Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowej konstytucji - debata

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Marceli 28 mar 2019, o 20:44

Oświecona Izbo Senatorska,
To może inaczej - powołanie dowolnego Wicekonsula nie jest dla mnie osobiście żadnym zabezpieczeniem Konsulatu, tym bardziej, że podczas sprawowania urzędu musi on spełniać chociaż minimalne kryteria aktywności i może być odwołany w każdym czasie. Prefekt jest osobą związaną ze Sclavinią w przeszłości, sprawdzoną, będzie organem ratującym Sclavinię w chwili zapaści, takim deus ex machina jeśli Konsul i Wicekonsul zawiodą.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 28 mar 2019, o 20:59

Sławetny Baronecie,

dziękuję raz jeszcze za podzielenie się swoimi uwagami. W związku z decyzją Wielmożnego Senatora z Ossolińskich Bordońskiego, nie będziemy w tej chwili procedować nad proponowanymi zmianami. Mam nadzieję, że Sławetny zrozumie aktualne przemęczenie pracami i chęć odpoczynku od ustawodawstwa. Po jej uchwaleniu będzie miał Sławetny szansę do wystartowania w wyborach Konsula i zmiany sclavińskiego prawa na lepsze. Zachęcam natomiast do odpowiedzi na niżej przedstawiony dylemat.

Po ponownym przeczytaniu naszły mnie wątpliwości odnośnie wyboru Konsula. Po wejściu w życie Konstytucji, ja miałbym przejąć jego obowiązki, a głównym zadaniem byłoby przeprowadzenie wyboru tego Konsula. Po zapoznaniu się z projektem nie bardzo wiem, w jaki sposób miałbym to zrobić.

1. Konstytucja reguluje większość głosów, przy ustawach i uchwałach, ale nie precyzuje jak wybrać Konsula. Mógłbym sam określić zasady zgłaszania kandydatur (m.in terminy) i zdaje się, że większość głosów potrzebnych do jego wyboru. Rozwiązanie całkiem wygodne, ale i autorytarne. Demokracji się u nas nie lubi, bo trzeba coś pisać i robić, ale też jawnego popierania dyktatury nie widziałem, stąd przedstawienie dylematu.

2. Mogę, po uchwaleniu Konstytucji, opracować z Radą ordynację wyborczą. Brzmi to pięknie, ale pojawia się przeszkoda w postaci tego przepisu:

Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.


Z mojego rozumowania wynika, że mielibyśmy 2 ustawy do uchwalenia przed formalnym ukonstytuowaniem się urzędu Konsula. Czyli jakbym gdzieś zaginął, to byłby kwas.

Zachęcam zatem do wypowiedzi i zgłaszania poprawek.
(—) Severin von Verwaltung
Der Beobachter
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Marceli 28 mar 2019, o 21:18

Oświecona Izbo Senatorska,
Pan Marszałek dotknął właściwiej struny - zmęczenie... Osobiście uważam, że za bardzo zagłębiamy się w niuanse legislacyjne i jednocześnie nie podejrzewam, że ktoś skieruje pozew do TK, że realizowany będzie w pierwszej kolejności cel nadrzędny, czyli wybór Konsula, a nie opracowanie regulaminu pracy Rady.

Najrozsądniej byłoby przyjąć nową Konstytucję, ogłosić pierwszy rejestr obywateli, czyli członków Rady, otworzyć obrady, przyjąć zgłoszenia chętnych na urząd Konsula, debatować i głosować. Nowy Konsul przejmie ster w Sclavini i zajmie sie resztą.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 28 mar 2019, o 21:22

W takim razie w sobotę przejdziemy do głosowania. Istnieje możliwość przyśpieszenia, jeśli Senatorowie napiszą w tym miejscu, że nie zgłaszają żadnych sprzeciwów ani uwag do obecnego kształtu.
(—) Severin von Verwaltung
Der Beobachter
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Ludwik Tomović 28 mar 2019, o 22:32

Powiem szczerze, że nie mam czasu się zapoznać na spokojnie, więc nie będę hamował projektu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. chor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavinii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 30 mar 2019, o 00:03

Przechodzimy do głosowania nad poniższym projektem Konstytucji. Głosujemy do uzyskania niezbędnej większości lub do momentu oddania głosów przez wszystkich senatorów.


Konstytucja
Konsulatu Sclavinii


My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuci odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.


Art. 1 [Prawo]
1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.
2. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.
3. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
4. Podział administracyjny Konsulatu Sclavinii określa ustawa.

Art. 2 [Obywatelstwo]
1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii i wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem spełnienia wymogu zamieszkania na terytorium Konsulatu Sclavinii i 7 opublikowanych postów na forum Konsulatu w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku.
3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, który utracił obywatelstwo sarmackie, opuścił terytorium Konsulatu Sclavinii, na wniosek własny obywatela lub na podstawie uchwały Rady.
4. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.

Art. 3 [Rada Konsulatu]
1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Art. 4 [Konsul]
1. Konsul sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsul jest wybierany przez Radę spośród aktywnych obywateli sclavińskich na czteromiesięczną kadencję.
3. Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.
4. Konsul może powołać współpracowników do realizacji określonych obowiązków i zadań.
5. Konsul podpisuje ustawy i uchwały Rady oraz publikuje ustawy w Dzienniku Praw.

Art. 5 [Zmiana Konstytucji i publikacja przepisów]
1. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością zwykłą. Uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania.
2. Publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Rady, postanowienia i decyzje Konsula, ale dla swojej ważności muszą być podane do wiadomości publicznej.

Art. 6 [Prefekt Sclavinii i stan wyjątkowy]
1. Prefekt Sclavinii wprowadza stan wyjątkowy na czas jednorazowo nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy opróżnieniu uległy urzędy Konsula i Wicekonsula lub w poprzednich 10 dniach na forum Konsulatu Sclavinii nie został opublikowany minimum jeden post.
2. Prefektem Sclavinii z mocy prawa jest w kolejności hierarchicznej:
  - poprzedni urzędujący Konsul Sclavinii lub Wicekonsul Sclavinii,
  - poprzedni urzędujący Marszałek Senatu Konsulatu Sclavinii,
  - poprzedni urzędujący minister powołany na podstawie przepisów uchylonej Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii.
3. Stan wyjątkowy jest stanem szczególnego zagrożenia dla działania Konsulatu, wobec którego środki konstytucyjne są niewystarczające. Na czas trwania stanu wyjątkowego Prefekt Sclavinii przejmuje uprawnienia Rady Konsulatu Sclavinii i Konsula Sclavinii, z zastrzeżeniem, że nie może zmieniać przepisów Konstytucji, oraz podejmuje przewidziane prawem działania w celu obsadzenia urzędu Konsula.

Art. 7 [Przepisy końcowy i wprowadzające]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Tracą moc akty prawne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji za wyjątkiem przepisów:
  - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej,
  - Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii,
  - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii,
  - Postanowienia Konsula Sclavinii z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie Układu między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją o ustaleniu istniejącej między nimi granicy.
3. Wygaszeniu ulegają kadencje Konsula oraz Senatu. Obowiązki Konsula pełni dotychczasowy Marszałek Senatu do momentu wyboru nowego Konsula.
4. W rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo sclavińskie przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji oraz wymienione w załączniku do Konstytucji. Przepisy art. 2 stosuje się.


Załącznik do Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Lista mieszkańców Księstwa Sarmacji, którzy są członkami Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii:
 1. Michał August Staropodlaski (A9967),
 2. Mustafa Owski (A9160),
 3. Mateusz von Lichtenstein-Iontz (A9149),
 4. Guedes de Lima (A9121),
 5. Jan Dmowski y Potocki (A9884),
 6. Aaron von Lichtenstein-Rozman (A9211),
 7. Vladimir von Hochenhaüser (AE815),
 8. Piotr von Thorn-Cetnarovich (A9509),
 9. Młynek Kawowy (AE461),
 10. Ludwik Tomović (AF433),
 11. Malcher Estery Naw (AG038),
 12. Roland Heach-Romański (AF181),
 13. Helwetyk Romański (A0001),
 14. Otto von Spee-Asketil (AG243).Głosuję za projektem Konstytucji.
(—) Severin von Verwaltung
Der Beobachter
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Marceli 30 mar 2019, o 19:11

Głosuję za projektem Konstytucji.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Rihanna 31 mar 2019, o 05:26

Głosuję za projektem Konstytucji.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Verwaltung 31 mar 2019, o 08:41

Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Senat projekt Konstytucji przyjął. Zostanie on niezwłocznie przedstawiony JO Konsul do podpisania.
(—) Severin von Verwaltung
Der Beobachter
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość