wygaszeniu ulegają kadencje Konsula oraz Senatu. Obowiązki Konsula pełni dotychczasowy Konsul do momentu wyboru nowego Konsula.
4. W pierwszym rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji.
5. W pierwszym rejestrze radnych umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji.


Przeszedłbym do głosowania, ale na Discordzie przeczytałem że Konsul ma zamiar zrezygnować po uchwaleniu Konstytucji. Byłby to strzał z bazooki w stopę, ponieważ po przyjęciu tej Konstytucji, moc straciłaby Ordynacja, w związku z czym nie dałoby rady wybrać Konsula, ze względu na brak przepisów wyborczych ani tez zmienić prawa, gdyż Konsul będzie musiał podpisywać ustawy. Przepis o stanie nadzwyczajnym mógłby uratować sytuację, ale został odrzucony.

Konkludując, ja głosowania nie rozpocznę, dopóki Konsul się nie określi albo nie zmienimy przepisów końcowych (powierzymy komu innemu p.o Konsula do uchwalenia nowej ordynacji). Lepiej znowu pobawić się w wybory do Senatu i przejść tą żmudną procedurę raz jeszcze, niż się doprowadzić do stałego impasu.

Jak się Konsul/Wicemarszałek określi, to zlecam podjąć właściwe działania (tj. zaproponować nowego p.o - mogę to być w ostateczności ja i rozpocząć głosowanie nad nowym przepisem, albo po deklaracji że wytrzyma na urzędzie do uchwalenia nowej ordynacji - przejść do głosowania nad Konstytucją).

Zachęcam Senatorów do skomentowania mojej uwagi - mamy czas do 26 stycznia, więc nie wszystko stracone.


(—) Seweryn kaw. Santecki
Marszałek Senatu
(—) Severin von Verwaltung
Konsylier na Dworze JKM Filipa I Gryfa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Rihanna 22 mar 2019, o 12:09

Drodzy Senatorowie!
Szanowny Marszałku!


Do czasu uchwalenia nowej ordynacji pozostanę na stanowisku. Moje możliwości realne pozwolą na tą czynność, jak i na udzielanie się w debatach.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 22 mar 2019, o 13:10

Wysoka Izbo,

przechodzimy zatem do głosowania, które potrwa do uzyskania stosownej większości, ale nie dłużej niż do 24 marca, godz. 14.


Głosuję za nowym projektem Konstytucji.
(—) Severin von Verwaltung
Konsylier na Dworze JKM Filipa I Gryfa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Marceli 22 mar 2019, o 18:25

Oświecona Izbo Senatorska,

Konstytucję mogliśmy mieć solidną, zabezpieczającą nas przed wieloma problemami, ale w tym głosowaniu została po prostu wykastrowana. Ciekaw jestem co zrobimy w sytuacji, gdy Konsul nie powoła wicekonsula, bo nie będzie chętnego - jakie to ma mieć skutki, że robimy z tego obowiązek? A co jeśli wicekonsul pomimo systemowej aktywności nie będzie się udzielał w Sclavinii - według Konstytucji będzie nieusuwalny. Przepis o Prefekcie był trochę taką bombą atomową, ale bronił nas przed sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia całkiem niedawno - Konsul i (wice)Marszałek Senatu nieobecna, Wicekonsul nieobecny, Senat zamrożony. No, ale prawo demokracji... Gratuluję Senatorom - ważne, że Konsul będzie podpisywał ustawy.

Ponadto projekt zawiera przepis o tworzeniu rejestru radnych, chociaż w Konstytucji nie ma o nim wzmianki, ale coś co mnie bulwersuje najbardziej to to, że Konstytucja nie zawiera w rejestrze obywateli osób z Alei Zasłużonych (chyba to nawet nie było poddane pod głosowanie...).

Konstytucji Sclavinii w takiej formie nie poprę. Oddaję głos przeciwko projektowi.

PS.
Poprawka nr 7 - zmiana art. 4 ust. 3 (zniesienie wymogu powołania Wicekonsula, Konsul traci urząd po utracie aktywności systemowej zamiast po całkowitej nieaktywności przez 7 dni).

Opis poprawki był błędny. Konsul i Wicekonsul tracili urząd po odwołaniu uchwałą Rady, z chwilą złożenia rezygnacji, z powodu niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Ludwik Tomović 22 mar 2019, o 19:10

Oświecona Izbo Senatorska,

Oddaję głos przeciwko projektowi.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. mat Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Prezes SFSP
Trener LKS-NK Troyanowitze Krasnystok
Były Naczelnik Krasnegostoku
Były trener FC San Silvestro, LKS Krasnystok i Wielonarodowej Kadry Sclavinii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 22 mar 2019, o 19:17

Marceli napisał(a):
mnie bulwersuje najbardziej to to, że Konstytucja nie zawiera w rejestrze obywateli osób z Alei Zasłużonych (chyba to nawet nie było poddane pod głosowanie...).

Konstytucji Sclavinii w takiej formie nie poprę. Oddaję głos przeciwko projektowi.

PS.
Poprawka nr 7 - zmiana art. 4 ust. 3 (zniesienie wymogu powołania Wicekonsula, Konsul traci urząd po utracie aktywności systemowej zamiast po całkowitej nieaktywności przez 7 dni).

Opis poprawki był błędny. Konsul i Wicekonsul tracili urząd po odwołaniu uchwałą Rady, z chwilą złożenia rezygnacji, z powodu niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności.[/justify]


Odnośnie uwag do mnie - przyznaję Wielmożnemu rację. Pomyliłem się z pośpiechu.

Zaczniemy zatem prawie wszystko. Ogólne zarysy już mamy i wyklarowały się już poglądy na wygląd Konstytucji, zatem w przyszłej kadencji Senatu powinno udać się wypracować jakieś modus vivendi. Widzę, że zaczęto poważniej podchodzić do tematu, w związku z czym, jeśli się takie podejście utrzyma i będzie taka potrzeba, pomogę przy kolejnym starciu z bezlitosnym sclavińskim prawem.

Zamykam głosowanie. Stwierdzam że Senat projekt odrzucił.
(—) Severin von Verwaltung
Konsylier na Dworze JKM Filipa I Gryfa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Marceli 24 mar 2019, o 13:55

Poważany Panie Marszałku,
Oświecona Izbo Senatorska,


Apeluję o wznowienie prac. Konstytucja w DP nie została ujednolicona prawidłowo, a nowelizacja z października wydłużyła kadencję Senatu - http://prawo.sarmacja.org/akt,10456.html. Aktualna - o ile się nie mylę - kończy się w maju.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 24 mar 2019, o 14:47

Wielmożny Senatorze,

ja prac Senatu nie zatrzymałem, tylko zamknąłem głosowanie i stwierdziłem odrzucenie Konstytucji zaproponowanej przez Konsula. Jeśli jest wola procedowania, to proszę wypracować i przedłożyć projekt, który uzyska wstępną aprobatę 2 senatorów. Ze swojej strony, zgłoszę ewentualne poprawki i potem, niezależnie od tego, czy zostaną one przyjęte czy nie, projekt poprę, chyba że będzie on absurdalny, ale dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że przezorności Wielmożnemu nie brak. Upieram się jedynie przy wskazaniu, kto ma akty prawne Rady publikować.

Dziękuję za informację o błędnej nowelizacji. Nie sprawdzałem aktów niejednolitych. Nowelizacji dokonam niezwłocznie. Jeżeli jest więcej takich smaczków, to proszę o wiadomość na PK.

EDIT: Nowelizacji z mojej strony nie będzie, bo zostały zmienione hasła. Jak ktoś zna, to niech wyśle albo znowelizuje sam. Mogę ewentualnie kod podrzucić.
(—) Severin von Verwaltung
Konsylier na Dworze JKM Filipa I Gryfa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Marceli 24 mar 2019, o 15:48

Oświecona Izbo Senatorska,

Bardzo dziękuję Panie Marszałku za zielone światło dla dalszych prac. W związku z powyższym przedkładam kolejny projekt Konstytucji. Projekt pierwotnie zaproponowany w tej debacie, uwzględniający zgłoszone przeze mnie poprawki z czterema zmianami:
  - nadanie obywatelstwa z uwzględnieniem postulatu opublikowania 7 postów na forum Konsulatu,
  - nowe warunki usunięcia z rejestru obywateli - w przypadku opuszczenia terytorium Konsulatu oraz na podstawie uchwały Rady (musimy mieć jakiś sposób dla nieprzewidzianych sytuacji),
  - wskazanie odpowiedzialnego za publikowanie aktów prawnych Rady - zgodnie z sugestią Marszałka Senatu,
  - w okresie przejściowym powierzenie Marszałkowi Senatu (jako jedynemu aktywnemu z aktualnych władz) obowiązków namiestnika do czasu powołania nowego Konsula.


Konstytucja
Konsulatu Sclavinii


My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuci odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.


Art. 1 [Prawo]
1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.
2. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.
3. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
4. Podział administracyjny Konsulatu Sclavinii określa ustawa.

Art. 2 [Obywatelstwo]
1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii i wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem spełnienia wymogu zamieszkania na terytorium Konsulatu Sclavinii i 7 opublikowanych postów na forum Konsulatu w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku.
3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, który utracił obywatelstwo sarmackie, opuścił terytorium Konsulatu Sclavinii, na wniosek własny obywatela lub na podstawie uchwały Rady.
4. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.

Art. 3 [Rada Konsulatu]
1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Art. 4 [Konsul]
1. Konsul sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsul jest wybierany przez Radę spośród aktywnych obywateli sclavińskich na czteromiesięczną kadencję. Tryb wyboru i odwołania Konsula określa ustawa.
3. Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.
4. Konsul może powołać współpracowników do realizacji określonych obowiązków i zadań.
5. Konsul podpisuje ustawy i uchwały Rady oraz publikuje ustawy w Dzienniku Praw.

Art. 5 [Zmiana Konstytucji i publikacja przepisów]
1. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością zwykłą. Uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania.
2. Publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Rady, postanowienia i decyzje Konsula, ale dla swojej ważności muszą być podane do wiadomości publicznej.

Art. 6 [Prefekt Sclavinii i stan wyjątkowy]
1. Prefekt Sclavinii wprowadza stan wyjątkowy na czas jednorazowo nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy opróżnieniu uległy urzędy Konsula i Wicekonsula lub w poprzednich 10 dniach na forum Konsulatu Sclavinii nie został opublikowany minimum jeden post.
2. Prefektem Sclavinii z mocy prawa jest w kolejności hierarchicznej:
  - poprzedni urzędujący Konsul Sclavinii lub Wicekonsul Sclavinii,
  - poprzedni urzędujący Marszałek Senatu Konsulatu Sclavinii,
  - poprzedni urzędujący minister powołany na podstawie przepisów uchylonej Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii.
3. Stan wyjątkowy jest stanem szczególnego zagrożenia dla działania Konsulatu, wobec którego środki konstytucyjne są niewystarczające. Na czas trwania stanu wyjątkowego Prefekt Sclavinii przejmuje uprawnienia Rady Konsulatu Sclavinii i Konsula Sclavinii, z zastrzeżeniem, że nie może zmieniać przepisów Konstytucji, oraz podejmuje przewidziane prawem działania w celu obsadzenia urzędu Konsula.

Art. 7 [Przepisy końcowy i wprowadzające]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Tracą moc akty prawne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji za wyjątkiem przepisów:
  - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej,
  - Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii,
  - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii,
  - Postanowienia Konsula Sclavinii z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie Układu między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją o ustaleniu istniejącej między nimi granicy.
3. Wygaszeniu ulegają kadencje Konsula oraz Senatu. Obowiązki Konsula pełni dotychczasowy Marszałek Senatu do momentu wyboru nowego Konsula.
4. W pierwszym rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji lub zostały wpisane do Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 24 mar 2019, o 17:46

Wysoka Izbo,

zarządzam debatę do 27 marca włącznie, z możliwością jej przedłużenia lub skrócenia na wniosek 2 Senatorów.


Mam 2 uwagi:

1. Przy tak skonstruowanej Konstytucji i fakcie, że zamieszkuję obecnie Hasseland, nie wydaje mi się, żebym mógł pełnić obowiązki Konsula.

2. Poszperałem trochę w archiwach i brakuje mi odpowiednich regulacji o Alei Zasłużonych. W przeszłości regulował te kwestie SIH, ale został rozwiązany i uchylona została podstawa prawna na której działał. Proponuję zatem dodać wykaz osób z Alei Zasłużonych jako załącznik.
(—) Severin von Verwaltung
Konsylier na Dworze JKM Filipa I Gryfa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość